Haugland DPS

Depresjon - internettbehandling

eMeistring er veileda internettbehandling for sosial angst, panikkangst og depresjon. Behandlinga bygger på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angstlidingar.

Innleiing

Behandlinga i eMeistring er modulbasert og varer opp til 14 veker. Kvar veke får du oppfølging frå ein behandlar via internett som rettleiar deg i behandlinga. Når vi er deprimert er det lett for å havne i en ond sirkel der mindre aktivitet fører til mindre energi og glede, som så fører til mindre aktivitet og så videre. Ein viktig del av behandlinga er å komme i gang med aktivitet. Du skal kjempe imot det som kjennes tungt og vanskelig akkurat nå, og finne frem til det som gir deg energi og er bra for deg i lengden.

eMeistring-behandlinga består av skriftleg informasjon og øvingar. Du lurer sikkert på om det er mulig å bli kvitt depresjonen din berre ved å lese ein tekst. Programmet er prøvd ut i Norge og Sverige med svært gode resultat. Og betringa varer over tid. Etter avslutta behandling har deltakarar blitt fulgt opp i inntil to år, og dei gode resultata held seg fortsatt! Ein av grunnane til at effekten varer så lenge, er at dette er eit program som er basert på læring og øvingar. Når vi har lært oss noe, blir det ein naturleg del av reaksjonane våre, og vi bærer lærdommen med oss og kan bruke den også etter at behandlinga er avslutta. I tillegg til at behandlinga hjelper seier også dei aller fleste at dei er nøgd med denne typen behandling og at dei synast det er den riktige behandlinga for sine plager.

For å oppnå resultat av behandlinga er det altså ikkje nok å bare lese teksten i modulane. Det er mengda tid og krefter du legg i arbeidet med programmet som har mest å seie for kor vellukka behandlinga blir. Det er viktig at du verkeleg investerer tid og krefter i øvingane, og at du øver jevnt og trutt. Jo meir tid du bruker på eMestring.no, desto større utbytte får du av programmet. Dette krev naturligvis at du er motivert.

Kva er depresjon?

Det er normalt å være trist frå tid til annan, men depresjon er meir enn å føle seg ulykkelig. Når du er deprimert varer det lave stemningsleiet over tid. Det påverkar også søvn, forholdet til andre, jobb og matlyst. Depresjon er veldig vanlig og rammer ca. 17 % av befolkninga på eit eller anna tidspunkt i livet. Hovudsymptoma på depresjon er tristhet mesteparten av tida, nedsett interesse for ting du likar til vanleg, mindre initiativ og følelsen av å være veldig trøtt. Hvis du er deprimert, har du i tillegg hatt nokre av desse symptoma mesteparten av tida, i minst to veker:

 • Problem med å sove, eller for mye søvn
 • Vanskar med å konsentrere deg eller å ta avgjersler
 • Låg sjølvtillit
 • Enten lite matlyst eller økt appetitt
 • Grunnlaus skyldfølelse
 • Følelse av å være enten "giret" eller at alt går sakte
 • Sjølvmordstankar
 • Irritasjon
 • Engstelighet

Tilvising og vurdering

Alle som ynskjer behandling i eMeistring må tilvisast frå fastlege, spesialisthelsetenesta eller annan lege eller psykolog. For å delta i behandling må du vere over 18 år. 
 
Vi tilrår ikkje jevnleg bruk av B-preparat samstundes som ein arbeider med eMeistringbehandlinga. Behandlingstilbodet går som hovudregel føre seg utan bruk av angstdempande medikament og desse bør seponerast før tilvising. Du må kunne motiverast for eksponering for frykta situasjonar utan medikamentell støtte, og h*n må tåle symptomtrykket som følgjer av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (same dose dei siste 4 vekene) med anna psykofarmaka er uproblematisk saman med eMeistring.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Tilvisinga må innehalde:

 • Pasientdata
  Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.
 • Vurdering av rett til helsehjelp
  Informasjon om vurdering av rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta når det er føretatt (kven har vurdert, datoar, fristar, innfridde fristar)
 • Tilhøyrande DPS
  Kva for eit DPS/poliklinikk er pasienten tilhøyrande? eMeistring treng kontaktinfo i tilfelle behov for kontakt ved akutte høve.
 • Tilvisingsdiagnose
  Hoveddiagnose og evt. bidiagnose. Dersom eMeistring skal gi eit tilbod må pasienten sitt hovudproblem være sosial angst, panikkliding med/utan agorafobi eller moderat depresjon.
 • Bakgrunn
  Oppvekstforhold, familieforhold og nettverk, omsorgsansvar for barn eller andre, sivilstatus, buforhold, arbeid, trygd, individuell plan.
  Sjekk spesielt ut om pasienten har lese- og/eller skrivevanskar, om h*n kan forstå norsk på eit god nivå, og om h*n har tilgang til internett.
 • Psykiatrisk sjukehistorie
  Tidlegare betydningsfulle symptom og problem, tidlegare diagnosar, tidlegare behandling og utbytte av denne. Har pasienten erfaring med bruk av sjølvhjelp frå tidligare.
 • Aktuelt
  Aktuelle problem som pasienten søker behandling for (debut, årsaksforhold, symptom, behandling, forløp, betydning for funksjon, livskvalitet), her også opplysningar omkring evt. rusproblematikk, suicidalitet og voldsrisiko. Angi pasienten sin motivasjon for denne type behandling og kva informasjon pasienten har fått om behandlingsforma.
 • Relevant somatisk problematikk
  Føreligg det ustabile og/eller uavklarte somatiske tilstander?
  Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrringar eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lågt blodtrykk eller graviditet er ikkje foreineleg med behandlinga for panikkliding.
 • Medikamentbruk
  Preparatnavn, formulering, styrke, dosering.
  Her bør det spesielt vere angitt kor lenge pasienten har stått på aktuell psykofarmaka og evt. bruk av B-preparat. Jevnleg bruk av B-preparat gjer behandling i eMeistring kontraindisert. Behandlingstilbodet føregår som hovudregel utan bruk av angstdempande medikament og desse bør seponerast før tilvising. Pasienten må kunne motiverast for eksponering for frykta situasjonar utan medikamentell støtte, og h*n må tåle symptomtrykket som følgjer av kontinuerlig eksponering. Stabil medisinering (same dose dei siste 4 vekene) med anna psykofarmaka er uproblematisk saman med eMeistring.
 • Vurdering med grunngjeving for tilvising
  Diagnose, sjølvmordsrisiko, problemforståing, prognose.
  Angje pasienten sin motivasjon for denne type behandling og kva informasjon pasienten har fått om behandlingsforma.

eMeistring eignar seg ikkje for personar med:

 • Moderat til høg suicidalfare, der behovet for ivaretaking og tilsyn fører til at behandling over internett ikkje er tilstrekkeleg. Dette utelukkar også personar som nylig har gjennomført suicidforsøk.
 • Psykoseproblematikk. Dersom pasienten har fungert stabilt utan pågåande psykotiske symptom over tid, og har ein behandlingskontakt i spesialisthelsetenesta som kan ivareta og følgje h*n opp ved behov kan ein motta behandling i eMeistring for komorbid panikkangst, sosial angst eller mild til moderat depresjon.
 • Ubehandla alkohol- eller narkotikaproblematikk, eller medikamentavhengigheit som kan utgjere eit hinder for behandling.
 • Nylig oppstarta eller endring av dose psykofarmakabehandling. Effekt av medikamentet bør først evaluerast. Pasienten må ha stått på stabil dose 4 veker før oppstart eMeistring.
 • Jevnleg bruk av B-preparat. Behandlingstilbodet føregår som hovudregel utan bruk av angstdempande medikament og desse bør seponerast før tilvising. Kontakt eMeistring dersom du ønsker å diskutere unntak.
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjarterytmeforstyrringar eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lågt blodtrykk eller graviditet er ikkje foreinleg med behandlinga for panikkliding.
 • Alvorleg depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikkje funne evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personar med bipolar depresjon. Personar med godt regulert bipolar liding kan ha nytte av og få behandling for komorbid panikkliding eller sosial angst.
 • Lav motivasjon eller annan funksjonspåverknad (f.eks. høg initiativløyse eller konsentrasjonsvanskar) som gjer det vanskeleg å gjennomføre internettbehandling, som krev høg grad av ansvarstaking. Ustabile eller vanskelege ytre forhold, for eksempel livskriser, kan også gje nedsett funksjon og vanskar med å følgje opp behandling over internett.
 • Personar med lese- og/eller skrivevanskar, inklusivt vanskar med det norske språk, kan ha utfordringar med å gjennomføre programmet grunna store mengder tekst og skriveoppgåver ein skal gjennom.
 • Bustad utanfor Norge.
 • Forventa lengre fråvær enn 2 veker i løpet av behandlingstida.
 • Komorbiditet som erfaringsmessig kan gjere rettleia internettbehandling vanskeleg er: GAD, hypokondri, neuropsykotiske forstyrrelsar, PTSD og engsteleg/ unnvikande personlighetsforstyrring.

