Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

 • 14.02.2020
  Vann Forskningsartikkelprisen 2019

  Psykolog ved Folgefonn DPS Desire Furnes er hovudforfattar på artikkelen som førre veke vann Forskningsartikkelprisen 2019. I artikkelen undersøker forfattarane kva som predikerar akutte reinleggingar av pasientar med bordeline personleghei...

 • 07.02.2020
  Slik førebur Helse Fonna seg på å ta imot pasientar med mistanke om smitte av Corona-virus

  – Vi følgjer situasjonen og har planlagt for korleis vi skal handtere det viss vi får inn pasientar med mistanke om eller påvist smitte. Vi har også kontakt med legane i kommunane for å sikre eit godt samarbeid i ein slik situasjon.

 • 05.02.2020
  Reidun Rasmussen Mjør blir ny samhandlingssjef

  Noverande direktør for somatisk klinikk Stord sjukehus skal overta jobben som samhandlingssjef i Helse Fonna.

 • 30.01.2020
  Sårpoliklinikken på Stord feira 10 år

  Mange pasientar med kroniske sår har behov for tett oppfølging. Det var ut frå dette ideen om sårpoliklinikken blei til: Det var eit stort behov for systematisering av behandlinga til sårpasientar.

 • 15.01.2020
  Helse Fonna startar «heimesjukehus» for nyfødde

  På nyføddintensiv får for tidleg fødde og sjuke babyar behandling og pleie. No skal dei friskaste ungane få vere heime hos foreldra og få sjukehustenester på døra.

 • 13.01.2020
  MAP: Trygg i møte med aggresjon

  – Det er vanskeleg å seie kva eit menneske vil gjere litt fram i tid. Vald er eit samspelsfenomen som blir påverka av ei rekke skiftande faktorar i og rundt personen, seier Torill Storhaug.   

 • 08.01.2020
  No blir det dyrare å ikkje møte til sjukehustimen

  Frå nyttår må du betale 1053 kroner viss du droppar å møte til timen din utan å gi beskjed til sjukehuset. Regjeringa har auka prisen med 50 prosent for å få fleire pasientar til å møte opp.

 • 27.12.2019
  Magne Kydland blir ny kommunikasjonssjef i Helse Fonna

  Stillinga som kommunikasjonssjef i Helse Fonna blei lyst ut i november. Magne Kydland har takka ja til stillinga og vil tiltre våren 2020.

 • 19.12.2019
  Spennande forsking i Helse Fonna

  Overlege Benedicte Skjold-Ødegaard er gastrokirurg og forskar og har lagt til rette for at legane som er i spesialisering i Helse Fonna kan simulere kirurgiske inngrep. 

 • 09.12.2019
  Smarttelefon og touchtavler for deg som arbeidar i Helse Fonna

  Pågåande regionale prosjekt og nytt sjukehusbygg i Haugesund fører til innføring av ny og spennande teknologi for deg som er medarbeidar i sjukehusa. På Stord er digitale sengeposttavler med informasjon om pasientane allereie tatt i bruk. 

 • 28.11.2019
  Historisk høgt investeringsnivå i Helse Fonna

  Helse Fonna skal investere for vel 767,2 millionar kroner neste år. Det er eit historisk høgt investeringsnivå. Hovudtyngda går til nytt sjukehusbygg i Haugesund, men mange millionar går til oppgradering av bygningar og nytt medisinsk utsty...

 • 28.11.2019
  Slik halverte dei utgreiingstida for autisme

  Det er ein av dei mest komplekse og krevjande diagnosane å stille innan barne- og ungdomspsykiatrien. Likevel har BUP Stord klart å halvere utgreiingstida for autismespekterforstyrringar. Nå har dei fått Kvalitetsprisen for arbeidet sitt.

 • 21.11.2019
  Innfører nytt system for bestilling av varer og tenester

  Helse Fonna tar i bruk nytt system for lager, faktura og bestilling av varer og tenester frå 1. desember. Det er programmet SAP som skal takast i bruk. Programmet er del av ein regional innføring. Innan 2021 skal alle sjukehusa i Helse Vest...

