Rus - døgnbehandling

Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) omfattar tilbod om døgnbehandling. TSB er heimla i spesialisthelsetenestelova, og pasienten sine rettar går fram av pasientrettighetsloven.

Før

For at ei døgninnlegging skal gi best mogleg resultat er det viktig med godt forarbeid. Forarbeidet består i å avklare fleire forhold relatert til pasienten sin situasjon. Det er også viktig at institusjonen er best mogleg kjent med pasienten sin situasjon.

For dei pasientane som har lokal oppfølging, er det viktig at det blir knytt kontakt mellom behandlingsinstitusjon og det lokale hjelpeapparatet.

Under

Når du får døgnbehandling for rusmiddelproblem, så bur du her på institusjonen. Tilbodet består av individuelle samtalar og deltaking i grupper. Behandlinga blir lagt til rette ut i frå dine behov. Her er behandlingspersonell tilgjengeleg gjennom heile døgnet. 

Etter

Etter eit opphald her skal det lokale hjelpeapparatet ta over. Før du avsluttar døgnbehandlinga blir det halde møte/samtalar mellom sjukehuset og det lokale hjelpeapparatet.

Ved utskriving mottek du og den som tilviste deg ein epikrise som er ei oppsummering av opphaldet og ei anbefaling av vidare tiltak.

Eksterne kurs

  • Torsdag 04.06.
    Bedre rusbehandlingOslo universitetssykehus

    DENNE KONFERANSEN ER AVLYST. Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres resultatene av behandlingen. En nasjonal konferanse oppsummerer erfaringene.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?