HELSENORGE

Barnehage

Barnehagen er en viktig arena for tilhørighet og inkludering, der forebygging og tidlig innsats er integrert i det ordinære pedagogiske arbeidet. 

Barnehagen skal fremme god psykisk helse ved å stimulere livsglede, meistring og følelse av eigenverd. 

I det psykiske helsearbeidet har barnehagen ei viktig rolle i å oppdage teikn på skeivutvikling på eit tidlegast mogleg tidspunkt, og å samarbeide med føresette og andre instansar for å sikre at barnet får riktige tiltak. 

Fann du det du leita etter?