HELSENORGE

Rus - døgnbehandling

Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) omfattar tilbod om døgnbehandling.