 • 14.11.2019
  Medisinsk poliklinikk vann arbeidsmiljøprisen

  "Motiverande" og "inspirerande" er ord juryen bruker om vinnaren medisinsk poliklinikk ved Haugesund sjukehus. Prisen blei delt ut under det årlege arbeidsmiljøseminaret i Helse Fonna.

 • 14.11.2019
  Lokale barn bidrar til internasjonal diabetesforsking

  Det å få diabetes forandrar eit barn sitt liv. Både barnet og foreldra må lære seg å forstå sjukdomen og sjølv behandle den. Nå bidrar barneavdelinga i Helse Fonna til internasjonal forsking med mål om å finne stadig betre behandling for sj...

 • 11.11.2019
  Lanserer app for blodgivarar

  No blir det enklare for blodgivarar i Helse Fonna å bestille time og sjekke om dei framleis kan gi blod etter utanlandsreiser, nye medisinar eller anna som kan ha endra seg sidan sist.

 • 01.11.2019
  Medarbeidarar i Helse Fonna knuste fjorårets vaksinerekord etter berre éi veke

  Over 2300 medarbeidarar i Helse Fonna har tatt vaksine mot sesonginfluensa på berre éi veke. Det er fleire enn i heile fjorårets vaksinasjonsperiode til saman.

 • 29.10.2019
  – Det blir ein digital revolusjon for oss som jobbar med patologi

  Prosjektet Digital patologi i Helse Vest skal gi ein ny og digital kvardag. Frå Helse Fonna deltar patolog Marius Bagdonas og bioingeniør Sophie Saunes Vaage. Dei gler seg til vegen vidare.

 • 28.10.2019
  Mål om fortsatt redusert ventetid

  Målet er å arbeide for å redusere ventetida i Helse Fonna ytterlegare og sikre at ingen pasientar opplev fristbrot. Fristbrot oppstår når du som pasient ikkje får time innan den frist som sjukehuslegen har sett. Tala blei presentert for sty...

 • 22.10.2019
  Får 20 millionar til å teste ny medisin mot demens

  Overlege Arvid Rongve i Helse Fonna er ein internasjonalt leiande demensforskar. No får ein nasjonal studie han leiar 20 millionar kroner for å sjå om eksisterande medisinar kan ha effekt på demenstypen DLB.

 • 14.10.2019
  Digitale sengeposttavler skal gi betre oversikt

  Når touchskjermane lyser opp på den første sengeposten i morgon, vil informasjon om innlagte pasientar berre vere eit fingertrykk unna for helsearbeidarar på jobb. Stord sjukehus er først ut i Helse Fonna.

 • 10.10.2019
  Blir friske med tarmbakteriar frå superdonor

  Irritabel tarm gir redusert livskvalitet til mellom 8 og 25 prosent av befolkinga og er ei stor belastning på helsevesenet. I dag fins inga effektiv behandling, men ny forskning frå Helse Fonna og Universitetet i Bergen viser oppsiktsvekkan...

 • 30.09.2019
  Klare for auka luftsamarbeid i vest

  Tru på godt samarbeid, glede over å få éin AMK LA-sentral å forhalde seg til og høge forventningar til nye prosedyrar for luftambulansekoordinering. Det var nokre av tema som gjekk igjen då Mottaksprosjekt AMK LA hadde si første samling.

 • 27.09.2019
  Styret er uroa over mange utskrivingsklare pasientar

  I dag var styret samla til det første styremøtet etter sommaren. Dei drøfta mellom anna dei mange utskrivingsklare pasientane som må ligge unødig på sjukehus og vente på tilbod frå kommunen sin.

 • 26.09.2019
  – Utruleg spennande å vere med å bygge sjukehus

  Stordabuen Even Grov er klar i talen. Det har vore spennande, travelt og utfordrande å vere med å bygge nytt sjukehusbygg i Haugesund. Han er med på å skrive historie i Helse Fonna og har berre godord å seie om det formidable arbeidet som går føre seg.

