Koronavirus

​Lurer du på om du er smitta, ring lokal legevakt på telefon 116117. Her vil du få råd og vidare oppfølging. Du bør ikkje oppsøke eller ta kontakt med sjukehuset direkte.

Helse Fonna følgjer nasjonale råd frå Folkehelseinstituttet.

Sjå oppdatert informasjon til befolkinga på Folkehelseinstuttet sine nettsider

​Under har vi samla nokre vanlege spørsmål som kjem til oss.

Fyll ut dette skjemaet før du skal på sjukehuset

For å beskytte deg og oss mot smitte av koronavirus (covid-19), er det viktig at alle med symptom på smitte fyller ut eit eige skjema to dagar innan timen din på sjukehuset.

Logg deg inn på helse-norge.no for å fylle ut skjema 

Innsending av skjema krev at du gir fullt samtykke til å nytte dei digitale tenestene våre.

Les meir om samtykke på helse-norge.no 

Ha du ikkje moglegheit til å logge inn kan du ringe oss på 52 73 90 00 og svare på spørsmåla over telefon. 

Ta kontakt om du har spørsmål

Kontakte avdelinga ved å logge inn på helsenorge.no eller ring 52 73 90 00.

Dersom situasjonen endrar seg til du møter på sjukehuset, ta kontakt så snart du kan.


Får helsepersonell frå utlandet unntak frå karantene?

Helsepersonell frå Sverige og utanfor Norden skal testast to gonger etter ankomst til Noreg med minimum 48 timers mellomrom. Personen skal vere i karantene frem til negativt svar er påvist. Helse Fonna har fulgt denne rutina sidan 24 juni.

Skal eg møte til timen min?

Dersom du dei siste 10 dagane har vore i utlandet eller vore i nærkontakt med ein person med koronasmitte, må du ta kontakt med sjukehuset før du kan kome til timen din. Du må også kontakte oss før timen din dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust).  Vi vil vurdere om du skal kome til timen eller om vi skal utsette den. Bruk www.helsenorge.no for å sende oss melding dersom det er meir enn 48 timar til timen din. Ring 52 73 90 00 dersom det er kortare enn 48 timar til timen din. Vi beklagar at vi har lang ventetid på telefon.

Andre skal møte til timen sin som normalt.

Kan eg ha med ledsagar til timen?

Dersom du har time på sjukehuset og må ha med deg ledsagar, må dette avtalast med avdelinga på telefon før du kjem. Vi vil vurdere om timen skal gjennomførast eller utsettast. Viss timen skal gjennomførast med ledsagar, vil vi stille spørsmål om ledsagaren si helse og reise. Ledsagar kan ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust) og kan ikkje ha vore på reis i land i rød sone dei siste 10 dagar eller dei siste 10 dagane ha vore i nærkontakt med ein person med mistanke om eller påvist smitte av koronavirus.

Barn/unge under 18 år og kvinner i fødsel: Kan ha følgje av éin person. Denne personen må vere utan symptom på luftvegsinfeksjon (hoste, feber, tungpust), og kan ikkje ha vore på reis i land i rød sone dei siste 10 dagane og heller ikkje ha vore i kontakt med person mistenkt smitta eller påvist smitta av koronavirus dei siste 10 dagane. I heilt særlege tilfelle der dette ikkje kan følgjast, må avdelinga få beskjed før de kjem til sjukehuset, slik at dei kan gjere nødvendige smitteverntiltak før/under/etter besøk.

Kan eg besøke nokon på sjukehuset?

Sjå eiga side om besøkande

Les meir om svangerskap og fødsel

Eg er redd eg eller barnet mitt har symptom på nytt koronavirus. Kva gjer eg?

Du kan sjå oversikt over vanlege symptom på folkehelseinstuttet sine sider. Ring til legevakta (tlf: 116 117) dersom du har spørsmål om symptom og vurdering av helsetilstand. Du skal ikkje møte opp direkte på legekontor, legevakt eller sjukehus. Dette er for å unngå å smitte andre.

Ikkje ring 113 med mindre det er snakk om akutt fare for liv og helse.

Kven kan svare på spørsmåla mine?

Dersom du ikkje finn svar her eller på fhi.no, kan du ringe Folkehelseinstituttet sin publikumstelefon på 815 55 015.

Kan eg ringe til sjukehuset for å bli testa?

Nei, det er kommunen som har ansvar for testing og du må ta kontakt med legevakt på telefon 116 117. 

Kva kan eg sjølv gjere for å unngå å bli smitta?

God handhygiene er det beste tiltaket for å unngå smitte. Sjå Folkehelseinstituttet sine råd.

Bør eg bruke munnbind for sikkerheits skuld?

Folkehelseinstittuttet tilrår ikkje bruk av munnbind til befolkninga. Munnbind kan ved feil bruk gi høgare risiko for smitte og sjukdom. Unnataket er for pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 under transport til eller frå helsetenesta. Les meir om dette på folkehelseinstituttet sine nettsider.

Kva gjer sjukehuset for å vere førebudd på mange sjuke?

Helse Fonna har laga interne rutiner for korleis vi skal handtere pasientar med mistanke om eller påvist smitte. Vi har kartlagt kor mykje smittevernutstyr vi har og bestilt meir der vi vurderer at dette er nødvendig. Vi har isolat som står klare til å ta i mot pasientar, anten dei treng intensivbehandling eller ikkje.

Eg eller barnet mitt har open dør, kan eg komme på sjukehuset viss eg er bekymra for smitte av nytt koronavirus?

