Stord DPS

Vi ønskjer å gi deg sjansen til å leva eit best mogleg liv, med deltaking, sjølvstende og evne til å meistre kvardagen. Saman med deg lagar vi ei individuell tilpassa behandlingsplan for å oppnå det.

Stord DPS. (Foto)
 
Les meir om Stord DPS

Stord DPS

Pålogging pasientar - Checkware

Pålogging behandler - Checkware


Brukerveiledning Checkware

Video: Pasientpålogging med Bank-ID

Video: Pasientpålogging uten Bank-ID


AAT (akutt ambulant team)

 
Vi møter deg der du er.

Tilbodet vårt er til både vaksne og barn. Hos oss finn du psykiatriske sjukepleiarar, sosionomar, psykolog og lege.

Vi er der for deg med akutte psykiske helseproblem og som har behov for meir fleksibel oppfølging enn tradisjonell poliklinisk behandling.

Oppfølginga vår er som regel kortvarig, det vil seie to til tre månader.

Vi samarbeider også med Stord legevakt gjennom «Rask Bistand», der pasienter får vurderingssamtaler dagen etter besøket på legevakt.

Allmennteam

Målet vårt for deg som er pasient hos oss er å redusere symptom og lidingstrykk, og å betre din funksjon kvardagen slik at du kan klare deg utan hjelp frå oss på DPSet.
 
Det skjer ved ulike samtaleterapiar som psykodynamisk terapi og kognitiv åtferdsterapi, og ved spesialisert traumebehandling og medikamentell behandling.

Behandlinga blir gjennomført både individuelt og i grupper.

I behandlinga samarbeider vi ofte med fastlegen din, NAV, kommunen, døgneininga eller andre som kan bidra for å hjelpe deg.


Kven møter du?

Vi har psykologspesialistar, psykologar, psykiatrar, psykiatriske sjukepleiarar, sosionom og legar som er med på di behandling.

Døgneining og rehabiliteringspost

Vi ønskjer å gi deg sjansen til å leva eit best mogleg liv, med deltaking, sjølvstende og evne til å meistre kvardagen. Saman med deg lagar vi ei individuell tilpassa behandlingsplan for å oppnå det.
 
Du som er pasient hos oss tilhøyrar ei ansvarsgruppe som følgjer deg under heile opphaldet. Det er din behandlar og primærkontakt som samarbeider med deg om ditt behandlingsopplegg.

Hjelpa vår til deg skal ytast med respekt for din integritet og dine behov.

Hugs at hos oss har alle teieplikt

Kva skjer hos oss?

 • Miljøterapi, som inneheld vern, støtte, struktur, engasjement og gyldiggjering.
 • Samtalar med deg
 • Fysisk aktivitet
 • Undervisning om tema som fysisk aktivitet, kosthald, medisinar og søvn
 • Har du born over 18 år vil du få tilbod om familiesamtalar

 

Skal du til oss, hugs å ta med

 • Toalettsaker
 • Gode sko, eit par for å bruke inne og eit par for å bruke ute
 • Regnklede og godt yttertøy


For besøkande

Etter klokka 15.00 blir hovuddøra til Stord DPS låst. Besøkande må etter dette bruke telefonen utanfor for å komme inn.

Det er inga fast besøkstid, men tilrådd tid er mellom 16.00 og 21.00, på tilvist rom. Pasientane må sjølv passe på at det ikkje kolliderer med behandlingsopplegget.

Gruppeteam

Teamet består av psykiatriske sjukepleiarar og tilbyr ulike gruppetilbod.

Vi tilbyr

 • Kortkurs, undervisning om angst og stress, depresjon og sjølvhevding
 • Førstehjelp til angst- og stressreduksjon
 • Sjølvhevdingsgruppe
 • Mediyoga-gruppe
 • Ein-familie gruppe 
 • Livsmeistrings-gruppe ved alvorleg psykisk liding
 • Meistringskurs for deg som har psykisk liding


 

Meir informasjon får du som pasient ved Stord DPS.

Rehabiliteringsteam

Vi hjelper deg med samansette psykiske lidingar, inkludert ruslidingar eller stort funksjonsfall.

Vi er også der for deg som treng ambulant tilnærming eller koordinering av tenester i andre deler at spesialisthelsetenesta eller kommunale tenester.

