Nyheiter

 • 31.03.2020
  Videokonsultasjon med behandlar via helsenorge.no

  Det er no mogleg å møte behandlaren din via videokonsultasjon i staden for fysisk oppmøte.

 • 31.03.2020
  Færre innleggingar – kurva flatar ut

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut og vi hadde førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.

 • 24.03.2020
  Ta vare på di biologiske klokke under karantene, isolasjon og heimekontor

  Visste du at lys, måltid og sosial kontakt er med å regulere den biologiske klokka di? Overlege og forskar Tone Henriksen gir deg gode tips til korleis du kan hjelpe kroppen din å halde tida når kvardagens rutiner blir sett på vent.

 • 23.03.2020
  Ikkje alltid mogleg å legge til rette for direktesending av fødsel

  Fødeavdelinga ved Stord sjukehus har fått merksemd etter at dei sendte ein fødsel direkte til ein far som måtte halde seg heime. No vil fødeavdelingane i Helse Fonna nå ut til fødande som kan vere i same situasjon.

 • 23.03.2020
  Auke i innlagte pasientar med koronavirus

  Ved Haugesund sjukehus er det no fem pasientar som er innlagt med koronavirus. Éin av desse får intensivbehandling.

 • 20.03.2020
  No kan du møte sjukehuslegen på video

  ... men då må du registrere samtykke først. Helse Fonna ber no alle innbyggarar som ønsker moglegheit for sjukehustime på video om å registrere sitt samtykke på helsenorge.no

 • 18.03.2020
  Dette lurar pasientane på

  Dialogsenteret i Helse Fonna får mange telefonar frå pasientar som har spørsmål knytt til koronaviruset og timen sin på sjukehuset. Mange lurar på om sjukehuset er stengt og om dei kan møta til avtalt time. Her får du svar på dei spørsmåla...

 • 17.03.2020
  Retningslinjer for gravide kvinner under koronapandemien

  Helse Fonna har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn. Denne siden vil oppdateres ved nye retningslinjer.

 • 16.03.2020
  Kommunane bidrar med jordmødrer

  Fleire kommunar i Helse Fonna sitt dekningsområde bidrar no med jordmødrer til drift av fødeavdelinga ved Haugesund sjukehus. Grunna koronasituasjonen er åtte jordmødrer ved fødeavdelinga i karantene, og tiltaket er gjort for å sikre eit go...

 • 16.03.2020
  Slik skal Helse Fonna ta i mot pasientar med koronavirus

  Gjennom helga har fleire hundre medarbeidarar i Helse Fonna jobba for å rigge sjukehusa til å ta i mot dei første pasientane med koronavirus.

 • 16.03.2020
  70 personar har meldt seg over natta

  Seint i går kveld la Helse Fonna ut eit ønske på Facebook: Er du helsepersonell og ønsker å bidra? På kort tid var innlegget delt av nær 800 personar og hadde nådd ut til 65 000 Facebook-brukarar. I dag morges har over 70 personar registrert CV-en sin.

 • 15.03.2020
  Vi treng deg som er helsepersonell

  For å bekjempe utbrotet av koronavirus treng vi ekstra helsepersonell til sjukehusa i Helse Fonna. Og vi treng det raskt.

 • 15.03.2020
  Koronavirus: Dette skjer med tilboda innan psykisk helsevern

  Situasjonen med koronavirus gjer at vi må redusere tilbodet til pasientar også innan psykisk helsevern. Her er ei oversikt over tilboda som er reduserte.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet på Vestlandet om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget. 

 • 12.03.2020
  Helse Fonna innfører strenge retningsliner for pasientar og besøkande

  Frå og med fredag 13. mars vil sjukehus og DPS i Helse Fonna vere stengt for besøkande. Pasientar med symptom på luftvegsinfeksjon må ta kontakt med sjukehuset før dei møter til time.

 • 12.03.2020
  Éin medarbeidar i Helse Fonna har fått påvist covid-19

  Seint onsdag kveld blei det klart at ein medarbeidar i Helse Fonna har testa positivt for covid-19. Sju medarbeidarar er i samanheng med dette sett i karantene. Helse Fonna set no i verk fleire strenge tiltak ved alle sine sjukehus og lokasjonar.

 • 11.03.2020
  Setter i verk tiltak etter at poliklinisk pasient har fått påvist covid-19

  Ein pasient som var inne til poliklinisk time på Haugesund sjukehus har i ettertid fått påvist covid-19. Helse Fonna set no i gang smitteoppsporing og karantene for aktuelle pasientar og medarbeidarar.

 • 09.03.2020
  Helse Fonna skal tilsette frivilligkoordinator

  Helse Fonna skal no opprette ei ordning med frivillige ved Haugesund sjukehus for å gi pasientar eit enno betre tilbod. Det er lyst ut stilling som koordinator for ordninga.

 • 06.03.2020
  Ny styreleiar og nye styremedlemer i Helse Fonna

  Eigarføretaket Helse Vest har peikt ut nye medlemer til styra dei lokale helseføretaka. Helse Fonna får ny styreleiar og tre nye styremedlemer.

