Bruk av iSpe på ipad. (Foto)

Inventorium for støttet psykologisk evaluering

iSpe

Hvordan formidle vonde tanker og følelser når ordene mangler? 

Logo Ispe - (Grafikk)
Prosjektet iSpe utvikler en digital psykisk helseundersøkelse basert på idéen om kommunikasjonsstøttet psykologisk evaluering.

Du får se en film, deretter svarer du på spørsmål. Du svarer med å trykke på lett tilgjengelige knapper. Applikasjonen har interaksjonselementer som er enkle og motiverer til å gjennomføre undersøkelsen.

Undersøkelsen gir lesehjep for de som trenger det. Man kan gjøre flere innstillinger i applikasjonen for individtilpasset undersøkelse, blant annet med tegnspråk.

Den første modulen på iSpe plattformen er utviklet for undersøkelse av depresjon.

Er du helsepersonell og har spørsmål om iSpe depresjon? 

Ta kontakt med prosjektleder Oddbjørn Hove

Information in English

Description of the project in English (PDF)

iSpe depresjon screen (demo)

Ispe på ipad. (Illustrasjon)

Du kan prøve screening av depresjon på iSpe-plattformen. Når du har gjennomført undersøkelsen, kan du få ut en rapport i PDF-format som viser resultatene og hva de betyr.

For å laste ned rapporten må du besvare noen få spørsmål om hvordan du opplevde undersøkelsen.

Hvis du er helsepersonell, kan du bruke applikasjonen til screening av pasienter. Hjelp gjerne de pasientene som trenger det til å svare på spørsmålene etter undersøkelsen.

Lenke til demoversjon kommer.


Hva er iSpe?

iSpe er en web-applikasjoner for screening og kartlegging av symptomer på psykiske lidelser, som er utviklet for å møte behovet for en individtilpasset og fleksibel psykisk helseundersøkelse. 

Mange kjenner seg igjen at det er vanskelig å sette ord på tanker og følelser. Dette gjelder ikke minst grupper som barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelse, flyktninger eller mennesker med langvarige og sammensatte lidelser.

Dette er grupper som har høyere forekomst av psykiske lidelser, dårligere forutsetninger for å mestre sine psykiske vansker og har mindre tilgang til tilrettelagt helsehjelp.

Ett felles kjennetegn ved disse gruppene er vansker med å formidle sine psykiske plager eller forstå ord og begreper som ofte blir brukt i helsetjenesten.


iSpe i helsetjenesten – noen kasuistikker

iSpe utvikles for bruk både i spesialisthelsetjenesten og innen en ulike kommunale tjenester. På sikt kan fastlege gjennom iSpe få beslutningsstøtte til behandling eller videre henvisning. Kommunal psykisk helse- og rustjeneste kan på en enkel og individtilpasset måte kartlegge symptomer og følge opp tilstander hos brukerne.

Også innen andre kommunale tjenesteområder er psykisk helse en del av oppfølgingen og behovet for kommunikasjonsstøttet psykisk helseoppfølging stort, slik som i helsesykepleiertjenesten, skolehelsetjenesten, bo- og omsorgstjeneste og sykehjem.

Samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er sentralt, noe som blant annet blir tydeliggjort gjennom pakkeforløp for psykisk helse i barneverntjenesten. iSpe har som målsetting å benytte løsninger som forenkler og effektiviserer samhandling innen psykisk helse.

På sikt er målet å kunne tilby pakker av løsninger avhengig av hvilke behov de ulike tjenesteområdene har.

 


Status og aktiviteter

Prosjektet har utviklet en app for undersøkelse av depresjon som benyttes i et pågående multisenter forskningsprosjekt.

