Nyheiter

 • 22.10.2019
  Får 20 millionar til å teste ny medisin mot demens

  Overlege Arvid Rongve i Helse Fonna er ein internasjonalt leiande demensforskar. No får ein nasjonal studie han leiar 20 millionar kroner for å sjå om eksisterande medisinar kan ha effekt på demenstypen DLB.

 • 14.10.2019
  Digitale sengeposttavler skal gi betre oversikt

  Når touchskjermane lyser opp på den første sengeposten i morgon, vil informasjon om innlagte pasientar berre vere eit fingertrykk unna for helsearbeidarar på jobb. Stord sjukehus er først ut i Helse Fonna.

 • 10.10.2019
  Blir friske med tarmbakteriar frå superdonor

  Irritabel tarm gir redusert livskvalitet til mellom 8 og 25 prosent av befolkinga og er ei stor belastning på helsevesenet. I dag fins inga effektiv behandling, men ny forskning frå Helse Fonna og Universitetet i Bergen viser oppsiktsvekkan...

 • 30.09.2019
  Klare for auka luftsamarbeid i vest

  Tru på godt samarbeid, glede over å få éin AMK LA-sentral å forhalde seg til og høge forventningar til nye prosedyrar for luftambulansekoordinering. Det var nokre av tema som gjekk igjen då Mottaksprosjekt AMK LA hadde si første samling.

 • 27.09.2019
  Styret er uroa over mange utskrivingsklare pasientar

  I dag var styret samla til det første styremøtet etter sommaren. Dei drøfta mellom anna dei mange utskrivingsklare pasientane som må ligge unødig på sjukehus og vente på tilbod frå kommunen sin.

 • 26.09.2019
  – Utruleg spennande å vere med å bygge sjukehus

  Stordabuen Even Grov er klar i talen. Det har vore spennande, travelt og utfordrande å vere med å bygge nytt sjukehusbygg i Haugesund. Han er med på å skrive historie i Helse Fonna og har berre godord å seie om det formidable arbeidet som går føre seg.

 • 26.09.2019
  Nytt forløp for pasientar med brystsmerter

  Frå 1. oktober skal lege vurdere om pasientar som kjem med brystsmerter til akuttmottaket ved Haugesund sjukehus kan få oppfølging i poliklinikk i staden for å bli lagt inn. Målet er å sikre at alle pasientar som kan ha hjertesjukdom får vu...

 • 25.09.2019
  Opna ny ambulansestasjon i Vindafjord

  Ambulansetenesta i Vindafjord dekkjer eit stort område og når dei set seg i bilen går det fort mange timar. Ambulansestasjonen deira er i Ølen og er splitter ny. Onsdag blei snora klipt av administrerande direktør Olav Klausen.

 • 12.09.2019
  Lanserer ny nasjonal standard for møte med aggresjon og vald i psykisk helsevern

  Medarbeidarar i psykisk helseteneste opplever ei auke i vald og truslar når dei er på jobb. No har ei faggruppe utvikla ein ny nasjonal opplæringsmanual for møte med aggressive pasientar. Fagsjukepleiar Torill Storhaug Fotland ved Valen sju...

 • 11.09.2019
  Auka openheit om sjølvmordstankar

  Over 150 000 vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmord er vi...

 • 12.08.2019
  Fekk pris etter internasjonalt forskningsbidrag

  Yngve Sønnesyn Willmann har fått Norsk barnelegeforening sin pris for beste vitskaplege føredrag. Tema var eit unikt bidrag til internasjonal forsking på eit svært sjeldan syndrom.

 • 19.06.2019
  Brukarane deltok i styremøte

  Både Brukarutvalet og Ungdomsrådet deltok i dagens styremøte i Helse Fonna. Brukarutvalet krev auka fokus på korridorpasientar i sjukehus slik at ingen skal ligge på gangen. Ungdomsrådet vil arbeide ytterlegare for å førebygge sjølvmord.

