Haugland DPS

Panikkliding - internettbehandling

eMeistring er veileda internettbehandling for sosial angst, panikkangst og depresjon. Behandlinga bygger på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angstlidingar.

Innleiing

Behandlinga i eMeistring er modulbasert og varer opp til 14 veker. Kvar veke får du oppfølging frå ein behandlar via internett som rettleiar deg i behandlinga. Ein viktig del av behandlinga er å systematisk utsetje seg for situasjonar som fører til angst og å arbeide systematisk med korleis ein tolkar og forstår slike situasjonar.

eMestring-behandlinga består av skriftleg informasjon og øvingar. Du lurer sikkert på om det er mogeleg å bli kvitt panikklidelse berre ved å lese ein tekst. Programmet er prøvd ut i Noreg og Sverige med svært gode resultat. Og betringa varer over tid. Etter avslutta behandling har deltakarar blitt følgt opp i inntil to år, og dei gode resultata held seg fortsatt!

Ein av grunnane til at effekten varer så lenge, er at dette er eit program som er basert på læring og øvingar. Når vi har lært oss noko, blir det ein naturleg del av reaksjonane våre, og vi bærer lærdommen med oss og kan bruke den også etter at behandlinga er avslutta. Det er vårt håp at du også vil lære ny kunnskap og nye ferdigheter ved å delta i eMestring.no for panikkliding – kunnskap og ferdigheter som du vil ha nytte av resten av livet. Det finnes naturligvis ikkje nokon garanti for at du aldri vil få eit panikkanfall igjen, men på bakgrunn av dei gode resultata frå tidlegare undersøkingar, synes vi likevel at du bør gi programmet en sjanse.

For å oppnå resultat av behandlinga er det altså ikkje nok å berre lese teksten i modulane. Det er mengda tid og krefter du legg i arbeidet med programmet som har mest å seie for kor vellukka behandlinga blir. Det er viktig at du verkeleg investerer tid og krefter i øvingane, og at du øver jevnt og trutt. Jo meir tid du bruker på eMestring.no, desto større utbytte får du av programmet. Dette krev naturligvis at du er motivert.

Kva er panikkliding?

Panikkliding er ein tilstand der ein gjentekne gonger får panikkanfall som er kjenneteikna av fleire av dei følgjande symptoma; hjartebank, kjenna seg svimmel, skjelving, trykk i brystet, sveitte, kjensle av uverkelegheit eller kvalme / uroleg mage. 

Sjå nokre av tilbakemeldingane vi har fått frå tidligare brukarar:

 • «Eg er ikkje lenger så redd symptoma som kommer med angsten»
 • «Eg forstår angsten, og er ikkje lenger så redd den»
 • «Eg har blitt mindre redd for panikkangsten»
 • «Eg har lært at dette er "normale" reaksjonar for menneske. At eg ikkje er aleine om å ha angstproblem»
 • «Programmet beskriver følelsane eg har ved et panikkanfall, og forklarer korleis eg skal forholde meg til det»
 • «Eg har fått tillit til teknikkar som hjelper meg å mestre angsten»
 • «Eg tenker at eg skal klare å takle situasjonar som før syntes umulige»
 • «Eg trivast i mitt eige selskap åleine heime. Drar stader eg ikkje ville gjort før»
 • «Eg har lært å puste med magen! No køyrer eg bil!»

Tilvising og vurdering

Alle som ynskjer behandling i eMeistring må tilvisast frå fastlege, spesialisthelsetenesta eller annan lege eller psykolog. For å delta i behandling må du vere over 18 år.

Vi tilrår ikkje jevnleg bruk av B-preparat samstundes som ein arbeider med eMeistringbehandlinga. Behandlingstilbodet går som hovudregel føre seg utan bruk av angstdempande medikament og desse bør blir seponert før tilvising. Du må vere motivert for eksponering for frykta situasjonar utan medikamentell støtte, og h*n må tåle symptomtrykket som følgjer av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (same dose dei siste 4 vekene) med anna psykofarmaka er uproblematisk saman med eMeistring.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Tilvisinga må innehalde:

