Jobb i Helse Fonna

I Helse Fonna blir du ein del av eit stort kollegium med omlag 4000 medarbeidarar. Vi ser etter deg som har den rette kompetansen og som ønskjer å jobbe i helsesektoren.

Ledige jobbar

Flesteparten av medarbeidarane i Helse Fonna har helsefagleg utdanning og arbeider til dømes som sjukepleiarar og legar. I eit stort føretak har vi også bruk for personar med anna type kompetanse. Blant dei tilsette i Helse Fonna finn du også økonomar, juristar, reinhaldarar, prestar og folk med teknisk utdanning.

Instiusjonane våre er i Haugesund, Odda og Kvinnherad, og på øyene Stord og Karmøy. Noko som gjer at du som tilsett i Helse Fonna kan arbeide i store delar av Nord-Rogaland, Sunnhordland og Hardanger.

Sjå alle ledige jobbar

Slik søker du

Alle som søker jobb må registrere sin CV og søknad via rekrutteringsportalen WebCruiter. Lenke finn du i annonsa (knappen "Søk på stilling").

Når du registrer deg, får du eit brukarnamn og passord. Du vil då kunne redigere, endre og søke på fleire stillingar med same CV. Du treng ikkje registrere ny CV kvar gong du søkjer på ein jobb i Helse Fonna, men kun skrive ein kortfatta søknad. Din CV vil ikkje bli behandla av oss før du søkjer på ei stilling vi har publisert. Du kan også få oversikt over tidlegare stillingar du har søkt på.

Som søkjar må du hugse:

 • Registrer inn god dokumentasjon på utdanning, arbeidserfaring og autorisasjonar i CV-en.
 • Svar på det annonsen etterspør.
 • Legg gjerne med vedlegg som attestar, godkjenningar og vitnemål.
  For meir informasjon om stillinga, kontakt den som står nemnd i annonseteksten.

Fått jobb? Desse skjema fyller du ut før du startar hos oss

  

Sommarvikarar 

No ser vi etter dyktige ferievikarar til sommaren 2021. Hos oss får du givande oppgåver i eit trygt arbeidsmiljø. Vi søker etter vikarar ved alle våre sjukehus, DPS og ambulansestasjonar. Sjå ledige stillingar


Sjukepleiar

Traineeprogram for sjukepleiarar

Helse Fonna tilbyr traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Gjennom traineeordningen vil vi gi deg som sjukepleiar god breiddekompetanse. Den varierte praksisen gir unik kunnskap frå fleire fagfelt, og er eit godt springbrett i den vidare karrieren din som sjukepleiar.

Traineesjukepleiarane blir tilsett i 100 % fast stilling i Helse Fonna HF og traineeperioden strekk seg over to år.
Traineeprogrammet inneber ei oppstartsamling, fagdagar og grupperettleiing. I løpet av perioden vil du vere innom tre ulike avdelingar ved sjukehuset. Du blir veldig godt kjent med sjukehuset og opparbeide deg unik kunnskap frå fleire fagfelt. Du vil få god forståing for arbeidet i dei ulike avdelingane, noko som vil bli ei verdifull erfaring for deg. Traineesjukepleiarar er ettertrakta for den breie kompetansen og erfaringane dei har fått. Frå ei traineestilling tar du med deg brei kunnskap, gode kolleger og fast jobb i Helse Fonna. Etter endt program fortsetter tilsettingsforholdet i Bemanningssenteret i Helse Fonna HF.

Korleis jobbar du i praksis?
Som traineesjukepleiar følgjer du den ordinære opplæringa, og får same oppfølging som blir gitt til nytilsette sjukepleiarar.

Traineestillingane inngår i arbeidsplanar og den daglege drifta, vanlegvis 3-delt turnus (vakter dag, kveld og natt) samt helg- og høgtidsarbeid.

