Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

 • 14.03.2019
  Felles intensiv avdeling ved Stord sjukehus feira 25 år

  Ei veke etter at OL på Lillehammer stegde dørene, opna nye FIA på Stord sjukehus.

 • 05.03.2019
  Brukarerfaringar for betre helsetenester

  Ofte er det negative hendingar som gir sterkast ønske om endring. Men for Kristine Sele var det opplevinga av trygg og god behandling som ga motivasjon til å bidra til betre helsetenester. No skal ho bruke sine erfaringar i Brukarutvalet i Helse Fonna.

 • 27.02.2019
  Lysro på Valen – eit rom det sannsynlegvis ikkje finst make til

  No er det offisielt opna, det kombinerte lysterapi- og rolege rommet ved akuttposten. Bakgrunnen er eit innovasjonsprosjekt frå Helse Vest, drive fram av overlege Tone Henriksen.

 • 26.02.2019
  Sjukehusa vil ikkje lenger gi media opplysningar om pasienttilstand

  Frå og med 1. mars vil alle helseføretaka i Helse Vest avvikle praksisen med å gi media opplysningar om helsetilstanden til pasientar som har vore utsett for ulukker eller valdshandlingar.

 • 12.02.2019
  Fysiske krav til nye ambulansearbeidarar skal førebygge skadar

  Kvart år stiller nye ambulansearbeidarar opp i HIL-hallen i Haugesund. Der må dei gjennom tre fysiske testar før dei får si første vakt.

 • 08.02.2019
  Tilbyr fleire sjukepleiarar fast heiltidsjobb

  Med traineeordning og bemanningssenter vil Helse Fonna både tilby fleire sjukepleiarar fast heiltidsjobb, bidra til kompetansebygging og sikre rett kompetanse på rett stad. No blir fleire ledige stillingar lyste ut som faste heiltidsstillingar.

 • 17.01.2019
  Doktorgrad: REM-søvn adferdsforstyrrelse gir ikke raskere kognitiv svikt

  Luiza Jadwiga Chwiszczuk disputerte torsdag 17. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Demens med Lewylegemer: søvn, kognisjon og nevropatologi».

 • 07.01.2019
  Nytt behandlingsprogram gir håp til pasientar med kronisk utmatting

  Eit nytt firedagars behandlingsprogram gav signifikant betring til heile 80 prosent av pasientane i studien. Det kjem fram i ein fersk artikkel publisert av forskarar i Helse Fonna.

 • 28.12.2018
  - Viljestyrke er ikke nok

  Har du planer om å nå et personlig mål på ren viljestyrke? Det kan du bare glemme, i følge psykologspesialist Kurt-Henning Petersen.

 • 19.12.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus – informasjon til deg som er pasient eller pårørande

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som er pasient eller pårørande, eit heilskapleg og føreseieleg behandlingsforløp utan unødig ventetid. Du skal i større grad få vere med og påverke behandlinga, og behandlinga skal evaluerast...

 • 17.12.2018
  Ventetida går ned i Helse Fonna

  Ventetida i Helse Fonna går ned. Barn og unge med psykiske utfordringar har rekordlåg ventetid samanlikna med andre helseføretak. For andre pasientar kor fastlegen mistenker kreftsjukdom går det raskt til utgreiing og eventuell behandling i sjukehus.

 • 14.12.2018
  Har du hugsa medisinlista di?

  Legemiddelfeil er ein av dei hyppigaste årsakane til uønska hendingar og pasientskadar i helsetenesta. Det er desverre ikkje slik i dag at det finnes eit system der all legemiddelinformasjon er samla. Alle pasientar bør derfor ha ei oppdate...

 • 10.12.2018
  Kva behandlingsmåte gir barn med diabetes best helse og livskvalitet?

  Som barnelege har Heiko Bratke fulgt opp mange barn med diabetes. No har han begynt på ein doktorgrad om kva behandlingsalternativ som gir best kontroll med sjukdomen.

