Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) i Helse Fonna HF er organisert i Samhandlingseininga. Rådgivarstillinga i eininga fungerer som bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Individuell plan

Last ned mal for Individuell Plandokument (PDF 64 KB) 

Presentasjonar Møteplassen 2019


Se program

Om Møteplassen

Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Fonna.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement i samband med ReHabiliteringsuka vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med Regional koordinerande eining i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak Mandat Møteplassen

Mandat Møteplasssen (PDF)

Oppgåver

Eininga har ein sentral funksjon i tilrettelegging for betre samarbeid mellom fagpersonar i spesialisthelsetenesta, kommunar, pasientar og pårørande. Eit særleg fokus er arbeid for koordinerte tenester gjennom pasientforløpet og tilbod om individuell plan.

Koordinerande eining i kvart helseføretak har ansvar for å:

  • ha ei generell oversikt over tiltak innan habilitering og rehabilitering i helseregionen

  • bidra til å sikra heilskaplege tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

  • ha oversikt over og nødvendig kontakt med verksemder innan habilitering og rehabilitering i kommunane

  • ha overordna ansvar for individuell plan som inneber:

  • ta imot meldingar om behov for individuell plan

  • syte for at det blir utarbeidd rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

  • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og vegleiing av koordinator i pasientforløpet i spesialisthelsetenesta

Oppgåvene er forankra i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Kontakt

Ring grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61. Telefontider er måndag til fredag, klokka 9.00-15.00.

Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Telefon 52 73 21 14. E-post: solvi.torvestad@helse-fonna.no

sølvi-torvestad-2015-foto-eirik-dankel-11-nett.jpg


Kontaktinformasjon til koordinerande einingar i kommunar og helseføretak

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Kontaktinformasjon til koordinerande eining i den enkelte kommune:                                  

 
 

 

KE-område Hardanger

KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Ullensvang

Kontaktperson: Maren Espedal Miille, rådgivar for funksjonshemma. 
Tlf906 06 844
E-post: maren-espedal.miille@ullensvang.kommune.no
Adresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda

KE-område Sunnhordland

 

KOMMUNE

 

KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bømlo

Kontaktperson: Anne Karin Fossdal
Tlf: 53 42 34 72/907 62 789


E-post: anne.karin.fossdal@bomlo.kommune.no
Adresse: Tenestekontoret, Bømlo helsehus,
Leirdalen 25, 5430 Bremnes

Fitjar

Kontaktperson: Sigrid Fangel, kommunefysioterapeut
Tlf 53 45 85 00. Mobil: 901 37 648
E-post: sifa@fitjar.kommune.no www: www.fitjar.kommune.no
Adresse: Gamle Havnavegen 23, 5419 Fitjar

Kvinnherad

Kontaktperson: Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf 53 48 31 00. Mobil: 951 18 345
E-post: koordinerande.eining@kvinnherad.kommune.no
Adresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

Stord

Kontaktperson: Birgit Almås
Tlf: 53 49 66 00. Mobil: 975 52 000
E-post: tingarkontoret@stord.kommune.no
Adresse: Stord kommune, Kundetorget, Boks 304, 5402 Stord

Tysnes

Kontaktperson: Hildur Heie, kommunalsjef helse og sosial 
Telefon: 976 57 601
E-post:  hildur.heie@tysnes.kommune.no
Adresse: Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

 KE-område Haugalandet

 

KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bokn

Kontaktperson: Anne Grethe Osvåg
Tlf  52 75 25 36
E-post: annegrethe.amdalosvag@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Etne

Kontaktperson: Elisabeth Lunde Sørheim, tenestekontor for helse- og omsorgstenester
Tlf: 53 75 80 00. Mobil: 918 10 798
E-post: elisabeth.lunde.sorheim@etne.kommune.no
Adresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Haugesund

Kontaktperson: Katrine Einarsen Høgestøl
Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tlf: 52 74 42 00.
E-post: Katrine.Einarsen.Hogestol@haugesund.kommune.no
Besøksadresse: Kirkegt. 85, 5528 Haugesund. Postadresse: Pb. 2160, 5504 Haugesund

Karmøy

Kontaktperson: Henrik Lindtner
Sentralbord tlf: 52 81 01 22 / 900 54 217
E-post:  hli05@karmoy.kommune.no
Adresse: Bestillarkontoret, Stangelandsgaten 9, 4250 Kopervik.

Sauda

Kontaktperson: Ann Kristin N. Nordvik
Tlf: 52 78 60 71
E-post: ann.kristin.nilsen.nordvik@sauda.kommune.no
Adresse: Åbødalsveien 79,  Postboks 44, 4201 Sauda

Suldal

Kontaktperson Anne Marie Torsteinbø, fagleiar ved bestillarkontoret
Tlf: telefon 52 79 23 60 / 91 53 99 24
E-post: annemarie.torsteinbo@suldal.kommune.no
Adresse: Bestillarkontoret, Eidsvegen 1, 4230 Sand

Sveio

Kontaktperson: Ann Merete Habbestad, konsulent/saksbehandlar for Tenestekontoret.
Tlf: 53 74 82 19
E-post:  tenestekontoret@sveio.kommune.no
Adresse: Løkjavegen 35, 5550 Sveio

Tysvær

Kontaktperson: Christine Berge Christiansen, koordinator for habilitering og rehabilitering,
Tlf: 52 75 70 45
E-post: christine-berge.christiansen@tysver.kommune.no
Adresse: Pb . 94, 5575 Aksdal

Utsira

Bente Pettersen, helse- og omsorgssjef
Tlf: 52 75 01 00
E-post: bente.pettersen@utsira.kommune.no
Adresse: Postboks 63, 5547 Utsira

Vindafjord

Kontaktperson: Trine Sørensen, leiar tenestekontoret
Tlf. 53 65 60 48
Epost: trine.sorensen@vindafjord.kommune.no
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Kontaktpersonar i fagavdelingar rehabilitering og habilitering i Helse Fonna HF

 

Kontaktperson på Haugesund sjukehus: Kari Anne Brynjelsen Ringdal, konstituert seksjonsleiar habilitering
Tlf: 52 73 46 04, E-post: kari.anne.brynjelsen.ringdal@helse-fonna.no    
Adresse: post 2170, 5504 Haugesund

Kontaktperson på Odda sjukehus:
Inga Baltaduonyte, fysioterapeut. Tlf:  53 65 12 23
E-post: inga.baltaduonyte@helse-fonna.no   

Kontaktperson på Stord sjukehus:
Herborg Tegle, seksjonsleiar. Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. Tlf: 53 49 12 70
E-post: herborg.tegle@helse-fonna.no  

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​

Rehabilitering og habilitering i Helse Fonna

Læring og meistring

Habilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering, private avtalar i Helse Vest

Fritt behandlingsval, oversikt over behandlingsstader på helsenorge.no

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Gå til nettstaden for Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabiliteringFann du det du leita etter?