Folgefonn DPS

Folgefonn distriktspsykiatriske senter (FDPS) er eit  lokalsjukehus innan psykisk helsevern for vaksne over 18 år for kommunane Kvinnherad, Odda, Jondal og Ullensvang. 

Er du i akutt behov for psykiatrisk hjelp, ta kontakt med  fastlegen din eller legevakt der du bur. Er du allereie pasient ved Folgefonn DPS, bruk  kriseplanen din.
Valen - havn (Foto)
 
Les meir om Folgefonn DPS

Folgefonn DPS
Om Folgefonn distriktspsykiatriske senter


Vi held til i vakre og rolege omgivelsar på Valen, men har og poliklinikk ved Odda sjukehus.

Vi ønskjer å gi deg sjansen til å leva eit best mogleg liv, med deltaking, sjølvstende og evne til å meistre kvardagen. Saman med deg lagar vi ei individuell tilpassa behandlingsplan for å oppnå det.

Telefon poliklinikkar


 • Resepsjon Odda, måndag - fredag, 7.30-15.00: 53 65 10 50. Forløpskoordinator 904 76 816.
 • Resepsjon Valen, måndag - fredag, 7.30-15.00: 53 46 65 90. Forløpskoordinator 902 62 788.

Laurdag og sundag stengt.

Avbestilling av polikliniske timar må gjerast innan 24 timar før timeavtalen, elles påløp det eit gebyr på kr. 1053,-

Ambulant behandling


FACT teamet – ambulant behandling 

Folgefonn DPS har eige ambulant (oppsøkande) team; FACT teamet. Forkortinga står for Flexible Assertive Community Treatment og kan omsetjast til «fleksibelt aktivt oppsøkjande behandlingsteam i lokalmiljøet» Dette er ein behandlingsmodell som er utvikla gjennom fleire år i Storbritannia, USA og Nederland. Vårt FACT-team har tett samarbeid med kommunane som er knytt opp til Folgefonn distriktspsykiatriske senter.

Flyfoto Valen. (Foto)

Målgruppe

Målgruppa vender seg til menneske over 18 år med alvorlege psykiske vanskar og som i tillegg kan ha t.d. rusproblem, ikkje klarer å gjera seg nytte av eller følgja opp dei vanlege  behandlingstilboda, slit med eigenomsorg, har problem med familie og nettverk, problem med bu-situasjon, kriminalitet osv. Primært driv teamet med behandling av psykoselidingar, men graden av funksjonsnivå og behov for samansett og langvarig behandling er styrande for inntak, ikkje diagnosen i seg sjølv. 

 • Behandling er påkrevd
 • Tilstanden er ikkje av forbigåande art, men gjennomgripande og langvarig
 • Alvorleg svikt i sosial fungering
 • Det er naudsynt å samordna hjelp og oppfølging frå ulike instansar for å gjennomføre ein behandlingsplan

FACT teamet har spesielt fokus på

 • Pasienten sitt perspektiv, ressursar og miljø
 • Å fremja meistring og sjølvstende
 • Behandling med medisiner ved behov
 • Symptomlindring
 • Rusbehandling
 • Familie/nettverksstøtte
 • Støtte/vegleiing til å meistra daglege gjeremål
 • Arbeid, bustad, meiningsfull aktivitet og fritid
 • Samtaleterapi
 • Støttesamtalar
 • Individuell plan og kriseplan
 • Samarbeid med fastlege og andre aktuelle aktørar
 • Oppfølging og behandling regulert etter pasienten sine ynskje og behov 
 
Recovery perspektivet ligg som fundament i FACT teamet sin tilnærmingsmetode. Filosofien bak recovery er å leggje til rette for at alle kan leve tilfredsstillande liv. Ei grunnleggjande haldning i recovery, er derfor trua på at også dei med psykiske vanskar kan ha ein god og meiningsfull kvardag. Behandlar og brukar jobbar som likeverdige partnarar mot brukarens mål. Brukaren er ekspert på seg sjølv, og behandlar er ekspert på det faglege, og relasjonen vert basert på openheit og tillit. Målet er at brukaren får tilstrekkeleg med kunnskap, ferdigheiter, nettverk og støtte til å ta ansvar for eige liv. 


