HELSENORGE
(CT thorax)

CT av lungene

CT er ei røntgenundersøking der vi tar tverrsnittbilete av aktuelle område i kroppen.