 • 10.12.2018
  – Digitale helsetenester kan endre kvardagen for unge

  Ungdomsrådet i Helse Fonna har gitt innspel til korleis nye digitale tenester for helsestasjon og skulehelse bør vere. Dei trur det kan endre kvardagen for unge som treng helsehjelp.

 • 04.12.2018
  Håpar ny studie vil føre oss nærare ein kur mot demens

  Kvart år får rundt 1500 nordmenn demenstypen DLB. I Helse Fonna sit eit forskarteam med spisskompetanse på sjukdomen. No skal dei i gang med ein studie som vil kunne bidra til utvikling av nye behandlingsmåtar.

 • 30.11.2018
  Ny vaksinasjonsrekord blant medarbeidarane

  Av 2050 innkjøpte dosar har vi no berre rundt 40 dosar igjen. – Dette er ny rekord i Helse Fonna. Vi bestiller sjølvsagt fleire ved behov, og det er enno ikkje for seint å vaksinere seg, seier bedriftslege Anne-Marie Botnen Eggerud.

 • 29.11.2018
  Færre pasientar innlagt sjukehus

  Det har i 2018 vore færre pasientar innlagt i sjukehusa i Helse Fonna enn tidlegare år, men fleire pasientar har fått behandling i poliklinikk og som dagtilbod. Dette er ei styrt og ønska utvikling til beste for pasientane.

 • 29.11.2018
  Blant landets beste på behandling av barn med diabetes

  Barn som får behandling i Helse Fonna har betre regulert diabetes enn dei fleste andre stader i landet. No får barneavdelinga Kvalitetsprisen for arbeidet sitt.

 • 20.11.2018
  Sjekk om du er i faresonen for kols

  Rundt 300 000 nordmenn kan ha kols utan å vite om det. Røyking er den viktigaste årsaka, men også alvorleg astma og arv kan gi auka risiko for å utvikle den kroniske lungesjukdomen.

 • 16.11.2018
  Laurdag feirar vi verdas prematurdag

  Lille Sina kom til verda på Haugesund Sjukehus fire veker for tidleg og veide berre 2000 gram. Då er det bra å vite for mamma Merete Auestad at veslejenta er i gode hender.

 • 13.11.2018
  Ved geriatrisk sengepost er det 300 dagar sidan ein pasient fekk trykksår

  Stort sett alle pasientane deira har auka risiko for å få trykksår. Likevel kan medarbeidarane ved geriatrisk sengepost markere at det i dag er gått 300 dagar sidan førre gong ein pasient fekk trykksår under opphaldet.

 • 09.11.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser.

 • 30.10.2018
  Reduserer avfall og utslepp

  Dei fleste klimaforskarar er einige om at menneskeskapte klimaendringar er vår tids største utfordring. Målretta arbeid gjennom Grønt sjukehus viser at vi i Helse Fonna kan redusere utslepp, avfall og forbruk.

 • 26.10.2018
  Styret fordjupa seg i faktorar rundt sjukefråver

  Sjukefråver var tema både som sak i styret og som fordjuping i det påfølgjande styreseminaret på Stord i dag.

 • 19.10.2018
  Hjertetrim: Gode råd fra spesialisten

  Den siste tidens medieoppslag om utøvere som får hjertestans under løp kan skremme både friskusen og sofaelskeren. Men er plutselig hjertestans egentlig vanlig, og betyr det at vi bør være forsiktige med trening? Vi spurte hjertespesialist...

 • 15.10.2018
  Høg førekomst av generelle lærevanskar blant inneliggande rusmiddelavhengige

  Ein fersk doktorgrad frå Helse Fonna viser at fleire av pasientane trass kontakt med hjelpeapparatet har hatt uoppdaga generelle lærevanskar eller psykisk utviklingshemming sidan dei var barn.

 • 08.10.2018
  Disputerer om demens: Hvilke faktorer gir raskere forverring?