Rehabiliteringsteamet har ei tverrfagleg samansetting og har rettleiingsoppdrag overfor helse – og sosialfagtilsette i kommunane.


Firedagarsmodellen - effektiv behandling av panikkliding, sosial angstliding og tvangsliding

Stord DPS tilbyr behandling av angstlidingar i det såkalla 4-dagarsformatet. Behandlinga har vist å gi rask effekt for pasientar med panikkliding, sosial angstliding og tvangsliding. Behandlinga går over fire intensive dagar og handlar i hovudsak om at pasienten må eksponere seg for det som utløyser symptom. Ta kontakt med fastlegen din dersom du trur dette kan vere noko for deg. Du kan lese meir om firedagarsmodellen på Helse Bergen sine nettsider.

ECT poliklinikk

Gullfisker. (Foto)

Elektrokonvulsiv terapi (også kalt ECT) er ei etablert behandling som vert tilbydd ved alvorlege psykiske lidingar. Effekten er dokumentert for alvorlege depresjonar, men og for andre psykiske lidingar som mani og nokre former for schizofreni.

Ved alvorleg depresjon som kan vere prega av næringsvegring, sjølvmordsfare og vrangforestilling, kan ECT vere aktuelt. Dette gjelder og depresjonar ved høg alder. ECT vert og benytta ved alvorleg svangerskapsdepresjon/psykose.


Elektrokonvulsiv behandling vert brukt fordi den virkar raskt og er effektiv når behandling med legemidlar ikkje har vært tilstrekkeleg, eller der behandling med medikamenter ikkje er anbefalt (for eksempel på grunn av bivirkningar).


Vi gir denne behandlinga ved ved Stord DPS saman med Stord sjukehus, og ved Seksjon for spesialisert behandling i Haugesund.


Behandling med ECT

Før

Behandlinga krev nokre forberedingar og undersøkelser som kan gjerast poliklinisk, eller mens du er innlagd på sjukehuset.  Sjukehuset legg vekt på grundig informasjon om ECT som ein viktig del av forberedingane, gjerne saman med pårørande. Behandlinga er frivilleg og du må gje eit skriftleg samtykke til at behandlinga gjennomføres.  Du må faste før du skal til behandling. 


Under

Sjølve behandlinga varer i nokre minuttar, og skjer ved at me utløyser eit kontrollert epileptisk anfall ved hjelp av elektrisitet påført mot hovudet ditt. Behandlinga skjer i narkose og vert utført av lege og sjukepleiar under trygge forhold. Du blir fulgt av helsepersonell før, under og etter behandlinga, som vanlegvis skjer om morgonen.


Etter

Dei fleste pasientar ønskjer å sove eit par timar etter at dei har fått ECT-behandling. Dette vil du få utfyllande informasjon om undervegs.

Etter endt behandling, som ofte består av i alt 9-12 behandlingar, vert det planlagd vedlikeholdsbehandling og forebyggande tiltak for å hindre at du får tilbakefall av symptomer. Vedlikeholdsbehandlinga kan bestå av samtaleterapi, medikamentell behandling, og/eller vedlikeholdsbehandling med ECT.


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Stord DPS og BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk) held til i lokale som ligg like ved Stord sjukehus.
Telefon
Telefon: 53 49 07 06
måndag - fredag 07.30-15.30
E-post
Stord DPS
Telefon
53 49 07 06
måndag - fredag 07.30-15.30

Transport

​Kystbussen har terminal i Leirvik sentrum, sjå www.kystbussen.no for ruteinformasjon. Herfrå går det lokalbuss til sjukehuset og DPS-et. Meir informasjon om rutetider for lokalbuss finn du på www.skyss.no. OBS: Ved søk i reiseplanleggaren må du skrive «Fylkessjukehuset» dersom du skal til/frå Stord sjukehus eller Stord DPS, då dette er Skyss sitt haldeplassnamn for dette busstoppet.

Praktisk informasjon

Apotek

​Det er ikkje publikumsapotek på sjukehuset, men det er fleire apotek i og rundt Leirvik sentrum.

Butikk

​Nærmaste daglegvare er Spar Ådland, Olvikvegen 52, 5416 Stord. 1.5 km med bil, 500 m til fots på gangsti bak ambulansestasjonen.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine

​Publikumskantine finn du i underetasjen.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 11.00-14.00.
Stengt i helger og heilagdagar.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Nærmaste minibank Stord sjukehus: Sparebanken Vest, Leirvik sentrum.

