Utviklingsplan Helse Fonna

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som skal gje ei framstilling av korleis ein kan skape pasienten si helseteneste gjennom god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar.
Sjukepleiar og pasient. (Foto)
 

Utviklingsplanen skal gje eit framtidsbilde og vera ei operasjonalisering av overordna planar og strategiar. Nasjonale og regionale føringar skal leggast til grunn for arbeidet.

Nasjonal helse- og sjukehusplanStrategi for Helse Vest - Helse 2035

Planen skal utarbeidast i tråd med rettleiaren frå Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet skal skje i tett dialog med kommunar, pasientar, fagmiljø, medarbeidarar og andre aktuelle aktørar.

Den ferdige planen skal godkjennast av styret i Helse Fonna og sendast over til eigarføretaket Helse Vest innan 30. 6.2018.

Mandat, prosjektorganisering og framdriftsplan

 Styret i Helse Fonna vedtok i møte 29.9.2017 mandat og prosjektorganisering for arbeidet med utviklingsplan.

Styresak om utviklingsplan i Helse Fonna, frå styremøtet 29. september 2017 (PDF 931 KB)Rettleiar for utviklingsplan (PDF (573 KB)

Ta kontakt

Prosjekt leiar Reidun Rasmussen Mjør

Send e-post

Nytt frå prosjektet

​29. september 2017

Styret i Helse Fonna vedtok i dag mandat og organisering av prosjektet for utarbeiding av utviklingsplan i Helse Fonna. Som ein del av Nasjonal helse- og sjukehusplan skal alle helseføretaka utarbeide utviklingsplanar i tråd med ein overordna rettleiar. Målsettinga er å legge til rette for god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar for å skape pasientens helseteneste.

– Dette er eit viktig arbeid som Helse Fonna allereie godt i gang med, seier styreleiar Kjell Arvid Svendsen. Arbeidet som tidlegare har gått føre seg i prosjekta ved Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan er eit naturleg grunnlag for den nye utviklingsplanen. Det same gjeld utviklingsarbeidet som er gjort i ByggHaugesund2020. Det vil bli starta eit eige prosjekt for leiing og organisering som følgje av utviklingsplanen. Utviklingsplanen vil gjelda for perioden 2018-2021, og skal styrebehandlast innan sommaren neste år.