  Nevropsykolog Monica Haraldseid Breitve har studert om apati, angst og kognitiv svikt kan gi raskere sykdomsforverring ved ulike typer demens. Kunnskapen kan gi bedre behandling i framtida.

 • 02.10.2018
  Bli frisk frå angst og tvangstankar på fire dagar

  Det er mest for godt til å vere sant. Men behandlingsmetoden som på fire dagar gjer 70 prosent av pasientar med alvorlege tvangstankar, angst og fobi heilt friske er vitskapleg dokumentert og fungerer. I Helse Fonna finn du tilbodet ved Stord DPS.

 • 01.10.2018
  – Vi trur ikkje foreldre kan drepe barnet sitt. Men det kan dei.

  Ikkje éin plass var ledig då etterforskarane Kåre Svang og Atle Berg frå Kripos gjesta Helse Fonna i går. Rundt 100 deltakarar frå spesialist- og kommunehelseteneste fekk med seg det viktige bodskapet: Ikkje ver naive.

 • 01.10.2018
  Er nyrefunksjonen som voksen påvirket av hvilken vekt du hadde da du ble født?

  Det vil nyreseksjonen i Helse Fonna nå finne ut, gjennom et internasjonalt unikt forskningsprosjekt. Et tilfeldig utvalg voksne haugalendinger kan i disse dager finne invitasjon til å delta i postkassen sin – og bidra til å løse én av de ma...

 • 28.09.2018
  Auka bruk av blåblokkerande briller i psykiatrien

  Forskar og overlege ved Valen sjukehus, Tone Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat i behandlinga av bipolare pasientar ved å gi dei briller som blokkerer blått lys. Funna blei starten på eit innovasjonsprosjekt som nå spreier seg raskt.

 • 27.09.2018
  Historisk signering i Helse Fonna

  Administrerande direktør Olav Klausen kunne i dag signere kontrakt på vegne av Helse Fonna for bygging av nytt sjukehusbygg i Haugesund med Veidekke Entreprenør AS. Det var i etterkant av dagens styremøte i Helse Fonna den historiske signer...

 • 27.09.2018
  Tid for endring i Helse Fonna

  Det er tid for endring i Helse Fonna. Ny utviklingsplan, førebuing til å ta i bruk nytt sjukehusbygg i Haugesund og stram økonomi krev endringar. Det er teikna eit nytt organisasjonskart som skal takast i bruk fram mot sommaren 2019.

 • 12.09.2018
  Nye direktørar tilsett

  John Conrad Brandsø blir ny direktør i medisinsk klinikk og Sverre Kolbeinsen Lien har fått fast tilsetting i direktørjobben i klinikk for medisinsk service og beredskap.

 • 12.09.2018
  Nye seksjonsoverlegar på plass i laboratoriemedisin

  Éin har vore her i seksten år, éin har akkurat kome tilbake og to er nye. Felles for dei fire overlegane i seksjon for laboratoriemedisin er eit sterkt fagleg engasjement og eit framtidsretta blikk.

 • 07.09.2018
  Helse Fonna har tildelt avtale

  På eit ekstraordinært styremøte i dag, den 7. september, vedtok styret i Helse Fonna å meddele tildeling av avtale for bygging av nytt sjukehusbygg i Haugesund til Veidekke Entrepenør AS.

 • 05.09.2018
  Mange søkarar til direktørstillingar

  Helse Fonna lyste i august ut ledig stilling som direktør for medisinske tenester og beredskap og som direktør for medisinsk klinikk Haugesund og Odda. Søknadsfristen er gått ut og mange har søkt dei to stillingane.

 • 04.09.2018
  Sjå den splitter nye HelseEkspressen

  HelseEkspressen er sjukehusbuss som sørgjer for at pasientar reiser trygt og komfortabelt mellom Haugesund, Stord og Haukeland kvar dag. No lanserer Helse Fonna ein splitter ny modell med høg komfort og kvalitet for både sittande og liggande pasientar.

