Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) i Helse Fonna HF er organisert i Samhandlingseininga. Rådgivarstillinga i eininga fungerer som bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Individuell plan

Last ned mal for Individuell Plandokument (PDF 64 KB) 

Presentasjonar Møteplassen 2019


Se program

Om Møteplassen

Det er etablert eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Fonna.

​​​​​​​​​Ulike aktivitetar som felles fagdagar, prosjektarbeid og arrangement i samband med ReHabiliteringsuka vert invitert til under fanenamnet Møteplassen.

Gjennom samarbeid med Regional koordinerande eining i Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er det utarbeida felles retningslinjer for helseføretaka i Helse Vest, med tilpasningar gjort i eige føretak Mandat Møteplassen

Mandat Møteplasssen (PDF)

Oppgåver

Eininga har ein sentral funksjon i tilrettelegging for betre samarbeid mellom fagpersonar i spesialisthelsetenesta, kommunar, pasientar og pårørande. Eit særleg fokus er arbeid for koordinerte tenester gjennom pasientforløpet og tilbod om individuell plan.

Koordinerande eining i kvart helseføretak har ansvar for å:

  • ha ei generell oversikt over tiltak innan habilitering og rehabilitering i helseregionen

  • bidra til å sikra heilskaplege tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering

  • ha oversikt over og nødvendig kontakt med verksemder innan habilitering og rehabilitering i kommunane

  • ha overordna ansvar for individuell plan som inneber:

  • ta imot meldingar om behov for individuell plan

  • syte for at det blir utarbeidd rutinar og prosedyrar for arbeid med individuell plan

  • ha overordna ansvar for oppnemning, opplæring og vegleiing av koordinator i pasientforløpet i spesialisthelsetenesta

Oppgåvene er forankra i Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og i Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Kontakt

Ring grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering og rehabilitering: 800 300 61. Telefontider er måndag til fredag, klokka 9.00-15.00.

Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Telefon 52 73 21 14. E-post: solvi.torvestad@helse-fonna.no

sølvi-torvestad-2015-foto-eirik-dankel-11-nett.jpg


Kontaktinformasjon til koordinerande einingar i kommunar og helseføretak

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Kontaktinformasjon til koordinerande eining i den enkelte kommune:                                  

 
 

 

KE-område Hardanger

KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING
Jondal

Kontaktperson: Maren Espedal Miille, fysioterapeut
Tlf. 53 67 53 88. Mobil: 473 61 915
E-post: maren-espedal.miille@jondal.kommune.no
Adresse: Kommunehuset,  5627 Jondal

Odda

Kontaktperson: Gunnvor Steinsland Medhus, rådgivar for funksjonshemma
Tlf:  53 65 47 12. Mobil: 97 55 84 07
E-post: gunnvor.s.medhus@odda.kommune.no Adresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda

Ullensvang

Kontaktperson: Aina Samnøy, ergoterapeut
Tlf. 53 67 10 78. Mobil: 901 04 871
E-post: Aina.Samnoy@ullensvang.herad.no
Adresse: Heradshuset, 5780 Kinsarvik

KE-område Sunnhordland

 

KOMMUNE

 

KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bømlo

Kontaktperson: Anne Karin Fossdal
Tlf: 53 42 34 72/907 62 789


E-post: anne.karin.fossdal@bomlo.kommune.no
Adresse: Tenestekontoret, Bømlo helsehus,
Leirdalen 25, 5430 Bremnes

Fitjar

Kontaktperson: Sigrid Fangel, kommunefysioterapeut
Tlf 53 45 85 00. Mobil: 901 37 648
E-post: sifa@fitjar.kommune.no www: www.fitjar.kommune.no
Adresse: Gamle Havnavegen 23, 5419 Fitjar

Kvinnherad

Kontaktperson: Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf 53 48 31 00. Mobil: 951 18 345
E-post: koordinerande.eining@kvinnherad.kommune.no
Adresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