 • 19.06.2019
  Bygget er i rute

  Det nye sjuehusbygget i Haugesund er i ferd med å reise seg. I løpet av 2019 skal heile bygget på nærare 20.000 kvadratmeter vere reist. Denne veka blir betongelement til dekkene mellom etasjane løfta på plass. Samstundes veks heissjakta i...

 • 17.06.2019
  Vil gi utsette barn ein betre start på livet

  Alle barn fortener ein god start på livet. Familieambulatoriet er eit lågterskeltilbod som skal hjelpe foreldre med psykiske helseutfordringar eller rusproblem å klare nettopp det. No har dei flytta inn i betre lokaler.

 • 11.06.2019
  «Øvelse gjør mester»

  Eigentleg er dette ei kjent og vel brukt frase. Like fullt er den sann, øving skaper meister. For å gi ennå betre pasientbehandling er simulering eit viktig verktøy som gir resultat. 

 • 06.06.2019
  Bente og Viktoria har ei utdanning nesten ingen andre har

  Berre 50 av landets 7000 bioingeniørar har godkjent spesialistutdanning. To av dei jobbar i Helse Fonna og skal bidra til at pasientar får betre og raskare svar.

 • 04.06.2019
  Nytt intensivteam kan gi færre hjartestans i sjukehus

  Ein ny metode for vurdering av pasientar og eit intensivteam som kan rykke ut ved behov. Det er medisinen som skal kunne snu forverring av tilstanden og hindre mogleg hjartestans hos alvorleg sjuke pasientar ved Haugesund sjukehus.

 • 23.05.2019
  Kirsten si forsking kan endre behandlinga av rusmiddelavhengige

  Mange rusmiddelavhengige har uoppdaga psykisk utviklingshemming og lærevanskar, trass årelang kontakt med helsevesen og hjelpeapparat. Det viser Kirsten Braatveit sin doktorgrad, som no vekker oppsikt i fagmiljøet.

 • 23.05.2019
  Lytta til pasientane sitt ombod

  Styret i Helse Fonna lytta i dag til pasientane sitt ombod Gro Snortheimsmoen Bergfjord. Ho la fram årsmeldinga for pasientomboda i Hordaland og Rogaland. 

 • 15.05.2019
  Slik kan du takle pollensesongen betre

  Det har vore sterk pollenspreiing til no i år, og det er grunn til å tru at heile sesongen kan bli svært plagsam for allergikarar. Heldigvis er det mykje du sjølv kan gjere. Dersom du trass medisin har sterke allergiplager, kan vaksinasjon vere aktuelt.

 • 14.05.2019
  Stor interesse for møte om sjølvmordsførebygging

  Helse Fonna har invitert til ein viktig og lærerik temakveld om korleis vi kan bidra til å førebygge sjølvmord. Interessa er så stor at arrangementet no må flyttast for å sikre plass til så mange som mogleg.

 • 07.05.2019
  Snakk om sjølvmordstankar

  Vi som har arbeidd i helsevesenet i lang tid veit at det å snakke om sjølvmord og sjølvmordstankar har vore tabubelagt. Det til trass for det er mange som tar sitt eige liv, og enda fleire som forsøker å gjere det.

 • 03.05.2019
  Digitale tavler gir betre pasienttryggleik

  Stord sjukehus skal no teste digitale touchskjermar der viktig pasientinformasjon kjem inn automatisk. Løysinga skal gi betre arbeidsflyt, auka pasienttryggleik og meir tid til pasientane.

 • 16.04.2019
  Snakk om sjølvmord. Det kan redde liv

  Det er bodskapet i den regionale kampanjen Helse Fonna no deltar i. Mange er redde for at det å spørre nokon om dei har tenkt å ta livet sitt kan auke sjansen for at dei gjer det. Kampanjen vil gjere fleire trygge på at det tvert i mot kan...