 • 03.03.2020
  Nye retningsliner for pasientar og besøkande som har vore utsett for koronasmitte

  Dersom du nyleg har vore i eller planlegg reise til område med vedvarande spreiing av koronavirus, må du ta kontakt med sjukehuset før du kan komme til timen din.

 • 03.03.2020
  Helse Fonna har medarbeidarar som er i karantene

  – Vi følgjer Folkehelseinstituttet sine retningsliner, og har derfor medarbeidarar som ikkje kan komme på arbeid, seier konstituert kommunikasjonssjef Stina Steingildra.

 • 28.02.2020
  Har du spørsmål om nytt koronavirus?

  Mange tar kontakt med sjukehuset med spørsmål om nytt koronavirus. Her finn du informasjon om symptom, smitte og kor du kan søke helsehjelp.

 • 21.02.2020
  – Pasientane skal vere trygge uavhengig av avdeling

  Det nasjonale tilsynet med sjukehusa sine rutinar for å ivareta såkalla utlokaliserte pasientar har fått mykje merksemd i media. Helse Fonna var eitt av mange føretak i landet som fekk avvik for brot på forskrift om leiing og kvalitetsforbe...

 • 14.02.2020
  Vann Forskningsartikkelprisen 2019

  Psykolog ved Folgefonn DPS Desire Furnes er hovudforfattar på artikkelen som førre veke vann Forskningsartikkelprisen 2019. I artikkelen undersøker forfattarane kva som predikerar akutte reinleggingar av pasientar med bordeline personleghei...

 • 07.02.2020
  Slik førebur Helse Fonna seg på å ta imot pasientar med mistanke om smitte av nytt koronavirus

  – Vi følgjer situasjonen og har planlagt for korleis vi skal handtere det viss vi får inn pasientar med mistanke om eller påvist smitte. Vi har også kontakt med legane i kommunane for å sikre eit godt samarbeid i ein slik situasjon.

 • 05.02.2020
  Reidun Rasmussen Mjør blir ny samhandlingssjef

  Noverande direktør for somatisk klinikk Stord sjukehus skal overta jobben som samhandlingssjef i Helse Fonna.

 • 30.01.2020
  Sårpoliklinikken på Stord feira 10 år

  Mange pasientar med kroniske sår har behov for tett oppfølging. Det var ut frå dette ideen om sårpoliklinikken blei til: Det var eit stort behov for systematisering av behandlinga til sårpasientar.

 • 15.01.2020
  Helse Fonna startar «heimesjukehus» for nyfødde

  På nyføddintensiv får for tidleg fødde og sjuke babyar behandling og pleie. No skal dei friskaste ungane få vere heime hos foreldra og få sjukehustenester på døra.

 • 13.01.2020
  MAP: Trygg i møte med aggresjon

  – Det er vanskeleg å seie kva eit menneske vil gjere litt fram i tid. Vald er eit samspelsfenomen som blir påverka av ei rekke skiftande faktorar i og rundt personen, seier Torill Storhaug.   

 • 08.01.2020
  No blir det dyrare å ikkje møte til sjukehustimen

  Frå nyttår må du betale 1053 kroner viss du droppar å møte til timen din utan å gi beskjed til sjukehuset. Regjeringa har auka prisen med 50 prosent for å få fleire pasientar til å møte opp.

 • 27.12.2019
  Magne Kydland blir ny kommunikasjonssjef i Helse Fonna

  Stillinga som kommunikasjonssjef i Helse Fonna blei lyst ut i november. Magne Kydland har takka ja til stillinga og vil tiltre våren 2020.

 • 19.12.2019
  Spennande forsking i Helse Fonna

  Overlege Benedicte Skjold-Ødegaard er gastrokirurg og forskar og har lagt til rette for at legane som er i spesialisering i Helse Fonna kan simulere kirurgiske inngrep. 

 • 09.12.2019
  Smarttelefon og touchtavler for deg som arbeidar i Helse Fonna

  Pågåande regionale prosjekt og nytt sjukehusbygg i Haugesund fører til innføring av ny og spennande teknologi for deg som er medarbeidar i sjukehusa. På Stord er digitale sengeposttavler med informasjon om pasientane allereie tatt i bruk. 

 • 28.11.2019
  Historisk høgt investeringsnivå i Helse Fonna

  Helse Fonna skal investere for vel 767,2 millionar kroner neste år. Det er eit historisk høgt investeringsnivå. Hovudtyngda går til nytt sjukehusbygg i Haugesund, men mange millionar går til oppgradering av bygningar og nytt medisinsk utsty...

 • 28.11.2019
  Slik halverte dei utgreiingstida for autisme

  Det er ein av dei mest komplekse og krevjande diagnosane å stille innan barne- og ungdomspsykiatrien. Likevel har BUP Stord klart å halvere utgreiingstida for autismespekterforstyrringar. Nå har dei fått Kvalitetsprisen for arbeidet sitt.

