Nettverk for læring og meistring i Helse Vest

«Brukarane sine behov i sentrum – likestilling av fag- og Erfaringskunnskap.»

Lærings- og mestringstilbod skal bidra til mestring og betre livskvalitet for personar som har langvarige helseutfordringar, og deira pårørande.

I Helse Vest er det Lærings- og mestringssenter ved alle føretak. Det finnes tilbod både innan somatikk og psykisk helsevern/rus, det er tilbod både for barn og vaksne.

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest skal vere  ein ressurs for Lærings- og mestringssentra og deira samarbeidspartnarar. Nettverket er finansiert via midlar frå Helse Vest og leiinga er lagt til Helse Fonna for dei første tre åra.

Koordinator Sølvi Heimestøl, telefon 996 29 365, e-post: solvi.heimestol@helse-fonna.no

​Oppgåver

 • Koordinering mellom helseføretaka og samordna utvikling i regionen

 • Fag- og kompetanseutvikling

 • Samarbeid og kompetansedeling med  kommunar

 • Gje innspel til Helse Vest når det gjeld utvikling av pasient- og pårørandeopplæring

Nettverket  skal vere ein ressurs i utvikling av

 • Helsepedagogiske tilbod  som byggjer på systematisk brukarmedverknad.

 • Felles verktøykasse - skjema, rapportar, praktiske råd

 • Standardiserte opplæringsprogram/arbeidsmetodar

Nettverket skal bidra til

 • Kunnskapsdeling  på tvers av kommune og føretak

 • Samarbeid på tvers – arbeidsfordeling

 • Forsking og utviklingsarbeidUtvikling av tilbod til innvandrarar/framandspråklege

 • Bruk av moderne teknologi

 • Pasient- og pårørandeopplæring/lærings- og mestringstilbod  inn i pasientforløp

 • Samarbeid mellom helseregionar

 • Nasjonalt og nordisk samarbeid

Organisering

Arbeidsutval

Består av HF-representantane og  koordinator for nettverket. Utvalet følgjer opp handlingsplanen,  førebur saker til Nettverksgruppa og sikrar  forankring og dialog med LMS-leiarane i føretaka.

Medlemmar

 • Are Mikael Lillebø, Helse Førde
 • Maria Tjelta,  Helse Bergen
 • Emy Kirkhus Dale, Helse Fonna
 • Marit Wirak, Helse Stavanger
 • Sølvi Heimestøl, koordinator

Referansegruppe

Referansegruppa representerer Lærings- og mestringssentra (LMS)  i regionen ved leiarane for LMS’ane og arbeidsutvalet. I tillegg er representantar for aktuelle samarbeidspartar  invitert inn, som kommune, private ideelle institusjonar og regionalt brukarutval. Gruppa gjev innspel til arbeidet og kjem saman fram til årlege satsingsområde og handlingsplanar i tråd med mandat for nettverket.

Medlemmar

 • Merete Hauge, brukarutvalet i Helse Vest
 • Kari  Toftøy – Andersen, brukarutvalet i Helse Vest
 • Kristine Skjøthaug, kommunerepresentant
 • Solfrid Vågen, HSR, ideelle private institusjonar
 • Kari Fredriksen, leiar LMS Helse Stavanger
 • Sigrid Bøthun, leiar LMS klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna
 • Cathrine Bjorvatn, leiar LMS Helse Bergen og Haraldsplass
 • Are Mikael Lillebø, leiar LMS Helse Førde
 • Irene Kjønnerød, kommunerepresentant

Formål

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest vart etablert i 2013 og skal vere  ein ressurs for Lærings- og mestringssentra og deira samarbeidspartnarar. Nettverket er finansiert via midlar frå Helse Vest og leiinga er lagt til Helse Fonna for dei første tre åra.

Nettverket skal bidra til

 • at pasientar og pårørande får eit kunnskapsbasert og likeverdig tilbod i heile Helse Vest
 • at pasient og pårørandeopplæring og lærings- og mestringstilbod vert ein integrert del av pasientforløpet.

Planar, rettleiarar og rapportar


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.