Innsyn i pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenterast i ein pasientjournal. Pasienten har rett til å få kopi av eigen journal.

Dersom du ønskjer kopi av eigen pasientjournal, må du fylle ut skjema for innsyn i journal.  Om du er forelder eller har foreldreansvar, kan du be om innsyn i journal til barn. Det same gjeld om du er pårørande og ønskjer innsyn i journal til pasient. Hugs då å leggje ved fullmakt.

Last ned skjema

Ferdig utfylt og signert skjema, saman med eventuell fullmakt, sender du til:

Helse Fonna HF
Postboks 2170
5504 Haugesund 

NB! Journalkopien vil bli sendt til den adressa du har registrert i Folkeregisteret. Eventuelt kan du hente kopien i resepsjonen ved den aktuelle institusjonen. Sidan skjemaet inneheld personopplysningar, kan du ikkje sende utfylt skjema som e-post.

Det er eit fast gebyr for å ta ut kopi av en pasientjournal. Helse Fonna sender faktura på dette i eige brev. Dette gebyret er i samsvar med gjeldande satsar fastsett av styresmaktene.

Ver varsam med å sende personopplysningar via e-post. Vi har ikkje lov til svare på medisinske spørsmål eller sende kopi frå pasientjournalen din på e-post. Dersom innhaldet i e-posten er av ein slik art at den skal bli saksbehandla, vil den bli lagd inn i saksarkivet og den offentlege postjournalen vår.

Les meir om innsyn i pasientjournal på helsenorge.no
 

Barn sin journal
For pasientar som er under 16 år har både pasient og foreldre (eventuelt andre med foreldreansvaret) rett til å få innsyn. Barn under 12 år kan ikkje sjølv be om innsyn. For barn mellom 16 og 18 år har foreldre i utgangspunktet ikkje innsynsrett. Dei kan ha krav på innsyn i opplysningar som er nødvendige for å oppfylle foreldreansvaret, dersom barnet ikkje har samtykkekompetanse.

Innsyn i journal som pårørande
For pasientar over 18 år har pårørande berre rett til innsyn dersom pasienten samtykkjer til det.

Næraste pårørande har innsynsrett i journalen til avdød pasient så lenge det ikkje er grunnar som talar mot det. Til dømes i tilfelle der avdøde har gitt uttrykk for at han ikkje ønskjer at pårørande skal få innsyn.

Avslag på innsyn
I heilt spesielle tilfelle kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i heile eller delar av journalen. Du kan klage på denne avgjersla til Fylkesmannen i Hordaland.
Avslag på innsyn i pasientjournal

Lovar og reglar

Forskrift om pasientjournal
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.