HELSENORGE

Lågt stoffskifte

Hypotyreose betyr at skjoldbruskkjertelen ikkje produserer nok hormon. Det viktigaste hormonet er thyroksin.

Innleiing

Den vanlegaste årsaka til hypotyreose er at kroppens eige forsvarssystem har øydelagt skjoldbruskkjertelen sin funksjon. Ein kjenner ikke til årsakene fullt ut, men veit at arv spelar ei rolle. Stråling, medikament og operasjonar kan også føre til svikt i produksjon av thyroksin.

Tilvising og vurdering

Dersom du har primær hypotyreose utan tilleggsproblem, skjer utgreiing og behandling hos fastlegen din. Fastlege kan vise deg til sjukehus dersom du treng vidare utgreiing eller behandling.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Tilvisinga må innehalde opplysningar om

  • grad av hypotyreose (blodprøvesvar: TSH, fritt T4 og anti TPO)
  • mistanke om annan endokrin svikt
  • andre sjukdomar, spesielt andre immunologiske sjukdomar
  • graviditet
  • fertilitetsproblem

Utgreiing

Blodprøvar vil gi svar på om stoffskiftet er høgt, lågt eller normalt. Vanlegvis gjer fastlegen din dette. Lege vil også vurdere andre diagnosar som kan forklare symptoma eller ha betydning for behandlingstiltak.

Behandling

Behandlinga er medisinar. I nokre tilfelle vel ein å vente med oppstart med medisinar, og følgjer opp med jamlege blodprøvar.

Medikamentell behandling med levothyroksin:
Behandlinga blir følgt opp med blodprøvar for kontrollere at ein oppnår normalisering av hormonnivå. Nokre pasientar, for eksempel pasientar over 60 år eller pasientar med hjartesjukdom, vil ha behov for sakte opptrapping av dosen.

Doseendring kan vere naudsynt ved vektendring og aldring eller ved kombinasjon med andre medikament som for eksempel: østrogener, androgener, tyrosinkinasehemmere, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, rifampin, sertralin, laksantia.

Oppfølging

I dei fleste tilfelle er medikamentell behandling livslang og det er tilrådd å ta blodprøvar for kontroll 1-2 gonger i året. Desse kan du ta hos fastlegen.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?