HELSENORGE

ByggHaugesund2020

Det nye sjukehusbygget i Haugesund er blant dei største investeringa som er gjort på land på Haugalandet gjennom tidene. I 2021 skal nybygget på 18 000 kvadratmeter stå ferdig, deretter skal 6000 kvadratmeter av dagens Haugesund sjukehus byggjast om.

Naboinformasjon: Endret kjøremønster i Litlasundgata

I forbindelse med oppstart av prosjektet Sykehuset Haugesund, vil det bli
endringer i kjøremønsteret i Litlasundgata.

Grønn strek viser rute for trygg ferdsel til myke trafikanter. Blå strek illustrer byggeplassgjerdet. Rød strek innsnevring/sperring av kjørefelt.

Bygg2020-arbeid-litlasundsgata.PNG

 

Arbeidet er i gong

Slik skal det sjå ut

Skisse av nytt sjukehusbygg i Haugesund. (Fotomontasje)

Skisse av nytt sjukehusbygg i Haugesund. (Fotomontasje)

Skisse av nytt sjukehusbygg i Haugesund. (Fotomontasje)

Front på eksisterande og nytt sjukehusbygg. (Skisse)

Uteplass nytt sjukehusbygg. (Skisse)

Interiør nytt sjukehusbygg. (Skisse)

Interiør fødestove i nytt sjukehusbygg. (Skisse)

Fellesareal i nytt bygg. (Skisse)

Oversikt etasjar i nytt bygg. (Skisse)

Bli med på ein flytur over Haugesund og sjå sjukehuset slik det er i dag - og slik det skal bli.


 

Eit nytt sjukehus

Nytt sjukehus kjem pasientane til gode

 Administrerande direktør Olav Klausen. (Foto Eirik Dankel)
Det er planar om ei stor utbygging av sjukehuset i Haugesund med byggestart 2018. Prosjektet for byggHaugesund2020 har peika ut bygging mot vest som den beste løysinga. Det vil gi sjukehuset eit moderne uttrykk med livsviktig innhald for å sikre god pasientbehandling.

​​​​Det er gjennomført ein omfattande ide- og konseptfase kor eit hundretals medarbeidarar har delteke i å finne gode løysingar. Det har vore arbeidd i nærare to år for å sjekke ut ulike alternativ for bygging, kva bygget skal innehalde, kva retning det skal byggjast ut og kor mykje ein kan bygge for. Nå er det tid for forprosjekt.

ByggHaugesund2020 har ei totalramme på vel tre milliardar kroner og arbeidet med  utbygging av Haugesund sjukehus vil helde fram dei neste 15 åra. Første byggetrinn er kostnadsrekna til om lag 1,8 milliardar. Utbygginga av Haugesund sjukehus er i dag teikna inn to større byggetrinn. Andre byggetrinn er kostnadsrekna til om lag 1,5 milliardar kroner. Helse Fonna har ein sunn økonomi som gjer dette mogleg samstundes som Valen, Stord og Odda sjukehus skal drivast og vedlikehaldast.

Nær doblar storleiken

I dag er bygningsmassen som er knytt til Haugesund sjukehus på 40.000 kvadratmeter. Deler av denne er i dårleg forfatning og er ikkje eigna til sjukehusdrift og behandling. Det skal byggjast om lag 30.000 nye kvadratmeter med sjukehus og ulike avdelingar blir flytta frå gamalt til nytt hus.

- Dette vil bli eit viktig prosjekt for pasientane og medarbeidarane ved sjukehuset. Samstundes vil det gi etterlengta oppdrag til byggebransje og næringsliv lokalt, seier Klausen.

- Det er heil nødvendig med ei større utbygging av sjukehuset for å sikre god pasientbehandling. Vi skal behandle pasientar her både i dag og i framtida og vi må strekkje oss for å finne gode løysningar for eit sjukehusbygg som skal vere funksjonelt fram mot 2040. Vi ønskjer at pasientane i Helse Fonna skal få god behandling lokalt. Det krev både standardisering, elastisitet og fleksibilitet, seier administrerande direktør Olav Klausen. Han gler seg over planane om nytt bygg og det arbeidet som er gjort i prosessen.

"Haugesundsmodellen"

Det nye sjukehuset i Haugesund får eit nytt felles akuttmottak for alle typar av pasientar. Driftsmodellen har fullt integrerte kliniske sentra. Det vil enkelt forklart seie at ein byggjer med utgangspunkt i kor pasienten er i sjukehus. Det vil bli samlokalisering av sengepostar og poliklinikkar. Grensene mellom somatikk og psykisk helsevern blir redusert, det same gjeld mellom medisin og kirurgi.  Det er pasientens behov for tenester som er utgangspunkt for korleis bygget skal sjå ut.

