Klage

Dersom du meiner at pasientrettane dine ikkje er oppfylte, oppfordrar vi deg til å ta det opp med den aktuelle avdelinga så fort som råd. Slik kan dei vurdere om noko må gjerast annleis. Formelle klager skal vere skriftlege.

I dei tilfella der avdelinga har vurdert saka di på nytt og ikkje endrar avgjersle, skal avdelinga sende klagen til Fylkesmannen utan unødig tidsbruk.

Fylkesmannen i Hordaland

Helseavdelinga
Postboks 7310
5020 Bergen

Telefon: 55 57 20 00
E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no


Pasient- og brukarombodet
Ombodet kan gi deg meir informasjon om pasientrettar og / eller hjelpe deg ved klage på helsetenesta eller søknad om erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det er gratis å få hjelp frå Pasient- og brukarombodet.    

Sjå nettsidene til Pasient- og brukarombodet på helsenorge.no

Pasient- og brukarombodet arbeider for å ivareta pasientars behov, interesser og rettssikkerheit. Ombodet jobbar også for å betre kvaliteten i helsetenesta.

Du kan kontakte Pasient- og brukarombodet om du:

  • Ikkje får oppfylt rettane dine som pasient og pårørande
  • Er misnøgd med helsehjelpa
  • Ønskjer bistand til å løyse konfliktar
  • Ønskjer råd og rettleiing

Ombodet kan gi meir informasjon om pasientrettar og / eller hjelpe deg ved eventuell klage på helsetenesta eller søknad om erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Pasient- og brukarombodet har teieplikt og hjelpa er gratis. Du kan vere anonym.

Du kan kontakte pasientombodet i fylket der du bur, uavhengig av kor i spesialisthelsetenesta du har fått helsehjelp.

Kontaktinformasjon

Pasient- og brukarombodet i Hordaland
Telefon: 55 21 80 90
Telefontid: Kl. 09.00-11.00 og kl. 12.30-14.30
E-post: hordaland@pobo.no
Adresse: Vaskerelven 39, 5014 Bergen

Pasient- og brukarombodet i Rogaland
Telefon: 95 33 50 50
Opningstid: måndag til fredag: kl 09.00 - 14.30
E-post: rogaland@pasientbrukerombudet.no
Adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.