HELSENORGE

Læring og meistring i Helse Vest

«Brukarane sine behov i sentrum – likestilling av fag- og Erfaringskunnskap.»

Lærings- og mestringstilbod skal bidra til mestring og betre livskvalitet for personar som har langvarige helseutfordringar, og deira pårørande.

I Helse Vest er det Lærings- og mestringssenter ved alle føretak. Det finnes tilbod både innan somatikk og psykisk helsevern/rus, det er tilbod både for barn og vaksne.

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest skal vere  ein ressurs for Lærings- og mestringssentra og deira samarbeidspartnarar. Nettverket er finansiert via midlar frå Helse Vest og leiinga er lagt til Helse Fonna for dei første tre åra.

Koordinator Sølvi Heimestøl, telefon 996 29 365, e-post: solvi.heimestol@helse-fonna.no

I løpet av 2021 vil ​alle få tilbod om ei fagsamling nær der dei bur

Fagsamlingar er ein viktig del av nettverket sitt arbeid og vi har prøvd ut ulike modeller.

Vi har hatt fleire  felles «storsamlinarg» i regionen og i 2018 hadde vi  fagdagar i dei to største byane med videooverføring til Førde og Haugesund. 

I  løpet av 2021 vil alle få tilgang til ein fagdag «nær der du bur.

! Nettverket  samarbeider med alle  LMS og gjennomfører fire fagdagar rundt i regionen. Den første vart gjennomført i Stavanger i juni med hovudtema kommunikasjon med pasientar og pårørande. 

Fagsamling i Helse Førde

17. februar inviterte LMS i Helse Førde til fagsamling med tema «Varm og effektiv – god kommunikasjon i ein travel kvardag». Føredragshaldar var Bård Fossli Jensen som er ein erfaren barnelege og har doktorgrad i medisinsk kommunikajson 

Han gav oss viktig fagleg påfyll der han delte av sine erfaringar og kom med konkrete verktøy for god kommunikasjon  med pasientar og pårørande.  

Her får du opptak​ frå seminaret ​

Fagsa​​​mling i Helse Fonna

Sjå nettsidene til Fousam

Fagsamling i Bergen

«Sterk hjerne i ein aktiv kropp» var hovudtema for fagsamlinga i Bergen i oktober. Hjerneforskar, fastlege og prisvinnande formidlar, Ole Petter Hjelle, sette fokus på kor viktig fysisk aktivitet er for eit godt liv, god hjernehelse og meistring av varige helseutfodringar.  Han engasjerte med både kunnskap frå forsking og praktiske eksempel. Vi fekk òg innlegg frå erfaren brukarrepresentant som gjorde inntrykk på oss alle,  og nyttige  praksiseksempel frå Helse Bergen og Lærings- og mestringssenteret.

Rundt 60 deltakarar frå både kommunar og føretak i tillegg til brukarrepresentantar og gjester, fekk med seg denne flotte dagen. 

Om grupper for framandspråklege (PDF, 1 mb)

Sterk hjerne med aktiv kropp (PDF, 13,5 mb)

Fagsamling 291019- Helsepedagogikk kurs Bergen (PDF 3 mb)


Frå samlinga i Stavanger

I år var Vrimletorget på Tou Scene og det var et samarbeid mellom det regionale nettverket for læring og mestring, Utdanningsavdelingen på SUS, helsehuset i Stavanger kommune og Lærings- og mestringssenteret.

Vrimletorget er en møteplass for fagfolk i kommuner, spesialisthelsetjenesten og private aktører og pasientorganisasjoner. Det betyr at Vrimletorget gir plass og rom til alle de som er aktører i et mangfoldig helsesystem. Aktørene får vise seg frem, treffe andre og bli kjent med et mangfold.

I år hadde vi 18 ulike stands, en guidet tur til Helsehuset i Stavanger og foredrag om kommunikasjon ved Pål Gulbrandsen. 120 personer var innom på Vrimletorget. De fleste fikk med seg hele dagen, men noen bare deler. Stemningen var god og energisk og tilbakemeldingene var positive.

Konseptet med vrimling og stands som en del av dagen og faglig foredrag som del to, fungerer veldig godt. Tou Scene var super til dette bruk, men det er kostbart og det er mye arbeid å få alt på plass. Men det var utrolig gøy og det er kjekt å gjøre noen slik «stunt» i blant. Det gir energi selv om det er krevende.

Kari Fredriksen, leder Lærings- og mestringssenteret, SUS

​Oppgåver

 • Koordinering mellom helseføretaka og samordna utvikling i regionen

 • Fag- og kompetanseutvikling

 • Samarbeid og kompetansedeling med  kommunar

 • Gje innspel til Helse Vest når det gjeld utvikling av pasient- og pårørandeopplæring

Nettverket  skal vere ein ressurs i utvikling av

 • Helsepedagogiske tilbod  som byggjer på systematisk brukarmedverknad.

 • Felles verktøykasse - skjema, rapportar, praktiske råd

 • Standardiserte opplæringsprogram/arbeidsmetodar

Nettverket skal bidra til

 • Kunnskapsdeling  på tvers av kommune og føretak

 • Samarbeid på tvers – arbeidsfordeling

 • Forsking og utviklingsarbeidUtvikling av tilbod til innvandrarar/framandspråklege

 • Bruk av moderne teknologi

 • Pasient- og pårørandeopplæring/lærings- og mestringstilbod  inn i pasientforløp

 • Samarbeid mellom helseregionar

 • Nasjonalt og nordisk samarbeid

Organisering

Arbeidsutval

Består av HF-representantane og  koordinator for nettverket. Utvalet følgjer opp handlingsplanen,  førebur saker til Nettverksgruppa og sikrar  forankring og dialog med LMS-leiarane i føretaka.