 • Pasientdata
  Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.
 • Vurdering av rett til helsehjelp
  Informasjon om vurdering av rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta når det er føretatt (kven har vurdert, datoar, fristar, innfridde fristar).
 • Tilhøyrande DPS
  Kva for eit DPS/poliklinikk er pasienten tilhøyrande? eMeistring treng kontaktinfo i tilfelle behov for kontakt ved akutte høve.
 • Tilvisingsdiagnose
  Hovuddiagnose og evt. bidiagnose. Dersom eMeistring skal gi eit tilbod må pasienten sitt hovudproblem være sosial angst, panikkliding med/utan agorafobi eller mild til moderat depresjon.
 • Bakgrunn
  Oppvekstforhold, familieforhold og nettverk, omsorgsansvar for barn eller andre, sivilstatus, buforhold, arbeid, trygd, individuell plan.
  Sjekk spesielt ut om pasienten har lese- og/eller skrivevanskar, om h*n kan forstå norsk på eit god nivå, og om h*n har tilgang til internett.
 • Psykiatrisk sjukehistorie
  Tidlegare betydningsfulle symptom og problem, tidlegare diagnosar, tidlegare behandling og utbytte av denne. Har pasienten erfaring med bruk av sjølvhjelp frå tidligare
 • Aktuelt
  Aktuelle problem som pasienten søker behandling for (debut, årsaksforhold, symptom, behandling, forløp, betydning for funksjon, livskvalitet), her også opplysningar omkring evt. rusproblematikk, suicidalitet og voldsrisiko. Angi pasienten sin motivasjon for denne type behandling og kva informasjon pasienten har fått om behandlingsforma.
 • Relevant somatisk problematikk
  Føreligg det ustabile og/eller uavklarte somatiske tilstander?
  Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrringar eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lågt blodtrykk eller graviditet er ikkje foreneleg med behandlinga for panikkliding.
 • Medikamentbruk
  Preparatnavn, formulering, styrke, dosering.
  Her bør det spesielt vere angitt kor lenge pasienten har stått på aktuell psykofarmaka og evt. bruk av B-preparat. Jevnleg bruk av B-preparat gjer behandling i eMeistring kontraindisert. Behandlingstilbodet føregår som hovudregel utan bruk av angstdempande medikament og desse bør seponerast før tilvising. Pasienten må kunne motiverast for eksponering for frykta situasjonar utan medikamentell støtte, og h*n må tåle symptomtrykket som følgjer av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (same dose dei siste 4 vekene) med anna psykofarmaka er uproblematisk saman med eMeistring.
 • Vurdering med grunngjeving for tilvising
  Diagnose, sjølvmordsrisiko, problemforståing, prognose.
  Angi pasienten sin motivasjon for denne type behandling og kva informasjon pasienten har fått om behandlingsforma.

eMeistring eignar seg ikkje for personar med:

 • Moderat til høg suicidalfare, der behovet for ivaretaking og tilsyn fører til at behandling over internett ikkje er tilstrekkeleg. Dette utelukkar også personar som nylig har gjennomført suicidforsøk.
 • Psykoseproblematikk. Dersom pasienten har fungert stabilt utan pågåande psykotiske symptom over tid, og har ein behandlingskontakt i spesialisthelsetenesta som kan ivareta og følgje h*n opp ved behov kan ein motta behandling i eMeistring for komorbid panikkangst, sosial angst eller mild til moderat depresjon.
 • Ubehandla alkohol- eller narkotikaproblematikk, eller medikamentavhengigheit som kan utgjere eit hinder for behandling.
 • Nylig oppstarta eller endring av dose psykofarmakabehandling. Effekt av medikamentet bør først evaluerast. Pasienten må ha stått på stabil dose 4 veker før oppstart i eMeistring.
 • Jevnleg bruk av B-preparat. Behandlingstilbodet føregår som hovudregel utan bruk av angstdempande medikament og desse bør seponerast før tilvising. Kontakt eMeistring dersom du ønsker å diskutere unntak.
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjarterytmeforstyrringar eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lågt blodtrykk eller graviditet er ikkje foreinleg med behandlinga for panikkliding.
 • Alvorleg depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikkje funne evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personar med bipolar depresjon. Personar med godt regulert bipolar liding kan ha nytte av og få behandling for komorbid panikkliding eller sosial angst.
 • Lav motivasjon eller annan funksjonspåverknad (f.eks. høg initiativløyse eller konsentrasjonsvanskar) som gjer det vanskeleg å gjennomføre internettbehandling, som krev høg grad av ansvarstaking. Ustabile eller vanskelege ytre forhold, for eksempel livskriser, kan også gje nedsett funksjon og vanskar med å følgje opp behandling over internett.
 • Personar med lese- og/eller skrivevanskar, inklusivt vanskar med det norske språk, kan ha utfordringar med å gjennomføre programmet grunna store mengder tekst og skriveoppgåver ein skal gjennom.
 • Bustad utanfor Norge.
 • Forventa lengre fråvær enn 2 veker i løpet av behandlingstida.
 • Komorbiditet som erfaringsmessig kan gjere rettleia internettbehandling vanskeleg er: GAD, hypokondri, neuropsykotiske forstyrrelsar, PTSD og engsteleg/ unnvikande personlighetsforstyrring.

