Utviklingsplan Helse Fonna

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som skal gje ei framstilling av korleis ein kan skape pasienten si helseteneste gjennom god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar.
Sjukepleiar og pasient. (Foto)
Utviklingsplan for Helse Fonna HF (PDF) 

Utviklingsplanen skal gje eit framtidsbilde og vere ei operasjonalisering av overordna planar og strategiar. Nasjonale og regionale føringar skal leggast til grunn for arbeidet.

Nasjonal helse- og sjukehusplan

Strategi for Helse Vest - Helse 2035

Rettleiar for utviklingsplan (PDF (573 KB)

Planen er utarbeida i tråd med rettleiaren frå Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet har skjedd i tett dialog med kommunar, pasientar, fagmiljø, medarbeidarar og andre aktuelle aktørar.

Sjå også prosess for utviklingsplan 2019-2022

Fann du det du leita etter?