Vi ser etter deg som

 • Er fagleg sterk og har gode praktiske ferdigheiter
 • Likar utfordringar
 • Er fleksibel
 • Trivst med variasjon i arbeidsoppgåver
 • Er positiv og stolt av sjukepleiaryrket
 • Har engasjement for pasientane
 • Er lærevillig, strukturert og opptatt av å fullføre oppgåver
 • Er modig og motivert for variert arbeidserfaring
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er sjølvstendig, men samarbeidar godt med andre 

Kva kan vi tilby deg?

 • Faglege utfordringar som gir deg breiddekompetanse og organisatorisk kompetanse

Sjukepleiarstipend - få jobb og stipend

Er du tredje års sjukepleiarstudent kan du inngå avtale med Helse Fonna der du får eit stipend (skattepliktig).

Stipendet får du dersom du inngår kontrakt på å arbeide eit visst antal helger vinter/vår og ein viss periode  om sommaren. Beløpet blir utbetalt ved kontrakt. Kvalifiserte søkjarar blir tilsett fortløpande.

Vi har no lyst ut stipendavtalar med søknadsfrist 29. november:

Stipendavtale ved Haugesund sjukehus Stipendavtale ved Stord sjukehus Stipendavtale ved Valen sjukehus

Stipendavtale ved Odda sjukehus


Bemanningssenteret

Spennande jobbar i bemanningssenteret vårt  

Bemanningssenteret er Helse Fonna sitt interne vikarbyrå som skal løyse sjukepleiaroppdrag frå sjukehusa våre, både innan psykiatri og somatikk.

Vi ser etter deg som ønskjer høg grad av fagleg utvikling og liker varierte utfordringar. Du er tilpassingsdyktig og ønskjer fast jobb med tilbod om 100 % stilling.

 Les meir om Bemanningssenteret

Lærling

Helse Fonna  har nærare 40 lærlingar i ambulansefag, helsefagarbeidar og ernæringskokk. Lærlingane er tilknytta fleire lærestader ved våre lokasjonar i Rogaland og Hordaland. Lærlingplass blir lyst ut på www.helse-fonna.no/jobb, og her finn du også lenke til søknad i Webcruiter. 

Krav til deg som søker lærlingplass

Fagutdanning er normalt ei fireårig utdanning der to år er i skule og to år er i bedrift. Vi stiller i utgangspunktet krav til bestått Vg1 og Vg2 i den utdanningsretninga du søkjer lærlingplass innan. Dersom du har tatt Vg1 eller Vg2 som etter- og vidareutdanning, ta kontakt med fylkeskommunen din for å få informasjon om lengden på læretida.
I tillegg til bestått grunnutdanning, stiller vi krav til gode karakterer, lite fråvær, personlege eigenskapart og ein god søknad.

Ambulansefag har eigne fysiske opptakskrav og arrangerer fysiske testar i forkant av endeleg opptak. Søkjarar må tilfredsstille helsekrava for førarkort klasse D og ha god fysisk og psykisk helse.

Vi forventar at våre lærlingar til ei kvar tid følgjer gjeldande lov- og avtaleverk og arbeidsreglementet for Helse Fonna. I læretida forventar vi at:
• Du møter presist, har skifta og er klar på arbeidsplassen når arbeidsdagen startar.
• Du bidrar til å skape eit godt arbeidsmiljø ved å vise god folkeskikk og høflegheit.
• Du stiller på eventuelle kurs og lærlingsamlingar du blir tilbode.
• Du viser engasjement og interesse for ditt fagfelt.
• Du tar ansvar for eiga læring og jobbar systematisk fram mot fagprøve.
• Du er audmjuk overfor dine kollegaer og medlærlingar når det gjeld andres kunnskap og erfaring.
• Du tar initiativ og tilbyr deg å hjelpe kolleger og pasientar.    

Ambulansefag

Ambulansearbeidarar er bindeleddet mellom pasienten, sjukehuset og anna helseteneste. Dei rykkjer ut og transporterer pasienter forsvarleg. Ambulansearbeidarar undersøkjer, observerer og identifiserer svikt i vitale organfunksjonar hos pasientar, samt prioriterer mellom pasientar i akuttsituasjonar når fleire er skadde.
Ambulansearbeidarar med fagbrev kan jobbe i offentlege og private sjukehus og som koordinatorar ved AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Les meir om ambulansefag hos utdanning.no.

