Spiseforstyrring hos barn og unge

Behandlingsprogram

Spiseforstyrringar er ei gruppe psykiske lidingar med symptom som handlar om forholdet til mat, kropp og vekt. Spiseforstyrringar er farleg og går utover både den psykiske og fysiske helsa. Det er gode behandlingstilbod og det er store sjansar for at du kan bli heilt frisk.

Innleiing

Det er ulike typar spiseforstyrringar, som anoreksi, bulimi og tvangsspising. Både gutar og jenter kan få det. Det vanlegaste er å få spiseforstyrringar i ungdomsalder. Små barn kan også få spisevanskar eller problematiske spisevanar som treng behandling. Eksempel kan vere veldig selektivt spisemønster, ulike typar matfobiar eller barneanoreksi.

Barn og ungdom kan ha enkelte teikn på spiseforstyrringar utan å ha alle. Grensa mellom eit anstrengt forhold til mat, kropp og vekt og det å ha spiseforstyrring er glidande. Det er normalt å ha periodar kor du ikkje er nøgd med kroppen din, slurvar med maten eller er ekstra fokusert på "riktig" kosthald. Vi snakkar først om spiseforstyrring når tankar, følelsar og oppførsel knytt til mat, kropp og vekt overskyggar alt anna og går utover korleis du har det til dagleg. Viss du har spiseforstyrring, er det viktig å få hjelp så tidleg som mogleg.

Nokre vanlege teikn på spiseforstyrringar kan vere

 • Vekttap eller manglande vektøking
 • Opptatt av vekt og kropp
 • Oppkast etter måltid
 • Utvikling av unormale spisevanar, som å unngå måltid eller visse mattypar, eller innta store mengder mat
 • Stress og skuld etter å ha spist
 • Trening prega av stress og tvang
 • Forakt for eigen kropp eller korleis du ser ut
 • Humørsvingingar og konsentrasjonsvanskar

Ung og bekymra?

For å bli frisk frå spiseforstyrring er det viktig å få hjelp tidleg. Det er lurt å snakke med foreldra dine eller andre du stolar på om korleis du har det. Du kan sjølv ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen. Du kan også snakke med lærar på skulen eller andre vaksne du stolar på som kan hjelpe deg å komme i kontakt med helsesøster eller andre hjelparar.

Les meir om spiseforstyrring på helsenorge.no

Råd til foreldre

Å vere foreldre eller i nær relasjon til nokon med spiseforstyrring kan vere utfordrande og krevjande. Når nokon i familien er sjuk, påverkar det resten av familien også. Foreldre kan blir veldig fortvila og kjenne maktesløyse. Kva skal og bør vi gjere for å hjelpe? Viss du er bekymra for om ditt barn/ungdom har spiseforstyrring, snakk med han/ho om dette. Klikk på lenka under for råd om korleis du kan gjere det. Du kan også kontakte helsesjukepleiar eller fastlege for å drøfte bekymringa di.

Les meir om å vere pårørande til nokon med spiseforstyrring hos Rådgiving om spiseforstyrrelser

Tilvising og vurdering

Spiseproblem kan behandlast i kommunen, hos helsesjukepleiar, fastlege eller kommunepsykolog. Barn og unge med mistanke om spiseforstyrring skal tilvisast til BUP. Det er fastlegen som vurderer kor alvorleg spiseforstyrringa er og om det er behov for behandling.

Samhandlingsforløp for spisevanskar i Helse Fonna

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Last ned tilvisingsskjema 

Tilvisinga bør innehalde:

 • Beskriving av pasientens symptom og funksjon
 • Somatisk status:
  - Vekt og vektutvikling (KMI/percentilskjema)
  - Blodtrykk, puls, blodprøvar
  - Menstruasjon
 • Tilvisars vurdering av pasienten
 • Beskriving av det psykososiale miljøet rundt pasienten
 • Komparentopplysningar
 • Tiltak som er utprøvd i kommunale tenester
 • For å sikre god overføring, skriv namn og telefonnummer til samarbeidande instansar.

For meir informasjon og rettleiing om tilvisingar til spesialisthelsetenesta: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Utgreiing

Utgreiing av spiseforstyrringar skjer ved poliklinikken i BUP. Ved første samtale lagar vi ein plan for utgreiinga saman med barnet/ungdommen og føresette. Utgreiinga kan innehalde samtalar med barnet/ungdommen, samtalar med føresette, utfylling av spørreskjema og legeundersøking. Etter at utgreiinga er gjennomført, får barnet/ungdommen og føresette tilbakemelding om diagnosen og tilrådingar om behandling.

Behandling

Behandling av spiseforstyrringar skjer i poliklinikken ved BUP viss somatisk helse er stabil. Forskning har vist at familiebasert terapi er den mest effektive behandlingsmetoden for barn og ungdom med spiseforstyrringar. Spiseforstyrringar påverkar heile familien og det er derfor ønskeleg at alle er med i behandlinga. Av og til kan kan familebehandling vere vanskeleg, for eksempel viss det er mange konfliktar i familien. Då kan ungdommen få behandling med kognitiv atferdsterapi og foreldre bli involvert i deler av behandlinga.

Viktige element i behandlinga vil vere:

 • Informasjon om spiseforstyrring, vanlege kjenneteikn og konsekvensar av sjukdomen
 • Legeundersøkingar og somatisk oppfølging
 • Behandling som er retta mot reduksjon av symptom på spiseforstyrringar, som normalisering av vekt og reduksjon av overspising og/eller oppkast
 • Rettleiing til foreldre og andre viktige personar rundt barnet/ungdommen.

Dersom barnet/ungdommen har alvorlege somatiske følgjer av spiseforstyrringa eller ikkje blir betre av poliklinisk behandling, vil vi vurdere om det er nødvendig med innlegging ved barneavdeling eller BUP i ein periode.

Oppfølging

Når behandlingar i BUP skal avsluttast, sender vi ei skriftleg tilbakemelding (epikrise) til fastlegen og eventuelt den som sendte tilvisinga til BUP. Her står om det er behov for oppfølging i kommunen og kva tilbodet bør innehalde. Det står også kva som kan vere grunn til ny tilvising til BUP.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

BUP Haugesund

Telefon 52 73 28 00, måndag - fredag 08.00-15.30
Besøksaddresse: Vinjesgate 10, 5522 Haugesund

BUP Stord

Telefon 53 49 12 10, måndag - fredag 08.00-15.30
Besøksadresse Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord
Utekontor Husnes:  Aksen i 2. etasje, med inngong frå parkeringsplassen ved NAV.
Utekontor Odda: Folgefonn DPS, 1. etasje Odda aldersheim. Telefon 53 49 12 20 / 53 46 47 90 (Husnes)

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?