Brot i handleddet

Behandlingsprogram,

Ved handleddsbrot er det mange faktorar som speler ei rolle for behandlinga som blir valt. Dei fleste brot kan og bør behandlast med gips. Det er likevel omlag 30 % av brota som er så kompliserte at operasjon blir vurdert som beste behandling.

Les meir om Brudd i håndleddet
Informasjon frå helsenorge.no

Brudd i håndleddet

Håndleddsbrudd er en av de vanligste bruddtypene, og er brudd like ved eller i håndleddet. Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvilken behandling du får.

​​​​​​​​​​​De fleste bruddene kan og bør behandles med gips. Det er likevel en del brudd som er så kompliserte at operasjon anses som den beste behandlingen. Det gjelder cirka 30 prosent av alle håndleddsbrudd.

Gips som behandling av håndleddsbrudd

Dersom legen velger gipsbehandling vil du få lokalbedøvelse. Bruddet vil deretter bli satt på plass, og til slutt vil man legge på en gips.

Det er viktig at du beveger fingrene hele tiden etter at du har fått gips, enten dette er endelig behandling eller du bare har gipsen midlertidig frem til operasjon.

De første dagene etter bruddet bør du også holde armen høyt, slik at hånden ikke blir for hoven.

I noen få tilfeller klarer man ikke å holde bruddet i akseptabel stilling. I slike tilfeller får du satt inn noen tynne pinner gjennom huden sammen med gips. Normal tid til gips og eventuelle pinner fjernes er 3-4 uker.

Barn

Brudd i håndledd hos barn kan som oftest behandles med lukket reposisjon, det vil si at bruddet settes på plass uten at man må operere, og gips. Dersom bruddet må manipuleres, får barnet oftest narkose.

Les meir om Brudd i håndleddet (helsenorge.no)

1. Utgreiing

Det er viktig at du beveger fingrane heile tida etter at du har fått gips, anten gipsen er behandling eller bare skal sitte på fram til operasjonen. Dei første dagane etter brotet bør du også halde handa høgt, slik at du ikkje blir så hoven.


Førebuing heime før operasjon

Infeksjon er ein uønskt komplikasjon ved alle operasjonar. Dette kan du sjølv gjere for å redusere risikoen for infeksjon:

  • Viss du røyker, bør du slitte med dette. Hald deg røykfri til såret er heilt grodd, 3-4 veker etter operasjonen. Det same gjeld om du har høgt forbruk av alkohol.
  • Dersom du har diabetes, må du vere ekstra nøye med å kontrollere og regulere blodsukkeret før operasjonen. Snakk gjerne med fastlegen din om dette.

På sjukehuset før operasjon

Før ein operasjon vil du treffe den som skal operere deg, og ein anestesilege (legen som har ansvar for bedøving under operasjonen), som vil informere deg om kva som skal gjerast, kva resultat du kan vente av operasjonen, om moglege komplikasjonar og om bedøvinga du skal ha.

Like før, under og etter operasjonen får du antibiotika for å førebygge infeksjon.

Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje kan spise, røyke, bruke snus, ha tyggegummi eller pastiller etter kl 24.00. Inntil 2 timar før operasjonen kan og bør du drikke klare væsker (vann, saft, kaffi, te), men ikkje melkeprodukt eller juice.

2. Behandling

Gips som behandling

Dersom du skal ha gips som behandling, får du lokalbevøding. Deretter blir brotet sett på plass og du får gips på.

Barn

Brot i handledd hos barn kan som oftast behandlast med lukka reposisjon, det vil seie at brotet blir sett på plass og gipsa, utan operasjon. Dersom brotet må manipulerast, får barnet oftast narkose. I nokre få tilfelle blir ikkje brotet halde i akseptabel stilling. Då får pasienten sett inn tynne pinnar gjennom huda, saman med gips. Normal tid til gips og eventuelle pinnar blir fjerna er 3-4 veker.

Operasjon

Dersom du skal operere, vil du alltid få gips først, og operasjon i løpet av ei veke eller to.

Brotet kan opererast ved å sette inn ei plate som held brotet i korrekt stilling til det har grodd. I andre tilfelle kan det vere nok å sette på ei ytre ramme (ekstern fiksatør) som held brotet i korrekt stilling. Nokre gonger kan slike operasjonar vere kompliserte og langvarige. Du får informasjon om omfanget av din operasjon av kirurgen før operasjonen.