Parkering

​Parkeringsplass for pasientar og besøkande ligg like utanfor sjukehuset, det er kort avstand for gåande. Parkering mot avgift, sjå oppslag ved parkeringsautomat.

Det er mogleg å køyre heilt fram til hovudinngangen for å sleppe av passasjerar ved behov. For fødande er det mogleg å bli køyrt til fødeavdelinga sin inngang bak sjukehuset.

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Alkoholproblemer, rus og avhengighetsbehandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/alkoholproblemer-rus-og-avhengighetsbehandlingAlkoholproblemer, rus og avhengighetsbehandlingAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Angstlidelserhttps://helse-fonna.no/behandlinger/angstlidelserAngstlidelserAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Anoreksi hos voksne, dagbehandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandling
Autismespekterforstyrrelse hos voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelse-hos-voksneAutismespekterforstyrrelse hos voksneAAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksneAutismespekterlidelser hos voksne
Avrusing frå alkoholhttps://helse-fonna.no/behandlinger/avrusing-fra-alkoholAvrusing frå alkoholAAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkoholAvrusning alkohol
Avrusing frå benzodiazepinerhttps://helse-fonna.no/behandlinger/avrusing-fra-benzodiazepinerAvrusing frå benzodiazepinerAAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAvrusning benzodiazepiner
Bipolar lidelsehttps://helse-fonna.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Bulimi hos voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/bulimi-hos-voksneBulimi hos voksneBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Dialektisk atferdsterapi (DBT), voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
FACT - fleksibel aktivt oppsøkende behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/fact-fleksibel-aktivt-oppsokende-behandlingFACT - fleksibel aktivt oppsøkende behandlingFFACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)
Illegale rusmidlerhttps://helse-fonna.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Individuell jobbstøtte (IPS)https://helse-fonna.no/behandlinger/individuell-jobbstotte-ipsIndividuell jobbstøtte (IPS)IIndividuell jobbstøtteIndividuell jobbstøtteIndividuell jobbstøtteIndividuell jobbstøtte
Kognitiv terapihttps://helse-fonna.no/behandlinger/kognitiv-terapiKognitiv terapiKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling ved bipolar lidelsehttps://helse-fonna.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelseMedikamentell behandling ved bipolar lidelseMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved depresjonhttps://helse-fonna.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksneDepresjon hos voksne - medikamentell behandling voksne
Personlighetsforstyrrelser, voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePPersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksne
Poliklinisk behandling i psykisk helsevernhttps://helse-fonna.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-i-psykisk-helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevern
Psykiske lidelser hos voksne, pakkeforløphttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne, pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp
Psykoedukasjonhttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelsehttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelsePsykologisk behandling ved bipolar lidelsePBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykose, medikamentell behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykose-medikamentell-behandlingPsykose, medikamentell behandlingPPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Psykososial behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykososial-behandlingPsykososial behandlingPPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandling
Psykoterapihttps://helse-fonna.no/behandlinger/psykoterapiPsykoterapiPPsykoterapiPsykoterapiPsykoterapiPsykoterapi
Rus - døgnbehandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/rus-dognbehandlingRus - døgnbehandlingRDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet
Rus - poliklinisk behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/rus-poliklinisk-behandlingRus - poliklinisk behandlingRPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://helse-fonna.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)SSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)
Somatisk behandling ved psykiske lidelserhttps://helse-fonna.no/behandlinger/somatisk-behandling-ved-psykiske-lidelserSomatisk behandling ved psykiske lidelserSKroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelserKroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelserKroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelserKroppslig (somatisk) behandling ved psykiske lidelser
Spiseforstyrrelse hos voksnehttps://helse-fonna.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksneSpiseforstyrrelse hos voksneSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Tvangslidingar hos vaksne (OCD)https://helse-fonna.no/behandlinger/tvangslidingar-hos-vaksne-ocdTvangslidingar hos vaksne (OCD)TTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksneTvangslidelser hos voksne
Tverrfagleg spesialisert behandling av ruslidingar (TSB)https://helse-fonna.no/behandlinger/tverrfagleg-spesialisert-behandling-av-ruslidingar-tsbTverrfagleg spesialisert behandling av ruslidingar (TSB)TTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fann du det du leita etter?