Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

 • 12.09.2018
  Nye direktørar tilsett

  John Conrad Brandsø blir ny direktør i medisinsk klinikk og Sverre Kolbeinsen Lien har fått fast tilsetting i direktørjobben i klinikk for medisinsk service og beredskap.

 • 12.09.2018
  Nye seksjonsoverlegar på plass i laboratoriemedisin

  Éin har vore her i seksten år, éin har akkurat kome tilbake og to er nye. Felles for dei fire overlegane i seksjon for laboratoriemedisin er eit sterkt fagleg engasjement og eit framtidsretta blikk.

 • 07.09.2018
  Helse Fonna har tildelt avtale

  På eit ekstraordinært styremøte i dag, den 7. september, vedtok styret i Helse Fonna å meddele tildeling av avtale for bygging av nytt sjukehusbygg i Haugesund til Veidekke Entrepenør AS.

 • 05.09.2018
  Mange søkarar til direktørstillingar

  Helse Fonna lyste i august ut ledig stilling som direktør for medisinske tenester og beredskap og som direktør for medisinsk klinikk Haugesund og Odda. Søknadsfristen er gått ut og mange har søkt dei to stillingane.

 • 04.09.2018
  Sjå den splitter nye HelseEkspressen

  HelseEkspressen er sjukehusbuss som sørgjer for at pasientar reiser trygt og komfortabelt mellom Haugesund, Stord og Haukeland kvar dag. No lanserer Helse Fonna ein splitter ny modell med høg komfort og kvalitet for både sittande og liggande pasientar.

 • 15.08.2018
  Kvalitetsbloggen: Vi bygger "sikkerhetsnett"

  I juni var helse- og omsorgsminister Bent Høie i Haugesund for å lansere barn og unge si helseteneste. Ein engasjert statsråd kunne fortelja kor viktig det er at det blir bygd sikkerhetsnett når barna våre har utfordringar i kvardagen – og...

 • 08.08.2018
  Personvernombod i Helse Fonna

  Helse Fonna har oppretta eit eige personvernombod for å sikre at personopplysningar om pasientar og brukarar blir behandla i tråd med personvernlovgivinga. Føretaksadvokat Lucie Christensen Berge er nytt personvernombod.

 • 03.07.2018
  Kvalitetsbloggen: Ein sprek 100-åring

  I sommar fyller Odda sjukehus 100 år. Jubileet har vore markert med open dag, inviterte gjester og grillfest for medarbeidarane. Sjukehuset har ytt helsehjelp i generasjonar til folk frå fjern og nær. Det slår meg at det er ein sprek 100-åring i Odda.

 • 28.06.2018
  Full fart for ByggHaugesund2020

  I 2021 skal det nye sjukehusbygget på 18 000 kvadratmeter i Haugesund stå klart. I dag er arbeidet med byggegropa i fint driv og ved hovudinngangen til sjukehuset er arbeidet med ny adkomstplass i gang.

 • 26.06.2018
  Før jobba han som tømrar – no vil han bygge seg eit rusfritt liv

  Magnus sin motivasjon er klar: Han vil vere ein pappa for ungane sine. Ved ungdomseininga på Karmøy DPS får han rammene og ansvaret han treng.

 • 22.06.2018
  Første sjukepleiar i landet som utfører cystoskopiar

  Når sjukepleiar Eva Skogøy startar opp med sjølvstendig cystoskopering skal det gi kortare ventetider for pasientane og frigjere tid for legane ved Haugesund sjukehus i Helse Fonna.

 • 21.06.2018
  Utviklingsplan viser framtidas Helse Fonna

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag utviklingsplanen for føretaket. Den peiker ut retning fram mot 2035. Målet er å vidareutvikle pasienten si helseteneste.

 • 18.06.2018
  Helseministeren lanserte barn og unge sin helsetjeneste

  – I dag har vi grunn til å feire. Dere har laget noe helt spesielt, dere har laget et sikkerhetsnett for barn og unge. Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han lanserte barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna i dag.

