Grøn beredskap

Koronapandemi

Helse Fonna er i beredskap grunna situasjonen med koronavirus.

Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyheiter

 • 28.07.2020
  Held hjula i gang om sommaren

  Lene Ottesen og Siren Robberstad er to av mange ferievikarar i Helse Fonna.

 • 23.07.2020
  Nye reiseråd og reglar for sjukehustilsette

  Helsemyndigheitene har endra reiseråda knytt til korona. Dette fører blant anna til at alle sjukhustilsette som har vore på utanlandsferie skal testast, og må ta kontakt med sin næraste leiar før ein kjem tilbake på jobb. Her kan du lesa me...

 • 09.07.2020
  - Fagbrevet er eit løft

  Jorge del Pino har jobba ved Stord sjukehus i snart 30 år. No er han blitt den første portøren på sjukehuset som tar fagbrevet.

 • 02.07.2020
  Har nok smittevernutstyr på lager

  Det var berre få dagar om å gjera at Helse Fonna gjekk tomme for smittevernutstyr då koronapandemien braut ut. Men no er det nok for både neste bølgje, og fleire bølgjer.

 • 30.06.2020
  «Ketsjupbeger» gir miljøgevinst i sjukehusa

  Plastbegera hopa seg opp i bossdunkane etter medisinutlevering. - Dyrt og miljøskadeleg, meinte personalet. Løysinga blei "ketsjupbeger" som sparar Helse Fonna for både pengar og plastavfall.

 • 25.06.2020
  Psykisk helseteneste på hjul

  Den ambulerande polikliniske tenesta ved Folgefonn DPS (FACT)  køyrer mil etter mil, med dei svakaste pasientane som målgruppe. Teamet kom nyleg svært godt ut i ei nasjonal evaluering av tilbodet.

 • 24.06.2020
  Godt nøgd med aktiviteten

  Aktiviteten i Helse Fonna var mykje høgare i mai enn i april.

 • 23.06.2020
  Informasjon om purring og inkassovarsel

  Har du fått purring på rekning, eller inkassovarsel frå oss?  Ta kontakt med Lowell Norge AS om du har spørsmål eller treng hjelp.

 • 19.06.2020
  Helse Fonna vil framskunda neste byggjetrinn

  Styret i Helse Fonna gjev klarsignal til å jobba mot å framskunda neste byggjetrinn ved Haugesunds sjukehus med heile sju år. Målet er oppstart i 2023.

 • 11.06.2020
  Auka tiltru til sjukehusa i Helse Vest

  Tiltrua innbyggjarane har til sjukehusa på Vestlandet har auka under koronapandemien, viser ei fersk innbyggjarundersøking gjennomført av Respons Analyse. Samtidig viser undersøkinga at enkelte har unnlate å ta kontakt med sitt sjukehus i f...

 • 09.06.2020
  Helse Fonna opnar for besøk att

  Etter tre månader med strenge restriksjonar er det frå og med onsdag 10. juni igjen mogeleg å besøkje pasientar innlagde på sjukehus i Helse Fonna. Men kvar pasient kan berre ha éin person på besøk, mellom klokka 16.00 og 17.30.

 • 08.06.2020
  Eit viktig spørsmål å stilla

  Korleis går det med deg? Kva ynskjer du? Eller noko så enkelt som eit smil, eller «hei!» Det kan høyrast enkelt og kjapt ut, men i praksis er det ikkje alltid det.

 • 28.05.2020
  Helse Fonna fjernar «koronateltet»

  Helse Fonna legg ned delar av det mellombelse pandemimottaket ved Haugesund sjukehus, og riggar ned teltet som i lang tid har sperra fortauet i Karmsundgata.

 • 28.05.2020
  Besøk til innlagde pasientar

  Helse Fonna opnar ikkje opp for besøk før ein er sikker på at dette kan gjerast på ein trygg og god måte.

 • 27.05.2020
  Blir ny administrasjonssjef

  Aud Gunn Løklingholm vert Helse Fonna sin nye administrasjonssjef.

 • 25.05.2020
  Lukkelege på lite sjukehus

  I Odda ligg landets minste sjukehus, om ein ser bort frå sjukehuset på Svalbard. Her har dei medisinsk og kirurgisk akuttfunksjon.  Å jobba på eit lite sjukehus fører til ein del utfordringar, men ein kjem også svært tett på kollegaer og ik...

 • 20.05.2020
  Mange vil jobbe i Helse Fonna

  Helse Fonna opplever stor interesse og mange søkjarar til ledige jobbar.

