Utviklingsplan Helse Fonna

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som skal gje ei framstilling av korleis ein kan skape pasienten si helseteneste gjennom god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar.
Sjukepleiar og pasient. (Foto)
 

Utviklingsplanen skal gje eit framtidsbilde og vera ei operasjonalisering av overordna planar og strategiar. Nasjonale og regionale føringar skal leggast til grunn for arbeidet.

Nasjonal helse- og sjukehusplanStrategi for Helse Vest - Helse 2035

Planen skal utarbeidast i tråd med rettleiaren frå Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet skal skje i tett dialog med kommunar, pasientar, fagmiljø, medarbeidarar og andre aktuelle aktørar.

Den ferdige planen skal godkjennast av styret i Helse Fonna og sendast over til eigarføretaket Helse Vest innan 30. 6.2018.

Mandat, prosjektorganisering og framdriftsplan

 Styret i Helse Fonna vedtok i møte 29.9.2017 mandat og prosjektorganisering for arbeidet med utviklingsplan.

Styresak om utviklingsplan i Helse Fonna, frå styremøtet 29. september 2017 (PDF 931 KB)Rettleiar for utviklingsplan (PDF (573 KB)

Møteplan

  • Styret i Helse Fonna
  • Styringsgruppe utviklingsplan
  • Prosjektgruppe utviklingsplan

12.09.2017 
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan

29.09.2017
Styremøte i Helse Fonna

26.10.2017
Styremøte i Helse Fonna

31.10.2017
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan

24.11.2017
Styremøte i Helse Fonna

12.12.2017
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan

14.12.2017
Prosjektgruppemøte

19.12.2017
Styremøte i Helse Fonna

12.01.2018
Styremøte Helse Fonna

07.02.2018
Prosjektgruppemøte

27.02.2018
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan

06.03.2018
Eventuelt styremøte Helse Fonna

07.03.2018
Prosjektgruppemøte

20.03.2018
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan

04.04.2018
Styremøte Helse Fonna

05.06.2018
Styringsgruppemøte prosjekt utviklingsplan

21.06.2018
Styremøte Helse Fonna

30.06.2018
Frist for å sende utviklingsplan til Helse Vest

Prosjektorganisasjon utviklingsplan

Prosjektorganisering for arbeidet med utviklingsplan for Helse Fonna er bygd opp slik:


Prosjektorganisasjon utviklingsplan. (Grafikk, organisasjonskart)Det er styret i Helse Fonna som skal godkjenne utviklingsplan før den blir oversendt til Helse Vest innan 30.6.2018.


Prosjekteigar

Olav G. Klausen, administrerande direktør


Styringsgruppe

Olav G. Klausen, administrerande direktør

Laila Stenseth, brukarrepresentant

Kenneth Eikeseth, klinikkdirektør Psykisk helsevern

Berit Haaland, klinikkdirektør Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk

Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør Medisinsk service og beredskap

Anne Karin Fossdal, klinikkdirektør Somatisk klinikk Stord

Haldis Økland Lier, fagdirektør

Leif Terje Alvestad, direktør Intern service

Helga Stautland Onarheim, HR-direktør

Jan Håvard Frøyland, økonomidirektør

Margareth Langebro, kommunikasjonssjef

Laila Nemeth, prosjektdirektør ByggHaugesund2020

Astrid Grimstvedt, seksjonsleiar HMS/bedriftshelsetenesta

Tove Martha Hovda Callaghan, føretakstillitsvald NSF

Anne Catherine Skaar, føretakstillitsvald Of og Dnlf

Randi B. Guddal, føretaksverneombod Helse Fonna


Prosjektleiar

Reidun Rasmussen Mjør

 

Prosjektgruppe

Karl Olaf Sundfør, brukarrepresentant

Einar Schibevaag, brukarrepresentant

Øistein Lande Gunnarshaug, kommunalsjef Vindafjord kommune

Grethe Anglevik, kommunalsjef Suldal kommune

Kjell Magnar Mellesdal, kommunalsjef Bømlo kommune

Ragnhild Helle, rådgjevar Odda kommune                                                       

Daniela Brühl, PKO Hardanger

Ernst Lim, PKO Sunnhordland

Eirik R. Simonsen, PKO Haugalandet

Kari Ugland, samhandlingssjef Helse Fonna

Liv Åse Dybdahl, seksjonsleiar BUP/DPS Stord

Ingvill Hystad Kyvik,  seksjonsleiar ambulanseområde Sunnhordland

Kari Marie Tjelmeland, funksjonsleiar overvåkingseining Odda

Gunnar Sjøen, overlege Anestesi/intensiv seksjon Haugesund

Bjørn Egil Vikse, klinikkoverlege Medisinsk klinikk Haugesund/Odda

Ralf Teetzmann, klinikkoverlege Somatisk klinikk Stord

Hege Lægreid Røssland, Seksjonsleiar  Folgefonn DPS

Anne Rasmussen Vestbø, rådgjevar Bemanningsseksjon Helse Fonna                                                 

Leif Victor Wee, seksjonsleiar Teknisk seksjon Helse Fonna

Karin Trældal, tillitsvald NSF

Bjørn Skoldevik Johnsen, tillitsvald Delta

Linda Gjelsten, tillitsvald Fagforbundet

Kim Phillips Olsen, klinikkverneombod Somatisk klinikk Stord

Referansegruppe

Samhandlingsutvalet

Dialoggrupper

Brukarutvalet

Ungdomsrådet

Regionrådsmøter

Områdemøter med kommunar

AMU Helse Fonna

Interne møter/samlingar Helse Fonna


Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan i Helse Fonna (PDF)

Ta kontakt

Prosjekt leiar Reidun Rasmussen Mjør

Send e-post

Nytt frå prosjektet

31.oktober 2017

Styringsgruppa har vedteke kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Planen er eit verktøy for å sikre open og god kommunikasjon i prosjektprosessen. Med utgangspunkt i kommunikasjonsplanen er det laga ein tiltaksplan for konkrete kommunikasjonsaktivitetar. Både kommunikasjons- og tiltaksplanen blir kontinuerleg oppdaterte.


29. september 2017

Styret i Helse Fonna vedtok i dag mandat og organisering av prosjektet for utarbeiding av utviklingsplan i Helse Fonna. Som ein del av Nasjonal helse- og sjukehusplan skal alle helseføretaka utarbeide utviklingsplanar i tråd med ein overordna rettleiar. Målsettinga er å legge til rette for god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar for å skape pasientens helseteneste.

– Dette er eit viktig arbeid som Helse Fonna allereie godt i gang med, seier styreleiar Kjell Arvid Svendsen. Arbeidet som tidlegare har gått føre seg i prosjekta ved Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan er eit naturleg grunnlag for den nye utviklingsplanen. Det same gjeld utviklingsarbeidet som er gjort i ByggHaugesund2020. Det vil bli starta eit eige prosjekt for leiing og organisering som følgje av utviklingsplanen. Utviklingsplanen vil gjelda for perioden 2018-2021, og skal styrebehandlast innan sommaren neste år.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.