 • 12.06.2018
  Tre generasjonar på hundreårsmarkering

  Ved Odda sjukehus blei det i dag delt ut kake og kaffi til nysgjerrige gjester og trufaste medarbeidarar. For leiar på operasjonsavdelinga, Britt-Elin Lutro, blei hundreårsmarkeringa mest eit lite slektstreff.

 • 31.05.2018
  Lansering av barn og unge si helseteneste 18. juni

  Mandag 18. juni skal helse- og omsorgsminister Bent Høie lansere av barn og unge si helseteneste i Helse Fonna.  Samhandlingsprosjektet med kommunane haustar allereie nasjonal merksemd og skal gjere barn, unge og foreldra sin kvardag enklare. 

 • 28.05.2018
  Styremøte - Stram sjukehusøkonomi

  Styret i Helse Fonna vedtok i dag langtidsbudsjettet for 2018-2023. Trass i auke i befolkningsvekst, auke i talet på eldre og auke i forventningane til sjukehusa er tala klare. Det vil bli trongare økonomiske tider.

 • 28.05.2018
  Kvalitetsbloggen: Hurra for oss i Helse Fonna

  Takk for at du bidrar til å redusere bruk av dei breispektra antibiotika i sjukehusa i Helse Fonna. Dette er ei viktig sak for pasientane våre, oss sjølve, våre barn og barnebarn.

 • 19.04.2018
  Filmpremiere på barneavdelinga

 • 13.04.2018
  Bli kvitt angsten på fire dagar

  Stord DPS har nå starta opp behandling av angstlidingar i det såkalla 4-dagarsformatet. Behandlinga har vist å gi rask effekt for pasientar med panikkliding, sosial angstliding og tvangsliding.

 • 08.04.2018
  Plutseleg vanskeleg å prate, smile eller strekke armane i veret? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 04.04.2018
  Kontinuerleg forbetring i Helse Fonna

  Styret i Helse Fonna fekk i dag presentert forbetringsarbeid innan psykisk helsevern. Ved oppfølging av avvik går det føre seg ei kontinuerleg forbetring i helseføretaket.

 • 15.03.2018
  Slik kan du takle pollensesongen

  Det er mykje du sjølv kan gjere for å takle pollensesongen best mogleg. Dersom du trass medisin har sterke allergiplager, kan vaksinasjon vere aktuelt.

 • 08.03.2018
  Kvalitetsbloggen: Kva held vi eigentleg på med?

  Av og til er det nyttig å stille seg dette spørsmålet sjølv om det kan vere skummelt. Kva er det vi held på med, og er det vi gjer til nytte for pasientane? Nyleg møttes fastlegar og sjukehuslegar for å diskutere når nok er nok. Det var eit nyttig møte.

 • 02.03.2018
  Entusiastiske Målfrid

  For nokre dagar sidan blei ho 69 år og er kanskje ein av dei eldste i faget. Dialysesjukepleiar Målfrid Tornes har ingen planar om å gi seg i jobben ho er så glad i.

 • 23.02.2018
  Betre hjernetrim til slagpasientar

  Fire år etter hjerneslaget opplever ho framleis framgang. Men livet vil aldri bli som før. No brukar Ruth Astrid Strand sine erfaringar til å betre opptreningstilbodet til andre slagpasientar.

 • 20.02.2018
  – Utan Kjellaug kunne vi ikkje hatt noko sårpoliklinikk

  Etter årelang innsats for sårpoliklinikken ved Stord sjukehus er sjukepleiar Kjellaug Stautland Eide heidra med Eldsjelprisen. – Dette såg eg ikkje kome, seier ein audmjuk prisvinnar.

 • 08.02.2018
  «Velg å leve» vant pris

  «Velg å leve» prosjektet er tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2018. Primus motor i prosjektet er et sterkt fagmiljø i Stavanger som har arbeidet målrettet og kontinuerlig over år for å forebygge selvmord. Helse Fonna har fått lov til å delta...

 • 06.02.2018
  Sjå presentasjonane frå Rusdagen 2018

  Over 350 deltok på Rusdagen 2018.