Prosjektets mål i perioden 2021 til 2023 er å undersøke gjennomførbarhet, preliminær validitet og generalitet av prototypen. Dette gjør vi ved å:

• Utvikle nye moduler for screening og kartlegging

• Utvikle modul for psykoedukasjon ved depresjon

• Teste applikasjonen i spesialisthelsetjenesten og som digital egenrapportering hjemme

Gjennomførbarhet og preliminær validering av depresjonsmodulen blir undersøkt i en pågående multisenterstudie. Prosjektet samarbeider med Helse Vest IKT for utprøving av digital egenrapportering,

Pågående fag-prosjekter

 • Multisenterstudie, (se egen informasjon om samarbeid)
 • Generalisert angstlidelse, i samarbeid med Stine Saghaug, Nevropsykologisk avd., Haugesund
 • Tvangslidelser, i samarbeid med Hanne Synnøve Aarvik, BUP Haugesund
 • Oversettelse til svensk, i samarbeid med Lars-Olov Lundqvist og Lisa Palmqvist
 • Oversettelse til engelsk, i samarbeid med Jennifer Vatnaland
 • Oversettelse til tysk, i samarbeid med Heiko Bratke
 • Oversettelse til tegnspråk, i samarbeid med Beate Stensen og Ida Jo Haaland
 • Studentprosjekt Linköping Universitetet, i samarbeid med Lisa Palmqvist

Prosjekter planlagt 2021-2023

 • Angstlidelser (se egen informasjon om samarbeid)
 • Søvnlidelser (se egen informasjon om samarbeid)
 • Rusbrukslidelser, i samarbeid med Blåkors, Haugland A-senter
 • Brukerundersøkelse, i samarbeid med Tysvær kommune og Kommuneforlaget

Planlagte teknologi-prosjekter 2021-2023

 • Testbygger, i samarbeid med Tvinteract AS
 • Integrasjon med DIPS, i samarbeid med Helse Vest Innovasjon
 • Integrasjon med Kommuneforlagets portal bedrekommune.no

Bakgrunn og innsikt

ISpe-prosjektet bygger på prosjektlederes over 20 år lange klinisk erfaring som psykologspesialist og forsker, som inkluderer utvikling av psykometriske verktøy og forskning på psykiske lidelser hos mennesker med generelle lærevansker, autisme og utviklingshemning.


Siden 2004 har Helse Fonna drevet en spesialisert poliklinikk innen psykisk helsevern for disse gruppene. Poliklinikken består, foruten psykologspesialist og funksjonsleder Oddbjørn Hove, av psykologene Eirik J. Sollie og Ida Marie Nesse, vernepleier Ingunn Helseth og psykiater Raman Dhawan. 

Se nettsidene til Psykisk helsevern for utviklingshemmede

Se utvalgte publikasjoner

Visjoner og mål

Det overordnede målet for iSpe-prosjektet er å utvikle en helhetlig løsning for undersøkelse og behandling av psykiske lidelser, som i fremtiden også inkluderer bruk av helsedata fra smarte løsninger og kunstig intelligens.

Prosjektet tar sikte på en nasjonal implementering av løsningen i spesialisthelsetjenesten, og en nasjonal og internasjonal kommersialisering utenfor disse tjenestene.


 

Brukermedvirkning, samarbeid og organisering

Brukeropplevelse har vært sentralt gjennom hele prosessen. Bruk av smidig innovasjonsmetodikk er avgjørende for at prosjektet lykkes.

Brukergrensesnitt, automatisering og interaksjonselementer har vært brukertestet og evaluert gjennom flere iterasjoner av læringssløyfen.

Brukere, fagpersoner på kommunalt nivå og fra spesialisthelsetjenesten har deltatt gjennom hele prosessen. Helsetanken.no (som forvaltes av Helse Vest IKT), har bidratt med rådgiving og personas-utvikling i innsiktsfasen.

Prosjektet har etablert styringsgruppe i Helse Fonna HF og har samarbeidspartnere i tre helseregioner, Linköping Universitetet og Universitetssykehuset i Örebro Län, samt kommunene Tysvær og Haugesund.

Prosjektet samarbeider med Kommuneforlaget i et tilstøtende prosjekt om brukerundersøkelse på iSpe-plattformen.