Lungemedisin

Vi tilbyr diagnostikk, behandling, rehabilitering og førebygging av sjukdommar i respirasjonsorgana.

Les meir om Lungemedisin

Lungemedisin

Lungerehabilitering - hjelp til å leve med KOLS

Lungerehabilitering er eit tilbod til deg med emfysem, kronisk bronkitt og KOLS. Har du ein kronisk lungesjukdom kan du å få hjelp til ein lettare kvardag gjennom lungerehabilitering.


Kva er lungerehabilitering?

Rehabiliteringsprogrammet går over fem veker og inneheld fysisk trening, ernæringsrettleiing, sjukdomslære, medisinsk behandling og anfallsmestring.
Gjennom programmet får du moglegheit til å vere aktivt involvert i din eigen helseomsorg og dermed få betre livskvalitet og mindre pusteproblem.
Ofte opplever kursdeltakarane at dei får svar på mange av dei spørsmåla dei har stilt seg sjølv i etterkant av diagnosen, som for eksempel:

  • Kvifor er eg så tung i pusten?

  • Korleis verker medisinane?

  • Kan eg trene?

  • Er det farleg å bli tungpusta?

Tverrfagleg team følgjer deg opp. I rehabiliteringskurset er vi fleire helsefaggrupper som jobbar saman i eit team. Undervegs blir vi godt kjent med mange deltakarar.


Målet med rehabiliteringa


Vårt mål med lungerehabiliteringskurset er at vi saman skal jobbe for at du skal få mildare symptom, bli meir uthaldande og få auka livskvalitet.

Ønskjer du å delta på kurs? Det einaste du treng å gjere er å be fastlegen din sende en tilvising til oss. Når vi får tilvisinga kallar vi deg inn til enkel testing av lunge- og hjartefunksjon for å finne ut om du kan delta på eit av våre kurs.


Ved kurset deltek 8-10 deltakarar i ei gruppe. Det går over fem veker, to dagar kvar veke. Kursdagane inneheld undervising, trening og ein god lunsj.
Du må betale ein liten eigenandel for kurset, men dette får du informasjon om ved innkalling, før du eventuelt vel å delta.Slutte å røyke


Å slutte å røyke er bra for helsa di, men det er opp til deg å ta valet. Bare du bestemmer. Når du har tatt avgjera har vi lyst til å gi deg nokre tips for å lykkast. For det har vi veldig lyst til at du skal.


 

1. Sett ein dato

Erfaring viser at halve suksessen ligg i planlegginga av røykeslutt. Om du i dag bestemmer deg for ein sluttdato 2–4 veker fram i tid, har du gode moglegheiter for å lukkast.


2. Gjer om på røykevanane dine


Røyk andre stader og til andre tider enn det du er vant til. Unngå å ta med kaffikopp, avis eller telefon når du skal røyke. Det hjelper deg å bryte vaner og å trappe ned.

3. Skriv ned kvifor du vil slutte

Kvifor vil du slutte å røyke? Kva kjem du til å tene på det? Kva gleder du deg mest til?
Skriv ned alle grunnane du kjem på og ha det lett tilgjengeleg dei dagane der du ikkje føler deg like motivert.


4. Legg ein plan når røykesuget melder seg

Eit røykesug går som regel over etter nokre minutt. Planlegg kva du skal gjere i staden for å røyke når du får røykesug. Det kan vere alt frå å drikke eit glas vatn til å ringe ein venn eller gå ein tur. Når du sluttar - slutt heilt!

5. Slutte heilt

Ikkje ta eitt einaste trekk. Alle abstinensplager du kan oppleve etter at du har slutta å røyke, går over – berre du ikkje røyker. Dersom du røyker av og til, blir du aldri kvitt røykesuget. Det er verst dei første dagane, men i løpet av 2–4 veker er abstinensplagene over for dei fleste.

6. Ete jamleg

De første vekene etter røykeslutt kan blodsukkeret vere ustabilt, og difor er det viktig å ete ordentleg og jamleg. Fire måltider og mellommåltider som for eksempel frukt eller eit knekkebrød anbefalast.

Tenk over kva du et om du er redd for å gå opp i vekt. Drikk meir vatn enn du pleier. Ved røykesug hjelper det også å drikke eit par glas vatn. Husk at eit røykesug berre varer i nokre minuttar. Å vere fysisk aktiv kan også lindre abstinensplagene og motverke vektoppgang.

7. Hald motivasjonen oppe og søk støtte

Alle kan slutte å røyke. Ikkje tenk på røyken som ein god venn og støtte. Spør dei som allereie har slutta. Medan kroppen og hjernen sitt system for å lønne deg omstiller seg til å nyte livet utan nikotin, kan du få ein nedtur og tenke at alt kjenst tungt og trist. Men det går over om du held ut og søker støtte hos dei rundt deg.