Nytenkinga som er til beste for pasient er allereie blitt kalla «Haugesundsmodellen» og er ei integrering av funksjonar rundt den enkelte

- Dette er eit viktig og riktig val, seier Klausen. Pasientbehandlinga innan både somatikk og psykisk helsevern er stadig meir samansett og det er viktig for fagmiljøa dra nytte av kvarandre til beste for pasient.

Brukarane byggjer og tenkjer nytt

Brukarrepresentant Jostein Havnerås. (Foto)
- Det nye sjukehusbygget i Haugesund vil definitivt vere eit stort løft for brukarane. Det slår leiaren i Brukarutvalet i Helse Fonna fast. Jostein Havnerås har vore tett på prosessen frå dag ein.

​​​​​- Dette er veldig positivt for oss som er pasientar og pårørande. Ja, det er rett og slett på tide med renovering og utbygging av Haugesund sjukehus, seier Havnerås. Han har saman med andre brukarrepresentantar brukt mykje tid på ulike einingar på sjukehuset. Dei både ser og opplev at dagens sjukehus skapar utfordringar og ineffektivitet. Han er glad for at pasienten er sett i sentrum i byggeprosessen.

Brukarane er med

- Vi som er brukarar har vore med i alle prosjektgrupper, i styringsgruppa og vi er blitt høyrd i prosessen. Resultatet er at den nye sjukehusfløyen blir bygd som ei ramme for pasientbehandlinga. Einingar blir samlokalisert og poliklinikk, dagbehandling og sengepost vil vere tett knytt både fysisk og fagleg. For pasienten betyr dette at fagfolka er nær der pasienten er, til ei kvar tid, seier Jostein Havnerås. Han trur det nye sjukehusbygget vil gjere det meir effektivt både som pasient, pårørande og som medarbeidar på sjukehuset.

Havnerås har brukt mange timar på sjukehuset etter at han blei leiar i Brukarutvalet i 2015. Det har vore mange rapportar å lese, men det har vore ei spennande reise.

- Dette blir ei veldig bra forbetring for pasientane, seier Havnerås. Han har saman med andre brukarrepresentantar i føretaket vore på synfaring og i møte med fagfolk. Brukarane liker spesielt den såkalla «haugesundsmodellen» kor pasientar anten det er innan rus, psykiatri eller somatikk blir integrert på ein betre måte.

- Vi opplev at det nye sjukehuset legg til rette for at pasientane kan bli betre sett, uavhengig av og på tvers av diagnosar, seier Havnerås. Landets sjukehus arbeidar i tråd med nasjonale føringar for å legge til rette for pasientens helseteneste. Då er brukaren utgangspunkt for dei val og handlingar ein tar.

Pasienten som ressurs

- Det er viktig å nytte oss som pasientar som ein ressurs, seier Havnerås. Han har tru på at medverknaden vil auke yttelegare i framtida og at det blir eit felles mål om å redusere liggetid, samhandle betre og legge til rette for pasient og pårørande på best mogleg måte.

Byggestart i Haugesund er planlagd til 2018. Etter byggetrinn ein håpar leiaren i Brukarutvalet at ein raskt kan starte vidare utbygging. Havnerås krysser fingrene for at prosessen går på skinner og at det blir byggestart som planlagd. Brukarane vil arbeide for at både regionale og nasjonale vedtak går riktig vei. Dei har eit godt samarbeid med det regionale Brukarutvalet, til beste for pasientane på Vestlandet.

Eit spennande arbeid

Prosjektdirektør Laila Nemeth. (Foto) 
Prosjektdirektør for ByggHaugesund2020 er nøgd med arbeidet som er gjort i utarbeidinga av nye Haugesund sjukehus. Meir enn 100 medarbeidarar, tillitsvalde, verneombod og brukarar har delteke i utforminga.
​​
- Det har vore eit utfordrande og veldig spennande arbeid med utarbeiding av konseptfasen, seier Nemeth. I dette arbeidet er det blitt lagt viktige premiss for behandling av pasientar ved Haugesund sjukehus i framtida.

Nærleik

I arbeidet er det tatt utgangspunkt i ulike pasientforløp. Det er sikra nærleik mellom de ulike behandlingstilboda og spesialistane som pasientene trenger for en rask og god utgreiing og behandling.

- Vi samlokaliserar akuttbehandling for somatikk og psykiatri. Dette er nybrottsabreid, seier Nemeth. Også andre pasientgrupper skal bli samlokalisert til beste for behandlinga. Desse er alderspsykiatri og geriatri, hjerte – lunge og gastrokirurgi og gastromedisin.

Modellen for nytenkinga har allereie fått namnet «Haugesundsmodellen». Modellen vil bli fylgt opp med evaluering og fylgjeforsking.