Før

Før du kan logge deg på i eMeistring må du komme til ein utgreiingsamtale ansikt-til-ansikt. I denne samtalen vil vi fortelje om behandlinga og du kan kome med spørsmål.

Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMeistringprogramma nyttar pasient og behandlar sikkerheitsnivå 4 for å logge seg på. Sikkerheitsnivå 4 er meint for sikring av sensitiv informasjon, det høgaste nivå vi har i Norge i dag.

Sikkerheitsnivå 4 er definert av norske myndigheter og vert forvalta av Post- og Teletilsynet. Innlogging til eMeistringprogramma med sikkerheitsnivå 4 skjer via BankID og Buypass.

Ta kontakt med banken din for å bestille BankID. Buypasskort kan du bestille saman med din behandlar i eMeistring.

Under

Behandlinga er modulbasert og varer opp til 14 veker. Kvar veke får du oppfølging frå ein behandlar via internett som rettleiar deg i behandlinga. eMestring inneheld det same som du hadde mottatt dersom du fekk behandling hos ein behandlar. Programmet består av 9 modular, og vi tilrår at du bruker 7-10 dagar på kvar modul. Modulane er lagt opp slik: Først les du igjennom teksten. Så svarar du på spørsmål og gjennomfører øvingar som er knytt til det du les. Kvar veke vil du også ha kontakt med din behandlar. Du vil motta ein ny modul når du er ferdig med den forrige.

Det er slitsamt og krevjande å ha ei angstliding. Arbeidet du skal gjere i eMeistring krev også mykje av deg. Dette fordi du i programmet øver på å handtere angsten din på ein ny måte, på ein gradvis og kontrollert måte. Å jobbe med angst inneber å utsette seg for det ein er redd for. Ein som har hatt angst over lengre tid er ofte blitt ekspert på å unngå den, men dessverre bidrar dette til å vedlikehalde problema. Målet er at du skal utsette deg for ubehaget og gradvis ta tilbake kontroll i kvardagen din. At du har bestemt deg for å gå i gang med denne behandlinga er ei tøff, men god avgjerd du har tatt for deg sjølv! Det krev både mot og motivasjon!

For mange er det nyttig å minne seg om at angsten allerede tar mykje krefter og at kreftene som brukes på behandlinga er ei god investering i fremtida. Det er flott om du har mulighet til å få med deg ein person som kan støtte deg i løpet av behandlinga - dette kan hjelpe deg framover om du slit med motivasjonen undervegs. La gjerne denne personen få lese modulane og gjennom det få vite kva du held på med.

Etter

Når du har fullført behandlinga vil du avslutte kontakten med din terapeut. Terapeuten vil kalle deg inn til ein avsluttande ansikt-til-ansiktsamtale der de saman summerer opp arbeidet som er gjort. Du vil i 6 månader ha tilgang til all tekst og oppgåvene dine i programmet.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Transport Haugland DPS

​Det er busshaldeplass like ved Haugaland DPS. Søk på haldeplassen "Lysskar" i reiseplanleggaren. Ruteinformasjon finn du på www.kolumbus.no

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Parkering Haugaland DPS

​Parkeringsplass for pasientar og besøkande ligg like utanfor bygget. Alle oppmerka parkeringsplassar kan nyttast. Parkering er gratis

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?