8. Bruk hjelpetilboda

Nikotinmiddel (plaster, tyggegummi, sugetablettar) lindrar abstinensplager ved røykeslutt og doblar sjansen for å lykkast. Det er viktig å følge anbefalt
dosering. Den vanlegaste feilen ved bruk av nikotinlegemidlar er å bruke for svak dosering. Spør på apoteket. Det fins også legemidlar på resept som lindrar abstinensplager og dempar røykesug. Spør fastlegen din om dette.

9. Gi noko igjen til deg sjølv

Gjer noko hyggeleg og fokuser på dei positive tinga du har oppnådd ved røykeslutt.

10. Få hjelp - heilt gratis

Fleire råd og gratis hjelp til røykeslutt er tilgjengeleg frå spesialutdanna rettleiarar ved Røyketelefonen, telefon 800 400 85. Dei tilbyr gratis oppfølging gjennom eit heilt år for dei som ønsker det. Du kan også bruke det nettbaserte slutteprogrammet www.slutta.no heilt gratis, eller laste ned appen Slutta.


Tuberkulose


Tuberkulosekoordinator følgjer opp pasientar som blir behandla for latent og aktiv tuberkulose, og har både eit pasient- og systemretta ansvar.


Tuberkulosekoordinator skal bidra til god samhandling rundt pasientane, og fungerer som eit bindeledd mellom spesialisthelsetenesta, kommunehelsetjenesta og andre aktuelle instansar som er involvert i behandlinga. Kontakt: Tuberkulosekoordinator Solfrid Johanne Gaard, telefon: 52 73 25 78 / 992 05 614. E-post: solfrid.johanne.gaard@helse-fonna.no


Sjå rettleiingsvideo for indusert sputum - på mange språk


Skjema og pasientinformasjon

Flytskjema indusert sputum.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Flytskjema indusert sputum.pdfFlytskjema indusert sputum.pdf
Henvisningsskjema e TB-us i kommunen.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/Henvisningsskjema e TB-us i kommunen.pdfHenvisningsskjema e TB-us i kommunen.pdf
TB us før DMARDs Henvisningsskjema.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/TB us før DMARDs Henvisningsskjema.pdfTB us før DMARDs Henvisningsskjema.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-albansk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-albansk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-albansk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-engelsk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-engelsk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-engelsk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-fransk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-fransk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-fransk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-kirundi.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-kirundi.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-kirundi.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-litauisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-litauisk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-litauisk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-norsk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-norsk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-norsk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-oromo.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-oromo.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-oromo.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-portugisisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-portugisisk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-portugisisk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-rumensk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-rumensk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-rumensk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-russisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-russisk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-russisk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-serbisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-serbisk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-serbisk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-somali.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-somali.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-somali.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-spansk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-spansk.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-spansk.pdf
helse-fonna-indusert-sputum-swahili.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/helse-fonna-indusert-sputum-swahili.pdfhelse-fonna-indusert-sputum-swahili.pdf
indus-sputum-farsi.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indus-sputum-farsi.docxindus-sputum-farsi.docx
indus-sputum-farsi.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indus-sputum-farsi.pdfindus-sputum-farsi.pdf
indus-sputum-sorani.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indus-sputum-sorani.pdfindus-sputum-sorani.pdf
indusert-sputum-ahmari.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indusert-sputum-ahmari.docxindusert-sputum-ahmari.docx
indusert-sputum-ahmari.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indusert-sputum-ahmari.pdfindusert-sputum-ahmari.pdf
indusert-sputum-arabisk.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indusert-sputum-arabisk.pdfindusert-sputum-arabisk.pdf
indusert-sputum-dari.pdfhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indusert-sputum-dari.pdfindusert-sputum-dari.pdf
indusert-sputum-dari.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indusert-sputum-dari.docxindusert-sputum-dari.docx
indusert-sputum-arabisk.docxhttps://helse-fonna.no/seksjon-behandling/Documents/Indusert sputum/indusert-sputum-arabisk.docxindusert-sputum-arabisk.docx


 

Kontakt

Oppmøtestad

Lungemedisinsk seksjon ligg i austre del av 2. etasje ved Haugesund sjukehus.

Vi har resepsjon i midtre del av blokka. Dersom du bruker heisen ved resepsjonen i 1. etasje, kjem du ut like ved luka vår i 2. etasje.

Telefon
52732000
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Google maps)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52732000

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Kolshttps://helse-fonna.no/behandlinger/kolsKolsKKolsKolsKolsKolsEMPTY

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.