Kvalitetssikra

Gjennom konseptfasearbeidet har det vore ein grundig og systematisk gjennomgang av dei tre alternative løysningsmodellane. Alternativa er evaluert i høve til kvalitet, pasientstryggleik, logistikk, mogleg vidare utvikling av bygg og tenester og økonomisk bæreevne. Evalueringa og prosjektet sin konklusjon om å gå vidare med Vestalternativet har vore gjennom ein ekstern kvalitetssikring. Den påpeikar  at alternativa er tilstrekkeleg og godt vurdert. Kvalitetssikringa støttar val av vest- alternativet.

Det neste året skal prosjektet vidareutviklast. Nybygg og renoverte areal tilhøyrande byggetrinn 1 skal prosjekterast og detaljerast.

- Vi fortsett med den breie involveringa som skal føre til til eit godt bygg for pasientar, besøkande og tilsette ved Haugesund sjukehus, seier Nemeth. Ho ynskjer å rette ein stor takk til alle som har delteke  i arbeidet.

Sett med arkitektens øyne

Arkitektane som arbeider med sjukehusutbygginga. (Foto)
Planleggingen av utbyggingen sykehuset i Haugesund er en spennende og utfordrende oppgave for oss arkitekter. Vi skal kombinere nye fløyer med eksisterende sykehus, vi skal bygge på beste tomten i byen og vi skal legge til rette for bedre trafikkforhold rundt sykehuset. Vi skal skape et unikt nytt bygg.
 
Utsikten mot havet er en gjenkjennbar kvalitet og typisk for Haugesund. Sikten mot Smedasundet er derfor viktig. Vi ønsker at alle uterom, hovedkorridorer, trapperom og vestibyler skal ha utsikt mot vest. Disse sikt-aksene som vi kaller det, bidrar til at man kan orientere seg i bygget. Sett med arkitektenes øyne mener vi at en slik utsikt vil skape trygghetsfølelse og ro for pasientene.

Kvadraturen Haugesund

Haugesund sjukehus ligger sentralt i overgangen mellom den tette byen med kvadratstruktur og de friere eneboligområdene utenfor. Sykehuset er et stort bygg i maritime Haugesund. Nybygget vil være i kontrast til de relativt sett mindre husene omkring. En slik kontrast er både spennende og utfordrende rent arkitektonisk.  Vi opplever at sykehusets plassering og størrelse er akseptert på Haugalandet og at sykehuset er en viktig institusjon for alle.

Vi ønsker at nye Haugesund sjukehus skal fremstå oversiktlig, ryddig, lyst og gi uttrykk for soliditet og trygghet for at man får den beste behandling.

Nye byrom

Sykehusets bymessige plassering og de nye byggene gjør at vi kan etablere nye plassdannelser og bidra til en transformasjon, eller endring, av byen. Vi håper at det kan utvikle seg også andre virksomheter rundt sykehuset og bidra til vekst og utvikling.

Gode uterom og grønne lunger er viktige elementer i sykehuset. Vitenskapelige studier viser at tilgang til eller utsyn over utearealer med grønne elementer har en helende virkning på pasientene, og en stressdempende både på pasienter og ansatte. Vi jobber aktivt med å skape grønne lunger både i form av atriumshager og takhager på den intime tomten. Utbyggingen vil skape nye og spennende byrom. Alle med utsikt mot vest.

Unikt prosjekt

Prosjektet ByggHaugesund2020 er utfordrende. Dagens sykehus er komplekst og kompakt med svært god utnyttelse. Vi vil fortsette prinsippet med å utvikle funksjonelle, kompakte og elastiske bygg til beste for fremtidens pasientbehandling. Det er både interessant og spennende å bygge nytt inntil et eksisterende sykehus som er i drift. Vi vil legge til rette for gode funksjonelle sammenhenger og et helhetlig anlegg gjennom alle byggetrinn. Dette gjør prosjektet unikt for oss arkitekter.

Som arkitekter skal vi utforme bygningene og sørge for at alle behov sykehuset har blir ivaretatt. Vi skal delta i koordineringen av de tekniske anleggene og til slutt sørge for å planlegge innredningen med møbler og fargesetting.

Arbeidet med prosjektet er spennende og utfordrende, vi er stolte over å være med på å sette signatur på bygget.

     


Prosess

Anskaffelser til prosjekt ByggHaugesund 2020

Haugesund sykehus har mangel på areal, dårlig bygningsteknisk tilstand og et stort vedlikeholdsetterslep.  Helse Fonna HF, som eier Haugesund sykehus startet i 2011 å utrede nødvendige tiltak.  Det er deretter gjennomført en planleggingsprosess etter de retningslinjer som gjelder for sykehusprosjekter.  Samtidig med planlegging av utbygging av sykehuset, gjennomføres også en organisasjonsutvikling for å samordne nye bygningsmessige løsninger med nye arbeidsmåter ved sykehuset. Dette skal lede til bedre og mer effektiv pasientbehandling, samt gi bæreevne for en betydelig investering i bygg og utstyr.

