Lærings- og meistringssenteret

*** ENDRING VÅR 2018 - HER FINN DU KURSROM I HAUGESUND ***
Under utbygging av Haugesund sjukehus blir kursa våre halde i Haugesund sanitetsforenings revmatismesjukehus, i første etasje - kursrom 103. Se også eige skilt frå resepsjon før kurs.

Lærings- og meistringssenteret (LMS) jobbar for at du som er pasient, brukar eller pårørande får informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa di.  

Læringstilboda våre blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell. Lærings- og meistringssenteret er ein arena der helsepersonell og brukarar deler kunnskap og erfaring med kvarandre.

Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret

Kven kan få hjelp ved Lærings- og meistringssenteret

Tilboda til lærings- og meistringssenteret er til deg som har ein kronisk sjukdom eller nedsett funksjonsevne, din familie og nettverk.

Vi vil at du skal få utvida innsikt om eigen situasjon og styrka di meistring av kvardagen. Læring definerer vi som relativt varige endringar av kunnskapar, ferdigheiter og haldningar. Meistring dreier seg i stor grad om opplevinga av å ha krefter til å møte utfordringar og å ha kontroll over eige liv.  


Still spørsmål

På kursa møter du andre i same situasjon. Spørsmål deltakarane stiller opnar for nyttig lærdom både for fagfolk og dei andre i gruppa.


Sidestilling av erfaringskunnskap og fagkunnskap

Våre læringstilbod skal planleggjast, gjennomførast og evaluerast i likeverdig samarbeid mellom erfarne brukarar og fagpersonar frå ulike fagmiljø. Helsepersonell har fagkompetanse medan erfarne brukarar, altså pasientar og pårørande, har viktige kunnskapar om korleis det er å meistre sjukdommen i kvardagen.

  www.mestring.no

Praktisk informasjon

Til deg som skal på kurs eller som er pårørande.


Kurs som ikkje krev tilvising frå lege

Kurs som ikkje treng tilvising frå lege gir heller ikkje rett til refusjon av reiseutgifter. Desse kursa er gratis og krev ikkje eigendel.


Kostnadar og refusjon av utgifter ved kurs som krev tilvising frå lege

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved LMS, har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Sjå elles dei einskilde kurstilboda.


Kursutgifter

Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er lik eigendelen som ved vanleg poliklinisk konsultasjon.

Tilbodet er gratis for born under 16 år eller om du har frikort.

Pårørande som er i følgje med pasient betaler ikkje eigendel.

Enkel lunsj kan kjøpast på heildagskursa og kostar om lag 55 kroner per person per dag. Det blir sendt rekning til pasienten etter kurset.


Avbestilling av kurs

Om du ikkje kjem til kurs du er påmeldt til utan å seie frå innan 24 timar før kursstart, blir du belasta med 640 kroner sjølv om du har frikort.


Reiseutgifter

Som kursdeltakar kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendel.

Fyll ut reiserekningsskjema og send til

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Postboks 2533
3702 Skien

Dekking av utgifter til overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs, ring til Pasientreiser, telefon 05515. Sjå også www.pasientreiser.no.

Brukarar med særlege behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. Drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. 
Ta vare på alle kvitteringar.


Pårørande

Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.
Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar.

Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar.

Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.


Reisefølgje

Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgjet rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter. Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.


Lovverk

Dekking av reise- og opphaldsutgifter for pasientar/pårørande under opplæring ved LMS er regulert av Pasientlova og Spesialisthelsetenestelova, sjå NAVs rundskriv Hovednr. 71. "Lov om spesialisthelsetje nesten m.m." § 5-5


Reise og tilkomst

Kursa vert arrangert ulike stadar i Helse Fonna sitt område. Sjå informasjonsskriv om det einskilde tilbodet.


Parkering

Det kan vere vanskeleg å finne parkeringsplass ved våre sjukehus. Om du skal på kurs, tilrår vi å bruka offentleg transport av den grunn. Du bør rekna god tid om du køyrer eigen bil.


Buss og båt

Sjå buss- og båtruter på nettsidene til www.kolumbus.no og www.skyss.no.

Brukarmedverknad

Vi samarbeider med pasientar og pårørande for å sikre at deira erfaringskunnskap blir inkludert i læringstilbod og utvikling av andre tenestetilbod. Målet er å skapa eit godt samarbeid mellom brukarar og tenesteapparatet basert på

  • Reell medverknad
  • Kvalitetssikring av tenestene
  • Gjensidig respekt
  • Likeverdig kommunikasjon
  • Styrking av tenesteapparatet si forståing av reell brukarmedverknad frå eit brukarperspektiv

Oppfølging

Vi som arbeider med Læring og meistring skal bidra med oppfølging og ivaretaking av brukarrepresentantar og erfaringsformidlarar gjennom ulike tiltak

  • Startsamtale og oppfølging undervegs
  • Kurs for nye brukarrepresentantar
  • Helsepedagogikk og samlingar for erfaringsformidlarar
  • Årleg samling for brukarorganisasjonane


Erfaringsformidling

Ved kurs for pasientar og pårørande engasjerer Helse Fonna personar som kan fortelje om sine erfaringar med å leve med langvarige sjukdommar i kvardagen eller som er pårørande, og om møtet med tenester og etatar. 