Personlege eigenskaper

 • God fysisk og psykisk helse. Det er definerte fysiske krav i Helse Fonna: Springe 1000 meter på under 5 minutt, løfte bærestol med 80 kg opp og ned éin etasje tre gonger på under 8 minutt, bekrefte at du kan svømme.  
 • Motivasjon for å vere ambulanselærling
 • Evne til samhandling og samarbeid
 • Nøyaktig og pliktoppfyllande
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pasientorientert
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Søkjarar som ikkje har fullført og bestått VG2 frå ordinær skule kan bli vurdert under føresetnad at dei kan dokumentere bestått eksamen i programfag og fellesfag frå ovannemnde studieretning før tiltreding. For deg som tek utdanninga som privatist må du ha bestått faget YFF på Vg1 og Vg 2.

Helsefagarbeidar

Som helsefagarbeidar jobbar du med pasientar i alle aldre og i ulike livssituasjonar. Ein helsefagarbeidar hjelper pasientar med mellom anna personleg hygiene, måltid, bruk av tekniske hjelpemiddel og andre daglege gjeremål.
Helsefagarbeidaren kan jobbe i offentlege og private sjukehus, i heimetenesta, på sjukeheim, på bu- og servicesenter, i rusomsorgen, innan psykiatrien, i boligar for funksjonshemma eller psykisk utviklingshemma, ved opptrenings- og behandlingssentre og lignande. Les meir om helsefagarbeider hos utdanning.no.

Personlege eigenskaper

• Motivasjon for å vere lærling
• Evne til samhandling og samarbeid
• Gode kommunikasjonsevner
• Pasientorientert
• Imøtekommande, høfleg, positiv og serviceinnstilt
• Pliktoppfyllande og initiativrik
• Må trivast i eit aktivt arbeidsmiljø

Ernæringskokk

Som ernæringskokk har du ansvar for matomsorgen til pasientar eller brukarar som har behov for bistand til sitt  kosthald. Du skal planleggje og produsere alle måltid pasienten eller brukaren treng i løpet av eit døgn.
Mattilbodet skal oppfylle matloven med gjeldande forskrifter og ernæringsmessige kriterie, offentlege retningslinjer som dekkjer den enkeltes behov. Du skal vere i stand til å lage mat som gir positive opplevingar til både friske og sjuke. Som ernæringskokk kan du jobbe i offentlege og private institusjonar, som sjukehus, internat,  Forsvaret, eldresenter, sjukeheimar, fengsler og liknande. Les meir om ernæringskokk hos utdanning.no.

 Personlege eigenskaper

• Interesse og motivasjon for faget
• Ansvar for eiga læring
• Stå på-vilje
• God samarbeidsevne
• Interesse og kunnskap om bruk av elektroniske hjelpemiddel og system
• Interesse for å jobbe allsidig innan faget, frå planlegging via produksjon og servering til oppvask og skrubb

Spørsmål og svar

Kan eg sende søknad i posten?
Nei. Søknad må du sende via rekrutteringsportalen Webcruiter. Du finn lenke i sjølve stillingsannonsa. Stillingsannonse for lærling med oppstart kommande haust, blir utlyst i januar.

Kor mange lærlingar får kontrakt?
Vi tar inn 18-20 lærlingar kvar haust fordelt på dei tre yrkesretningane ambulansefag, helsefagarbeidar og ernæringskokk.

Kva er lite fråver?
Det er vanskeleg å gi eit eksakt svar i timar eller dagar. Det viktigaste er at du ikkje har eit stort ubegrunna/udokumentert fråver. Vi må kunne stole på at du kjem på jobb og gjer den jobben du skal.

Får eg jobb hos dykk etter læretida?
Vi kan ikkje love fast stilling til alle etter endt utdanning. For oss er det viktig å ta vår del av samfunnsansvaret og gi fleire moglegheit til å ta fagbrev.

Kontakt våre lærlingkoordinatorarFann du det du leita etter?