HELSENORGE

Velkommen til Odda sjukehus

Vi skal fremme helse, meistring og livskvalitet

Vi har korte ventetider innan mange behandlingar. Du kan sjølv velje behandlingssted i samråd med legen din, slik at du kan få raskare behandling. På helsenorge.no kan du sjå korleis du går fram.

Sjå ventetider for behandling ved Odda sjukehus

​Medisinsk sengepost

Vi behandlar innlagte pasientar med ulike medisinske tilstander og sjukdommar innan generell indremedisin.

Diagnosar som mellom anna hjerneslag, hjerte- og lungesjukdommar, gastroenterologi, endokrinologi/diabetes, kreftomsorg, lindrande behandling og geriatri. Dialyse dagavdeling er knytt opp til medisinsk sengepost. engeposten samarbeider med fysioterapeut, ergoterapeut og andre faggrupper. Dei kan undersøke og behandla deg dersom du har trong for det mens du er innlagt eller få oppfølging på poliklinikk etter at du er utskrevet.
 
Viss du har trong for tilrettelegging når du skal heim samarbeider me tett med kommunane som vil ivareta deg vidare.

Oppmøtestad og besøkstider
Du finner oss i tredje etasje på sjukehuset. Våre besøkstider er alle dagar frå kl. 16.30 – 18.30.

Måltid

Måltid blir servert på daglegstova, eller på rommet for dei som av helsemessige årsakar ikkje kan gå ut.

 • Frokost kl. 08.30 – 09.30
 • Middag kl. 12.00 – 13.30
 • Kveldsmat kl. 18.30 – 19.30.
 • Seinkvelds kl 20.00 – 21.00

Visst du har spesielle ynskjer eller trong for spesialdiett, er det fint om du gjer beskjed så tidleg som mogeleg. Pårørande kan bruke kantina eller kiosk.

Husk at god handhygiene er ekstra viktig når du er på sjukehuset, både av omsyn til deg sjølv og andre pasientar.

Blodprøvar og undersøkingar

Blodprøva blir som regel tatt til faste tider. Skal du ta blodprøvar er det viktig at du er ved senga til desse er tatt. Dei fleste blodprøvesvar kjem same dag, men nokre prøvar må sendast til analyse ved andre laboratoriet.

Dei fleste undersøkingar skjer mellom kl. 08.00 og 16.00 på vekedagar. Nokre undersøkingar krev førebuing som du vil få nærare informasjon om. Tidspunktet for undersøkingar kan vere vanskeleg å seie, og det kan føre til venting.

Legevisitt

Kvardagar og helgar går legevisitt mellom kl. 08.30 og 11.00.

Medisinar

Vanlege medisinar du treng under sjukehusopphaldet får du hos oss. Brukar du spesielle medisinar/inhalasjonar så ta desse med.  Faste tider for utdeling er ca. kl. 08.30, 12.30, 17.00, 20.00. Det er fint viss du er tilgjengeleg til desse tidene. Viss du skal ha intravenøs antibiotika, blir dette gitt til faste tider. Du vil få beskjed om kva tidspunkt som er aktuelle for deg.

Kirurgisk sengepost

Vi behandlar pasientar som er innlagt for gjennomføring av  kirurgiske inngrep og sjukdommar eller skadar.

Me utfører kirurgisk behandling ved sjukdommar innan fordøyelsessystemet, enkelte typar plastikkirurgi og urologisk kirurgi.  Me behandlar pasientar med sår og blautdelsinfeksjonar. Inngrepa blir gjort enten på poliklinikk, dagkirurgi eller som innlagt.  Me samarbeider tett med Haugesund sjukehus og henviser pasientar vidare utifrå vurdering av problemstilling. Me tar i mot overflyttingar frå andre sjukehus for vidare behandling og oppfylging.

Oppmøtestad, besøkstider og kontakt

Kirurgisk sengepost ligger i 2. etasje. Besøkstidene våre er alle dagar mellom klokka 16.30-18.30. Du kan nå oss på telefon 53 65 11 72.

Måltid

Måltid blir servert på daglegstova, eller på rommet for dei som av helsemessige årsakar ikkje kan gå ut:

 • Frukost kl. 08.30 – 09.30
 • Middag kl. 12.00 – 13.30
 • Kveldsmat kl. 18.30 – 19.30.
 • Seinkvelds kl. 20.00 – 21.00

Visst du har spesielle ynskjer eller trong for spesialdiett, er det fint om du gjer beskjed så tidleg som mogeleg. Pårørande kan bruke kantina eller kiosk.

