Nyføddintensiv

Les meir om Nyføddintensiv

Nyføddintensiv

Foreldrereaksjonar

Opphaldsreglar for nyføddintensiv

Måltider og ernæring

Dei fleste barna får mat 7-8 gonger i døgnet, men det kan vere forskjellar. Tidene kan variere og blir avtalt med den som passar barnet. Vi vil legge tilrette for at mor og barn skal få etablere gode ammerutinar så tidleg som mogleg. I tillegg til amming vil det i starten vere aktuelt å gi barnet mat med kopp eller sonde, til barnet klarer å spise sjølv. Barn med fødselsvekt under 2500 gram før tilskot av vitaminar og jern.

Foreldre kan forsyne seg med juice, drikke, suppe og kjeks på gangen. Vanndispenseren på kjøkkenet har godt, kaldt vatn. Det er viktig å drikke godt, då vi må halde høg romtemperatur på avdelinga.

Éin av foreldra har rett på gratis mat frå sjukehuskantina. Dersom far også får pleiepengar, har begge dekka mat. Gi beskjed til sjukepleiar før kl. 10.00 kvar dag om de ønskjer middag. Husk kantinelapp. Spør sjukepleiar om du ikkje har fått dette. Pasientkantina ligg i 5. etasje og serverer frukost kl. 8.00-9.30, lunsj kl 11.30-13.00, middag kl. 14.30-15.30 og kveldsmat kl. 18.30-19.30. Narvesen har kiosk i første etasje.

Pumping og oppbevaring av morsmelk

Viss barnet er sugesvakt, eller du er heime, er det viktig at du pumpar deg jamleg slik at melkeproduksjonen blir stimulert. Merk flaska med namn, dato og klokkeslett og oppbevar melka i kjøleskap. Fersk morsmelk er haldbar i 2 døgn ved oppbevaring i kjøleskap på sjukehuset, 5 døgn heime. Viss du har meir melk enn barnet ditt treng, kan vi fryse melka. Den er haldbar i 3-6 månadar i fryseboks, og 1 døgn etter opptining. Flasker og fryseboksar til å ha melka i får du hos oss.

Heime skyller du alt pumpeutstyret i kaldt vatn etter kvar pumping; det er viktig for å fjerne alle melkerester og hindre grobotn for bakterier. Éin gong i døgnet vaskar du utstyret med såpevatn og kokar det i 5-10 minutt. Vi hjelper med å skaffe pumpe. Så lenge barnet er innlagt ved nyføddintensiv, dekker vi utgifter til leige av pumpe.

Teknisk utstyr på nyføddintensiv

Det er mykje teknisk utstyr hos oss. Det kan vere skremmande å sjå barn med slangar og ledningar festa til kroppen, og høyre apparat som lagar lyd og gir alarm. Utstyret er gode hjelpemiddel for oss i overvaking og behandling av barna. Det gir oss viktig informasjon om barnets tilstand, slik at vi kan observere forandringar og sette i verk tiltak. Mange opplever alarmane som uhyggelege og meiner pleiarane ikkje reagerer raskt nok. Hugs då at alle alarmar ikkje er like alvorlege, og at pleiarane kjenner lydane. Nokre gonger kan det også oppstå falske alarmar, for eksempel viss barnet er uroleg.


Foreldre som er van med mykje teknisk utstyr rundt barnet, opplever det som tryggande. Då kan det faktisk verke meir skremmande når vi begynner å fjerne overvakingsutstyr. Hugs at dette er eit teikn på at barnet er blitt friskare og meir stabilt.

Besøk

Vi ønsker at du skal få vere saman med barnet ditt så mykje som mogleg. Derfor har vi open post det meste av døgnet. Stengetida bruker vi til rapportar og faglege møter. Stengetidene er 7.30-8.00 og 13.00-14.00 (mor og far kan vere hos barnet sitt, men det er ein "stille time").