Før

Før du kan logge deg på i eMeistring må du komme til ein utgreiingsamtale ansikt-til-ansikt. I denne samtalen vil vi fortelje om behandlinga og du kan kome med spørsmål.

Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMeistringprogramma nyttar pasient og behandlar sikkerheitsnivå 4 for å logge seg på. Sikkerheitsnivå 4 er meint for sikring av sensitiv informasjon, det høgaste nivå vi har i Norge i dag.

Sikkerheitsnivå 4 er definert av norske myndigheter og vert forvalta av Post- og Teletilsynet. Innlogging til eMeistringprogramma med sikkerheitsnivå 4 skjer via BankID og Buypass.

Ta kontakt med banken din for å bestille BankID. Buypasskort kan du bestille saman med din behandlar i eMeistring.

Under

Behandlinga er modulbasert og varer opp til 14 veker. Kvar veke får du oppfølging frå ein behandlar via internett som rettleiar deg i behandlinga. eMeistring inneheld det same som du hadde mottatt dersom du fekk behandling hos ein behandlar.

Programmet består av 8 modular, og vi tilrår at du bruker 3-7 dagar på kvar modul. Modulane er lagt opp slik: Først les du igjennom teksten. Så svarar du på spørsmål og gjennomfører øvingar som er knytt til det du les. Kvar veke vil du også ha kontakt med din behandlar. Å bruke meir enn 7 dagar på ein modul fører ofte til at arbeidet med behandlinga stoppar opp, og det er tungt å komme i gang igjen. Du mottar neste modul når du er ferdig med den forrige. Du får en SMS når din behandlar har gitt deg tilgang til neste modul.

Det kan innimellom være vanskeleg å motivere seg for å følge behandlinga. Sjå om du i staden kan bruke noko av tida du brukar på å kjempe mot depresjonen til behandling. Å bruke tida på behandlingsopplegget gir dessutan ny energi!

Når merkar eg effekt? Det varierer frå person til person når dei opplever effekt. Nokon opplever effekt etter dei første øvingane, mens andre opplever effekt når dei har fullført behandlinga. Dersom du har effekt etter dei første øvingane, anbefaler vi likevel at du fullfører behandlinga. Dette for å hindre tilbakefall. Mange opplever effekt mot slutten av behandlinga eller etter behandlingslutt. Det er dermed viktig å ikkje gi opp underveis, men å fullføre behandlinga.

Når ein er deprimert er det lett å havne i ein vond sirkel der mindre aktivitet gjev deg mindre energi og glede, som igjen fører til mindre aktivitet og så vidare. For å få det betre treng ein å bryte denne sirkelen. Det gjer ein enklast ved å gjere meir av det som gjer ein godt, sjølv om det ikkje kjennast rett der og då.

Gjennom behandlinga i eMeistring skal du få lære korleis du kan bryte denne vonde sirkelen og skape ein betre kvardag.

Det er flott om du har mogelegheit til å få med deg ein person som kan støtte deg i løpet av behandlinga - dette kan hjelpe deg framover om du slit med motivasjonen undervegs. La gjerne denne personen få lese modulane og gjennom det få vite kva du held på med.

Etter

Når du har fullført behandlinga vil du avslutte kontakten med din terapeut. Terapeuten vil kalle deg inn til ein avsluttande ansikt-til-ansiktsamtale der de saman summerer opp arbeidet som er gjort. Du vil i 6 månader ha tilgang til all tekst og oppgåvene dine i programmet.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Transport Haugland DPS

​Det er busshaldeplass like ved Haugaland DPS. Søk på haldeplassen "Lysskar" i reiseplanleggaren. Ruteinformasjon finn du på www.kolumbus.no

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Parkering Haugaland DPS

​Parkeringsplass for pasientar og besøkande ligg like utanfor bygget. Alle oppmerka parkeringsplassar kan nyttast. Parkering er gratis

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?