Tilsette i FACT teamet

Teamet er tverrfaglig samansett med overlege, psykolog, erfaringskonsulent, psykiatrisk sjukepleier, klinisk sosionom og ruskonsulent. 


Kontakt oss

Vi er tilgjengelige på telefon både for pasientar og samarbeidspartnarar mellom klokka 8.00 og 15.00 i vekedagane. Vi har ikkje bakvakt på kveld og i helger, men vi skal syte for at pasientane har ein sjølvhjelpsplan slik at dei kan oppleve trygghet i tidsrom der vi ikkje er tilgjengelege.

Alle instansar kan kontakte FACT-teamet for å konsultere på anonymt grunnlag eller for å drøfte om ein pasient eller brukar er aktuell for hjelp av oss.

 • Ekspedisjon: 53 46 65 90
 • Dir.nr. FACT teamet: 952 56 269

Allmennpsykiatrisk poliklinikk


Poliklinikken kan tilby utgreiing og behandling til personar med allmennpsykiatriske lidingar. Dette kan vere angstlidingar, kriser der den kommunale helsetenesta ikkje har vore tilstrekkeleg, depresjonar, ADHD-problematikk, personlegdoms- og spiseforstyrringar, eller ein kombinasjon av desse.

Pasientar som vert vurderte til å ha «rett til nødvendig helsehjelp» i spesialisthelsetenesta, vert først kalla inn til vurdering. Etter vurderinga vert det avklart i lag med pasienten kva som vil vere den best eigna behandlinga. Medikamentfrie behandlingstilbod er ein integrert del av det totale behandlingstilbodet som Folgefonn DPS har.

Poliklinikkane er på Valen og i Odda. (Foto)

Poliklinikkane er på Valen og i Odda.


Behandlingstilbod kan vere

 • Individuell korttids og langtidspsykoterapi; interpersonleg prega og kognitive terapiformer (samtaleterapi)
 • Gruppeterapi – bl.a. gruppeterapi  ved sosialfobi/ unnvikande personlegdomsforstyrring (i Odda)
 • Treningspoliklinikk
 • Nettverksarbeid og bidrag til individuell plan
 • Kriseintervensjon
 • Medikamentell behandling
 • Pårørandearbeid individuelt og i gruppe, inkludert barn (Barne- og familieprogrammet)
Målet vårt for deg som er pasient hos oss er å redusera symptom og lidingstrykk, og å betre din funksjon i kvardagen, slik at du kan klare deg utan hjelp frå oss på DPSet.

Kven møter du?

Vi har psykologspesialistar, psykologar, psykiatrar, psykiatriske sjukepleiarar, sosionom, fysioterapeut og legar i spesialisering som er med på di behandling. Ein vil og ha tilgang på prestetjeneste ved behov. 

TSB-poliklinikk (Tverrfagleg spesialisert rusbehandling)

Vi greier ut og gir poliklinisk behandlingstilbod til deg som både har rusliding og psykiske lidingar, også kalla ROP-lidingar. Vi undersøkjer også behov for plass i rusbehandlingsinstitusjon og hjelper til med å søke plass. 
 
Vårt mål i behandlinga av deg med rusliding er å forkorte tida med behandling og hjelpe til at du blir rusfri. 

Målsettingane våre lagar vi individuelt til kvar pasient. For å sette realistiske mål ser vi blant anna på når ruslidinga di blei etablert, kor lenge det har vara, type rusmiddel, din alder, kjønn, og psykiske og fysiske helsetilstand. Men også samlivserfaringar, utdanning, arbeidserfaring og økonomiske situasjon er viktig for å sette mål for behandlinga.