Husk at god handhygiene er ekstra viktig når du er på sjukehuset, både av omsyn til deg sjølv og andre pasientar.  

Blodprøvar og undersøkingar

Blodprøver blir som regel tatt til faste tider. Skal du ta blodprøvar er det viktig at du er ved senga til desse er tatt. Dei fleste blodprøvesvar kjem same dag, men nokre prøvar må sendast til analyse ved andre laboratoriet.

Dei fleste undersøkingar skjer mellom kl. 08.00 og 16.00 på vekedagar. Nokre undersøkingar krev førebuing som du vil få nærare informasjon om. Tidspunktet for undersøkingar kan vere vanskeleg å seie, og det kan føre til venting.

Legevisitt

Kvardagar og helgar går legevisitt mellom kl. 08.30 og 11.00.

Medisinar

Vanlege medisinar du treng under sjukehusopphaldet får du hos oss. Brukar du spesielle medisinar/inhalasjonar så ta desse med.  Faste tider for utdeling er ca. kl. 08.30, 12.30, 17.00, 20.00. Det er fint viss du er tilgjengeleg til desse tidene. Viss du skal ha intravenøs antibiotika, blir dette gitt til faste tider. Du vil få beskjed om kva tidspunkt som er aktuelle for deg.

Akuttmottaket

Akuttmottaket i Odda tar i mot kirurgiske traumepasienta, akuttkirurgiske og medisinske akuttpasientar.

Paienten blir vurdert og stabilisert i mottak. Om det er trong for spesialisert behandling blir pasient sendt vidare til sjukehus med høgare behandlingsnivå.

Medisinsk og kirurgisk overvaking (OVA)

På overvakinga behandlar vi alvorleg sjuke pasientar som trenger tett overvaking eller intensivbehandling i kort tidsrom før overflytting til høgare behandlingsnivå.

Me behandlar pasientar med tilstandar som hjerneslag, hjerteinfarkt, alvorleg lungesjukdomar og akutte kirurgiske tilstandar. Me tar også imot pasientar som skal ligge til oppvakning etter operasjon og observasjon etter skade.

På overvakingsavdelinga er det besøkstid frå 16.30 – 18.30 med individuelle omsyn. Vend deg på vaktrommet før du går inn på pasientrommet. Viss du som oppgitt pårørande ynskjer å ringa avdelinga for oppdatert informasjon og behandling om pasienten som er innlagt, anbefaler me å ringa etter kl. 12.00.

Oppmøtestad og telefon

Akuttmottaket er organisert og samlokalisert med overvakinga i 2 etasje. Du kan ringe oss på telefon 53651172.

Måltid

Måltid blir servert på rommet.

 • Frukost kl. 08.30 – 09.30
 • Middag kl. 12.00 – 13.30
 • Kveldsmat kl. 18.30 – 19.30.
 • Seinkvelds kl. 20.00 – 21.00

Pasientkjøleskap står i daglegstova om ein ynskjer seg eit mellommåltid.

Visst du har spesielle ynskjer eller trong for spesialdiett, er det fint om du gjer beskjed så tidleg som mogeleg. Pårørande kan bruke kantina eller kiosk.

Husk at god handhygiene er ekstra viktig når du er på sjukehuset, både av omsyn til deg sjølv og andre pasientar.

Blodprøvar og undersøkingar

Blodprøvar blir som regel tatt til faste tider. Skal du ta blodprøvar er det viktig at du er ved senga til desse er tatt. Dei fleste blodprøvesvar kjem same dag, men nokre prøvar må sendast til analyse ved andre laboratoriet.

Dei fleste undersøkingar skjer mellom kl. 08.00 og 16.00 på vekedagar. Nokre undersøkingar krev førebuing som du vil få nærare informasjon om. Tidspunktet for undersøkingar kan vere vanskeleg å seie, og det kan føre til venting.

Legevisitt

Kvardagar og helgar går legevisitt mellom kl. 08.30 og 11.00.

