Mennesker som er på kurs. (Foto)

Pasient- og pårørandeopplæring

Pasientar og pårørande skal få god opplæring og informasjon om eigen sjukdom eller skade, for å vere i best mogleg stand til å mestre endringar i livet sitt. Læring og mestring, trygghet og forutsigbarheit er viktige mål for opplæring til pasienter og pårørende.

Til deg som skal på kurs i Haugesund

Under utbygging av Haugesund sjukehus blir kursa våre halde i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus, i første etasje - kursrom 103. Sjå også eige skilt frå resepsjon før kurs.

Tilvising

Helsepersonell og fastlegar som ønskjer å tilvise sine pasientar til LMS-kurs kan gjere dette ved å sende ein tilvising, digitalt eller per post, til oss. Tilvisingen skal sendast til det aktuelle sjukehuset, og merkast spesielt med 'lærings- og meistringskurs/LMS'.

Tilvisingen vil bli vurdert av aktuell fagavdeling før pasienten eventuelt får invitasjon til kurs.

Praktisk informasjon til deg som skal på kurs eller som er pårørande

Avbestilling av legetilviste kurs

Om du ikkje kjem til kurs du er påmeldt til utan å seie frå innan 24 timar før kursstart, blir du belasta med 690 kroner sjølv om du har frikort.

Reiseutgifter på pasientar

Som deltakar på legetilviste kurs kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendelHer kan du søke om å få dekke reiseutgifter

Dekking av utgifter til overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs, ring til Pasientreiser, telefon 05515.

Brukarar med særskilde behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. Drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. 

Ta vare på alle kvitteringar. Ta kontakt med pasientreiser om du tenkjer at dette kan gjelde deg.

Reiseutgifter for pårørande

Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar.

Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.


Reisefølgje

Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgjet rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.

Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Reise og tilkomst til kurs

Kursa blir arrangert ulike stadar i Helse Fonna sitt område. Sjå informasjon om dei ulike kursa kvar ditt kurs er.

Parkering

Det kan vere vanskeleg å finne parkeringsplass ved våre sjukehus. Om du skal på pasient- og pårørandekurs, tilrår vi derfor å bruka offentleg transport eller få skyss om du har moglegheit til det.

Du bør rekna ekstra god tid om du køyrer eigen bil.

Buss og båt

Behov for tolk?

God kommunikasjon og gjensidig forståing er grunnleggande i møtet mellom pasient og helsepersonell, også når ein er på lærings- og meistringskurs.

Som pasient skal du ha informasjon om eigen helsetilstand og behandling på eit språk du forstår. Dersom du har avgrensa norskkunnskapar, eller du snakkar samisk, er døv, hørselshemma eller døvblind, kan du ha behov for tolk for at du og behandlar skal kunne forstå kvarandre best mogleg. 

Du kan og ha rett til tolk sjølv om du snakkar norsk til dagleg. Dette gjeld særleg ved alvorlege og kroniske sjukdommar, og ved samtale om psykiske lidingar.

Tolking på kurs

Det vil i mange situasjonar vere vanskeleg å få til god kunnskapsutveksling ved tolkebehov i ei gruppeundervisning. Ofte vil derfor behandlar oppmoda til utvida tilbod ved poliklinikk og individuell oppfølging i staden for tolketeneste i gruppeundervisning. Dette for å gi deg som pasient betre oppfølging og for at undervisningssituasjonen skal vere optimal i gruppa.

I individuell oppfølging vil det både kunne brukast tolk og tolketeneste over telefon, mens det i gruppeundervisning berre vil vere aktuelt med tolk som møter på staden.

Det er helsetenesta som har ansvar for å vurdere behovet for tolking og bestille kvalifisert tolk, men viss du tenkjer at du har behov for tolk er det bare flott om du minn oss på det. Du kan  ta det opp med din behandlar, eller med vår sekretær på lærings- og meistringssenteret.

For å få mest mogleg ut av ein tolka samtale, kan det vere nyttig å førebu seg:

  • Fortel helsetenesta kva for eit språk du snakkar
  • Om fleire familiemedlem skal vere med på konsultasjonen, bør ein ha ein tolk som alle i familien kan forstå
  • Møt opp til avtalt tid
  • Planlegg kva du ønskjer å ta opp i helsekonsultasjonen
  • Bruk korte setningar og ikkje si så mykje om gongen, då blir det lettare for tolken å tolke det som blir sagt på ein korrekt måte

Lærings- og meistringssenteret

Kurs og opplæring for deg som er pasient eller pårørande er vår hovudoppgåve. Kurstilbod finst ved alle avdelingar. Tilbodet hos oss er til deg som har kronisk sjukdom eller har fått nedsett funksjonsevne, og dine pårørande.

Våre lærings- og meistringssentre er ved Haugesund sjukehus og Valen sjukehus. Lærings- og meistringstilboda finn du:

  • Hardanger: Odda sjukehus og Folgefonn DPS
  • Sunnhordaland: Valen sjukehus og Stord sjukehus og Stord DPS og BUP
  • Haugalandet: Haugesund sjukehus og Haugaland/Karmøy DPS og BUP Haugesund

Kursrom i Haugesund under utbygging: Under utbygging av Haugesund sjukehus blir kursa våre halde i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus, i første etasje - kursrom 103. Sjå også eige skilt frå resepsjon før kurs.

Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar og pårørande

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.