 • 15.04.2019
  Dei møter aldri pasienten, men er avgjerande i behandlinga

  Dersom du er pasient på sjukehus, vil du aldri treffe bioingeniørane og legane på laboratorium for patologi. Men jobben dei gjer er avgjerande for at du får rett diagnose og behandling.

 • 04.04.2019
  Doktorgrad om helsefremming hos personar med KOLS

  Heidi B. Bringsvor starta karriera som sjukepleiar på intensiv i Haugesund. Nysgjerrig og alltid på leit etter ny kunnskap har ho, i følge kollegaer og seg sjølv, alltid vore. Undring blei dermed starten på forskarkarriera og arbeid ved for...

 • 01.04.2019
  Styremøte 1.4.2019 – Vi må utnytte kapasiteten vår enno betre

  Både målkrav og økonomi gjer at sjukehusa må drifte meir effektivt. I dag vedtok styret i Helse Fonna ein plan for korleis føretaket sine poliklinikkar betre kan planlegge og utnytte ressursane dei allereie har. Målet er kortare ventetid fo...

 • 01.04.2019
  Her er nye ambulansebåten - Rosedoktoren

  Måndag 1. april kl. 11 overtok Helse Fonna den heilt nye og moderne ambulansebåten som har fått namnet Rosedoktoren.

 • 29.03.2019
  Trenar for å bli best på det verste

  Då Snorre var berre åtte dagar gammal, blei han så alvorleg sjuk at han blei hastedøypt i akuttmottaket. I dag er han fem år, og tilbake i akuttmottaket for å takke for livet. – Det er slike hendingar som gjer all treninga verdt det, seier...

 • 27.03.2019
  Sentrale IKT-system er tilbake i drift

  Dei fleste systema er no i funksjon igjen etter å ha vore ute av drift nokre timar i dag. Nokre av systema er framleis litt ustabile, men dei sentrale og mest kritiske systema er i drift.

 • 26.03.2019
  Forløp gir betre hjelp til barn og unge

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie var i fjor haust med på å lansere prosjektet barn og unges helseteneste i Helse Fonna. I dag var han tilbake og ville gjerne høyre kva erfaringar ein har gjort seg til no.

 • 14.03.2019
  Felles intensiv avdeling ved Stord sjukehus feira 25 år

  Ei veke etter at OL på Lillehammer stegde dørene, opna nye FIA på Stord sjukehus.

 • 05.03.2019
  Brukarerfaringar for betre helsetenester

  Ofte er det negative hendingar som gir sterkast ønske om endring. Men for Kristine Sele var det opplevinga av trygg og god behandling som ga motivasjon til å bidra til betre helsetenester. No skal ho bruke sine erfaringar i Brukarutvalet i Helse Fonna.

 • 27.02.2019
  Lysro på Valen – eit rom det sannsynlegvis ikkje finst make til

  No er det offisielt opna, det kombinerte lysterapi- og rolege rommet ved akuttposten. Bakgrunnen er eit innovasjonsprosjekt frå Helse Vest, drive fram av overlege Tone Henriksen.

 • 26.02.2019
  Sjukehusa vil ikkje lenger gi media opplysningar om pasienttilstand

  Frå og med 1. mars vil alle helseføretaka i Helse Vest avvikle praksisen med å gi media opplysningar om helsetilstanden til pasientar som har vore utsett for ulukker eller valdshandlingar.

 • 12.02.2019
  Fysiske krav til nye ambulansearbeidarar skal førebygge skadar

  Kvart år stiller nye ambulansearbeidarar opp i HIL-hallen i Haugesund. Der må dei gjennom tre fysiske testar før dei får si første vakt.

 • 08.02.2019
  Tilbyr fleire sjukepleiarar fast heiltidsjobb

  Med traineeordning og bemanningssenter vil Helse Fonna både tilby fleire sjukepleiarar fast heiltidsjobb, bidra til kompetansebygging og sikre rett kompetanse på rett stad. No blir fleire ledige stillingar lyste ut som faste heiltidsstillingar.