 • 21.11.2019
  Innfører nytt system for bestilling av varer og tenester

  Helse Fonna tar i bruk nytt system for lager, faktura og bestilling av varer og tenester frå 1. desember. Det er programmet SAP som skal takast i bruk. Programmet er del av ein regional innføring. Innan 2021 skal alle sjukehusa i Helse Vest...

 • 14.11.2019
  Medisinsk poliklinikk vann arbeidsmiljøprisen

  "Motiverande" og "inspirerande" er ord juryen bruker om vinnaren medisinsk poliklinikk ved Haugesund sjukehus. Prisen blei delt ut under det årlege arbeidsmiljøseminaret i Helse Fonna.

 • 14.11.2019
  Lokale barn bidrar til internasjonal diabetesforsking

  Det å få diabetes forandrar eit barn sitt liv. Både barnet og foreldra må lære seg å forstå sjukdomen og sjølv behandle den. Nå bidrar barneavdelinga i Helse Fonna til internasjonal forsking med mål om å finne stadig betre behandling for sj...

 • 11.11.2019
  Lanserer app for blodgivarar

  No blir det enklare for blodgivarar i Helse Fonna å bestille time og sjekke om dei framleis kan gi blod etter utanlandsreiser, nye medisinar eller anna som kan ha endra seg sidan sist.

 • 01.11.2019
  Medarbeidarar i Helse Fonna knuste fjorårets vaksinerekord etter berre éi veke

  Over 2300 medarbeidarar i Helse Fonna har tatt vaksine mot sesonginfluensa på berre éi veke. Det er fleire enn i heile fjorårets vaksinasjonsperiode til saman.

 • 29.10.2019
  – Det blir ein digital revolusjon for oss som jobbar med patologi

  Prosjektet Digital patologi i Helse Vest skal gi ein ny og digital kvardag. Frå Helse Fonna deltar patolog Marius Bagdonas og bioingeniør Sophie Saunes Vaage. Dei gler seg til vegen vidare.

 • 28.10.2019
  Mål om fortsatt redusert ventetid

  Målet er å arbeide for å redusere ventetida i Helse Fonna ytterlegare og sikre at ingen pasientar opplev fristbrot. Fristbrot oppstår når du som pasient ikkje får time innan den frist som sjukehuslegen har sett. Tala blei presentert for sty...

 • 22.10.2019
  Får 20 millionar til å teste ny medisin mot demens

  Overlege Arvid Rongve i Helse Fonna er ein internasjonalt leiande demensforskar. No får ein nasjonal studie han leiar 20 millionar kroner for å sjå om eksisterande medisinar kan ha effekt på demenstypen DLB.

 • 14.10.2019
  Digitale sengeposttavler skal gi betre oversikt

  Når touchskjermane lyser opp på den første sengeposten i morgon, vil informasjon om innlagte pasientar berre vere eit fingertrykk unna for helsearbeidarar på jobb. Stord sjukehus er først ut i Helse Fonna.

 • 10.10.2019
  Blir friske med tarmbakteriar frå superdonor

  Irritabel tarm gir redusert livskvalitet til mellom 8 og 25 prosent av befolkinga og er ei stor belastning på helsevesenet. I dag fins inga effektiv behandling, men ny forskning frå Helse Fonna og Universitetet i Bergen viser oppsiktsvekkan...

 • 30.09.2019
  Klare for auka luftsamarbeid i vest

  Tru på godt samarbeid, glede over å få éin AMK LA-sentral å forhalde seg til og høge forventningar til nye prosedyrar for luftambulansekoordinering. Det var nokre av tema som gjekk igjen då Mottaksprosjekt AMK LA hadde si første samling.

 • 27.09.2019
  Styret er uroa over mange utskrivingsklare pasientar

  I dag var styret samla til det første styremøtet etter sommaren. Dei drøfta mellom anna dei mange utskrivingsklare pasientane som må ligge unødig på sjukehus og vente på tilbod frå kommunen sin.

 • 26.09.2019
  – Utruleg spennande å vere med å bygge sjukehus

  Stordabuen Even Grov er klar i talen. Det har vore spennande, travelt og utfordrande å vere med å bygge nytt sjukehusbygg i Haugesund. Han er med på å skrive historie i Helse Fonna og har berre godord å seie om det formidable arbeidet som går føre seg.

 • 26.09.2019
  Nytt forløp for pasientar med brystsmerter

  Frå 1. oktober skal lege vurdere om pasientar som kjem med brystsmerter til akuttmottaket ved Haugesund sjukehus kan få oppfølging i poliklinikk i staden for å bli lagt inn. Målet er å sikre at alle pasientar som kan ha hjertesjukdom får vu...

 • 25.09.2019
  Opna ny ambulansestasjon i Vindafjord

  Ambulansetenesta i Vindafjord dekkjer eit stort område og når dei set seg i bilen går det fort mange timar. Ambulansestasjonen deira er i Ølen og er splitter ny. Onsdag blei snora klipt av administrerande direktør Olav Klausen.

Fann du det du leita etter?