HELSENORGE

Rettar for deg som er pasient

​Fritt behandlingsval Fristbrot Helseregistre Innsyn i pasientjournal KlageRett til møte ved alvorlege hendingarArbeidsretta behandling: Helse og arbeid (tidlegare Raskare tilbake) KvalitetsprosjektPasientreiserHelseekspressen

Barn som pårørande

Individuell plan og koordinator


Har du behov for langvarige og koordinerte tenester frå det offentlege har du rett til ein individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du sjølv ynskjer det - skal sjukehuset ta initiativ til dette overfor din heimkommune eller bydel.

Planen skal sikre deg medverknad i behandling og rehabilitering og at alle involverte parter samarbeider. Ein av tenesteytarene skal oppnevnes som koordinator, og skal sørgje for nødvendig oppfølgjing av den enkelte pasient eller brukar.

Les meir om individuell plan og koordinator (helsenorge.no)
Les meir om koordinerande eining i Helse Fonna