 • 11.05.2020
  Kan påvisa korona-antistoff

  Laboratorium for medisinsk biokjemi på Haugesund sjukehus er blant dei første i landet som kan påvisa antistoff frå Covid 19.

 • 08.05.2020
  Gode erfaringar med heimesjukehus for babyar

  I januar starta Helse Fonna med heimebesøk til sjuke og for tidleg fødde babyar. Til no har 21 små pasientar fått tilbodet og erfaringane er gode.

 • 07.05.2020
  Rapport frå ein ambulansestasjon

  Ambulansen står alltid parkert i vaskehallen, fordi han må vaskast og desinfiserast etter kvar tur. Slik er livet på ambulansestasjonen på Bømlo.

 • 07.05.2020
  God aktivitet trass i koronaberedskap

  Aktiviteten aukar gradvis veke for veke, men tala for mars og april viser at Helse Fonna hadde rimeleg høg aktivitet, trass i koronaberedskapen.

 • 04.05.2020
  Fødande ved Stord sjukehus kan ha partnar med under barselopphaldet

  Grunna pandemien har fødeavdelingane i Helse Fonna innført strenge reglar for følgje til gravide og fødande. No kan Stord sjukehus opne for at friske partnarar kan vere med under barselopphaldet.

 • 29.04.2020
  Hektiske og lærerike veker

  Dei tilsette ved slageininga på Stord sjukehus har dei siste vekene teke imot alle type pasientar. Det har vore utfordrande, men også svært lærerikt.

 • 28.04.2020
  Vi søker blodgivarar som har hatt Covid-19

  Personar som har vore smitta av koronavirus og hatt Covid-19 kan danne antistoff som gir immunitet mot viruset. Blodbanken i Helse Fonna ønsker kontakt med etablerte blodgivarar som har hatt Covid-19 for å sjekke om dei har slike antistoff.

 • 24.04.2020
  Nye klinikkdirektørar i Helse Fonna

  Anne-Beth Njærheim og Kjersti Tollaksen er tilsette som klinikkdirektørar i Helse Fonna.

 • 22.04.2020
  Desse barna kan møte i barnehage og skule som vanleg

  Denne veka opna barnhagane dørene igjen etter å ha vert stengde i over ein månad. Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet har no kome med si anbefaling om kven som kan møte i barnehage og på skule. 

 • 17.04.2020
  Er klare for fleire operasjonar

  Klinikkoverlege Helge Espelid og kollegaene hans er no klare for å auka talet på operasjonar att. For å få unna køen ber dei pasientane om å møta opp som avtalt, eller gje beskjed om dei ikkje kan komma.

 • 17.04.2020
  Møt trygt opp til timen din

  No trappar vi opp igjen den planlagde aktiviteten ved sjukehuset. Vi har strenge rutinar for smittevern for å hindre at du blir smitta eller kan smitte andre under koronavirus-epidemien.

 • 17.04.2020
  Få eit innblikk i livet på ei covid-19-avdeling

  I over ein månad har lungeavdelinga ved Haugesund sjukehus vore brukt som felles avdeling for pasientar med mistanke om eller påvist Covid-19. Her har helsepersonell kledd seg om i fullt verneutstyr og avdelinga har vore provisorisk ombygd...

 • 15.04.2020
  Vil undersøke holdninger og nytte av telekonsultasjon for psykiske lidelser

  Et kvalitetsforbedringsprosjekt i Helse Fonna vil undersøke holdninger og nytte av telekonsultasjon i behandling av psykiske lidelser hos voksne med utviklingshemning. Prosjektet kan gi verdifull kunnskap om tjenesteutvikling innen psykisk...

 • 14.04.2020
  Utfordrande start på året for Helse Fonna

  Koronasituasjonen var naturleg nok eitt av hovudpunkta då styret i Helse Fonna tysdag hadde møte – på Skype. Men frå og med neste veke er det planlagt auke i aktiviteten att.

 • 14.04.2020
  Slik skal Helse Fonna auke aktiviteten igjen

  Den siste månaden har Helse Fonna hatt lågare aktivitet enn vanleg innan både somatikk og psykisk helsevern. Dette er gjort for å handtere pandemien. Over 5000 timar og operasjonar er utsette. No startar arbeidet med å auke aktiviteten noko...

 • 06.04.2020
  Vi har lansert chatbot

  Helse Fonna har lansert ein chatbot på nettsidene helse-fonna.no. Den skal hjelpe deg å finne svar på det du lurar på. No håpar vi du vil hjelpe oss med å trene den opp.