 • 02.02.2018
  Kvalitetsbloggen: Gjer vi forskjell på pasientane våre?

  Nei, er det umiddelbare svaret på dette. Vi som er helsepersonell har som grunnverdi å behandle alle likt og profesjonelt. Vi trur at vi ikkje gjer forskjell i korleis vi behandlar pasientar og pårørande. Dessverre gjer vi det.

 • 31.01.2018
  Her er det meininga at du skal sove i timen

  Trøytt? Ved søvnpoliklinikken treng du ikkje å skjule eit geisp. Sømnregistrering er nemleg første skritt på vegen til betring for pasientar med ubevisste pustestopp om natta. 

 • 18.01.2018
  Studentar i praksis lærer meir av kvarandre

  Studentar som får sjølvstendig pasientansvar og ein medstudent som partnar får betre læringsutbytte, meistring og personleg utvikling. Det viser ein ny praksismodell som er utvikla i Helse Fonna.

 • 12.01.2018
  Historisk spadestikk for nytt sjukehusbygg

  Det var leiar av Ungdomsrådet i Helse Fonna Solveig Eline Mathiassen og statssekretær Anne Grethe Erlandsen som fekk den store æra av å ta første spadestikk på den høgtidelege markeringa.

 • 10.01.2018
  Nyfødde kan bli testa for fleire alvorlege sjukdomar

  Ein blodprøve av det nyfødde barnet kan avdekke alvorleg sjukdom. No er to nye tilstandar inkludert i den såkalla nyføddsscreeninga, eit tilbod til alle nyfødde.

 • 10.01.2018
  Helse Fonna-pasientar gir toppscore til pasienttransporten

  I ei fersk nasjonal undersøking gir Helse Fonna-pasientar klart betre score på transporttilbodet enn landsnittet. Dei er nøgde både med sjølve turen, informasjon og rettigheiter og service frå drosjesjåførane.

 • 19.12.2017
  Helsefremmande interiør på agendane i styremøtet

  Den 12. januar er det klart for spadestikk for nytt sjukehusbygg i Haugesund. I dag fekk styret i Helse Fonna både nyttig og fargerik informasjon om interiørstrategi og estetikk. Begge deler skal fremje helse og livskvalitet i det 18000 kva...

 • 24.11.2017
  Akuttpostane vann Kvalitetsprisen 2017

  Prosjektet for «riktig og redusert bruk av tvang» vann Kvalitetsprisen 2017 i Helse Fonna. Det er arbeidd kontinuerleg for å redusere bruk av tvang i behandling av akutt psyke pasientar. Ei belteseng er pakka ned som eit resultat av det god...

 • 24.11.2017
  Stram budsjettdisiplin i Helse Fonna

  Styret i Helse Fonna har i dag vedteke budsjett for 2018. Budsjettet blei vedtatt med krav om kontinuerleg endring- og forbetringsarbeid.

 • 24.11.2017
  Beredskap og akuttkirurgi ved Odda sjukehus er ikkje berørt av stramt budsjett i 2018

  Styret i Helse Fonna har i dag vedtatt eit stramt budsjett for 2018. Det blir redusert på senger ved alle dei somatiske sjukehusa. Beredskap ved sjukehusa blir ikkje endra som følgje av reduksjon i sengetalet. Odda sjukehus skal framleis ha...

 • 23.11.2017
  Veg- og vêrforhold gir beredskap i Helse Fonna

  Grunna veg- og vêrforhold i Odda-området har Helse Fonna valt å sette beredskapsleiing og følgje situasjonen tett.

 • 23.11.2017
  Glade vinnarar av Helse Fonna sin arbeidsmiljøpris

  – Seksjonen har skapt trivnad, samhald og arbeidsglede, sa administrerande direktør Olav Klausen då han delte ut prisen. Dei glade vinnarane var seksjon for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Stord sjukehus.

 • 26.10.2017
  Styremøte - Friskmelder ikkje Helse Fonna-økonomien

  Styret i Helse Fonna hadde i dag styremøte på Stord. Tala viser betring i det økonomiske resultatet for september, men økonomien i helseføretaket kan ikkje friskmeldast. Meirforbruket i sommar på omlag 40 millionar kroner i sommar heng i, t...