Helse Fonna HF har besluttet en utbygging ved sykehuset i Haugesund samt etterfølgende ombygging i eksisterende bygg. Byggeprosjektet benevnes ByggHaugesund2020.  I april 2017 godkjente styret i Helse Fonna HF et forprosjekt som så ble godkjent i Helse Vest RHF i mai.  Forprosjektet er basis for videre fremdrift.  Forprosjektrapporten er tilgjengelig her.

Prosjekteringen utføres av en rådgivnings- og prosjekeringsgruppe bestående av OEC Gruppen AS, Momentum Arkitekter AS, Vikanes Bungum Arkitekter as og Sweco Norge as og AS Bygganalyse.  Gruppen har arbeidet med prosjektet siden konseptfasen. 

Byggearbeidene ved ByggHaugesund2020 planlegges utført i to byggetrinn der første trinn er bygging av 18 000 m2 nybygg med påfølgende ombygging av 6000 m2 fraflyttede lokaler  Annet trinn er planlagt utført noen år etter første og består av et nybygg som er noe mindre enn i byggetrinn 1 med ferdigstillelse planlagt 2030.

Byggetrinn 1 vil bli kontrahert og gjennomført som tre sekvensielle entrepriser samt noen mindre forberedende byggearbeider.  Entreprisene er:

-     Forberedende arbeider; ombygging for ny Behandlingshjelpemiddelsentral og etablering av midlertidig forplass.

-     B01 Grunn- og rivearbeider

-     B02 Nybygg

-     B03 Ombygging

I tillegg skal det anskaffes medisinsk teknisk utstyr.

Plan for bygging og kontrahering er som følger:

Mindre forberedende arbeider som skal utføres i 2017 består av:

a)       Ombygging av ca. 500 m2 eksisterende lokaler til å huse Behandlingshjelpemidler skal skje september-november 2017.   Anbudskonkurranse for hovedentreprisekontrakt utlyses på Doffin medio juni.

b)      Etablering av midlertid adkomstplass inklusive riving av ett hus og noe tilhørende omlegging av tekniske anlegg skal gjennomføres før årsskiftet 2017/18.  Anbudskonkurranse utlyses på Doffin august/september.

B01 Grunn- og rivearbeider skal utføres som en hovedentreprise der Byggherren leverer prosjekteringsmaterialet.

Etablering av 12 000 m2 byggegrop inkluderer utsprengning av ca. 40 000 m3 fast fjell, riving av flere bolighus, omlegging av tekniske installasjoner i grunnen og terrengbehandling inkludert ny gang- og sykkelvei.  Arbeidene skal utføres januar-november 2018.  Begrenset anbudskonkurranse (anbud m/pre-kvalifisering) blir utlyst på Doffin og i den europeiske TED-databasen siste halvdel av juni 2017. 

B02 Nybygg skal gjennomføres som totalentreprise med eksisterende prosjekteringsgruppe tiltransportert totalentreprenøren etter gjennomføring av en samspillfase.  Bygget er på ca. 18 000 m2 og inneholder tunge sykehusfunksjoner som operasjonsstuer og laboratorier, se forprosjektrapporten for detaljer.  Begrenset anbudskonkurranse vil bli utlyst (pre-kvalifisering) i september 2017 og de prekvalifiserte vil få invitasjon til å delta i begynnelsen av januar 2018.  Byggestart forutsatt årsskiftet 2018/19 og ferdigstillelse 2. kvartal 2021 etter utstyrsinstallasjon og prøvedrift. 

Medisinsk utstyr til nybygget er omfattende og vil bli kjøpt inn i flere større og mindre innkjøpspakker i anbudskonkurranser som vil pågå i perioden 2019-2020. 

B03 Ombygging vil starte etter fraflytting av lokaler i første halvår 2021 og det antas at kontraheringen vil starte sent 2020. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om ByggHaugesund2020

Prosjektdirektør Laila Nemeth

Prosjektorganisasjon
Laila Nemeth
Prosjektdirektør

Vidar Støyva
Prosjektkoordinator
vidar.stoyva@helse-fonna.noBernt N. Bjordal
ProsjektleiarGeir Søndenå
Prosjektkoordinator utstyrKenneth Førland
Prosjektleder IKTÅse Lund
HMS-rådgivarOle Nupen
ProsjektstyrerEirik Johan Jakobsen
Byggherreombud,automasjon og  svakstrøm

Harald Lunde - Byggherreombud VVS - foto Eirik Dankel_1.jpg
Harald Lunde
Teknisk byggherreombud VVS
Fann du det du leita etter?