Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) i Helse Fonna HF er organisert i Samhandlingseininga. Rådgivarstillinga i eininga fungerer som bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Oppgåver

Eininga har ein sentral funksjon i tilrettelegging for betre samarbeid mellom fagpersonar i spesialisthelsetenesta, kommunar, pasientar og pårørande. Eit særleg fokus er arbeid for koordinerte tenester gjennom pasientforløpet og tilbod om individuell plan.

Koordinerande eining i kvart helseføretak har ansvar for å:

 • ha ei generell oversikt over tiltak innan habilitering og rehabilitering i helseregionen

 • bidra til å sikra heilskaplege tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

 • ha oversikt over og nødvendig kontakt med verksemder innan habilitering og rehabilitering i kommunane

 • ha overordna ansvar for individuell plan som inneber:

 • ta imot meldingar om behov for individuell plan

 • syte for at det blir utarbeidd rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

 • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og vegleiing av koordinator i pasientforløpet i spesialisthelsetenesta

Oppgåvene er forankra i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Kontakt

Ring grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61. Telefontider er måndag til fredag, klokka 9.00-15.00.

Sølvi Heimestøl, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. 

Send ein e-post​

 


Kontaktinformasjon til koordinerande einingar i kommunar og helseføretak

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Kontaktpersonar i kommune

Kontaktinformasjon til koordinerande eining i den enkelte kommune 
 
 

Kontaktpersonar i fagavdelingar rehabilitering og habilitering i Helse Fonna HF

Kontaktperson på Haugesund sjukehus: 

Anne Margrethe Øritzland, avdelingsleiar Habilitering
Tlf: 52 73 29 40/91 87 50 39, E-post: anne.margrethe.oritzland@helse-fonna.no    
Adresse: post 2170, 5504 Haugesund

Kontaktperson på Odda sjukehus:

Inga Baltaduonyte, fysioterapeut. Tlf:  53 65 12 23
E-post: inga.baltaduonyte@helse-fonna.no   

Kontaktperson på Stord sjukehus:

Marianne Hollund Espeland, avdelingsleiar, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Tlf: 53 49 12 70 / 95 234 329
E-post: marianne.hollund.espeland@helse-fonna.no

Individuell plan

Pasientar og brukarar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester har rett til å få utarbeida ein individuell plan (IP).

Uavhengig av om du ønskjer ein individuell plan, skal brukarar med behov for koordinerte jenester få tilbud om koordinator i spesialisthelsetenesta og/eller kommunen.

Last ned mal for Individuell Plan

Film om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

Informasjonsbrosjyre om individuell plan (Helsedirektoratet)

For medarbeiderar i spesialisthelsetenesta og kommunane

Helsedirektoratet har utarbeida eit e-læringskurs som omhandlar individuell plan og bruk av koordinator.

Du kan ta kurset her eller bruk Læringsportalen om du ønskjer å få registrert at du har gjennomført.

e-læringskurs om individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

e-læringskurs om individuell plan (Helsekompetanse)

For medarbeiderar i spesialisthelsetenesta

Retningslinje for individuell plan og prosedyre for koordinator finn du i prosedyrehåndboka.

Møteplassen

Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Fonna.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement i samband med ReHabiliteringsuka vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med Regional koordinerande eining i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak Mandat Møteplassen

Mandat Møteplasssen (PDF)

Arbeidsutvalget

Medlemmer av arbeidsutvalget i Helse Fonna regionen 2021 - 2023:

Kommunale representanter

 • Trine Sørensen – leder av tjenestekontoret - Vindafjord kommune
 • Anne Bjørnstad – leder av Vedtakskontoret - Haugesund kommune
 • Trude Aksdal –  fysioterapeut - Karmøy kommune
 • Maren Espedal Miille – rådgiver for funksjonshemma - Ullensvang kommune
 • Solrunn Mæland Jensen – rehabiliteringskoordinator - Bømlo kommune

Representanter fra foretaket

 • Kristine Aurdal – avdelingsleder terapeuttjenester
 • Marian Yrke – funksjonsleder HAVO
 • Sigrid Bergo Ottesen – funksjonsleder AFMR
 • Inga Baltaduonyte – fysioterapeut
 • Sølvi Torvestad – koordinerende enhet

Møteplassen 2021

Møteplassen 2021 blir arrangert som eit regionalt webinar 2. november.

Sjå program og meld d​eg på

Sjå presentasjonane frå i fjor

21. oktober blei det arrangert Møteplassen 2020, i år som webinar.

Lovgrunnlag, nasjonale føringar og forskrift

Lov om pasient- og brukerrettigheterLov om spesialisthelsetjenestenLov om kommunale helse- og omsorgstjenesterLov om helsepersonellForskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinatorVeileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinatorVeileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​

Rehabilitering og habilitering i Helse Fonna

Læring og meistring

Habilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering, private avtalar i Helse Vest

Fritt behandlingsval, oversikt over behandlingsstader på helsenorge.no

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Gå til nettstaden for Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Fann du det du leita etter?