Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) i Helse Fonna HF er organisert i Samhandlingseininga. Rådgivarstillinga i eininga fungerer som bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Oppgåver

Eininga har ein sentral funksjon i tilrettelegging for betre samarbeid mellom fagpersonar i spesialisthelsetenesta, kommunar, pasientar og pårørande. Eit særleg fokus er arbeid for koordinerte tenester gjennom pasientforløpet og tilbod om individuell plan.

Koordinerande eining i kvart helseføretak har ansvar for å:

  • ha ei generell oversikt over tiltak innan habilitering og rehabilitering i helseregionen

  • bidra til å sikra heilskaplege tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

  • ha oversikt over og nødvendig kontakt med verksemder innan habilitering og rehabilitering i kommunane

  • ha overordna ansvar for individuell plan som inneber:

  • ta imot meldingar om behov for individuell plan

  • syte for at det blir utarbeidd rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

  • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og vegleiing av koordinator i pasientforløpet i spesialisthelsetenesta

Oppgåvene er forankra i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Kontakt

Ring grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61. Telefontider er måndag til fredag, klokka 9.00-15.00.

Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Telefon 52 73 21 14. E-post: solvi.torvestad@helse-fonna.no

sølvi-torvestad-2015-foto-eirik-dankel-11-nett.jpg


Kontaktinformasjon til koordinerande einingar i kommunar og helseføretak

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Kontaktinformasjon til koordinerande eining i den enkelte kommune:                                  

 
 

 

KE-område Hardanger

KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Ullensvang

Kontaktperson: Maren Espedal Miille,
rådgivar for funksjonshemma. 
Tlf906 06 844
Adresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda

KE-område Sunnhordland

 

KOMMUNE

 

KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bømlo

Kontaktperson: Anne Karin Fossdal
Tlf: 53 42 34 72/907 62 789
Anne Karin Fossdal
Adresse: Tenestekontoret, Bømlo helsehus,
Leirdalen 25, 5430 Bremnes

Fitjar

Kontaktperson: Sigrid Fangel, kommunefysioterapeut
Tlf 53 45 85 00. Mobil: 901 37 648
Adresse: Gamle Havnavegen 23, 5419 Fitjar

Kvinnherad

Kontaktperson: Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf 53 48 31 00. Mobil: 951 18 345
Adresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

Stord

Kontaktperson: Synnøve Hovland
Tlf: 53 49 64 81
E-post: post@stord.kommune.no
Adresse: Stord kommune, Tildelingskontoret, Boks 304, 5402  Stord

Tysnes

Kontaktperson: Hildur Heie
kommunalsjef helse og sosial  
Telefon: 976 57 601
Adresse: Uggdalsvegen 301, 
5685 Uggdal

 KE-område Haugalandet

 

KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bokn

Kontaktperson: Anne Grethe Osvåg
Tlf  52 75 25 36
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Etne

Kontaktperson: Anita Staurland
Ergoterapitjenesta i Etne kommune
Tlf: 53 75 81 15. Mobil: 48898663
Adresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Haugesund

Kontaktperson: Anne Bjørnstad
Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tlf: 52 74 42 03  Mobil: 47274523 
Besøksadresse: Kirkegt. 85, 5528 Haugesund. Postadresse: Pb. 2160, 5504 Haugesund

Karmøy

Kontaktperson: Henrik Lindtner
Sentralbord tlf: 52 81 01 22 / 90054217
Adresse: Bestillarkontoret, Stangelandsgaten 9, 4250 Kopervik.

Sauda

Kontaktperson: Ann Kristin N. Nordvik
Tlf: 52 78 60 71
Adresse: Åbødalsveien 79, 
Postboks 44, 4201 Sauda

Suldal

Kontaktperson: Anne Marie Torsteinbø 
fagleiar ved bestillarkontoret

Tlf: telefon 52 79 23 60 / 91 53 99 24
Adresse: Bestillarkontoret,
Eidsvegen 1, 
4230 Sand

Sveio

Kontaktperson: Evy Kjellevold 
konsulent/saksbehandlar for Tenestekontoret. 

Tlf: 53 74 8192
Adresse: Sveiogata 70, 5550 Sveio

Tysvær

Kontaktperson: Synnøve Lundberg
Tlf: 52 75 70 40
Adresse: Tjenestekontoret
Utsira

KOntaktperson: Bente Pettersen,
helse- og omsorgssjef
Tlf: 52 75 01 00 
Adresse: Postboks 63, 5547 Utsira

Vindafjord

Kontaktperson: Trine Sørensen
leiar tenestekontoret
Tlf. 53 65 60 48
Adresse:
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Kontaktpersonar i fagavdelingar rehabilitering og habilitering i Helse Fonna HF

 

Kontaktperson på Haugesund sjukehus: Kari Anne Brynjelsen Ringdal, konstituert seksjonsleiar habilitering
Tlf: 52 73 46 04, E-post: kari.anne.brynjelsen.ringdal@helse-fonna.no    
Adresse: post 2170, 5504 Haugesund

Kontaktperson på Odda sjukehus:
Inga Baltaduonyte, fysioterapeut. Tlf:  53 65 12 23
E-post: inga.baltaduonyte@helse-fonna.no   

Kontaktperson på Stord sjukehus:
Herborg Tegle, seksjonsleiar. Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. Tlf: 53 49 12 70
E-post: herborg.tegle@helse-fonna.no  

Individuell plan

Pasientar og brukarar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester har rett til å få utarbeida ein individuell plan (IP).

Uavhengig av om du ønskjer ein individuell plan, skal brukarar med behov for koordinerte jenester få tilbud om koordinator i spesialisthelsetenesta og/eller kommunen.

Last ned mal for Individuell Plan

Film om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

Informasjonsbrosjyre om individuell plan (Helsedirektoratet)

For medarbeiderar i spesialisthelsetenesta og kommunane

Helsedirektoratet har utarbeida eit e-læringskurs som omhandlar individuell plan og bruk av koordinator.

Du kan ta kurset her eller bruk Læringsportalen om du ønskjer å få registrert at du har gjennomført.

e-læringskurs om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

e-læringskurs om individuell plan (Helsekompetanse)

For medarbeiderar i spesialisthelsetenesta

Retningslinje for individuell plan og prosedyre for koordinator finn du i prosedyrehåndboka.

Møteplassen

Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Fonna.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement i samband med ReHabiliteringsuka vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med Regional koordinerande eining i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak Mandat Møteplassen

Mandat Møteplasssen (PDF)

Møteplassen 2020

21. oktober blei det arrangert Møteplassen 2020, i år som webinar.

Lovgrunnlag, nasjonale føringar og forskrift

Lov om pasient- og brukerrettigheterLov om spesialisthelsetjenestenLov om kommunale helse- og omsorgstjenesterLov om helsepersonellForskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinatorVeileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorVeileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​

Rehabilitering og habilitering i Helse Fonna

Læring og meistring

Habilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering, private avtalar i Helse Vest

Fritt behandlingsval, oversikt over behandlingsstader på helsenorge.no

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Gå til nettstaden for Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Fann du det du leita etter?