 • 26.09.2019
  Nytt forløp for pasientar med brystsmerter

  Frå 1. oktober skal lege vurdere om pasientar som kjem med brystsmerter til akuttmottaket ved Haugesund sjukehus kan få oppfølging i poliklinikk i staden for å bli lagt inn. Målet er å sikre at alle pasientar som kan ha hjertesjukdom får vu...

 • 25.09.2019
  Opna ny ambulansestasjon i Vindafjord

  Ambulansetenesta i Vindafjord dekkjer eit stort område og når dei set seg i bilen går det fort mange timar. Ambulansestasjonen deira er i Ølen og er splitter ny. Onsdag blei snora klipt av administrerande direktør Olav Klausen.

 • 12.09.2019
  Lanserer ny nasjonal standard for møte med aggresjon og vald i psykisk helsevern

  Medarbeidarar i psykisk helseteneste opplever ei auke i vald og truslar når dei er på jobb. No har ei faggruppe utvikla ein ny nasjonal opplæringsmanual for møte med aggressive pasientar. Fagsjukepleiar Torill Storhaug Fotland ved Valen sju...

 • 11.09.2019
  Auka openheit om sjølvmordstankar

  Over 150 000 vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmord er vi...

 • 12.08.2019
  Fekk pris etter internasjonalt forskningsbidrag

  Yngve Sønnesyn Willmann har fått Norsk barnelegeforening sin pris for beste vitskaplege føredrag. Tema var eit unikt bidrag til internasjonal forsking på eit svært sjeldan syndrom.

 • 19.06.2019
  Brukarane deltok i styremøte

  Både Brukarutvalet og Ungdomsrådet deltok i dagens styremøte i Helse Fonna. Brukarutvalet krev auka fokus på korridorpasientar i sjukehus slik at ingen skal ligge på gangen. Ungdomsrådet vil arbeide ytterlegare for å førebygge sjølvmord.

 • 19.06.2019
  Bygget er i rute

  Det nye sjuehusbygget i Haugesund er i ferd med å reise seg. I løpet av 2019 skal heile bygget på nærare 20.000 kvadratmeter vere reist. Denne veka blir betongelement til dekkene mellom etasjane løfta på plass. Samstundes veks heissjakta i...

 • 17.06.2019
  Vil gi utsette barn ein betre start på livet

  Alle barn fortener ein god start på livet. Familieambulatoriet er eit lågterskeltilbod som skal hjelpe foreldre med psykiske helseutfordringar eller rusproblem å klare nettopp det. No har dei flytta inn i betre lokaler.

 • 11.06.2019
  «Øvelse gjør mester»

  Eigentleg er dette ei kjent og vel brukt frase. Like fullt er den sann, øving skaper meister. For å gi ennå betre pasientbehandling er simulering eit viktig verktøy som gir resultat. 

 • 06.06.2019
  Bente og Viktoria har ei utdanning nesten ingen andre har

  Berre 50 av landets 7000 bioingeniørar har godkjent spesialistutdanning. To av dei jobbar i Helse Fonna og skal bidra til at pasientar får betre og raskare svar.

 • 04.06.2019
  Nytt intensivteam kan gi færre hjartestans i sjukehus

  Ein ny metode for vurdering av pasientar og eit intensivteam som kan rykke ut ved behov. Det er medisinen som skal kunne snu forverring av tilstanden og hindre mogleg hjartestans hos alvorleg sjuke pasientar ved Haugesund sjukehus.

 • 23.05.2019
  Kirsten si forsking kan endre behandlinga av rusmiddelavhengige

  Mange rusmiddelavhengige har uoppdaga psykisk utviklingshemming og lærevanskar, trass årelang kontakt med helsevesen og hjelpeapparat. Det viser Kirsten Braatveit sin doktorgrad, som no vekker oppsikt i fagmiljøet.

