To sjukepleiarar som går i korridoren

Om oss

Helse Fonna har rundt 3200 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

Våre hovudoppgåver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande (jfr. Spesialisthelsetjenesteloven).

Leiinga

Helse Fonna er leia av styret og administrerande direktør. Leiargruppa til administrerande direktør er sett saman av direktørane for klinikkane medisin, kirurgi, psykisk helsevern, somatikk Stord og medisinsk service og beredskap samt HR-direktør, direktør for internservice, fagdirektør og kommunikasjonssjef. Sjå organisasjonskart (pdf).

Strategi

Strategien gjeld for perioden 2014-2018. Last ned pdf.