Urologi

Blærekreftoperasjon, fjerning av prostata og blære (cystoporstatektomi)

Cystoprostatektomi

Operasjon for muskelinfiltrerande blærekreft har fram til nyleg vert gjort med open teknikk. Enkelte sjukehus tilbyr nå operasjon med ein operasjonsrobot. Det er ikkje vist forskjell på operasjonane når det gjeld kreftresultat. Begge operasjonsmetodane utførast i narkose.


Innleiing

Ved å bruke ein operasjonsrobot kan operasjonen gjerast med kikholskirurgi. Kirurgen styrer kikholsinstrumenta frå ein konsoll, med ein optikk med 10 gonger forstørring. Fordelen i forhold til vanleg kikholskirurgi ligg i dei ekstra handledda i enden av kikholsinstrumenta. Handledda gir kirurgen større fridom i bevegelsane i behandlinga  av vevet. Dette hjelper kirurgen i dei utfordrande delane av operasjonen.

Val av operasjonsmetode vil vere ut frå kva som er best i det enkelte tilfelle og pasientens ønske. Nokre pasientar egnar seg ikkje for robotkirurgi og må opererast opent. Dette vil bli forklart av behandlande kirurg.

Operasjonsprosedyren er svært standardisert, men alle pasientar får ein individuelt tilpassa operasjon ut frå kva omfang sjukdommen har. Blæra, lymfeknutar og  prostata hos menn og indre genitale etter avtale hos kvinner, fjernast under operasjonen uansett om det er open eller robotassistert operasjon.

Det finst ulike løysingar for rekonstruksjon av urinvegane etter fjerning av blæra . Dei mest brukte er urostomi, også kalla Brickerblære og å konstruere ei ny blære (neoblære) med tynntarmen. Det er viktig at pasientane er med på avgjera i val av rekonstruksjonen, då dei skal leve med den resten av livet.


Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

FØR
All informasjon som gjeld operasjonen får du på poliklinikken før inngrepet. Du må gjerne ha med deg pårørande til denne timen. Du får også innkalling til ein forberedande dag på preoperativ poliklinikk. Denne dagen skal du:
 • snakke med sjukepleiar
 • ta blodprøvar
 • bli undersøkt av lege
 • eventuelt ha samtale med operatør / overlege (dei fleste har hatt samtale tidlegare på poliklinikken)
 • få informasjon om bekkenbotnstrening
 • ha samtale med anestesilege
 • eventuelt gjennomføre andre undersøkingar
 • ta med urinprøve
Tarmtømming i forkant av operasjon
Kvelden før operasjonen må du ta eit lite klyster (klyx-120 ml). Dette får du kjøpt på
apotek.


Faste
Før operasjonen må du faste. Det inneber at du ikkje kan ete, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må vere tom for at ikkje mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følgjer instruksjonane om korleis du skal kome godt førebudd til sjukehuset. Dersom du ikkje følger reglar om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsetje operasjonen.

Du skal ikkje ete fast føde eller drikke mjølk i 6 timar før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te, kaffi utan mjølk/fløyte) inntil 2 timar før planlagt operasjon. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timar før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisinar med eit glas vatn (maks 150 ml).

Ved spesielle inngrep kan det vere andre rutinar som gjeld. Dette blir du orientert om på sjukehuset før operasjonen.

Oppmøte
Du vil bli tatt imot av sjukepleiar som skal forberede deg til operasjon. Dette inneber:

 • Du får tildelt seng.
 • Operasjonsfeltet vil bli barbert
 • enkelte tilfelle tas det også blodprøvar.
 • Samtale med operatør, dersom du ikkje har hatt det på førehand.
Ca. en halv time før du blir køyrt til operasjon, vil du få smertestillande og avslappande medisin med litt vatn. Då er det viktig at du har pussa tenner og tømt urinblæra.Under

Fjerning av blæra (cystektomi):
Inngrepet starta med fjerning av blæra, saman med prostata hos menn og indre kjønnsorgan hos kvinner. Organa fjernast som ein del. Når det planleggast rekonstruksjon av urinvegane med blæresubstitutt blir det gjort med nervesparande kirurgi, for eit betre funksjonelt resultat. Inngrepet fortsett med fjerning av lymfeknutar i bekken. Dette er ikkje bare for å sjå utbreisle av sjukdommen, det har også vist å kunne gi betre prognose av behandlinga. Venstre ureter førast over til høgre side. Deretter gjørast den planlagde rekonstruksjonen. Til slutt fjernast preparata gjennom eit lite snitt over navlen.

Rekonstruksjon av urinvegane

Vi rekonstruerer urinvegane på 2 måtar. Urostomi eller blæresubstitutt:

Urostomi(Brickerblære):
Urinvegane rekonstruerast ved bruk av 15 cm av den nedre delen av tynntarmen. Denne delen av tarmen blir sydd mot urinlederane og leggast ut på magen som ein stomi. Det leggast ut stentar for å sikre drenasjen frå nyrene. Tarmen blir sydd saman igjen.  Urinen samlast i ein stomipose.

Blæresubstitutt(Studer-blære):
Blæresubstitutt er ein rekonstruksjon av urinblæra med bruk av ca. 50 cm av den nedre delen av tynntarmen. Segmentet blir sydd ned mot urinrøret. Tarmsegmentet blir deretter opna i lengderetninga og bretta og sydd saman til ei ny blære med kuleform. Det leggast inn kateter til blæresubstituttet. Tarmen sys saman igjen. Det blir lagt ut stentar for å sikre drenasjen frå nyrene.

Denne blæra tømmer seg ikkje som før, då tarmen har ein anna nerveforsyning. Tømming av blæra skjer ved spenning av magemusklane og avslapping i bekkenbunn. Dette er noko pasientane må lære og det kan ta litt tid. Det er viktig at pasientane på førehand har lært å tømme blæra med kateter. Blæra skal skyljast 4 gonger per døgn den første tida for å få ut slim. Etter kvart blir dette sjeldnare og ved behov.

Den første tida skal pasienten prøve å halde seg for å auke kapasiteten på blæra. Seinare er det viktig å tømme blæra etter klokka, 4 gonger pr. døgn, for å unngå at den blir for stor.  Det er vanleg å ha lekkasjeproblem spesielt i starten etter operasjon. Varig nattleg lekkasje er vanleg dersom tømmingsregime ikkje etablerast.

Blæresubstituttet kontrollerast med røntgen før fjerning av kateter ca. 3 - 4 veker etter operasjon.


Etter

 • Etter operasjonen får du lov til å ta til deg væske, om anna ikkje er avtalt. Drikke og eventuelt supper. Etter kvart kan du ete vanleg føde.
 • Allereie dagen etter operasjonen kan du kome opp av seng, men det kan ta nokre dagar før du er ordentleg mobil igjen.
 • Du vil måtte sette blodfortynnande sprøyter 4 veker etter operasjon.
 • Fjerne stentar etter 6 -14 dagar.
 • Forventa liggetid på sjukehus ca. 1 veke.


Ver merksam

Mulige varige biverknadar:

Ereksjonssvikt hos menn, kort skjede og tørre slimhinner hos damer, urinlekkasje, problem med å tømme blær, stomiproblem

Pasientar operert med rekonstruksjon av urinvegane med tarm har ein ikkje ubetydeleg risiko for å måtte opererast seinare i livet. Det kan etter kvart bli trongt i skøytane grunna arrdanning som kan gi avløpshinder og arrdanning som kan gi tarmslyng.


Kontaktinformasjon

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren og godta vilkår for bruk 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

God surfing.

Fann du det du leita etter?