 • 15.08.2018
  Kvalitetsbloggen: Vi bygger "sikkerhetsnett"

  I juni var helse- og omsorgsminister Bent Høie i Haugesund for å lansere barn og unge si helseteneste. Ein engasjert statsråd kunne fortelja kor viktig det er at det blir bygd sikkerhetsnett når barna våre har utfordringar i kvardagen – og...

 • 08.08.2018
  Personvernombod i Helse Fonna

  Helse Fonna har oppretta eit eige personvernombod for å sikre at personopplysningar om pasientar og brukarar blir behandla i tråd med personvernlovgivinga. Føretaksadvokat Lucie Christensen Berge er nytt personvernombod.

 • 03.07.2018
  Kvalitetsbloggen: Ein sprek 100-åring

  I sommar fyller Odda sjukehus 100 år. Jubileet har vore markert med open dag, inviterte gjester og grillfest for medarbeidarane. Sjukehuset har ytt helsehjelp i generasjonar til folk frå fjern og nær. Det slår meg at det er ein sprek 100-åring i Odda.

 • 28.06.2018
  Full fart for ByggHaugesund2020

  I 2021 skal det nye sjukehusbygget på 18 000 kvadratmeter i Haugesund stå klart. I dag er arbeidet med byggegropa i fint driv og ved hovudinngangen til sjukehuset er arbeidet med ny adkomstplass i gang.

 • 26.06.2018
  Før jobba han som tømrar – no vil han bygge seg eit rusfritt liv

  Magnus sin motivasjon er klar: Han vil vere ein pappa for ungane sine. Ved ungdomseininga på Karmøy DPS får han rammene og ansvaret han treng.

 • 22.06.2018
  Første sjukepleiar i landet som utfører cystoskopiar

  Når sjukepleiar Eva Skogøy startar opp med sjølvstendig cystoskopering skal det gi kortare ventetider for pasientane og frigjere tid for legane ved Haugesund sjukehus i Helse Fonna.

 • 21.06.2018
  Utviklingsplan viser framtidas Helse Fonna

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag utviklingsplanen for føretaket. Den peiker ut retning fram mot 2035. Målet er å vidareutvikle pasienten si helseteneste.

 • 18.06.2018
  Helseministeren lanserte barn og unge sin helsetjeneste

  – I dag har vi grunn til å feire. Dere har laget noe helt spesielt, dere har laget et sikkerhetsnett for barn og unge. Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han lanserte barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna i dag.

 • 12.06.2018
  Tre generasjonar på hundreårsmarkering

  Ved Odda sjukehus blei det i dag delt ut kake og kaffi til nysgjerrige gjester og trufaste medarbeidarar. For leiar på operasjonsavdelinga, Britt-Elin Lutro, blei hundreårsmarkeringa mest eit lite slektstreff.

 • 31.05.2018
  Lansering av barn og unge si helseteneste 18. juni

  Mandag 18. juni skal helse- og omsorgsminister Bent Høie lansere av barn og unge si helseteneste i Helse Fonna.  Samhandlingsprosjektet med kommunane haustar allereie nasjonal merksemd og skal gjere barn, unge og foreldra sin kvardag enklare. 

 • 28.05.2018
  Styremøte - Stram sjukehusøkonomi

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag langtidsbudsjettet for 2018-2023. Trass i auke i befolkningsvekst, auke i talet på eldre og auke i forventningane til sjukehusa er tala klare. Det vil bli trongare økonomiske tider.

 • 28.05.2018
  Kvalitetsbloggen: Hurra for oss i Helse Fonna

  Takk for at du bidrar til å redusere bruk av dei breispektra antibiotika i sjukehusa i Helse Fonna. Dette er ei viktig sak for pasientane våre, oss sjølve, våre barn og barnebarn.

Kalender