Klage

Dersom du meiner at pasientrettane dine ikkje er oppfylte, oppmodar vi deg om å ta det opp med aktuell avdeling. Pasientar og pårørande har også fleire alternativ for formelle klager.

Pasient- og brukarombodet

Ombodet kan gi deg informasjon om pasientrettar og/eller hjelpe deg ved klage på helsetenesta eller søknad om erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det er gratis å få hjelp frå Pasient- og brukarombodet. Dei har teieplikt og du kan velje å vere anonym.  

Pasient- og brukarombodet arbeider for å ivareta pasientars behov, interesser og rettssikkerheit. Ombodet jobbar også for å betre kvaliteten i helsetenesta.

Du kan kontakte Pasient- og brukarombodet om du:

  • Ikkje får oppfylt rettane dine som pasient og pårørande
  • Er misnøgd med helsehjelpa
  • Ønskjer hjelp til å løyse konfliktar
  • Ønskjer råd og rettleiing.

Kontakt pasient- og brukarombodet

Du kan kontakte pasientombodet i fylket der du bur, uavhengig av kor i spesialisthelsetenesta du har fått helsehjelp.

Pasient- og brukarombodet i Hordaland
Telefon: 55 21 80 90
Telefontid: Kl. 09.00-11.00 og kl. 12.30-14.30
E-post: hordaland@pobo.no
Adresse: Vaskerelven 39, 5014 Bergen

Pasient- og brukarombodet i Rogaland
Telefon: 95 33 50 50
Opningstid: måndag til fredag: kl 09.00 - 14.30
E-post: rogaland@pasientbrukerombudet.no
Adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger

Les meir om Pasient- og brukarombodet på helsenorge.no

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk pasientskadeerstatning skal sikre pasientar som har fått skade etter feilbehandling erstatning for økonomiske tap og varige mein. På nettsidene til NPE kan du få hjelp til å vurdere om du kan ha rett til erstatning og rettleiing til korleis du søker.

Gå til nettsidene til Norsk pasientskadeerstatning

Klage til Fylkesmannen

Dersom du som pasient, brukar eller pårørande opplever at  du ikkje får helse- og omsorgstenester, eller at kvaliteten på tenestene er uforsvarleg, kan du klage til Fylkesmannen. Dei to hovudtypane klager er:

  • Rettighetsklage: Klage frå pasient (eventuelt frå pasienten sine føresette eller person som har fullmakt) etter avslag på søknad om helse- og omsorgsteneste. Klagen skal først gå til den som har fatta vedtaket før den blir sendt vidare til Fylkesmannen som avgjer saka endeleg.
  • Tilsynssak: Klage frå pasient, pårørande eller annan interessent som gjeld kvaliteten på helsehjelpa, eller helsepersonell si framferd.

Det er ulik saksbehandling av desse typane klager, og du kan lese meir om korleis du går fram for å fremme di klage på nettsidene til Fylkesmannen.

Det er Fylkesmannen i Hordaland som dekker Helse Fonna sitt opptaksområde:

Fylkesmannen i Hordaland

Adresse: Helseavdelinga, postboks 7310, 5020 Bergen.
Telefon: 55 57 20 00.
E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Fann du det du leita etter?