HELSENORGE

Fastlege

Fastlegen si oppgåve er å gjere ei heilskapleg vurdering av barnet si utvikling og plagar, og vurdere om det er behov for å tilvise til utgreiing i spesialisthelsetenesta. Dersom vurdering allereie er gjort av andre instansar i kommunen, skal dei informere fastlegen om dette, og be fastlege gjere ei somatisk vurdering før tilvising til BUP.

Verktøya i Barn og unges helseteneste er meint som hjelp for fagfolk for at dei skal klare å gi barn og unge eit betre og meir samanhengande hjelpetilbod på tvers av ulike tenester.Kva skal eg som fastlege gjere

Vi deler inn etter ulike typar psykiske vanskar som barn og unge kan ha. Der skriv vi om kva som er normale utfordringar og psykiske plager av ulik alvorsgrad. Frå lette psykiske helseplager til alvorleg psykisk liding som treng behandling.

Autismespekterforstyrring

Ved kjent autismespekterforstyrring er oppgåva til fastlegen å bidra til heilskaplige tenester til barnet og ungdommen. 

Dette kan bety å bidra til tiltak i kommunen, men også tilvising til BUP ved komorbide psykiske lidingar eller tilvising til HABU ved behov for habiliteringstenester.

Fastlegen si rolle ved autismespekterforstyrring

Autismespekterforstyrring hos barn og unge

Bekymring for barn 0-3 år

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Sjå fastlegen si rolle i pasientforløpet

Bekymring for barn 0-3 år

Oppmerksomhetsvanskar og uro

Ved kjent ADHD er oppgåva til fastlegen å følgje opp somatiske kontrollar, evaluere legemiddel og samarbeide med føresette og barnehage/skule for å sikre at barnet/ungdommen får rette tiltak. 

Ved behov må fastlege tilvise barnet/ungdommen til kommunale tenester eller BUP for behandling av tilleggsvanskar.

Fastlegen si rolle ved oppmersomhetsvansker og uro

Oppmerksomhetsvanskar og uro hos barn og unge

Angstplager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Fastlegen si rolle ved angstplager hos barn og unge

Bekymring og angst hos barn og unge

Spisevanskar og spiseforstyrring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Fastlegen si rolle ved spisevanskar og spiseforstyrring hos barn og unge

Spisevanskar og spiseforstyrring hos barn og unge

Tristhet og depresjonsplager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Fastlegen si rolle ved tristhet og depresjonsplager

Tristhet og depresjonsplager hos barn og unge

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Ved mistanke om at eit barn eller ungdom er utsett for vald, overgrep eller omsorgssvikt, har fastlegen plikt til å iverksette sikringstiltak. 

Fastlegen må også vurdere om det er behov for tilvising til psykisk helseteneste i kommunen eller BUP.

Fastlegen si rolle ved vold, overgrep og omsorgssvikt

Vold, overgrep og omsorgssvikt hos barn og unge

 

Fann du det du leita etter?