 Pasientar med open dør-status skal ringe fastlege eller legevakt dersom dei har spørsmål om nytt koronavirus.

Eg er blodgivar - kan eg gi blod?

På grunn av situasjonen rundt koronavirus gir reiser til område med vedvarande spreiing av koronavirus 2 vekers karantene etter du er komen heim. Det er også 2 vekers karantene for givarar som har hatt nærkontakt med person som har mistenkt eller påvist smitte med koronaviruset. Karantenetida gjeld frå då du sist hadde kontakt med vedkomande. Område med vedvarande spreiing finn du til ei kvar tid oppdatert på nettsidene til Folkehelseinstituttet. 

For personer med påvist smitte er karantenetiden 28 dager. 

For personer med mistenkt smitte eller som har hatt nærkontakt med smittet er karantenetiden satt til 14 dagers karantene.

Desse karantenereglane vil kunne føre til mangel på blodgivarar som kan tappast, og gjer det enno viktigare at du som ikkje sjølv er i karantene (og elles er symptomfri) møter opp til blodgivning når du får innkalling fra oss.

Blodbanken minnar om at etablerte blodgivarar kan sette seg opp på ledige timar og endre time via appen «Blodbanken».


Kan eg ta blodprøvar på sjukehuset?

Helse Fonna ber om at blodprøvar blir tatt ved fastlegekontoret så langt som mogleg. Dette er for å redusere smitterisiko for pasientar som sit og venter på blodprøvetaking. Dette medfører lang ventetid og økt smittefare for dei som venter. 

Om dei som skal ta blodprøvar har symptom på luftvegsinfeksjon (feber, hoste, tungpust) må dei ta kontakt med sjukehuset.

Det vil bli avgrensa sitteplass i venteområdet for å kunne halde avstand mellom kvar person.

Kven bør unngå oppmøte i barnehage og skule?

Norsk barnelegeforening og Folkehelseinstituttet seier det kan vere nokre grupper av barn og unge som kan få tilrettelagt undervising heime. Dette gjeld dei same barna som elles har risiko for alvorleg forløp av luftvegsinfeksjon. Det er ikkje dei same risikogruppene som hos vaksne med covid-19.

Opning av barnehagar og skular er viktig for barn og unges utvikling, omsorg og læring. Norsk barnelegeforening understrekar at dei fleste barn med kroniske sjukdommar kan og bør gå i barnehage og skole. 

Barn og unge som har kroniske sjukdommar, men som kan møte i barnehage og skule som vanleg: 

 • Barn og unge med diabetes 
 • Barn og unge med kontrollert astma  
 • Barn og unge med allergi 
 • Barn og unge med epilepsi 
 • Barn og unge med Downs syndrom 
 • Barn og unge med hjertefeil utan hjertesvikt 
 • Barn og unge med autoimmune sjukdommar og immundempande behandling som har stabil sjukdom 
 • Tidligare premature barn utan betydeleg lungesjukdom 
Nytten av tilrettelagt undervising heime skal vere større enn ulempene barn får ved å miste viktig sosial og fagleg utvikling.

Barn og unge frå 1 år til og med 18 år kor tilrettelagt undervising kan vurderast:

 • Barn og unge som er organtransplantert
  - Den første tida etter transplantasjon 
 • Barn og unge som er beinmargstransplantert dei siste 12 månadane
  - Dette gjeld også barn som har fått CAR-T '
  - Sysken som skal være stamcelledonor (siste 28 dagar før donasjon) 
 • Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling:
  - Barnehagebarn: anbefalast ikkje å gå i barnehage
  - Skolebarn:
  - Alle som får intravenøs cellegiftbehandling, særlig i perioden mellom cellegiftkurar kor immunforsvaret er på det lågaste nivået 
  - Barn med leukemi på peroral vedlikehaldsbehandling 
 • Barn og unge med alvorleg hjertesjukdom
  - Barn og unge som behandlast for pulmonal hypertensjon
  - Barn og unge som behandlast for hjertesvikt
  - Barn og unge som har Fontan sirkulasjon (palliativ sirkulasjon med ettkammer-hjerte) 
  - Barn og unge med ikkje-operert alvorlege hjertefeil 
 • Barn og unge med alvorleg lungesjukdom og/eller har betydeleg redusert lungekapasitet
  - Barn og unge med interstitielle lungesjukdommar
  -Barn og unge som har alvorleg astma og behandlast med systemiske steroider eller meir enn 3 innleggingar det siste år
  - Barn og unge med cystisk fibrose
  - Barn og unge med trakeostomi
  - Barn og unge med nevromuskulær sjukdom og har behov for respirasjonsstøtte
  - Tidlegare premature barn med alvorleg lungesjukdom må vurderast individuelt 
 • Barn og unge med diagnostisert alvorleg, medfødt sjukdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjer dei særlig utsatt for alvorleg luftvegsinfeksjonar 
 • Barn og unge på immundempande medisin og aktivt kronisk sjukdom
  - Dette inkluderer barn med nefrotisk syndrom som ikkje er i remisjon 
 • Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlege diagnosar som ikkje er nemne her. I slike tilfelle må behov for tilrettelagt undervisning avklarast med behandlande barnelege.
  - Dette kan for eksempel gjelde barn og unge med sigdcelleanemi
  - Andre sjeldne sjukdommar må vurderast 

Som hovudregel er det ikkje grunnlag for at sysken til desse barna/ungdommane skal haldast heime. Eit viktig unntak er sysken som skal være beinmargsdonor for husstandsmedlem (siste 28 dagar før donasjon).
 


Fann du det du leita etter?