HELSENORGE

Beredskapen blir heva til gult nivå

Pågangen av pasientar er no så stor at det er vanskeleg å finne plass til alle. Beredskapen blir heva frå grøn til gul beredskap.

Helse Fonna iverkset fleire tiltak for å få plass til alle pasientane som strøymer til sjukehusa. Blant anna blir planlagt aktivitet kutta på Stord sjukehus for å ta imot utskrivingsklare pasientar frå Haugesund sjukehus.

Kenneth Eikeset. (Foto)

Fungerande administrerande direktør i Helse Fonna, Kenneth Eikeset. (Foto: Eirik Dankel)

 Driftssituasjonen har denne veka blitt meir utfordrande. Kapasiteten er sprengt. Det er stort overbelegg og svært mange korridorpasientar. Vi har rett og slett plassmangel, opplyser fungerande administrerande direktør i Helse Fonna, Kenneth Eikeset.

At sjukefråværet framleis er høgt gjer ikkje akkurat situasjonen betre.

– Det aller meste av planlagt aktivitet er no stansa, og vi har flytta på medarbeidarar. Men no må vi gjere endå meir. Alt av pleiepersonell, som jobbar i andre avdelingar, blir no sett inn i døgnpleie. I tillegg er det kalla inn til ekstramøte med kommunar som har utskrivingsklare pasientar, fortel Eikeset. Unnataket er øyeblikkeleg hjelp og kreftkirurgi, som blir skjerma.

– Situasjonen er ekstraordinær, og det er mykje meir utfordrande enn på det verste i pandemien, konstaterer Eikeset.

Helse Fonna har ved fleire høve oppmoda pårørande om å avgrense besøk. Det har hatt liten effekt. 

– Vi kan ikkje anna enn å oppmode om å ikkje komme på besøk slik situasjonen er no. Og skal ein komme på besøk, kom i visittida, oppmodar Eikeset.