Brukarrepresentasjon på systemnivå 

Brukarrepresentantane skal ha erfaring som pasient og/eller pårørande. Du får tilbod om  opplæring i brukarmedverknad og skal ved systematisering av eigne og andre sine erfaringar bidra til forbetring.


I Helse Fonna HF er det eitt brukarutval for heile føretaket, og tre brukarråd i Klinikk for psykisk helsevern.

For helsepersonell

Helsepersonell som ønskjer å leggje til rette for gruppetilbod for opplæring av pasientar og pårørande treng kompetanse for det, i tillegg til sin helsefaglege kompetanse.

Les meir om kurs i helsepedagogikk og ressursmateriell for kurshaldarar

Helsepedagogikk

Ressursmateriell for kurshaldarar

Korleis jobbar vi

LMS-teamet skal i samhandling med spesialisthelsetenesta, kommunane og høgskulen arbeida for at pasientar og brukarar får den opplæringa og lærings- og meistringstilboda dei har krav på.

For å styrka utviklinga av lærings- og meistringstilbod i samarbeid med kommunane, er deler av Lærings- og meistringssentra i Helse Fonna organisert i eit Lærings- og meistringsteam (LMS-team) tilknytt forskings- og utviklingseininga for samhandling (FOUSAM). LMS-teamet har ressurser frå dei somatiske klinikkane og klinikk psykisk helsevern. 

Dei tilsette i LMS-teamet deltek i fagnettverk for læring og meistring i Helse Fonna. Nettverket skal bidra til at pasientar og pårørande får fagleg gode lærings- og meistringstilbod på rett nivå, til rett tid og ut frå geografiske føresetnader.

Kontakt oss

Haugalandet

Haugesund sjukehus

LMS.Haugesund@helse-fonna.no

Telefon 52 73 28 80


Gunn Elise Førre (foto)

Gunn Elise Førre, gunn.elise.forre@helse-fonna.no

Sekretær, somatikk Haugesund

 

 Christense Eileraas Ek (foto)

Christense Eileraas Ek, christense.eileraas.ek@helse-fonna.no

Funksjonsleiar LMS somatikk

Telefon 52 73 28 81

 

Emy Kirkhus Dale (foto)

Emy Kirkhus Dale, emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no

Konsulent somatikk

Telefon 52 73 28 82

 

Haugaland/ Karmøy distriktspsykiatriske senter( DPS)

Spesialiserte tenester Haugesund sjukehus


Cathrine Kvamsø Olsen (Foto)

Cathrine Kvamsø Olsen, cathrine.kvamso.olsen@helse-fonna.no

Rådgivar psykisk helsevern

Telefon 99 28 80 83

 

Hardanger

Odda sjukehus

Baltaduonyte, Inga, inga.baltaduonyte@helse-fonna.no

Kontaktperson LMS Somatikk

Telefon 53 65 12 23

 

Sekse, Jorunn, jorunn.sekse@helse-fonna.no

Funksjonsleiar LMS Somatikk

Telefon 53 65 10 00


Vibeke Rygh (Foto) 

Folgefonn distriktspsykiatriske senter (DPS) og Valen sjukehus

Rygh, Vibeke, lms.psykiatri@helse-fonna.no

Sekretær, psykisk helsevern

Telefon 53 46 64 31


Marie Schille (foto)  

Schille, Marie, marie.schille@helse-fonna.no

Konsulent psykisk helsevern

Telefon 53 46 64 38/902 75 015

 

Evensen, Wenche, lms.psykiatri@helse-fonna.no

Erfaringsmedarbeider, psykisk helsevern

Telefon 53 46 64 00

 

Sunnhordland

Stord sjukehus 

Danielsen, Anna Elisabeth, anna.elisabeth.almas.danielsen@helse-fonna.no

Kontaktperson Stord sjukehus

Telefon 53 49 12 84

 

Sigrid Bøthun (foto)

Stord distriktspsykiatriske senter( DPS) og Valen sjukehus

Bøthun, Sigrid, sigrid.bothun@helse-fonna.no

Funksjonsleiar LMS Psykisk Helsevern

Telefon 53 46 65 57/958 38 810

Kontakt

Telefon
52 73 29 40
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Google maps)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Telefon
52 73 20 00

Arrangement


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.