 • 23.05.2019
  Lytta til pasientane sitt ombod

  Styret i Helse Fonna lytta i dag til pasientane sitt ombod Gro Snortheimsmoen Bergfjord. Ho la fram årsmeldinga for pasientomboda i Hordaland og Rogaland. 

 • 15.05.2019
  Slik kan du takle pollensesongen betre

  Det har vore sterk pollenspreiing til no i år, og det er grunn til å tru at heile sesongen kan bli svært plagsam for allergikarar. Heldigvis er det mykje du sjølv kan gjere. Dersom du trass medisin har sterke allergiplager, kan vaksinasjon vere aktuelt.

 • 14.05.2019
  Stor interesse for møte om sjølvmordsførebygging

  Helse Fonna har invitert til ein viktig og lærerik temakveld om korleis vi kan bidra til å førebygge sjølvmord. Interessa er så stor at arrangementet no må flyttast for å sikre plass til så mange som mogleg.

 • 07.05.2019
  Snakk om sjølvmordstankar

  Vi som har arbeidd i helsevesenet i lang tid veit at det å snakke om sjølvmord og sjølvmordstankar har vore tabubelagt. Det til trass for det er mange som tar sitt eige liv, og enda fleire som forsøker å gjere det.

 • 03.05.2019
  Digitale tavler gir betre pasienttryggleik

  Stord sjukehus skal no teste digitale touchskjermar der viktig pasientinformasjon kjem inn automatisk. Løysinga skal gi betre arbeidsflyt, auka pasienttryggleik og meir tid til pasientane.

 • 16.04.2019
  Snakk om sjølvmord. Det kan redde liv

  Det er bodskapet i den regionale kampanjen Helse Fonna no deltar i. Mange er redde for at det å spørre nokon om dei har tenkt å ta livet sitt kan auke sjansen for at dei gjer det. Kampanjen vil gjere fleire trygge på at det tvert i mot kan...

 • 15.04.2019
  Dei møter aldri pasienten, men er avgjerande i behandlinga

  Dersom du er pasient på sjukehus, vil du aldri treffe bioingeniørane og legane på laboratorium for patologi. Men jobben dei gjer er avgjerande for at du får rett diagnose og behandling.

 • 04.04.2019
  Doktorgrad om helsefremming hos personar med KOLS

  Heidi B. Bringsvor starta karriera som sjukepleiar på intensiv i Haugesund. Nysgjerrig og alltid på leit etter ny kunnskap har ho, i følge kollegaer og seg sjølv, alltid vore. Undring blei dermed starten på forskarkarriera og arbeid ved for...

 • 01.04.2019
  Styremøte 1.4.2019 – Vi må utnytte kapasiteten vår enno betre

  Både målkrav og økonomi gjer at sjukehusa må drifte meir effektivt. I dag vedtok styret i Helse Fonna ein plan for korleis føretaket sine poliklinikkar betre kan planlegge og utnytte ressursane dei allereie har. Målet er kortare ventetid fo...

 • 01.04.2019
  Her er nye ambulansebåten - Rosedoktoren

  Måndag 1. april kl. 11 overtok Helse Fonna den heilt nye og moderne ambulansebåten som har fått namnet Rosedoktoren.

 • 29.03.2019
  Trenar for å bli best på det verste

  Då Snorre var berre åtte dagar gammal, blei han så alvorleg sjuk at han blei hastedøypt i akuttmottaket. I dag er han fem år, og tilbake i akuttmottaket for å takke for livet. – Det er slike hendingar som gjer all treninga verdt det, seier...

 • 27.03.2019
  Sentrale IKT-system er tilbake i drift

  Dei fleste systema er no i funksjon igjen etter å ha vore ute av drift nokre timar i dag. Nokre av systema er framleis litt ustabile, men dei sentrale og mest kritiske systema er i drift.

 • 26.03.2019
  Forløp gir betre hjelp til barn og unge

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie var i fjor haust med på å lansere prosjektet barn og unges helseteneste i Helse Fonna. I dag var han tilbake og ville gjerne høyre kva erfaringar ein har gjort seg til no.

Kalender