HELSENORGE

Invasiv ventilasjon

Invasiv ventilasjon er respiratorbehandling tilslutta trakeostomi. Trakeostomi er eit inngrep der det blir laga eit hol på halsen og inn i luftrøyret, for å gjere deg i stand til å trekke pusten midlertidig utanom strupehovudet. Behandlinga blir valt når det er behov for mekanisk pustestøtte størstedelen av døgnet.

Innleiing

Tilvising og vurdering

Du vil bli tilvist til lungemedisinsk utgreiing av enten fastlege eller den avdelinga på sjukehuset du er tilknytt.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Standard tilvising til spesialist (lungelege) med kompetanse i LTMV skal innehalde: 

  • Diagnose 
  • Spirometri (VC < 60 %) 
  • Anamnese: symptom på hypoventilasjon (dyspné, dagtrøyttleik, dårleg søvnkvalitet, (morgon)hovudverk, residiverande nedre luftvegsinfeksjonar) 
  • Kognitiv funksjon. Forstår pasienten kva LTMV inneber?  
  • Ønske som pasienten (og pårørande) har når det gjeld LTMV 
  • Vil pasienten sjølv kunne administrere BiPAP/respirator med masketilslutning 
  • Heimeforhold/nettverk/heimesjukepleie 
 


 


 

Før

Du vil bli innlagt på lungeovervaking dagen før operasjonen. Her får du samtale med anestesilege og den kirurgen som skal operere deg. Du vil vere fastande frå midnatt.

​Faste

Før operasjonen må du faste. Det inneber at du ikkje kan ete, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må vere tom for at ikkje mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følgjer instruksjonane om korleis du skal kome godt førebudd til sjukehuset. Dersom du ikkje følger reglar om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsetje operasjonen.

Du skal ikkje ete fast føde eller drikke mjølk i 6 timar før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te, kaffi utan mjølk/fløyte) inntil 2 timar før planlagt operasjon. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timar før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisinar med eit glas vatn (maks. 150 ml).

Ved spesielle inngrep kan det vere andre rutinar som gjeld. Dette blir du orientert om på sjukehuset før operasjonen.


 

Under

Når du kjem til operasjonsstua, blir du lagt i narkose av anestesilege. 
Under operasjonen blir det laga eit hol på halsen og inn i luftrøyret ditt for å gjere deg i stand til å trekke pusten midlertidig utanom strupehovudet. Inn i dette hòlet blir det lagt ein tube / eit røyr som blir festa med eit band rundt halsen din.

Etter

Etter operasjonen vil du bli liggande på oppvaking ein kort periode. Deretter blir du flytt over til overvakinga.

Tuben skal du ha i 7–10 dagar. Dette er fordi tuben skal danne ein kanal. Etter dette blir den bytt ut med ein silikontube som er mjukare enn den første.  


Ver merksam

Respirator tilslutta trakeostomi kan vere eit behandlingsval når det er behov for mekanisk pustestøtte største delen av døgnet. Det er viktig at du er klar over kva praktiske fordelar og ulemper det kan medføre å ha ein trakealtube, før denne blir innlagt.

Fordelen er at du har full kontroll over respirasjonen, og at du har tilgang til reingjering og trakealsuging. Ulempa er auka infeksjonsrisiko, eventuelt tale- og etevanskar samt at det krevst ein mykje utstyr og hjelp. Dersom du er avhengig av respiratoren heile døgnet for å puste, skal det vere ein person tilgjengeleg saman med deg heile døgnet. 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?