Pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenterast i ein pasientjournal. Pasienten har rett til å få kopi av eigen journal.

Elektronisk tilgang til sjukehusjournal

Du som er pasient ved eit av sjukehusa i Helse Fonna kan lese journalen din på nett.

Logg på for å sjå din pasientjournal på helsenorge.no eller vestlandspasienten.no.​​​​

Dette finn du på nett

Pasientane har hatt rett til innsyn i eigen journal sidan 1977. Det som er nytt er at pasientane no får enklare og raskare tilgang til journalen, utan å måtte kontakte sjukehuset først.

Det er godkjente journalnotat med hendingsdato etter 1. mars 2016 (somatikk) og 1. september 2016 (rus og psykisk helsevern) som vil visast. 

Foreldre og føresette kan sjå journalen til eigne barn under 12 år. Vi gjer oppmerksam på at det tar tre dagar før elektronisk mottatte tilvisingar og godkjente journaldokument for barn blir synlege på nett.

Les meir om digitalt innsyn i din pasientjournal Dette inneholder din digitale pasientjournal

Kopi av pasientjournal på papir

Dersom du ønskjer kopi av eigen pasientjournal, må du fylle ut skjema for innsyn i journal.  Om du er forelder eller har foreldreansvar, kan du be om innsyn i journal til barn. Det same gjeld om du er pårørande og ønskjer innsyn i journal til pasient. Hugs då å leggje ved fullmakt.

Last ned skjema

Ferdig utfylt og signert skjema, saman med eventuell fullmakt, sender du til:

Helse Fonna HF
Postboks 2170
5504 Haugesund 

NB! Journalkopien vil bli sendt til den adressa du har registrert i Folkeregisteret. Eventuelt kan du hente kopien i resepsjonen ved den aktuelle institusjonen. Sidan skjemaet inneheld personopplysningar, kan du ikkje sende utfylt skjema som e-post.

Det er eit fast gebyr for å ta ut kopi av en pasientjournal. Helse Fonna sender faktura på dette i eige brev. Dette gebyret er i samsvar med gjeldande satsar fastsett av styresmaktene.

Ver varsam med å sende personopplysningar via e-post. Vi har ikkje lov til svare på medisinske spørsmål eller sende kopi frå pasientjournalen din på e-post. Dersom innhaldet i e-posten er av ein slik art at den skal bli saksbehandla, vil den bli lagd inn i saksarkivet og den offentlege postjournalen vår.

Les meir om innsyn i pasientjournal på helsenorge.no
Barn sin journal
For pasientar som er under 16 år har både pasient og foreldre (eventuelt andre med foreldreansvaret) rett til å få innsyn. Barn under 12 år kan ikkje sjølv be om innsyn. For barn mellom 16 og 18 år har foreldre i utgangspunktet ikkje innsynsrett. Dei kan ha krav på innsyn i opplysningar som er nødvendige for å oppfylle foreldreansvaret, dersom barnet ikkje har samtykkekompetanse.

Innsyn i journal som pårørande
For pasientar over 18 år har pårørande berre rett til innsyn dersom pasienten samtykkjer til det.

Næraste pårørande har innsynsrett i journalen til avdød pasient så lenge det ikkje er grunnar som talar mot det. Til dømes i tilfelle der avdøde har gitt uttrykk for at han ikkje ønskjer at pårørande skal få innsyn.

Avslag på innsyn
I heilt spesielle tilfelle kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i heile eller delar av journalen. Du kan klage på denne avgjersla til Fylkesmannen i Hordaland.
Avslag på innsyn i pasientjournal

Lovar og reglar

Forskrift om pasientjournal

Innsynslogg for din pasientjournal

Via tilgangsloggen kan du sjå kven av dei sjukehustilsette som har gjort oppslag i pasientjournalen din. 

Du kan får nærare opplysingar eller melde om innsyn du meiner er gjort på feil grunnlag.

Skjema for spørsmål om innsyn i pasientjournal - tilgangslogg

Feil, retting og sletting

Pasientjournalen din består av mange ulike typar dokument. Nokre av desse er skanna inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss heilt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du sjølv melde frå om at det er feil i din journal.

Hvis du oppdager dokument som tilhøyrer andre i din journal, må du straks ta kontakt med sjukehuset per telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig, telefon 52 73 2000.

Fann du det du leita etter?