Besøk av andre enn barnets foreldre skal skje mellom kl. 17.00-18.30. Besøket er maks to personar om gangen og besøket bør avgrensast til 10 minuttar. Det er viktig at besøket kjem saman med ein av foreldra, viss ikkje anna er avtalt med oss på posten.


Barn under 7 år har dessverre ikkje adgang til nyføddintensiv. Besøk av storesøsken under 7 år kan avtalast med den som har ansvar for barnet ditt. Du bør fortelle søsken om korleis det er på posten før dei kjem, slik at dei veit kva som ventar.

Til besteforeldre

Gratulerer med barnebarnet! Som besteforeldre kan ein oppleve at gleda over barnebarnet blir blanda med bekymringar for barnets helse og korleis dotter eller son opplever å ha eit for tidleg fødd eller sjukt barn. Vi har samla nokre råd til kva du som besteforelder kan gjere for både barn og barnebarn.

  • Tilby å hjelpe til dersom barnet har storesøsken. Å ha lillesøster eller lillebror på nyføddintensiv kan vere ei utfordring for eldre søsken. Dei kan vere bekymra og redde for babyen, samtidig som dei kan vere leie og sinte for å sjå lite til mor og far. Dei kan også prøve å skåne foreldre og besteforeldre ved å ikkje vise at dei har det vanskeleg. Du som besteforelder kan vere ein verdifull vaksen som ser og støttar.
  • Tilby hjelp. Dei nybakte foreldrene kan kjenne seg overvelda over alt dei har å gjere, samtidig som dei må vere på sjukehuset med barnet sitt. Dersom mor og far ønsker det, kan du hjelpe med huslige gjeremål som handling, klesvask, husvask eller passe kjæledyr.
  • Besøk gjerne familien på nyføddintensiven. Dersom barnets foreldre ønsker det, kan du vere avlastar for foreldra på sjukehuset ved å tilbringe tid hud mot hud med babyen. På den måten kan foreldra få pausar saman og moglegheit til å gå ut frå sjukehuset ein tur.
  • Respekter foreldrene sine avgjerdsler, sjølv om du ikkje er einig. Foreldre må ta mange val gjennom opphaldet, og dei vil kanskje be om råd. Sjølv om dei ikkje følgjer rådet ditt, er det viktig å hugse at dei handlar etter det dei meiner er rett og best for seg og barnet sitt.

NAST - Nyføddavdelingens Ambulerande sjukepleieteneste

NAST står for nyføddavdelingens Ambulerande sjukepleieteneste. Dette er eit tilbod om å få reise heim med vidare oppfylging frå nyføddintensiv. Dette er aktuelt når barnet er stabilt nok til å vere heime, men fortsatt treng oppfylging frå sjukehuset. Det kan gjelde premature barn, barn med kroniske sjukdommar eller syndrom, barn med hjertefeil eller familiar som treng litt ekstra oppfylging i starten. Så godt som alle barna har ernæringsproblem og må sondematast i starten. Tilbodet er frivillig. 
Før heimreise får alle en samtale med ein NAST sjukepleiar. Denne informasjonen er meint som hjelp for å hugse kva som blei sagt under samtalen. 

Hensikta med NAST

Vår erfaring er at barnet og familien har det best heime når barnet er stabilt nok til det og foreldra føler seg trygge nok til å reise heim. Vi ser på dette som ein «mjuk overgang» til å ha ansvaret for eit barn som trenger litt ekstra oppfylging. Dei fleste synest nok det er litt skummelt å reise heim med eit nyfødd barn. Med ekstra utfordringar i nyføddperioden kan det vere godt å vete at du får hyppige besøk og oppfylging i starten. 

