HELSENORGE

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) i Helse Fonna HF er organisert i Samhandlingseininga. Rådgivarstillinga i eininga fungerer som bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering  ​


Oppgåver

Eininga har ein sentral funksjon i tilrettelegging for betre samarbeid mellom fagpersonar i spesialisthelsetenesta, kommunar, pasientar og pårørande. Eit særleg fokus er arbeid for koordinerte tenester gjennom pasientforløpet og tilbod om individuell plan.

Koordinerande eining i kvart helseføretak har ansvar for å:

 • ha ei generell oversikt over tiltak innan habilitering og rehabilitering i helseregionen

 • bidra til å sikra heilskaplege tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

 • ha oversikt over og nødvendig kontakt med verksemder innan habilitering og rehabilitering i kommunane

 • ha overordna ansvar for individuell plan som inneber:

 • ta imot meldingar om behov for individuell plan

 • syte for at det blir utarbeidd rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

 • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og vegleiing av koordinator i pasientforløpet i spesialisthelsetenesta

Oppgåvene er forankra i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

Kontakt 

Kjersti Haugen, Koordinerande eining Helse Fonna 

Send ein e-post​


Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. 

Rehabiliteringstelefonen​ er en landsdekkende telefonteneste som gir informasjon, råd og rettledning om habilitering-og rehabiliteringtenester til pasienter, pårørande og helsepersonell​

Ring grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61

Telefontider er måndag til fredag, klokka 9.00-15.00.

Kontaktinformasjon til koordinerande einingar i kommunar og helseføretak

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Kontaktpersonar i kommunane:

Kontaktinformasjon til koordinerande eining i den enkelte kommune 
 
Kontaktpersonar i fagavdelingar rehabilitering og habilitering i Helse Fonna HF

Kontaktperson på Haugesund sjukehus: 

Karianne Brynjelsen, avdelingsleiar Habilitering
Tlf: 52 73 29 40 E-post: kari.anne.brynjelsen@helse-fonna.no​ 
Adresse: post 2170, 5504 Haugesund

Kontaktperson på Odda sjukehus:

Inga Baltaduonyte, fysioterapeut. Tlf:  53 65 12 23
E-post: inga.baltaduonyte@helse-fonna.no   

Kontaktperson på Stord sjukehus:

Marianne Hollund Espeland, avdelingsleiar, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Tlf: 53 49 12 70 / 95 234 329
E-post: marianne.hollund.espeland@helse-fonna.no


Individuell plan

Pasientar og brukarar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester har rett til å få utarbeida ein individuell plan (IP).

Uavhengig av om du ønskjer ein individuell plan, skal brukarar med behov for koordinerte jenester få tilbud om koordinator i spesialisthelsetenesta og/eller kommunen.

Last ned mal for Individuell Plan

Film om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

Informasjonsbrosjyre om individuell plan (Helsedirektoratet)

For medarbeiderar i spesialisthelsetenesta og kommunane

Helsedirektoratet har utarbeida eit e-læringskurs som omhandlar individuell plan og bruk av koordinator.

Du kan ta kurset her eller bruk Læringsportalen om du ønskjer å få registrert at du har gjennomført.

e-læringskurs om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

e-læringskurs om individuell plan (Helsekompetanse)

For medarbeiderar i spesialisthelsetenesta

Retningslinje for individuell plan og prosedyre for koordinator finn du i e-håndboka.

Møteplassen

Det e​r etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Fonna.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement i samband med ReHabiliteringsuka vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med Regional koordinerande eining i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak Mandat Møteplassen

Mandat Møteplasssen (PDF)

Arbeidsutvalget

Medlemmer av arbeidsutvalget i Helse Fonna regionen :

Kommunale representanter

 • Trine Sørensen - Vindafjord kommune
 • Else Berit Bøe- Haugesund kommune
 • Camilla Midttveit- Karmøy kommune
 • Ingvild Lutro- Ullensvang kommune
 • - Bømlo kommune

Representanter fra foretaket

 •  Agneta L. Gard– avdelingsleder terapeuttjenester
 • Marian Yrke – funksjonsleder HAVO
 • Marianne Espeland- AFMR
 • Inga Baltaduonyte – fysioterapeut
 • Kjersti Haugen – koordinerende enhet


Møteplassen 2022 

Ble arrangert 03.11.22 i UNI-K sine lokaler Haugesund: 


Møteplass​en 2021 Møteplassen 2021 ble arrangert som eit regionalt webinar 2. november.

Presentasjoner fra Møteplassen 2021 finner du her

​Rehabilitering og habilitering i Helse Fonna

Læring og meistring

Habilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering, private avtalar i Helse Vest

Fritt behandlingsval, oversikt over behandlingsstader på helsenorge.no

​Lovgrunnlag, nasjonale f​øringar og forskrift

Lov om pasient- og brukerrettigheterLov om spesialisthelsetjenestenLov om kommunale helse- og omsorgstjenesterLov om helsepersonellForskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinatorVeileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorVeileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​


Fann du det du leita etter?