Sjukehusprest

Når du eller ein av dine blir sjuk, kan det vere godt å ha nokon å snakke med. Prestetenesta i Helse Fonna er eit tilbod til pasientar, pårørande og medarbeidarar. Presten har teieplikt, og samtalen blir ikkje referert vidare til nokon eller ført i journal.
Kva kan vi gjere for deg?

Sjukehusprest

Sjukehuspresten sine oppgåver på sjukehuset er mange. Vi har samtalar med sjuke for å hjelpe i deira livssituasjon, gir støtte til pårørande, rådgiving og undervisning til tilsette, og vi har særskild oppfølging av barnefamiliar i sorg. Prestetenesta driv også akutt sorgarbeid og krisehjelp ved ulykker og plutselege dødsfall, og vi er bindeledd til støtteapparat og institusjonar utanfor sjukehuset.


Sjukehusopphald gir ofte behov for samtale og personleg nærvær, både for pasient og dei pårørande. I samtalen kan ein reflektera over, og dela hendingar og tankar som er tunge å bere åleine. Prestetenesta er der for dei som ønskjer det. Det er du som avgjer kva samtalen skal dreie seg om. Vi vil gjerne vere livshjelparar og medmenneske som har tid til å lytte.


Pasientar som høyrer til andre religionar eller livssyn enn Den Norske Kyrkja skal få kontakt med sitt samfunn når dei ønskjer det. Sjukehusprestane hjelper til med å formidle kontakt.

Vi har døgnvakt

På dagtid er det sjukehusprest alle kvardagar i Haugesund. På Stord er det sjukehusprest tirsdag til torsdag, og på Valen torsdagar. I Odda kjem ein prest nokre timar kvar veke etter avtale. DPS-ane i psykiatrien får også jamleg besøk av sjukehuspresten. For pasientane har sjukehusprestane døgnvakt, og du kan få tak i oss gjennom avdelinga eller resepsjonen.

Ulukker og katastrofar

Ein viktig del av prestetenesta sitt arbeid er å støtte pasientar og pårørande ved ulykkar og sjukdom. Det gjeld både dei «små» ulykkar og større ulykkar og katastrofar. I mottaket på sjukehuset tilkallar ein sjukehuspresten for å hjelpa dei pårørande. På fødeavdelinga er presten med når sorga rammar. Når avdelingar har «debriefing» etter dramatiske hendingar, er sjukehuspresten ein av hjelparane.

Ritualer og kyrkjelege handlingar

Sjukehusprestane kan hjelpe med:

  • forbøn og velsigning
  • syning, minnestund
  • gudstenester og samlingsstunder
  • nattverd og skriftemål
  • dåp
  • vigsel.

Tverrfagleg samarbeid og undervisning

Prestetenesta skal vere ein ressurs og samarbeidspartnar for andre faggrupper ved sjukehuset i spørsmål om etikk og åndeleg og eksistensiell omsorg. Sjukehuspresten er med i klinisk etikk-komite som drøftar etiske problemstillingar og deltar på tverrfaglege behandlingsmøter. Avdelingane nyttar sjukehuspresten på fagdagar og internundervisning om slike emne.


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Sjukehuspresten møter deg der du er innlagt. Ta kontakt med oss direkte, via personalet på avdelinga eller ved å kontakte resepsjonen.


Arnfred Lunde, Haugesund sjukehus. Telefon: 52 73 22 85
Anne Birgitte Bødtker Ruus, Haugesund sjukehus. Telefon: 52 73 22 84
Valborg Sinnes, Stord sjukehus. Telefon: 53 49 10 00 (sentralbord)
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?