Etter operasjon

Du blir liggande på oppvåkingsavdelinga i nokre timar medan bedøvinga går ut. Etterpå blir du flytta til sengepost.

Det er svært viktig å rask komme i gong med å bevege fingrane, snarast mogleg etter operasjonen. Fysioterapeut vil hjelpe deg i gong, men eigeninnsats og motivasjon er viktig. Dersom du kjem raskt i gong, er faren for komplikasjonar som infeksjon, helvese og tilstiving mykje mindre. Du vil få smertestillande medisinar for å gjere det enklare.

Det vil variere kva restrikasjonar du får etter ein operasjon. Dei fleste vil få bevege armen fritt etter eit døgn, og eventuell gips blir då fjerna.

Kor lenge du blir på sjukehuset kan variere frå ingen til fire dagar. Når du er komen heim, skal du halde fram med trening - anten aleine eller saman med fysioterapeut nær der du bur.

Kor lang tid tar det før brotet er grodd?

Det tar normalt 6 veker før brotet er heilt grodd, uavhengig av behandlingsmetode. Dei som blir behandla med gips, har denne på i 4-6 veker. Det er individuelt kor mange kontrollar som er nødvendig. Dette får du informasjon om frå legen som behandlar deg.

Komplikasjonar

Ved alle kirurgiske inngrep er det risiko for komplikasjonar:

  • Infeksjon. Vi gjer det vi kan for å førebygge infeksjonar, men ein liten del av pasientane får likevel infeksjon.
  • Nerveskade kan førekomme under inngrepet.
  • Komplekst regionalt smertesyndrom. Dette er ei sjeldan liding som gir store smerter, hevelse og raud farge, glinsande hud, nedsett bevegelse og økt hårvekst på den affiserte armen. Dersom dette oppstår, blir du vist til eit tverrfagleg team som vi gi nødvendig helsehjelp og behandling. Det er viktig å merke seg at denne komplikasjonen kan oppstå både hos pasientar som er behandla med og utan operasjon.


3. Oppfølging

Du får oppfølging etter kva behandling du har hatt.

Brot behandla med gips

Alle som blir behandla med gips blir kalla inn til kontroll etter omlag 10 dagar. Vi tar røntgen for å sjekke at brotet framleis står i ei god stilling. Dersom brotet har flytta på seg - noko som skjer i ca 10 % av tilfella - vil du kunne få tilbod om operasjon. Dersom brotet står fint, får du ny kontroll med røntgen etter 4 nye veker.

Brot behandla med ekstern fiksatør

Alle som har fått denne behandlinga bli kalla inn til kontroll med røntgen etter omlag 2 veker. Vi sjekkar at brotet står i korrekt stilling, fjerne sting og sjå til operasjonssåra. I nokre tilfelle vil det vere nødvendig å stramme fiksatøren.

Dersom alt ser fint ut, får du ny kontroll med røntgen etter 4 nye veker og fiksatøren blir fjerna. Vi tilrår at du tar to Paracet (til saman 1 gram) ein time før kontrollen. Du treng ikkje bedøving.

Brot behandla med innvendig plate

Alle som har fått denne behandlinga vil bli kalla inn til undersøking og oppfølging hos fysioterapeut etter 2 veker. Eventuell gips blir fjerna, og sår og bevegelse blir undersøkt. Ved denne konsultasjonen vil du få øvingar og eventuell tilvising til fysioterapi. Etter 4 nye veker blir du kalla inn til undersøking og røntgen.

Sjukemelding

Lengde på sjukemelding vil variere med kor alvorleg brotet er og kva yrke du har. Dersom du ikkje har ein fysisk krevjande jobb, vil sjukemeldingstida vere ca. 2 veker. Har du ein jobb med tungt fysisk arbeid vil du bli sjukemeldt i ca. 6 veker.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Faresignal

Ved mistanke om infeksjon skal du raskt ta kontakt med sjukehuset. Teikn på infeksjon er:

  • Raud farge, hevelse og varme i huda
  • Væske frå såret
  • Aukande smerter
  • Feber
  • Generell sjukdomskjensle

Kontakt

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.