Laboratorium for medisinsk biokjemi

Vi skal sikre at pasientar i Helse Fonna og i primærhelsetenesta i vårt nedslagsfelt får god medisinsk service innan diagnostikk og behandling. Vi gir råd om, analyserer og tolkar dei laboratorieprøvane rekvirentane treng i førebyggande helsearbeid, diagnostisering og behandling av pasientar.

Vi er nær 70 medarbeidarar ved laboratoria i Haugesund, Stord og Odda. Her jobbar bioingeniørar, helsesekretærar, assistentar og seksjonsoverlege.

Arbeid ved laboratoriet i Odda. (Foto)
 
Les meir om Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratorium for medisinsk biokjemi

For interne og eksterne rekvirenter

Laboratoriehandboka

I laboratoriehandboka finn du oversikt over alle analysene våre, nytt frå laboratoria og bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr. Du kan også gi oss tilbakemeldingar. 

Gå til laboratoriehandboka


Prøvetakingsrundar og øyeblikkeleg hjelp-prøvetaking

Sjå vår rutine: Seksjon for laboratoriemedisins rutinar for blodprøvetaking

Rekvirering av laboratorieanalysar

Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte elektronisk rekvirering gjennom IHR (Interaktiv henvisning og rekvireringsverktøy) løsning: DIPS Interaktor. Dersom rekvirent ønsker å ta i bruk elektronisk rekvirering, ta kontakt med Helse Vest IKT Samhandling på telefon, 55976540 eller epost: samhandling@helse-vest-ikt.no


Sjå prosedyre: Rekvirering ved IHR-løsning


Prøvetaking og undersøking av prøvar blir utført etter rekvisisjon frå personell med rett til å rekvirere. Ved all rekvirering av laboratorieprøvar må du fylle ut rekvisisjonen tydeleg med relevante opplysningar om rekvirent, pasient og prøve. Det kan vere moglegheit for etterrekvirering av analysar innan ei viss tidsramme.


Ein utfylt rekvisisjon er ein avtale mellom rekvirent og laboratorium for bestilling av analysar. Laboratoriet utfører dei analysane som er kryssa ut av rekvirenten. 


Sjå prosedyre: 7.5.1.15 Utfylling papirrekvisisjon


Sjå prosedyre 7.5.1.4 T01 Kriterier for avvisning av prøver/rekvisisjon fra PHT


Vi tar oss rett til å etterbestille analysar dersom det har klinisk relevans. Ønsker du å reservere deg mot dette, må du ta direkte kontakt med seksjonsoverlege medisinsk biokjemi. Når rutinemessige analysar ikkje kan utførast hos oss, sender vi prøven til eit eksternt laboratorium for analyse. Relevante kliniske opplysninger gir bedre grunnlag for analysekommentar.


Sjå prosedyre 1.6.2.1 Henvisningslaboratorier 


Kopi av alle prøvesvar som er bestilt fra primærhelsetenesta (PHT), blir sendt til Helse Fonna sitt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ). Laboratorium for medisinsk biokjemi ser det som rekvirentens / pasientens ansvar å reservere seg mot at prøvesvar blir overført til EPJ. Reservasjon gjøres ved å benytte papirrekvisisjon (ikke elektronisk) og merke rekvisisjon og prøveglassa tydelig med «Ikke til journal».

 

Sjå prosedyre 1.3.1.1.8 Svarrapportering fra Lifecare


Rådgivingstenester

Konsulter i første omgang laboratoriehandboka 

Har du spørsmål om prøvetaking og rekvirering, ring 52 73 22 10 for Haugesund, 53 49 10 90 for Stord og 53 65 11 23 for Odda. Treng du råd til andre medisinskfaglege spørsmål, kontakt seksjonsoverlege Sutirtha Chakraborty, telefon: 52 73 22 23.

 

For prøvetakar i primærhelsetenesta og autorisert prøvetaker i Helse Fonna

Blodprøvetaking

Blodprøvetaking seksjon for laboratoriemedisin

Rekkefølge på røyr til blodprøvetaking

Pasientidentifikasjon og merking av prøvar:

ID-merking av pasient

Identifisering av pasientar ved blodprøvetaking

Merking av prøverøyr 

Leiinga ved laboratorium for medinsk biokjemi


Anne Mari Hagen, seksjonsleiar. E-post: anne.mari.hagen@helse-fonna.no. Telefon: 97 61 12 87.
Vibeke Hinderlid-Wilkins, funksjonsleiar Haugesund. E-post: vibeke.hinderlid@helse-fonna.no. Telefon: 52 73 22 25.
Rita. D. Tyse, funksjonsleiar Stord. E-post: rita.danielsen.tyse@helse-fonna.no. Telefon: 53 49 10 90.
Randi D. Moldekleiv, funksjonsleiar, Odda. E-post: randi.djonne.moldekleiv@helse-fonna.no. Telefon: 53 65 11 69.
Sutirtha Chakraborty, seksjonsoverlege medisinsk biokjemi. E-post: sutirtha.chakraborty@helse-fonna.no. Telefon: 52 73 22 23.

Forskning og utvikling

Sjå prosedyre for deltaking i forskningsprosjekt 

Avtale for deltaking i forskingsprosjekt.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Haugesund sjukehus

Stord sjukehus

Odda sjukehus

Telefon
Haugesund 52 73 22 10 | Stord 53 49 10 90 | Odda 53 65 11 23
måndag - fredag Haugesund og Stord 08.00-14.30 |Odda 09.00-14.00

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?