Familien får kome heim tidlegare og kan sleppe fleire dagar eller veker på sjukehuset. Her kan foreldre og søsken vere samla, noko som gjer det enklare i den praktiske kvardagen. I NAST får far/medmor pleiepengar slik at begge foreldra kan vere heime. Far/medmor må elles ofte begynne å jobbe, og reiser til og frå sjukehuset på besøk. 
Dei aller fleste vil gjerne reise heim så snart dei kan. Når de er heime kan de kome i gong med eit vanleg familieliv og lage sine eigne rutinar og døgnrytme. Vi trur også at ammemoglegheitene er betre når mor er saman med barnet heile tida og lærer å bli kjent med barnets signaler. Ein kan vere meir fleksibel heime og ikkje minst slappar mange betre av i si eiga stue utan framande folk på alle kantar. 

Kriterier for å vere med i NAST

Barnet må være medisinsk stabilt. Det vil sei at det ikkje treng pustestimulerande medisin (som mange premature får ein periode). Det må ha vert stabilt utan dette nokre dagar og det må ikkje trenge overvaking lenger. Barnet skal vere ferdig utreda og behandla for sine aktuelle problem.

Barn med kroniske sjukdomar kan reise heim når tilstanden er stabilisert og foreldre er opplærd i det som er aktuelt for dei. Det er barnelegen som saman med kontaktsjukepleiar og NAST sjukepleiar avgjer når barnet kan reise.


Barnet må vere minimum 35 svangerskapsveker ved heimreise. Dei fleste barn går ned i vekt etter fødselen. Barnet må ha snudd i vekt, og begynt å gå opp igjen i vekt. Barnet må klare å ete noko sjølv, enten frå bryst eller flaske. Når mor ønsker og kan amme, er det viktig å prioritere dette og vente litt med eventuelt flaskemating. Barnet må kunne halde varmen i vanleg seng utan varmemadrass. Det er ikkje satt noko absolutt vektgrense. Det vil variere ut frå barnets alder, kor godt det held varmen og årstid.

Praktisk opplegg

Vi kjem vanlegvis på heimebesøk måndag, onsdag og fredag. Nokon treng besøk oftare, andre sjeldnare. Vi avtalar alltid tid på førehand, slik at dykk veit omtrent når vi kjem. Det kan vere vanskeleg å vete nøyaktig når vi kjem, men dersom vi blir mykje forsinka prøver vi å få gitt beskjed.

De kan ringe heile døgnet dersom det er noko de lurer på eller er bekymra for. Vi i NAST er tilgjengelege måndag, onsdag  og fredag kl. 08-15. Utanom NAST tidene ringer de til nyføddintensiv. Alle NAST sjukepleiarane jobbar vakter i avdelinga. Dersom ingen av oss er på jobb, vil du få snakke med ein sjukepleiar på avdelinga som svarer og eventuelt formidlar kontakt med lege. Ved behov kontaktar vi nyføddavdelingens leger for rettleiing.

Legane er ikkje med på heimebesøk, men dersom barnet treng legetilsyn kan det kome inn til nyføddavdelingen og bli undersøkt. Så lenge barnet er i NAST treng ein ikkje gå til fastlege eller legevakt viss barnet blir sjukt. Dersom barnet skulle bli akutt dårleg og de trur det hastar å få hjelp må de ringe nødtelefonen 113. Ein del barn treng kontroll av blant anna blodprøvar. Dette gjerast vanlegvis på eiget poliklinisk rom i nyføddavdelingen. 

Enkelte gongar kan det bli nødvendig at barnet leggast inn på nytt. Det er sjukdommen eller tilstanden som avgjer om barnet må innleggast og kor. Smittsame sjukdommar blir ikkje lagt inn på nyføddintensiv.

Vi følger vanlegvis barna til de et alt sjølv, og sonden er fjernet. Vi har også alltid eit par besøk etter at sonden er fjerna, slik at vi ser det går bra og at foreldre føler seg trygg. Før vi avsluttar NAST forsøker vi å få til eit felles heimebesøk/telefonsamtale med helsesjukepleiaren som skal følge barnet vidare på helsestasjonen. Vi fortell om korleis barnet har hatt det både på sjukehuset og heime. De får moglegheit til å spørje om ting de lurar på. Det er ønskelig med hyppig vektkontroll på helsestasjonen etter at NAST er avslutta.