 • 24.10.2017
  Entreprenørseminar for ByggHaugesund2020

  Omlag 30 entreprenørar deltok måndag i entreprenørseminar på Haugesund sjukehus. I begynnelsen av 2018 blir det lyst ut enterprise for nytt sjukehusbygg, innan sommaren skal det kårast kven som vinn anbodet.

 • 02.10.2017
  Vil heve kompetansen på autisme med e-læringskurs

  Forskar og psykologspesialist Oddbjørn Hove har deltatt i utviklinga av eit nasjonalt e-læringskurs for autismespekterforstyrringar. Kurset skal heve kompetansen om autisme for helsepersonell.

 • 29.09.2017
  Økonomiske utfordringar i Helse Fonna

  I løpet av sommarmånadane er det i Helse Fonna brukt omlag 40 millionar kroner meir på helse enn det som er budsjettert. Mindre inntekter for sjukehusbehandlinga, meir overtid og dyre legemiddel er noko av årsaken til budsjettsprekken. Nå e...

 • 29.09.2017
  20 år med dialyse på Stord

  I år er det 20 år sidan første dialysepasient fekk den livsviktige behandlinga på Stord sjukehus. Slikt må feirast.

 • 29.09.2017
  Nytt verktøy kan gi betre behandling for kreftpasientar

  "Eir" er eit nettbasert verktøy for symptomvurdering og klinisk beslutningsstøtte i kreftbehandling. Målet er å sikre raske og målretta tiltak mot nye symptom. I masteroppgåva si har kreftsjukepleiar Mona Didriksen funne ut kva som må til f...

 • 26.09.2017
  Endra tilbod for ROP-pasientar

  Pasientar med rusutfordring og psykisk sjukdom som får behandling ved ROP-posten i Haugesund er dei første som byter adresse som følgje av ByggHaugesund2020. Posten har fem senger.

 • 21.09.2017
  Gir kunstgåve for å glede pasientar

  Helse Fonna fekk i dag kunst for fleire hundre tusen kroner frå Naturkraft på Kårstø. Selskapet skal avvikle drifta til sommaren og hadde lyst til å gleda andre når dei nå er begynt å rydde lokala. Dermed får alvorleg sjuke pasientar som li...

 • 21.09.2017
  Har du "lappen"?

  Brukar du medisinar, bør du ha ein lapp i lommeboka med ei liste over kva du tar. Det kan hindre feilmedisinering som kan få alvorlege konsekvensar.

 • 14.09.2017
  Disputerte om eit av hjernens store mysterium

  Cellene i nyrene våre er fulle av vasskanalar som spelar ei viktig rolle for regulering av urinens vassinnhald. Nyare forsking viser at vi har større konsentrasjon av vasskanalar i hjernen. Men kvifor har vi det og korleis fungerer dei?

Kalender

 • HIV-kurs, tilbod v/Stavanger Universitetssjukehus

  Kurs for pasientar som er smitta med HIV, og deira pårørande.

 • IBS-kurs: Å leve med irritabel tarm

  Du vil gjennom dette kurset få informasjon om sjukdommen, årsak, symptom, behandling, kostrettleiing og FODMAP-redusert kost. I tillegg har psykiater, fysioterapeut og brukarrepresentant god og nyttig undervisning om korleis du kan meistre sjukdommen.

 • KOLS rehabilitering Haugesund

  Rehabiliteringsprogrammet går over fem veker og inneheld fysisk trening, ernæringsrettleiing, sjukdomslære, medisinsk behandling og anfallsmestring.

 • Kurs for foreldre til barn og unge med ME/CFS, Stavanger

  Opplæringstilbud i Stavanger for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha fått bekrefta diagnosen.

 • Kurs i sinnemeistring

  Sinneterapi er eit tilbod til deg som har problem med å finne passande reaksjonsformer. Kurset kan og bidra til betre livskvalitet for familien din og dei rundt deg.