Kven treff du hos oss?

Poliklinikken er tverrfagleg samansett med kompetane innan medisin, psykologi og sosialfag.

 • Behandlingsformer
 • Traumebehandling
 • Kognitiv behandling
 • Medisinsk behandling
 • Systemisk tilnærming
 • Pårørandearbeid
 • Motiverande intervju

Kven samarbeider vi med?

 • Kommunale instansar
 • NAV
 • Fastlege
 • Pårørande
 • Andre avdelingar i Helse-Fonna, blant anna Avrusningsposten ved Haugesund sjukehus
 • Rusinstitusjonar, både eksterne og lokale, som Ungdomseininga på Karmøy DPS, som tilbyr tverrfagleg spesialisert rusrehabiliteringsbehandling, langtid i inntil 1 år, med påfølgande tilbod om ettervernsoppfølging for unge-vaksne i alder 18-27 år.

Pårørande og samarbeid med andre

For deg som er pårørande eller arbeider i samarbeidande organ har vi generell informasjon, råd, rettleiing og undervising.

Døgnbehandling


Døgnposten har 2 postar, Allmenn og Psykose, med til sammen 12 senger. 

Målgruppa på Allmenn post er personar med  blant anna alvorlege angstlidingar, depresjonar, personleghetsforstyrringar,  suicidalproblematikk, rusmiddelavhengighet og alvorlege krisetilstander.

Målgruppa på Psykose post er personar med psykoseproblematikk.

Vi ønskjer å bistå deg til å leva eit best mogleg liv, med deltaking, sjølvstende og evne til å meistre kvardagen. Saman med deg lagar vi ei individuell tilpassa behandlingsplan for å oppnå det. 

Det er din behandlar og miljøkontakt som samarbeider med deg om ditt behandlingsopplegg.

Hjelpa vår til deg skal ytast med respekt for din integritet og dine behov. Hugs at hos oss har alle teieplikt.

Stue på Folgefonn DPS. (Foto)


Posten vil gje tilbod om

 • Kartlegging gjennom samtale, spørjeskjema og klinisk vurdering
 • Planlegging med kvar enkelt, individualsamtalar, pårørandesamtalar, medikamentell behandling ved behov, miljøterapi og aktivitet
 • Bidra til å styrke den enkelte sitt nettverk og ha eit nært samarbeid med 1. linjetenesta

Behandlinga vil kunne bidra til

 • Styrkje ens sjølvkjensle
 • Betre relasjonar til andre
 • Nytt og friare perspektiv på eige liv med fokus på eigne ressursar

Skjell. (Foto)


Miljøterapi

Miljøet skapas av holdningar, handlingar, ytringar, tankar og følelsar. Miljøterapi er ein systematisk tilrettelegging av fysiske, psykiske og sosiale faktorer imiljøet for å oppnå personleg vekst hos den enkelte.

Ergoterapi/fritidsleiar

Ergoterapiavdelinga har ymse former for aktivitetstilbod: treningskjøkken, sosial trening, forming, snikkarverkstad og ulike former for fysisk aktivitet. Utanfor sjukehuset er det eit godt turterreng. Det er ein eigen gymnastikksal med klatrevegg, tennisbane, og styrkerom. 

Prest

Samtaler med prest kan avtalast direkte eller via personale på posten. Det er kapellsamling første torsdag i månaden.

Generell informasjon

Ved innlegging bør du ha med deg:
 • Kle til dagleg bruk
 • Sko og klede til tur og aktivitet
 • Toalettsaker
Under opphaldet oppmodar vi om å halde kontakt med familie og andre, og ønskjer å legga til rette for permisjon. Dette avtales med posten på førehand. 

Stue ved Folgefonn DPS. (Foto)

Kontakt med pårørande

Posten vil leggja til rette for at dei pårørande skal kjenna seg ivaretekne. Det kan vera aktuelt med samtalar mellom behandlingspersonalet og dei pårørande. Når ein vert kalla inn til samtale, får ein dekka reiseutgiftene. Besøkande er velkomne etter avtale med posten.