Nokre av barna i NAST har kroniske sjukdommar eller langvarig problem med å ete. Det kan då bli aktuelt å avslutte NAST etter ei stund, sjølv om barnet fortsatt har behov for sondemat. Dette gjerast alltid i samarbeid med foreldre når dei føler seg klare for det. Nokre gongar kan det vere aktuelt at helsetenesta i heimkommunen overtar oppfylginga.

Måltida 

Når barnet reiser heim seier vi i utgangspunktet at vi ønsker at barnet skal amme fritt, utan at ein veg før og etter måltid. Mor estimerer kor mykje barnet har ete, og dei fyller på resten av måltidet via sonden. Dei har sjølvsagt ein rettleiande mengde å gå ut frå. Dette er nok det dei fleste opplever som den største utfordringa. Frå å måltidsvege kvar gong, til å "gjette" kva barnet et, opplevast ofte som utrygt og foreldre blir usikre på seg sjølv. Vi veit av erfaring at dei fleste mødrer likevel har ein ganske god peiling på kor mykje barnet et. Dei vurdera ut frå kor effektivt dei sug og kor lenge dei held ut før de sovnar eller gir opp. 

Mengda vil variere etter kor mykje mjølk mor har, og kor lett den renn. Barnet vil ete store og små måltider. Det som var viktig i starten på sjukehuset, endrar seg når barnet blir meir stabilt, større og sterkare. Barnet blir flinkare til å sei frå sjølv når det er svolten. Vi har med vekt og veg barnet på kvart heimebesøk. Då ser vi korleis vektaukinga er og lagar ein strategi saman med foreldra. Nokre gongar er det aktuelt å låne vekt. Vi har nokre få vekter til utlån, og må prioritere kven som treng dei mest. 

Om amming ikkje er aktuelt, vil heimreise med flaske og sonde ha eit tilsvarande opplegg.

Sondemating, sondeutstyr og reingjøring 

Før heimreise blir foreldra opplærd i sondemating og NAST sjukepleiar skiftar sonden ein gong i veka under heimebesøket. Alt sondeutstyr får dei utlevert før heimreise og eventuelt påfyll får dykk ved heimebesøk. Dersom barnet drar opp sonden skal dykk ringe og snakk med sjukepleiar på nyføddintensiv. 
Sprøytene brukast om igjen heime og vi anbefala å skifte sprøyter to gangar i døgnet. Dei andre gongane tar de stempelet heilt ut av sprøyta. Dei skyljast først under rennande kaldt vatn som fjernar protein, deretter varmt vatn. Det fjernar mesteparten av fette. La sprøytene tørke under eit reint klede til neste måltid. 

For å oppretthalde mjølkeproduksjonen og ha nok mjølk til amming og sonding må mor pumpe seg jamleg. Vi låner derfor ut elektrisk brystpumpe med utstyr så lenge barnet er innskriven i NAST. Dette leverast tilbake i sin heilhet etter bruk. 
Reingjøring av utstyret er nødvendig for å unngå grobotn for baketeriar som kan gi barnet magetrøbbel. Flasker og pumpeutstyr, vaskas med oppvaskmiddel, skyljast godt og kokast i minimum 5minutt etter kvar bruk. Dette er utstyr som brukast om igjen og skal ikkje kastas. 

Oppbevaring av pumpemjølk held seg fersk i kjøleskapet i tre til fem døgn. Dersom mor har meir mjølk enn barnet treng, er det lurt å fryse denne til seinare bruk. Mjølk som er pumpa dei tre første vekene etter fødsel er haldbar tre månadar i frysaren. Mjølk som er pumpa etter det, er haldbar i seks månader. Mjølk som ein tinar i kjøleskapet er haldbar i 24 timar. Ved behov for raskare opptining, kan ein legge mjølka i kladt vatn.

