HELSENORGE

Checkware

Gjennom å sende digitale kliniske skjema til deg, kan du sjølv registrere data sjukehuset treng, før, under, eller etter eit behandlingsforløp. 

Checkware​

​I Helse Fonna nyttar vi eit system som heiter Checkware. ​

Pålogging for pasientar

​​Slik brukar du Checkware


Korleis logge​​ på

Pasientpålogging med Bank-ID (video)

Pasie​ntpålogging uten Bank-ID (video)

​Slik skjer​ oppfølging ved hjelp av digital eigenregistrering​

Før eigenre​​gi​​streringa

Du får tilbod om oppfølging ved hjelp av digital eigenregistrering når du har ordinær time på poliklinikk eller ved anna opphald på sjukehuset.  

Under eige​​​nr​​​egistreringa 

Det blir sendt ei tekstmelding til deg når du skal svare på spørsmåla i eigenregistreringa. Innlogginga kan skje frå mobiltelefon, nettbrett eller PC. Etter innlogging kjem du direkte til spørsmåla. Når du er ferdig, trykker du «levér» og du vil få ei tilbakemelding som syner resultatet. Når det er tid for ny eigenregistrering får du nytt varsel på SMS.  

Vi rår deg til å sjå filmen under før du gjennomfører eigenregistreringa første gong. Den ​er laga av Helse Førde, som også nytter dette. 

Ønskjer du meir informasjon så kan du ta kontakt med di avdeling på sjukehuset. 

Prosessen forklart: 1. sjukehuset sender ut spørsmål til pasienten 2. Pasienten mottek SMS, svarar og sender skjema tilbake 3. Sjukehuset mottek skjemaet og vurderer behov for oppfølging 4. Pasienten får tilbakemelding på om det er behov for anna oppfølging.​

​​


Etter du h​​ar regi​​st​​rert deg

Når du har levert svara dine så blir dei vurderte av helsepersonell. Svara dine gjer at helsepersonell kan tilpasse eventuell vidare oppfølging ein god måte.  

Ta kontakt med di avdeling dersom du ikkje lenger ønskjer å nytte deg av tilbodet om digital eigenregistrering. ​