To sjukepleiarar som går i korridoren

Om oss

Helse Fonna har rundt 3200 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

Våre hovudoppgåver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande (jfr. Spesialisthelsetjenesteloven).

Visjon og verdiar

Vår visjon er å fremme helse og livskvalitet.

Våre verdiar er:

 • Respekt i møte med pasient, pårørande og medarbeidarar
 • Kvalitet i prosess og resultat
 • Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg.

Les også etiske retningslinjer i Helse Vest

Styret og leiinga

Helse Fonna er leia av styret og administrerande direktør. Leiargruppa til administrerande direktør er sett saman av direktørane for klinikkane medisin, kirurgi, psykisk helsevern, somatikk Stord og medisinsk service og beredskap samt HR-direktør, direktør for internservice, fagdirektør og kommunikasjonssjef. Sjå organisasjonskart (pdf).

Strategi

Strategien gjeld for perioden 2014-2018. 


Strategi for Helse Fonna


Visjon, verdiar og mål i Helse 2020 er felles for alle føretaka i Helse Vest RHF og gjeld i heile planperioden. Dei peiker ut retninga for korleis Helse Fonna HF skal utvikle seg innan gitte rammer i nasjonale, regionale og lokale planverk, lovar, forskrifter og styringskrav. Strategien er ein revisjon av tidlegare strategi og skal vere eit verktøy i å sikre eit sterkt Helse Fonna. Den skal synleggjere kva måla i Helse 2020 betyr for 
Helse Fonna.

Visjon

Vi skal fremme helse og livskvalitet.

Verdiar

 • Respekt i møte med pasienten
 • Kvalitet i prosess og resultat
 • Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

Mål

 • Trygge og nære helsetenester
 • Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk
 • Framtidsretta kompetanseorganisasjon

Måla i Helse2020


Trygge og nære helsetenester 

Våre pasientar skal bli møtte av kompetente team som har fokus på deira situasjon

Våre pasientar skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høg kvalitet

Våre pasientar skal få god informasjon og opplæring, og vere aktive deltakarar i eiga behandling

Våre pasientar skal oppleve ei samanhengane helseteneste på tvers av behandlingsnivå og avdelingar

Våre pasientar skal erfare at vi styrkjer arbeidet med førebygging og rehabilitering


Heilskapeleg behandling og effektiv ressursbruk

 • Vi systematiserer behandlingskjeda og utviklar betre prosessar
 • Vi samlar sjeldne og komplekse tenester på færre stader
 • Vi samordnar støttetenester og effektiviserer arealbruk
 • Vi er opne om våre prioriteringar og resultat

Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

 • Våre medarbeidarar og leiarar tek ansvar og skaper gode resultat
 • Vi er ein attraktiv, lærande og utviklande arbeidsplass
 • Vi tek i bruk nye metodar og teknologi basert på beste kunnskap
 • Vi satsar på forsking, utdanning og fagutvikling for å sikre god pasientbehandling
 • Vi styrkjer omdømmet vårt gjennom kloke val

Kva betyr måla for Helse Fonna?


Trygge og nære helsetenester

 • Gje diagnostikk, behandling og omsorg med høg kvalitet og god sikkerheit
 • Sikre trygg og riktig legemiddelbruk gjennom tverrfagleg samarbeid
 • Samarbeide med kommunane om diagnostikk, behandling og kompetanseutvikling i tråd med samhandlingsreforma og om beredskap
 • Auke ambulant verksemd
 • Ha god meldekultur og openheit om feil
 • Vidareutvikle ei trygg prehospital teneste med spesialistkompetanse i samarbeid med førstelinjetenesta
 • Involvere brukarar og pårørande
 • Vere høfleg og profesjonell i møte med pasientar og pårørande
 • Organisere for gode pasientforløp
 • Styrke omdømmet

Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk

 • Prioritere rett, i tråd med nasjonale føringar og faglege normer
 • Samarbeide på tvers av sjukehus og med samarbeidspartnarar regionalt og nasjonalt
 • Utnytte kapasiteten på tvers av sjukehus og einingar
 • Auke poliklinikk og dagbehandling innan somatikk og psykisk helsevern 
 • Vurdere behovet for sjukehussenger i takt med utviklinga, nasjonale normer og samhandlingsreforma 
 • Sikre god diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasientar
 • Utvikle gode behandlingslinjer for hjerneslagpasientar
 • Leggje til rette for gode forløp for intensivpasientar
 • Utvikle og sikre det førebyggjande arbeidet innan psykisk helsevern
 • Handtere auken i talet på eldre med samansette lidingar
 • Sikre investeringsevne for bygg og utstyr
 • Sikre at det er medisinsk teknisk utstyr og gode IKT-løysingar i heile Helse Fonna
 • Arbeide for miljøvennlege sjukehus

Framtidsretta kompetanseorganisasjon

 • Rekruttere gode medarbeidarar og leiarar
 • Utvikle og behalde medarbeidarar og leiarar
 • Utdanne studentar og lærlingar
 • Arbeide for berekraftige og robuste fagmiljø
 • Utvikle éi sterk felles forskingseining i Helse Fonna
 • Involvere medarbeidarar, tillitsvalde og vernetenesta i prosess og avgjerd
 • Arbeide for ein helsefremmande arbeidsplass og lågt sjukefråvær
 • Ha kultur for betring og endring basert på kunnskap og god praksis

Grønt sjukehus

Helse Fonna har ein eigen overordna miljøpolitikk og miljømål:

Helse Fonna HF skal legge til rette for miljøvennleg drift av helseføretaket. Miljøstyringssystemet skal sikre at lovar og forskrifter samt interne krav blir etterlevd. Vi skal kontinuerleg arbeide for å betre våre miljøprestasjonar. Miljøaspektet skal prioriterast høgt både i drift, innkjøp og investeringar.

Helse Fonna HF skal til ei kvar tid ha fokus på sine miljøområde:

 • Utslepp (luft, vatn og jord)
 • Forbruk av ressursar (forbruksmateriale)
 • Avfall (redusere avfallsmengde)

​Miljømål

 • Redusere føretakets utslepp av CO2
 • Auke av kjeldesortert avfall
 • Redusere ressursforbruket
 • Auke bruk av økologiske matvarer
 • Førebygge utslepp gjennom avløp.

Utviklingsplan

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som skal gje ei framstilling av korleis ein kan skape pasienten si helseteneste gjennom god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar.

Les Utviklingsplan for Helse Fonna HF

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.