Stord

Kontaktperson: Birgit Almås
Tlf: 53 49 66 00. Mobil: 975 52 000
E-post: tingarkontoret@stord.kommune.no
Adresse: Stord kommune, Kundetorget, Boks 304, 5402 Stord

Tysnes

Kontaktperson: Hildur Heie, kommunalsjef helse og sosial 
Tlf: 53 43 70 65. Mobil: 976 57 601
E-post:  hildur.heie@tysnes.kommune.no
Adresse: Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

 KE-område Haugalandet

 

KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bokn

Kontaktperson: Anne Grethe Osvåg
Tlf  52 75 25 36
E-post: annegrethe.amdalosvag@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Etne

Kontaktperson: Elisabeth Lunde Sørheim, Konsulent for funksjonshemma/fysioterapeut
Tlf: 53 75 80 00. Mobil: 918 10 798
E-post: elisabeth.lunde.sorheim@etne.kommune.no
Adresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Haugesund

Kontaktperson: Katrine Einarsen Høgestøl
Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tlf: 52 74 42 00.
E-post: Katrine.Einarsen.Hogestol@haugesund.kommune.no
Besøksadresse: Kirkegt. 85, 5528 Haugesund. Postadresse: Pb. 2160, 5504 Haugesund

Karmøy

Kontaktperson: Henrik Lindtner
Sentralbord tlf: 52 81 01 22 / 900 54 217
E-post:  hli05@karmoy.kommune.no
Adresse: Bestillarkontoret, Stangelandsgaten 9, 4250 Kopervik.

Sauda

Kontaktperson: Ann Kristin N. Nordvik
Tlf: 52 78 60 71
E-post: ann.kristin.nilsen.nordvik@sauda.kommune.no
Adresse: Åbødalsveien 79,  Postboks 44, 4201 Sauda

Suldal

Kontaktperson Anne Marie Torsteinbø, saksbehandlar ved bestillarkontoret
Tlf: telefon 52 79 23 60
E-post: annemarie.torsteinbo@suldal.kommune.no
Adresse: Bestillarkontoret, Eidsvegen 1, 4230 Sand

Sveio

Kontaktperson: Ann Merete Habbestad, konsulent/saksbehandlar for Tenestekontoret.
Tlf: 53 74 82 11
E-post:  ann.merete.habbestad@sveio.kommune.no
Adresse: Postboks 40, 5559 Sveio

Tysvær

Kontaktperson: Christine Berge Christiansen, koordinator for habilitering og rehabilitering,
Tlf: 52 75 70 45
E-post: christine-berge.christiansen@tysver.kommune.no
Adresse: Pb . 94, 5575 Aksdal

Utsira

Bjørn Ådnesen, rådmann
Tlf: 52 75 01 12 eller sentralbord 52 75 01 00
E-post: bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no
Adresse: Postboks 63, 5547 Utsira

Vindafjord

Kontaktperson: Trine Sørensen, leiar tenestekontoret
Tlf. 53 65 60 48
Epost: trine.sorensen@vindafjord.kommune.no
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Kontaktpersonar i fagavdelingar rehabilitering og habilitering i Helse Fonna HF

 

Kontaktperson på Haugesund sjukehus: Kari Anne Brynjelsen Ringdal, konstituert seksjonsleiar habilitering
Tlf: 52 73 46 04, E-post: kari.anne.brynjelsen.ringdal@helse-fonna.no    
Adresse: post 2170, 5504 Haugesund

Kontaktperson på Odda sjukehus:
Inga Baltaduonyte, fysioterapeut. Tlf:  53 65 12 23
E-post: inga.baltaduonyte@helse-fonna.no   

Kontaktperson på Stord sjukehus:
Herborg Tegle, seksjonsleiar. Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. Tlf: 53 49 12 70
E-post: herborg.tegle@helse-fonna.no  

Forskrift

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator​

Rehabilitering og habilitering i Helse Fonna

Læring og meistring

Habilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering, private avtalar i Helse Vest

Fritt behandlingsval, oversikt over behandlingsstader på helsenorge.no

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Gå til nettstaden for Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.