Klinikk for psykisk helsevern

Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettare eller tyngre psykiske lidingar. Klinikk for psykisk helsevern tilbyr spesialisthelsetenester til heile befolkinga i Helse Fonna. Vi driv utgreiing, diagnostisering og behandling, opplæring av pasientar og pårørande, utdanning av helsepersonell og har eit sterkt forskingsmiljø.

Utsikt Trolltunge. (Foto)
 
Røvær fyr. (Foto)
 
Les meir om Klinikk for psykisk helsevern

Klinikk for psykisk helsevern

Pakkeforløp i psykisk helsevern

Medikamentfri behandling

Om Klinikk for psykisk helsevern

Behandlingstilbodet vårt omfattar akuttbehandling, ambulante tenester, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbaserte tenester innan barne-og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. 

Som hovudregel får våre pasientar behandling ved eit lokalt distriktspsykiatrisk senter (vaksne) eller ved ein lokal barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. I tillegg finst eit sjukehustilbod for dei som har behov for særleg spesialiserte behandlingstilbod. 


Telefonnummer til forløpskoordinator pakkeforløp finn du på sida til den enkelte seksjon.

Våre seksjonar

Seksjon for spesialisert behandling, Valen

Seksjon for spesialisert behandling, Haugesund Folgefonn distriktpsykiatrisk senter (DPS) Haugaland og Karmøy distriktpsykiatrisk senter (DPS) Stord distriktpsykiatrisk senter (DPS) Barne- og ungdomspsykiatri, Haugesund (BUP) Barne- og ungdomspsykiatri, Stord (BUP)


Andre tilbod

Lærings- og mestringssenteret (LMS)


Kart over Helse Fonna-området

Kart over Helse Fonna-romdået. (Grafikk)

Helse Fonna dekker 19 kommunar på Haugalandet og i Sunnhordland.

Pasientrettar

Sjå kva rettar du har som pasient i Helse Fonna

Brukarråd og brukarmedverknad

Klinikk for psykisk helsevern har eit brukarråd på overordna nivå, i tillegg har dei fleste seksjonar eigne brukarråd. Brukarrådet er eit rådgivande organ for leiinga i saker som angår tilbodet til pasientane, slik at pasientars og pårørande sine rettigheter og plikter i saker som angår tilbodet til pasientane, blir ivaretatt. Brukarrådet skal ikkje behandle enkeltsaker.

Vi ønskjer å skape eit godt samarbeid mellom brukarar og tenesteapparat basert på likeverd mellom fagkompetanse og brukarerfaring.

Klinikken sitt brukarråd:

  •  Skal være eit rådgivende organ for Klinikk for psykisk helsevern si leiing
  • Skal sikra kontakten mellom klinikken sitt brukarråd og seksjonane sine brukarråd

  • Skal medvirke i arbeidet med klinikken sin strategi -og handlingsplan, utviklingstiltak, større omstillingar og budsjettprosess

  • Skal påse at erfaringar, behovsvurderingar, prioriteringar og synspunkt, som vert innhenta frå pasientar og pårørande og deira organisasjonar, vert gitt ein sentral plass i planlegginga og i drifta av verksemda

Mandat for brukarrådet

Lærings- og meistringssenteret (LMS)

LMS sine læringstilbod skal planleggast, gjennomførast og evaluerast i likeverdig samarbeid mellom erfarne brukarar og fagpersonar. Helsepersonell har fagkompetanse, medan erfarne brukarar – pasientar og pårørande, har viktige kunnskapar om korleis det er å meistre sjukdommen i kvardagen.

Ved LMS-kurs blir det lagt til rette for at erfaringskunnskapen frå dei som har møtt psykiske vanskar og sjukdom sjølve eller som pårørande, er med og påverkar utforminga av læringstilboda.

Finn kurs og meir informasjon

Barn og unges si helseteneste - samhandlingsløp på tvers av kommunar og spesialisthelseteneste

Med samhandlingsforløpa skal barn og unge med psykiske helseplager få bedre og mer sammenhengende helsetenester på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste.

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester

Gå til Barn og unges helseteneste

Kontaktinformasjon

Telefon
52 73 20 00
E-post
Postadresse
Helse Fonna
Klinikk for psykisk helsevern
Postboks 2170
5504 Haugesund
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Telefon
52 73 20 00

Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnposthttps://helse-fonna.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/alderspsykiatriAlderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost
BUP Haugesundhttps://helse-fonna.no/avdelinger/bup-haugesundBUP Haugesund
Folgefonn DPShttps://helse-fonna.no/avdelinger/folgefonn-dpsFolgefonn DPS
Haugaland DPShttps://helse-fonna.no/avdelinger/haugland-dpsHaugaland DPS
Karmøy DPShttps://helse-fonna.no/avdelinger/karmoy-dpsKarmøy DPS
Nevropsykologihttps://helse-fonna.no/avdelinger/nevropsykologiNevropsykologi
Psykisk helsevern for utviklingshemmedehttps://helse-fonna.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-utviklingshemmedePsykisk helsevern for utviklingshemmede
ROP-postenhttps://helse-fonna.no/avdelinger/rop-postenROP-posten
Stord DPShttps://helse-fonna.no/avdelinger/stord-dpsStord DPS
Valen sjukehushttps://helse-fonna.no/avdelinger/valen-sjukehusValen sjukehus

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.