 • 31.03.2020
  Videokonsultasjon med behandlar via helsenorge.no

  Det er no mogleg å møte behandlaren din via videokonsultasjon i staden for fysisk oppmøte.

 • 31.03.2020
  Færre innleggingar – kurva flatar ut

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut og vi hadde førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.

 • 24.03.2020
  Ta vare på di biologiske klokke under karantene, isolasjon og heimekontor

  Visste du at lys, måltid og sosial kontakt er med å regulere den biologiske klokka di? Overlege og forskar Tone Henriksen gir deg gode tips til korleis du kan hjelpe kroppen din å halde tida når kvardagens rutiner blir sett på vent.

 • 23.03.2020
  Ikkje alltid mogleg å legge til rette for direktesending av fødsel

  Fødeavdelinga ved Stord sjukehus har fått merksemd etter at dei sendte ein fødsel direkte til ein far som måtte halde seg heime. No vil fødeavdelingane i Helse Fonna nå ut til fødande som kan vere i same situasjon.

 • 23.03.2020
  Auke i innlagte pasientar med koronavirus

  Ved Haugesund sjukehus er det no fem pasientar som er innlagt med koronavirus. Éin av desse får intensivbehandling.

 • 20.03.2020
  No kan du møte sjukehuslegen på video

  ... men då må du registrere samtykke først. Helse Fonna ber no alle innbyggarar som ønsker moglegheit for sjukehustime på video om å registrere sitt samtykke på helsenorge.no

 • 18.03.2020
  Dette lurar pasientane på

  Dialogsenteret i Helse Fonna får mange telefonar frå pasientar som har spørsmål knytt til koronaviruset og timen sin på sjukehuset. Mange lurar på om sjukehuset er stengt og om dei kan møta til avtalt time. Her får du svar på dei spørsmåla...

 • 17.03.2020
  Retningslinjer for gravide kvinner under koronapandemien

  Helse Fonna har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn. Denne siden vil oppdateres ved nye retningslinjer.

 • 16.03.2020
  Kommunane bidrar med jordmødrer

  Fleire kommunar i Helse Fonna sitt dekningsområde bidrar no med jordmødrer til drift av fødeavdelinga ved Haugesund sjukehus. Grunna koronasituasjonen er åtte jordmødrer ved fødeavdelinga i karantene, og tiltaket er gjort for å sikre eit go...

 • 16.03.2020
  Slik skal Helse Fonna ta i mot pasientar med koronavirus

  Gjennom helga har fleire hundre medarbeidarar i Helse Fonna jobba for å rigge sjukehusa til å ta i mot dei første pasientane med koronavirus.

 • 16.03.2020
  70 personar har meldt seg over natta

  Seint i går kveld la Helse Fonna ut eit ønske på Facebook: Er du helsepersonell og ønsker å bidra? På kort tid var innlegget delt av nær 800 personar og hadde nådd ut til 65 000 Facebook-brukarar. I dag morges har over 70 personar registrert CV-en sin.

 • 15.03.2020
  Vi treng deg som er helsepersonell

  For å bekjempe utbrotet av koronavirus treng vi ekstra helsepersonell til sjukehusa i Helse Fonna. Og vi treng det raskt.

 • 15.03.2020
  Koronavirus: Dette skjer med tilboda innan psykisk helsevern

  Situasjonen med koronavirus gjer at vi må redusere tilbodet til pasientar også innan psykisk helsevern. Her er ei oversikt over tilboda som er reduserte.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet på Vestlandet om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. 

 • 12.03.2020
  Helse Fonna innfører strenge retningsliner for pasientar og besøkande

  Frå og med fredag 13. mars vil sjukehus og DPS i Helse Fonna vere stengt for besøkande. Pasientar med symptom på luftvegsinfeksjon må ta kontakt med sjukehuset før dei møter til time.

 • 12.03.2020
  Éin medarbeidar i Helse Fonna har fått påvist covid-19

  Seint onsdag kveld blei det klart at ein medarbeidar i Helse Fonna har testa positivt for covid-19. Sju medarbeidarar er i samanheng med dette sett i karantene. Helse Fonna set no i verk fleire strenge tiltak ved alle sine sjukehus og lokasjonar.

 • 11.03.2020
  Setter i verk tiltak etter at poliklinisk pasient har fått påvist covid-19

  Ein pasient som var inne til poliklinisk time på Haugesund sjukehus har i ettertid fått påvist covid-19. Helse Fonna set no i gang smitteoppsporing og karantene for aktuelle pasientar og medarbeidarar.