Barn som pårørande
Mange foreldre/ føresette som har ei psykisk liding eller eit rusproblem er bekymra for borna sine. Dei kan synast det er vanskeleg å gje gode forklaringar om livssituasjonen. Mange born går med tankar og bekymringar for foreldra sine. Likevel let dei vere å stille spørsmål, og kan kjenne seg einsame. Klinikk for psykisk helsevern ynskjer at barna skal oppleva att dei vert sett og tekne vare på, og at pasientar med born skal oppleva at dei får hjelp til betre meistring av foreldrerolla.

Alle innskrivne pasientar skal difor gjennomgå barnekartlegging og det gis tilbod om familiesamtale – om og med born.

Kontakt oss

Kontortelefon Allmenn: 53 46 64 81
Trådlaus pasienttelefon: 53 46 64 95

Kontortelefon Psykose: 53 46 64 75                   
Trådlaus pasienttelefon: 53 46 64 94

Brukarråd ved Folgefonn DPS


Brukarmedverknad

Folgefonn DPS samarbeidar med pasientar og pårørande for å sikre at deira erfaringskunnskap tas med i utgreing- og behandlingstilboda våre. Vi ønskjer å skape eit godt samarbeid mellom brukarar og tenesteapparat basert på likeverd mellom fagkompetanse og brukarerfaring. Folgefonn DPS har eit eige Brukarråd, kor leiar og nestleiar i Brukarrådet deltek på møte med leiinga ved DPS'et 1 gong i månaden.

FACT-poliklinikken har og tilsett ein Erfaringsmedarbeidar.

Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Helse-Fonna


LMS sine læringstilbod skal planleggast, gjennomførast og evaluerast i likeverdig samarbeid mellom erfarne brukarar og fagpersonar. Helsepersonell har fagkompetanse, medan erfarne brukarar – pasientar og pårørande, har viktige kunnskapar om korleis det er å meistre sjukdommen i kvardagen.

Ved LMS-kurs blir det lagt til rette for at erfaringskunnskapen frå dei som har møtt psykiske vanskar og sjukdom sjølve eller som pårørande, er med og påverkar utforminga av læringstilboda.


Til deg som er pårørande

Vi er på Valen og i Odda, og gir eit allmennpsykiatrisk tilbod til befolkninga over 18 år i opptaksområdet Kvinnherad, Odda, Jondal, Ullensvang og Eidfjord.

Opphaldets varigheit er avhengig av problemstilling og hjelpebehov.

Ofte skjer ei innlegging etter ein periode som kan ha vore utfordrande for pasienten. Du som står pasienten nær kan òg ha hatt det vanskeleg medan dette har foregått. No som pasienten er innlagt hos oss ynskjer vi å formidle at vi skal gjere det vi kan for å ivareta pasienten på ein god måte. Somme tider kan det væra aktuelt med samtalar mellom behandlingspersonalet og deg som pårørande.

Vær merksam på at det ikkje er alle som ynskjer at vi skal snakke med deira pårørande medan dei er i behandling, men vi ynskjer samstundes og legga til rette for at du som pårørande skal kunna føla deg ivareteken. Ta kontakt for ytterlegare informasjon om korleis vi kan bistå.

Familie og vener er velkomne på besøk, men dette bør avtalast på førehand. Det er eigne besøksrom og ei familiestove ein kan nytte til dette. Besøk bør i all hovudsak leggast til etter klokka 15.00.