Foreldra fører eit eige matskjema på kor mykje barnet et sjølv, kor mykje dei sonder og tidspunkt og anna viktig informasjon. 
Ofte et barnet kvar tredje time heile døgnet på sjukehuset. Når barnet er klar for det prøver vi å gå over til sju måltid. Dei får mat ca. kvar tredje time på dagen, og med fire timar mellom på natta. Desse tidene vil sjølvsagt variere frå barn til barn, og etter kvart er målet at barnet skal styre måltidene heilt sjølv. Likevel strevar vi etter ein døgnrytme som er best for både store og små. Det er fint om dei søv mest mogleg om natta, og er meir aktiv om dagen. Døgnmengda av mat er den same, men alle måltida blir da litt større. Saman finn vi ei løysing som passe dykk. 

Barn
med fødselsvekt under 2,5 kg får ekstra tilskot av vitamin og jern fordi dei har mindre lagre og større behov for dette enn fullborne barn. Dykk får ei brosjyre og resept på vitamin før heimreise. Vi anbefala ein gradvis overgang frå multivitamin til tran.

Praktiske råd 

Mange lurer på kor mykje dei må kle på barnet, kor varmt dei må ha det heime og om dei kan gå ut på tur eller ha besøk heime. Dette vil sjølvklart variere frå barn til barn og mellom årstider. Prøv å bli kjent med kva ditt barn trenger. Kjenn på temperaturen under kleda på ryggen. Barnet skal vere godt og varmt, men ikkje sveitt og klamt. Ha en temperatur i huset som dykk synes er passe, og kle barnet slik at det er passe varmt. De kan gjerne gå ut på trilletur men sjå an temperatur og vindforhold og kle barnet etter været. 

For tidlig fødde barn har dårlegare immunforsvar, og blir lettare smitta av infeksjonar enn andre. Det er derfor viktig å vere nøye med hygienen. Vask alltid hendene godt før mating og stell og etter bleieskift. Alle som skal halde barnet bør vaske eller sprite hendene sine først. 
Særleg om vinteren bærer mange på smitte. Spør folk som vil kome på besøk om dei er friske før dei kjem, og prøv å avgrensa kontakt med barn i barnehagealder mest mogleg. Barnets søsken må sjølvklart få delta, men lær dei å vaske hendene og unngå hoste og nys på babyen. Dersom større søsken er veldig forkjøla, spesielt i RS sesongen, bør man avgrensa omgangen med babyen. 

Ikkje ta barna med der det er store folkemengder innandørs, som for eksempel handlesenter, lekeland osv. Dette på grunn av smittefare, men også fordi det lett blir altfor mykje støy og sanseinntrykk for den litle.

Pleiepengar 

Dersom barnet reiser heim i NAST, kan ein søke pleiepengar for begge foreldra. Dette gjeld når det er behov for at begge foreldra er heime. Det vil i dei fleste tilfelle bety så lenge barnet sondematast. Dette er fordi det er meir arbeid enn med en fullboren og frisk baby. Hensikta er at foreldra skal hjelpe kvarandre i omsorga for barnet og familien, og at begge skal få bli godt kjent med barnet. 

Dersom barnet er født før uke 32  får mor nå automatisk utvida foreldrepengeperioden. Ho får då foreldrepengar frå fødsel til termin, i tillegg til dei vanlege permisjonsvekene. Mor får ikkje både foreldrepengar og pleiepengar samtidig. Far får sjølvklart pleiepengar. Dersom barnet trenger oppfylging i NAST lengre enn til termin, får mor søknad om pleiepengar. 

Foreldre til barn født seinare enn 32 veker kan få pleiepengar både under sjukehusopphaldet og i NAST perioden. 
Legen på nyføddintensiv skriv ut søknadsskjema som skal sendast til NAV og arbeidsgivar. Dei skriver vanlegvis for ei veke om gongen og så lenge barnet trenger sonde. 

Slik kontaktar du NAST

NAST teamet i Haugesund 

Mobil NAST: 91 70 27 18 

Nyfødtintensiv: 52 73 23 70Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
3. etasje, vestblokk.
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?