Medlemmar

 • Maria Tjelta,  Helse Bergen

 • Anna Henriette Hovland, Helse Fonna

 • Marit Wirak, Helse Stavanger

 • ​Monica Tyvoll Tefre, Helse Førde

 • Charlotte Gjerdevik, Helse Fonna

 • Kari Fredriksen, Helse Stavanger​

 • Kari Heggedal Longvastøl, Helse Førde

 • Rannveig Bakketun, Helse Bergen

 • Sølvi Heimestøl, koordinator

Referansegruppe

Referansegruppa representerer Lærings- og mestringssentra (LMS)  i regionen ved leiarane for LMS’ane og arbeidsutvalet. I tillegg er representantar for aktuelle samarbeidspartar  invitert inn, som kommune, private ideelle institusjonar og regionalt brukarutval. Gruppa gjev innspel til arbeidet og kjem saman fram til årlege satsingsområde og handlingsplanar i tråd med mandat for nettverket.

Medlemmar

 • Merete Hauge, brukarutvalet i Helse Vest
 • Astrid Gytri, brukarutvalet Helse Vest
 • Jørgen Møllerop, kommunerepresentant
 • Solfrid Vågen, HSR, ideelle private institusjonar
 • Kari Fredriksen, leiar LMS Helse Stavanger
 • Sigrid Bøthun, leiar LMS klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna
 • Marie Tjelta, leiar LMS Helse Bergen og Haraldsplass
 • Are Mikael Lillebø, leiar LMS Helse Førde
 • Irene Kjønnerød, kommunerepresentant

Formål

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest vart etablert i 2013 og skal vere  ein ressurs for Lærings- og mestringssentra og deira samarbeidspartnarar. Nettverket er finansiert via midlar frå Helse Vest og leiinga er lagt til Helse Fonna for dei første tre åra.

Nettverket skal bidra til

 • at pasientar og pårørande får eit kunnskapsbasert og likeverdig tilbod i heile Helse Vest
 • at pasient og pårørandeopplæring og lærings- og mestringstilbod vert ein integrert del av pasientforløpet.

Planar, rettleiarar og rapportar

Fagsamling

Lev godt med varig helseutfordring!

Er det mulig? Ja, med rett hjelp og gode verktøy for å møte kvardagen, er det mulig å takle kroniske helseutfordringar. Dette var tema på Nettverk for læring og mestring i Helse Vest si årlege fagsamling.

Dette året hadde fagsamlinga ein ny vri, den var delt i to med tilsvarande samlingar i Bergen 25. mai med videoverføring til Førde, og i Stavanger 15.juni  med videooverføring til Haugesund. Dette gav oss muligheit for å nå heile region vest på ein betre måte og samstundes ivareta lokale møtepunkt. Totalt deltok rundt 200 og det er over dobbelt så mange som har vore samla på ein plass dei siste åra. Tilbakemeldingane var gode på det å sleppe å reise langt, i tillegg til at å møtast og ha dialog på ein lokal arena, var viktig.  Litt tekniske utfordringar  på lydkvalitet på overføringa frå Bergen, er ting vi tar på alvor og lærer av. Sia dette er første gong vi har fagsamling med videooverføring, blir tilbakemeldingane frå deltakarane ekstra viktige. Oppfølging og vidare arbeid med fagsamlingane vert gjort med bakgrunn i evaluering frå deltakarane og arrangørane i alle fire føretaksområda.

Gode verktøy for kvardagen

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH),  var medarrangør av fasamlinga. Mestringstreff, som er utvikla i eit samarbeidsprosjekt ved NK LMH, er eit verktøy for å gjennomføre gruppebasert lærings- og mestringstilbud på tvers av diagnose. På fagdagen vart erfaringar med Mestringstreff som verktøy og kva kompetanse som trengs for å gjennomføre tilbodet, presentert. Andre del av dagen deltok Torkil Berge ( i Bergen) og Elin Fjerstad (i Stavanger) med innlegg om kognitiv tilnærming.  Begge er erfarne kurshaldarar og kapasitetar på fagfeltet.

Her finn du omtale av fagsamlinga i Bergen og Førde frå NKLMH

Her finn du presentasjonane frå fagsamlinga i Bergen 25.mai og Stavanger 15. juni

Presentasjon fra NK LMH Presentasjon fra Torkil BergeLes omtale på mestring.noElin Fjærstad - Lev godt med sykdomKari Hvinden og Hilde Blindheim BørveLes også om mestringstreff

Litt meir om tema og føredragshaldarane

«Sykdom forbindes med svakhet, men alle som selv har opplevd å være syk, vet hvor sterk man må være. Vi kan ikke tenke oss friske, men vi kan tenke oss sterke og verdige. Da er vi bedre rustet til å tåle plagene og problemene som følger med sykdom.

Torkil Berge og Elin Fjerstad er spesialister i klinisk psykologi og utmerkede foredragsholdere knyttet til temaet mestring av sykdom, både innen psykisk helse og somatikk. De gjør psykologisk teori anvendelig og snakker om konkrete verktøy til bruk i samtaler med personer som lever med sykdom.

Torkil Berge arbeider som psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Han er leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og står bak en rekke bøker innen faget. 

Elin Fjerstad arbeider som psykolog ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus. Hun har skrevet flere fag- og selvhjelpsbøker, blant andre «Frisk og kronisk syk. Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom».  Sammen med Berge har hun også skrevet boken «Lev godt med kronisk sykdom».

"Energityvene" er en annen aktuell bok fra foredragsholderne (Berge, Dehli og Fjerstad).

Her finn du omtale av fagsamlinga i Bergen og Førde frå NKLMH

Fagsamling LMS 2018. (Fotomontasje)

Fann du det du leita etter?