HELSENORGE
To sjukepleiarar som går i korridoren

Om oss

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

Våre hovudoppgåver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande (jfr. Spesialisthelsetjenesteloven).

Styret og leiinga

Helse Fonna er leia av styret og administrerande direktør. Leiargruppa til administrerande direktør er sett saman av direktørane for klinikkane medisin, kirurgi, psykisk helsevern, somatikk Stord og medisinsk service og beredskap, samt økonomidirektør, HR-direktør, direktør for drift, fagdirektør, administrasjonssjef og kommunikasjonssjef. 

Last ned organisasjonskart

​Oppdragsdokument og styringsdokument

Sjå oppdragsdokument for Helse Vest og styringsdokument for Helse Fonna (helse-vest.no)

Visjon, strategi og utviklingsplan

Vår visjon: Vi skal fremme helse, meistring og livskvalitet.

Våre verdiar: Respekt i møte med pasienten. Kvalitet i prosess og resultat. Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

Våre mål: Trygge og nære helsetenester. God samhandling og effektiv ressursbruk i heile pasientforløpet. Aktiv pasientdeltaking og heilskapleg behandling. Ein framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon

Visjon, verdiar og mål i den regionale strategien Helse 2035 er felles for alle føretaka i Helse Vest RHF og gjeld i heile planperioden. Dei peiker ut retninga for korleis Helse Fonna HF skal utvikle seg innan gitte rammer i nasjonale, regionale og lokale planverk, lovar, forskrifter og styringskrav.

Les Helse2035

     

Helse Fonna har ein utviklingsplan som viser korleis vi skal skape pasienten si helseteneste gjennom god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar.

Les Utviklingsplan for Helse Fonna HF

Grønt sjukehus

Helse Fonna har ein eigen overordna miljøpolitikk og miljømål:

Helse Fonna HF skal legge til rette for miljøvennleg drift av helseføretaket. Miljøstyringssystemet skal sikre at lovar og forskrifter samt interne krav blir etterlevd. Vi skal kontinuerleg arbeide for å betre våre miljøprestasjonar. Miljøaspektet skal prioriterast høgt både i drift, innkjøp og investeringar.

Helse Fonna HF skal til ei kvar tid ha fokus på sine miljøområde:

  • Utslepp (luft, vatn og jord)
  • Forbruk av ressursar (forbruksmateriale)
  • Avfall (redusere avfallsmengde)

​Miljømål

  • Redusere føretakets utslepp av CO2
  • Auke av kjeldesortert avfall
  • Redusere ressursforbruket
  • Auke bruk av økologiske matvarer
  • Førebygge utslepp gjennom avløp.

Fann du det du leita etter?