 • 17.01.2019
  Doktorgrad: REM-søvn adferdsforstyrrelse gir ikke raskere kognitiv svikt

  Luiza Jadwiga Chwiszczuk disputerte torsdag 17. januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Demens med Lewylegemer: søvn, kognisjon og nevropatologi».

 • 07.01.2019
  Nytt behandlingsprogram gir håp til pasientar med kronisk utmatting

  Eit nytt firedagars behandlingsprogram gav signifikant betring til heile 80 prosent av pasientane i studien. Det kjem fram i ein fersk artikkel publisert av forskarar i Helse Fonna.

 • 28.12.2018
  - Viljestyrke er ikke nok

  Har du planer om å nå et personlig mål på ren viljestyrke? Det kan du bare glemme, i følge psykologspesialist Kurt-Henning Petersen.

 • 19.12.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus – informasjon til deg som er pasient eller pårørande

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som er pasient eller pårørande, eit heilskapleg og føreseieleg behandlingsforløp utan unødig ventetid. Du skal i større grad få vere med og påverke behandlinga, og behandlinga skal evaluerast...

 • 17.12.2018
  Ventetida går ned i Helse Fonna

  Ventetida i Helse Fonna går ned. Barn og unge med psykiske utfordringar har rekordlåg ventetid samanlikna med andre helseføretak. For andre pasientar kor fastlegen mistenker kreftsjukdom går det raskt til utgreiing og eventuell behandling i sjukehus.

 • 14.12.2018
  Har du hugsa medisinlista di?

  Legemiddelfeil er ein av dei hyppigaste årsakane til uønska hendingar og pasientskadar i helsetenesta. Det er desverre ikkje slik i dag at det finnes eit system der all legemiddelinformasjon er samla. Alle pasientar bør derfor ha ei oppdate...

 • 10.12.2018
  Kva behandlingsmåte gir barn med diabetes best helse og livskvalitet?

  Som barnelege har Heiko Bratke fulgt opp mange barn med diabetes. No har han begynt på ein doktorgrad om kva behandlingsalternativ som gir best kontroll med sjukdomen.

 • 10.12.2018
  – Digitale helsetenester kan endre kvardagen for unge

  Ungdomsrådet i Helse Fonna har gitt innspel til korleis nye digitale tenester for helsestasjon og skulehelse bør vere. Dei trur det kan endre kvardagen for unge som treng helsehjelp.

 • 04.12.2018
  Håpar ny studie vil føre oss nærare ein kur mot demens

  Kvart år får rundt 1500 nordmenn demenstypen DLB. I Helse Fonna sit eit forskarteam med spisskompetanse på sjukdomen. No skal dei i gang med ein studie som vil kunne bidra til utvikling av nye behandlingsmåtar.

 • 30.11.2018
  Ny vaksinasjonsrekord blant medarbeidarane

  Av 2050 innkjøpte dosar har vi no berre rundt 40 dosar igjen. – Dette er ny rekord i Helse Fonna. Vi bestiller sjølvsagt fleire ved behov, og det er enno ikkje for seint å vaksinere seg, seier bedriftslege Anne-Marie Botnen Eggerud.

 • 29.11.2018
  Færre pasientar innlagt sjukehus

  Det har i 2018 vore færre pasientar innlagt i sjukehusa i Helse Fonna enn tidlegare år, men fleire pasientar har fått behandling i poliklinikk og som dagtilbod. Dette er ei styrt og ønska utvikling til beste for pasientane.

 • 29.11.2018
  Blant landets beste på behandling av barn med diabetes

  Barn som får behandling i Helse Fonna har betre regulert diabetes enn dei fleste andre stader i landet. No får barneavdelinga Kvalitetsprisen for arbeidet sitt.

 • 20.11.2018
  Sjekk om du er i faresonen for kols

  Rundt 300 000 nordmenn kan ha kols utan å vite om det. Røyking er den viktigaste årsaka, men også alvorleg astma og arv kan gi auka risiko for å utvikle den kroniske lungesjukdomen.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.