HELSENORGE

Disputerer om demens: Hvilke faktorer gir raskere forverring?

Nevropsykolog Monica Haraldseid Breitve har studert om apati, angst og kognitiv svikt kan gi raskere sykdomsforverring ved ulike typer demens. Kunnskapen kan gi bedre behandling i framtida.

​Breitve disputerer fredag 12. oktober med avhandlingen «Er angst, apati og kognitiv sviktprofil assosiert med sykdomsprogresjon ved mild demens? Med hovedfokus på demens med Lewylegemer».

– Antallet personer med demens kommer til å øke betydelig fremover og det er viktig med god kunnskap om hva som har betydning for hvordan sykdommen utvikler seg, sier Breitve.

 Denne kunnskapen er viktig for pasientene, pårørende og samfunnet generelt, bl.a. for å kunne planlegge helsetjenester. I tillegg kan denne type forskning identifisere faktorer som kan behandles og kanskje begrense hastigheten på utviklingen, i påvente av en kur.

I studien undersøkte Breitve om angst, apati og kognitive profiler kunne si noe om prognose, og om det var forskjell mellom personer som hadde ulik type demens: demens ved Alzheimers sykdom (AD) og demens med Lewylegemer (DLB).  Studien er nå i sluttfasen.

 Ut fra våre funn kan det være ekstra viktig å behandle apati hos personer med demens med Lewylegemer. Apati så nemlig ut til å ha en sammenheng med raskere utvikling av kognitiv svikt og sykehjemsinnleggelse ved DLB enn ved AD, forklarer forskeren.

Demens er en alvorlig sykdom som er utfordrende for pasienten og for pårørende.

  Både endret adferd og psykologiske symptomer er vanlig. De negative konsekvensene er mange, og effektiv behandling av symptomene bør forskes mer på, sier Breitve.

Om Monica Haraldseid Breitve 

Monica Haraldseid Breitve (f. 1971) er født i Haugesund. Etter fullført embetsstudium i psykologi ved Universitetet i Bergen i 2007 har hun spesialisert seg i nevropsykologi. Hun arbeider ved alderspsykiatrisk poliklinikk og er leder av nevropsykologisk enhet ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna.

Doktorgraden er finansiert av Helse Fonna og er knyttet til Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Arvid Rongve, Minna Hynninen og Kolbjørn Brønnick.

Last ned pressefoto i trykkekvalitet her.