Kart Folgefonn DPS Valen

På sjukehusområdet på Valen held Folgefonn DPS til i to av bygningane som ligg  nærast hovudvegen. Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Poliklinikk og døgnavdeling på Valen: Sjukehusvegen 15, 5451 Valen
Poliklinikken i Odda: Sjukehusvegen 8, 5750 Odda
Telefon
Valen 53 46 65 90 | Odda 53 65 10 50
måndag - fredag 07.30-15.30
Postadresse
Helse Fonna, Folgefonn DPS, Sjukehusvegen 13, 5451 Valen
Folgefonn DPS
Besøksadresse
Sjukehusvegen 8, 5750 Odda(Kart)
Sjukehusvegen 15, 5451 Valen
Telefon
Valen 53 46 65 90 | Odda 53 65 10 50
måndag - fredag 07.30-15.30

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Parkering Folgefonn DPS Odda

​Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.

Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Parkering Folgefonn DPS Valen

Parkering for pasientar og besøknade ligg sentralt på sjukehusområdet. Parkering er gratis.


Parkeringsplassen har 2 ladestasjonar.


Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Alkoholproblemer, rus og avhengighetsbehandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/alkoholproblemer-rus-og-avhengighetsbehandlingAlkoholproblemer, rus og avhengighetsbehandlingAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Angstlidelserhttps://helse-fonna.no/behandlinger/angstlidelserAngstlidelserAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Anoreksi hos voksne, dagbehandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandling
Asperger syndrom, voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/asperger-syndrom-voksneAsperger syndrom, voksneAAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksne
Autismespekterforstyrrelse hos voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelse-hos-voksneAutismespekterforstyrrelse hos voksneAAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksne
Avrusing frå alkoholhttps://helse-fonna.no/behandlinger/avrusing-fra-alkoholAvrusing frå alkoholAAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkohol
Avrusing frå benzodiazepinerhttps://helse-fonna.no/behandlinger/avrusing-fra-benzodiazepinerAvrusing frå benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Bulimi hos voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/bulimi-hos-voksneBulimi hos voksneBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Depresjon hos voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
FACT - fleksibel aktivt oppsøkende behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/fact-fleksibel-aktivt-oppsokende-behandlingFACT - fleksibel aktivt oppsøkende behandlingFFACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)
Illegale rusmidlerhttps://helse-fonna.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Kognitiv terapihttps://helse-fonna.no/behandlinger/kognitiv-terapiKognitiv terapiKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling ved bipolar lidelsehttps://helse-fonna.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelseMedikamentell behandling ved bipolar lidelseMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjonhttps://helse-fonna.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksne
Personlighetsforstyrrelser, voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Poliklinisk behandling i psykisk helsevernhttps://helse-fonna.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-i-psykisk-helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevern
Psykiske lidelser hos voksne, pakkeforløphttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne, pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykoedukasjonhttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelsehttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelsePsykologisk behandling ved bipolar lidelsePBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykose, medikamentell behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykose-medikamentell-behandlingPsykose, medikamentell behandlingPPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Psykososial behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykososial-behandlingPsykososial behandlingPPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandling
Psykoterapihttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykoterapiPsykoterapiPPsykoterapiPsykoterapiPsykoterapiPsykoterapi
Rus - døgnbehandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/rus-dognbehandlingRus - døgnbehandlingRDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Rus - poliklinisk behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandlingRus - poliklinisk behandlingRPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://helse-fonna.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Somatisk behandling ved psykiske lidelserhttps://helse-fonna.no/behandlinger/somatisk-behandling-ved-psykiske-lidelserSomatisk behandling ved psykiske lidelserSKroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelserKroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelserKroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelserKroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelser
Spiseforstyrrelse hos voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksneSpiseforstyrrelse hos voksneSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Tvangslidingar hos vaksne (OCD)https://helse-fonna.no/behandlinger/tvangslidingar-hos-vaksne-ocdTvangslidingar hos vaksne (OCD)TTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksne
Tverrfagleg spesialisert behandling av ruslidingar (TSB)https://helse-fonna.no/behandlinger/tverrfagleg-spesialisert-behandling-av-ruslidingar-tsbTverrfagleg spesialisert behandling av ruslidingar (TSB)TTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fann du det du leita etter?