Ultralyd av bryst

Ultralydundersøking av bryst er i dei fleste tilfelle eit supplement til mammografi, og er ei målretta undersøking i høve til tilvisingsårsak, som gjerne er ein kul i brystet, eller endringar som er sett ved mammografi. Unntaket er unge kvinner (<30 år) der det ofte berre blir gjort ultralyd.

Innleiing

Ultralyd er høgfrekvente lydbølgjer og fungerer i prinsippet som eit ekkolodd. Ultralydapparatet sender lydbøljer inn i kroppen. Når lyden passererer forskjellige vev i kroppen, vert noko av lyden reflektert tilbake som ekko.
Denne lyden vert fanga opp av ein sensor og lydbølgjene vert omdanna til bilete.
Slik bruk av ultralyd er ikkje skadeleg for kroppen.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

    

1. Før

Undersøkinga krev inga forebuing.

2. Under

Under undersøkinga er du avkledd på overkroppen og ligg på ein benk.

Det vert nytta ein gele på huda for å lage god kontakt mellom huda og lydhovudet på apparatet.
Lydhovudet blir flytta over brystet medan ein tek ein serie av bilete.

Undersøkinga gjer ikkje vondt, men dersom du har svært ømme bryst kan det likevel være litt ømt når lydhovudet trykker mot brystet.

3. Etter

Dersom du er tilvist til kirurgisk vurdering same dag, sit du på venterommet til det er klart for neste undersøking.

Dersom røntgenlegen finn at det ikkje er naudsynt med vidare undersøking, kan du reise heim.

Du får som regel vite resultatet av undersøkinga med røntgenlegen med ein gong undersøkinga er ferdig eller eventuelt med kirurgen dersom du skal til vurdering der.

Dersom du er etterinnkalla etter screeningundersøking i det offentlege Mammografiprogrammet og ultralyd ikkje viser teikn til sjukdom, vil det ikkje bli sendt svar til fastlegen din med mindre det er gjort spesiell avtale om dette.

Dersom du er tilvist frå fastlege og ikkje skal til kirurg, vil det bli sendt svar til fastlegen i løpet av 1-2 veker.

Kontakt

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.