Akuttmottak, Obs-post og AMK

AMK-operatør (Foto)
AMK-operatøren tar telefonen når du ringer naudnummer 113.
Sykepleiere i Akuttmottak Haugesund (Foto)
Frå mottaket ved Haugesund sjukehus.
Les meir om Akuttmottak, Obs-post og AMK

Akuttmottak, Obs-post og AMK

Akuttmottak

I akuttmottaket er for pasientar som treng augeblikkeleg hjelp. Alle pasientar som leggast inn i akuttmottaket skal være tilvist av fastlege, legevakt eller AMK.

I akuttmottaket prioriterer vi kor alvorleg tilstand er. Nokre gonger kjem det inn svært sjuke eller skadde pasientar som må bli tatt hand om med det same. Dei som har mindre alvorlege tilstandar vil då kunne oppleve å måtte vente litt lenger. Etter legekonsultasjon vil dei fleste flyttast vidare til sengepostar i sjukehuset. Nokre blir også skrive ut eller vist til andre behandlingsinstitusjonar.

Vanlege spørsmål

Kva skjer i akuttmottaket?

Husk at alle pasientforløp er ulike, det vil derfor vere avvik frå den forenkla pasientreisa som er skildra her. Vi gjer så godt vi kan for å hjelpe deg og alle andre pasientar.

Om du ønskjer meir informasjon om helsehjelp, rettar, sjukdom eller diagnose kan du lese om dette på www.helsenorge.no/sykdom.

Kvalitetssikra informasjon om behandling finn du på behandlingssidene våre.

Kan eg ete eller drikke om eg er innlagt på akuttmottak?

Enkelte sjukdomstilstandar kan ha behov for behandling som krev at du faster på førehand. Du må derfor forhøyre deg i ekspedisjonen eller hos sjukepleier om du kan ete eller drikke.

Kan eg gå ut?

I utgangspunktet ønskjer vi at pasientar oppheld seg i akuttmottaket når dei er innlagt.

Har du ein kjent stabil tilstand og har klarert dette med lege eller sjukepleier i akuttmottak, kan du gå ut ein tur eller forlate akuttmottaket. Gi beskjed i ekspedisjonen og legg igjen eit telefonnummer som vi kan kontakte deg på.

Dersom du har vore på toalettet eller har gått ut ein tur og du lurer på om du har blitt ropt opp, kan du spørje i ekspedisjonen.

Kvar kan eg ete?

Det er ein kiosk i hovudinngangen. Denne stenger 21.00 på kvardagar og 20.00 i helgene. Opningstidene kan vere forandra på heilagdagar.

Er det trådlaust nett her?

Se etter nettverket gjest.ihelse.net. Du vil få beskjed om å legge inn mobilnummeret ditt. Deretter får du tilsendt eit brukarnamn og passord. Sjå eiga side om trådlaust nett.

Pårørande

På behandlingsromma er det mogleg for pårørande å bli med. Vi ønskjer å ha mest mogleg oppdatert pårørandeinformasjon for våre pasientar, så gi gjerne beskjed til sjukepleier om det blir endringar hos pasient.

Forløp i akuttmottak

Registrering

Pasient kjem til akuttmottaket frå legevakt, fastlege eller via ambulansen. Ver merksam på at akuttmottaket ikkje har tilgang til pasientinformasjon frå fastlege eller legevakt.


Når du kjem skal du registrere deg i ekspedisjonen. Blir du transportert med ambulanse eller av portør vil du automatisk bli registrert. 

Det kan vere du allereie har teke nokre prøvar i dag. For å sjekke om tilstanden har endra seg, vil du mest sannsynlig ta nye prøvar i akuttmottaket.

Om du har fått helsebehandling i utlandet eller ved eit anna sjukehus i Noreg det siste året, ønskjer vi at du seier frå om dette i ekspedisjonen så tidleg som mogleg.


Spørsmål du kan forberede deg på

 • Tek du medisinar?
 • Har du nokon andre sjukdommar?
 • Har du allergiar mot medisinar?

Om du har smerter

 • Prøv å beskrive smerten.
 • Prøv å lokalisere smerten.
 • Beskriv varigheit av smerten.

Prioritering

Vi behandlar dei sjukaste først og gjer difor ei kort førehandsvurdering og prioritering av alle pasientar. Det vil bli gjort ei rask undersøking og satt ei fargekode som vil avgjere kor lenge du kan måtte vente.


Vi har som mål at prioriteringa skal bli utført innan 15 minutt.


