HELSENORGE
Smertepoliklinikk

Smerter - tilbod ved tverrfagleg smertepoliklinikk

Langvarige smertetilstandar er ofte sammensette. Smertereduksjon, eigenmeistring og auka funksjonsnivå kan gi betre livskvalitet.

Ventetider

Innleiing

Utgreiinga skjer tverrfagleg etter ein biopsykososial modell. Målet er å forstå korleis både biologiske, psykologiske og sosiale faktorar påverkar eit sjukdoms- og smertebilde. Langvarige smertetilstandar er ofte sammensette og derfor blir alle desse faktorane kartlagt og vurdert av fleire fagfolk. Ved smertepoliklinikken på Odda sjukehus arbeider helsepersonell som lege, sjukepleiar, fysioterapeut og psykolog.

Nokre pasientar kjem til utgreiing med håp eller forventning om å bli heilt smertefri. Det er sjeldan at ein oppnår dette umiddelbart, men tverrfagleg arbeid og samarbeid med pasienten kan bidra til mellom anna smertereduksjon, betre smertemeistring, auka funksjonsnivå og slik totalt sett betre livskvalitet.

Tilvising og vurdering

Smertepoliklinikken tar imot tilvisingar frå fastlegar i Helse Fonna-området. Merk tilvisinga «Smertepoliklinikk» og send til Helse Fonna, Odda sjukehus. Pasienten sin smertetilstand må vere ferdig utgreidd og avklart.

Kva kan vi ikkje tilby?

 • Blokade
 • Vurdering av arbeidsevne
 • Spesialisterklæringar
 • Medikamentavvenning
 • Tilbod til pasientar med rusavhengigheit
 • Tilbod til pasientar under 18 år. Desse må tilvisast Haukeland universitetssjukehus
 • Tilbod til pasientar med maligne smerter
 • Tilbod til pasientar med pågåande, uavklarte forsikringssaker.
Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

 • Forventningar til vurdering
 • Klar beskriving av problemstilling
 • Aktuell sjukehistorie og tidlegare/andre sjukdomar
 • Samanfatting av tidlegare utgreiingarog resultat (på eit relevant detaljnivå)
 • Tidlegare behandling og eventuell effekt
 • Medikamentanamnese
 • Funksjonsnivå (evne til deltaking i det daglege)
 • Psykososial anamnese inkludert arbeidsstatus og familieforhold
 • Eventuelt opplysningar om psykologisk oppfølging/behandling

Kopi av tidlegare epikriser kan leggast ved, men erstattar ikkje ein gjennomtenkt tilvisingstekst.

 

Før

Du får innkallingsbrev før dei ulike konsultasjonane. Vi ber deg også om å fylle ut eit kartleggingsskjema før første time. Vi ønsker at du tar med deg ei oppdatert medisinliste til første time. Viss du har informasjon om eventuell behandling og medisinar du har prøvd tidligare, er det fint om du tar med det også.

Under

Eit typisk forløp hos oss har fem konsultasjonar fordelt over tre dagar. Desse tre dagane er ikkje påfølgande, men fordelt over ein periode.

I utgreiingsperioden vil du ha konsultasjonar med helsepersonell som lege, sjukepleiar, fysioterapeut og psykolog. Som regel vil du ha time til to faggrupper for kvart oppmøte. Her vil vi snakke med deg om di smertehistorie, noverande livssituasjon, korleis du fungerer i det daglege, tidlegare behandling, eigenmeistring og personlege mål. Det vil bli gjort fysiske undersøkingar hos lege og fysioterapeut. Du vil få råd og rettleiing undervegs.

Nokre pasientar blir kun kalla inn til éi eller to faggrupper etter vurdering basert på tilvisinga. Desse har ikkje tverrfagleg tilbakemeldingssamtale.

Forløpet blir avslutta med ein tverrfagleg tilbakemeldingssamtale der du møter alle faggruppene samla. Her presenterer vi alle råd og tilrådingar om vidare tiltak. Pårørande, fastlege eller andre du ønsker å ha med er velkomne. Vi sender deretter ei samanfatting (epikrise) til fastlegen din.


Etter

Smertepoliklinikken fungerer som rådgivar til fastlegen om aktuelle tiltak, som for eksempel medisinjustering, behandlingstilbod og eigenmeistring. 

Etter det tverrfaglege møtet blir oppfølginga hos oss avslutta, og fastlegen din har ansvar for den vidare oppfølginga av deg.

Kontaktinformasjon

Transport Odda sjukehus

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

Daglegvare Odda

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Odda

​Kantina ligg i U-etg.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.30

Det ligg ein kiosken ved hovudinngangen
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.

Kiosken har ikkje betalingsterminal.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Odda

Det er ikkje minibank ved sjukehuset. ​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering Odda

Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.
Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?