Medisinar

Vanlege medisinar du treng under sjukehusopphaldet får du hos oss. Brukar du spesielle medisinar/inhalasjonar så ta desse med.  Faste tider for utdeling er ca. kl. 08.30, 12.30, 17.00, 20.00. Det er fint viss du er tilgjengeleg til desse tidene. Viss du skal ha intravenøs antibiotika, blir dette gitt til faste tider. Du vil få beskjed om kva tidspunkt som er aktuelle for deg.

Tverrfagleg hjerterehabilitering

Målgruppe for tverrfagleg hjerterehabilitering er pasientar som er blitt behandla for hjerteinfarkt, røntgenundersøking av kranspulsåre, ballongutviding med stent eller bypassoperasjon og dei som er hjerteklaffopererte.

Målet er at pasienten får betre kunnskap om eiga helse, god sjølvinnsikt og kan oppleve meistring i hverdagen.

Pasienten får individuelle samtalar med medisinsk overlege, fysioterapeut og sjukepleiar. Kvar fagperson gjennomfører ei kartlegging og gir rettleiing i samtale med pasienten og eventuelt pårørande. Vi vil gå gjennom dine medisiner, snakke om kosthald, stressmeistring, røykeslutt, fysisk aktivitet og trening. Du er velkommen til å stille spørsmål undervegs. Pårørande er velkomne til å delta.

Du treng ikkje førebu deg på noko spesiell måte og du skal ta dine medisiner som vanleg. Det er viktig at du tar med deg ei oppdatert og fullstendig oversikt over kva medisiner du bruker.

Før du reiser heim oppsummerer vi funna og eventuelle tiltak for deg. Dersom vidare undersøkingar er nødvendige, får du informasjon om det. Lege lagar ei samanfatting frå opphaldet som din fastlege får tilsendt i løpet av kort tid.

Tverrfagleg hjerneslagpoliklinikk

Tverrfagleg hjerneslagpoliklinikk er ein poliklinisk kontroll som pasientar får tilbud om 1-3 månadar etter gjennomgått hjerneslag. Eksklusjonskriterier: TIA-pasientar og sjukeheimspasientar.

Målet er at du som pasient skal få betre kunnskap med fokus på førebygging.

Tema: medisiner, røykeslutt, fysisk aktivitet, fallførebyggande tiltak, sunt kosthald, smertemeistring,  vektkontroll, trøyttheit/fatigue, hjelpemidler, rehabiliteringstilbod, førerkort m.m.

Du som pasient får individuelle samtalar med lege (indremedisinar), sjukepleiar, fysioterapeut og ergoterapeut. Fagpersonane har kompetanse innan hjerneslagbehandling og vil hjelpe deg med kartlegging, råd og rettleiing. Pårørande er velkommen til å vere med om du ønskjer det.

Pasient må møte fastande til blodprøvar. Det blir tatt EKG, oksygenmetning i blod og blodtrykk.

Vi gjer vurderingar om bilkøyringsevne, som gir grunnlag for å tilrå oppheving av eventuelt køyreforbod. Fastlege kan også tilvise pasienten vidare til nevrolog og praktisk køyrevurderiung etter tilråding frå spesialisthelseteneste. 

Vi kartlegg funksjon og gir råd til pasientane.  Vi sender ei samanfatting av tilrådd behandling, oppfølging og sekundær profylakse til fastlegen.

Polikliniske tilbod

 • Kardiologisk (hjerte)
 • Lunge
 • Nefrologisk (nyresjukdom)
 • Smerte
 • Diabetes
 • Kirurgisk (vurdering/oppfølging og mindre inngrep)
 • Gastrolab, (gastroskopi og coloskopi)
 • Sårpoliklinikk
 • ØH skadepoliklinikk
 • Varicer (vurdering av åreknuter)
 • Ortopedisk
 • Hepatitt C
 • Tverrfaglig hjerneslag
 • Tverrfaglig hjerterehabilitering
 • Søvnpoliklinikk

Operasjonstilbod

Gå til avdelingssida for operasjon

 
 


Transport Odda sjukehus

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

Daglegvare Odda

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Odda

​Kantina ligg i U-etg.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.30

Det ligg ein kiosken ved hovudinngangen
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.

Kiosken har ikkje betalingsterminal.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Odda

Det er ikkje minibank ved sjukehuset. ​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering Odda

Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.
Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?