Kven kan eg møte på i venteområdet?

 • Sekretær
 • Sjukepleier
 • Lege

De som jobbar her har som formål å avgjere hastegrada av din situasjon. Du vil bli møtt av sjukepleiar og/eller lege, som vil undersøke og kartlegge din situasjon. Enkelte gonger vil vi starte behandling i venteområdet.

Vente

Sjølv om du no er på akuttmottaket kan det bli mye ventetid. Si frå om tilstanden din forandrar seg. Vi gjer så godt vi kan for å hjelpe deg og alle andre pasientar.

Ventetid er avhengig av fargekoda di og talet på pasientar i mottaket.


Rød: Akutt

Tilnærma inga ventetid.


Oransje: Hastar

Du skal raskt bli sett til av lege.


Gul: Hastar litt

Dette gjelder deg som er sjuk eller skada, men utanfor umiddelbar livsfare.


Grøn: Hastar ikkje

Gjeld deg som er sjuk eller skada, men ikkje naudsynt treng medisinsk hjelp umiddelbart.

Behandling

På behandlingsrommet vil du etterkvart bli møtt av lege og sjukepleiarar. Her vil det bli gjort undersøkingar som det kan ta tid å få svara på.

Behandlingstid/ventetid er svært varierande avhengig av din situasjon og kva lege eller undersøking du treng.

Her vil det bli gjennomført ulike undersøkingar. Fleire er vanlege for alle, og noen spesifikke kan bli bestilt etter legevisitt, som CT eller ultralyd.


Kven møter eg på behandlingsrommet?

Her kan du møte legar og sjukepleiarar som har ulike fagområder. Du kan måtte fortelle om din situasjon fleire gonger. Dette er for å få eit fullstendig sjukdomsbilde av deg, slik at vi kan behandle deg på best mogleg måte.

Innlegging/utskriving

Etter at undersøkingane er ferdige, vil du bli innlagt eller utskreve. Nokre vil få ein oppfølgingstime på poliklinikken ved utskriving.


OBS-post

Vi observerer og behandlar augeblikkeleg-hjelp-pasientar som er kome inn til sjukehuset via akuttmottaket, og skal gi rask medisinsk avklaring. Liggetida på observasjonsposten er 1-2 døgn. 


AMK - Kva skjer når du ringer 113?

Er det akutt livstruande sjukdom eller ulykke ringer du naudnummeret 113. Då kjem du til AMK. Her er det er det sjukepleiar og koordinator som samarbeider for å gi den hjelpa du treng.

Ein vanleg samtale startar ofte slik

Du er første person til å hjelpe og ringer 113.


– Medisinsk nødtelefon.

(Sjukepleiar vil nå gå gjennom startkortet saman med deg)


–  Kvar er pasient/ulykka?

Du seier adressa/staden der hendinga/ulykka er.


–  Kva er ditt telefonnummer?

Du seier telefonnummeret ditt (dette er viktig om samtalen skulle bryte eller vi skal ringe tilbake).


–  Kva er problemet? Kva har skjedd? Er pasient vaken? Pustar pasient normalt?

Du opplyser kort om kva som er problemet.


Koordinator vil samtidig sende ut ressurs (lege/ambulanse/luftambulanse/ambulansebåt) etter behov.


Deretter vil sjukepleiar stille spørsmål ut frå Norsk indeks for medisinsk naudhjelp for å avgjere hastegrad og respons i forhold til hending.

Norsk indeks for medisinsk naudhjelp er eit verktøy som sjukepleiar bruker for å gi riktig råd og rettleiing under samtalen. Norsk indeks for medisinsk naudhjelp er brukt av alle AMK-sentralar i Noreg.

AMK sine oppgåver

 • Mottak av telefon frå publikum ved akutt sjukdom og hending over medisinsk nødtelefon 113
 • Avgjer hastegrad og respons for hending, omfang og lokalisasjon
 • Rådgiving og eventuell instruksjon til innringar
 • Varsling av lokal helseteneste (legevaktslege- og sentral, andre lokale ressursar)
 • Varsling og koordinering av ambulanse, eventuelt luftambulanse
 • Varsling av politi eller brann
 • Samhandling med andre AMK, legevaktsentralar, politi, brann og hovudredningssentralen
 • Overvaking av aksjonar
 • Rekvirering og koordinering av ambulanseoppdrag
 • Spørsmål om augeblikkeleg hjelp-innlegging

Kontaktinformasjon

Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?