Helsenorge

Doktorgrad: REM-søvn adferdsforstyrrelse gir ikke raskere kognitiv svikt

Luiza Jadwiga Chwiszczuk disputerte torsdag 17. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Demens med Lewylegemer:
søvn, kognisjon og nevropatologi».
Luiza Jadwiga Chwiszczuk
Avhandlingen viser at det er viktig å være oppmerksom på søvnforstyrrelser og mulige negative konsekvenser hos personer med mild demens, spesielt hos personer med demens med Lewylegemer. Hos denne pasientgruppen er det også vanlig å ha REM-søvn adferdsforstyrrelse, men det fører ikke til raskere forverring av kognitive funksjoner. For pasienter som får en demensdiagnose er det god overenstemmelse med den faktiske sykdommen de har i hjernen.

REM-søvn adferdsforstyrrelse (RBD) er en søvnforstyrrelse der man lever ut drømmene sine under søvn, i stedet for å være helt lammet. Denne forstyrrelsen har vist seg å være et tidlig tegn på at man kan utvikle synuklein-relatert sykdommer som for eksempel demens med Lewylegemer (DLB). Vi undersøkte om RBD førte til raskere forverring av kognitive funksjoner over fire år hos personer med mild demens, men det var ingen forskjell hos dem som hadde RBD og dem som ikke hadde RBD.

Søvnsykdommer er vanligere hos eldre enn yngre, og vanligere hos eldre personer med demens enn eldre uten demens. Søvnforstyrrelser er også hyppigere hos personer med DLB enn for eksempel Alzheimers-sykdom. Når vi så på alle pasientene under ett var det en sammenheng mellom søvnsforstryrrelser og psykiatriske symptomer som blant annet angst, depresjon og apati.

Utvalget er fra Demensstudien på Vestlandet (DEMVEST) som ble startet i 2005. Denne har fulgt personer med mild demens med årlige kontroller. Da de også donerte hjernene sine til obduksjon kunne vi undersøke om det var overenstemmelse mellom de kliniske demensdiagnosene vi stilte da de ble inkludert i studien og den type hjernesykdom man fant etter deres død. Det var god overensstemmelse mellom de kliniske og patologiske diagnosene, og blandingspatologi var vanlig.

Om Luiza Jadwiga Chwiszczuk

Luiza Jadwiga Chwiszczuk (f. 1975) er født i Wroclaw, Polen. Hun fullførte embetsstudium i medisin ved Universitetet i Wroclaw i 2000 og ble spesialist i nevrologi i 2007. Hun arbeider i dag ved alderspsykiatrisk poliklinikk, Haugesund sjukehus, Helse Fonna. Doktorgraden er finansiert av Helse Vest og er knyttet til Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Veiledere: Arvid Rongve, Michaela Gjerstad og Minna Hynninen.

Kontaktinformasjon

Epost: luiza.chwiszczuk@helse-fonna.no