Ernæringsfysiolog

God ernæring er nødvendig for god helse og kosthaldet har mykje å seie i førebygging og behandling av mange sjukdommar og tilstandar som kan bidra til feilernæring og underernæring. Kliniske ernæringsfysiologar har utdanning på masternivå og er autoriserte for å drive kost- og ernæringsbehandling.
Les meir om vårt tilbod

Ernæringsfysiolog

Funksjon for klinisk ernæring er ei intern teneste som tar imot tilvisningar frå somatiske sengepostar og poliklinikkar ved sjukehusa i Helse Fonna.


Saman med andre fagpersonar jobber vi for ein best mogleg ernæringssituasjon for pasientane, mellom anna for å minke risiko for andre helseplager knytta til feilernæring og eller ernæringssvikt. Blant pasientane våre er det mange med sjukdomar som diabetes, mage/tarm-sjukdom, hjarte/kar-sjukdom og allergi.

Vi underviser helsepersonell og studentar, samt pasientgrupper på Lærings-og meistringssenteret. Målet er å bidra til eit godt kosthald og god ernæringsstatus for pasientane, og å styrke deira eigenmestring omkring gunstig val av mat.

Tiltak i overordna ernæringsstrategi i Helse Fonna

 
Mattilbodet

 • Etablere sein kvelds ved alle sengepostar
 • Bestille og servere kosttype som er tilpassa tilstanden til den enkelte pasient
 • Etablere faste møtepunkt mellom den enkelte seksjon og matforsyningseininga for å avklare faste bestillingar, rutinar og variasjon i mattilbodet
 • Etablere småmattraller med kvalitetssikra innhald tilpassa pasientgruppa som er tilgjengelege heile døgnet der dette er hensiktsmessig

 

Ernæringsbehandlinga

 • Nødvendig utstyr skal vere tilgjengeleg på alle einingar, for eksempel vekt og måleband
 • Etablere ernæringskontaktar ved alle sengepostar
 • Identifisere pasientgrupper som automatisk skal bli gitt næringstilskot frå apotek og lage rutinar for at dette blir ført opp i kurven til pasientane
 • Identifisere pasientar med feil-, over- eller underernæring som treng individuelle ernæringstiltak, lage plan og gjennomføre tiltaka
 • Identifisere pasienter med behov for konsistenstilpassa kost og/eller spesialkost
 • Etablere samarbeidsrutiner mellom somatiske og psykiatriske einingar for behandling av pasientar med alvorleg avmagring
 • Identifisere underliggande årsaker til ernæringssvikt . Til dømes sjekke munnstatus, svelgfunksjon, evne til å ete sjølv, kvalme med meir.
 • Gjennomføre munnstell for pasientar som har ernæringsvanskar og legge til rette for ein best mogleg ete-situasjon.
 • Bruke «Trygg pleie»-skjema i DIPS for å screene pasientar i somatiske einingar for ernæringsrisiko
 • Innføre rutine for å registrere BMI ved innkomst av pasientar i psykisk helsevern
 • Regelmessig registrere vekt og følge opp vektutvikling hos pasientar som tar medikament kjende for å gje vektendring og/eller endra appetitt
 • Dokumentere funn og tiltak, og sikre overføring av informasjon til andre instansar, for eksempel kommunehelsetenesta
 • Sikre rett koding av pasientar som er underernærte

 

Auke ernæringskompetansen

 • Sikre tilgjengeleg informasjonsmateriell for pasientar
 • Gjennomføre regelmessig undervisning i kosthald og fysisk aktivitet for pasientar i psykisk helsevern
 • Klinisk ernæringsfysiolog underviser og tilbyr kurs om ernæring til legar, kjøkkenpersonell og pleiepersonell - også kommunehelsetenesta
 • Etablere ernæring som fast del av undervisningspakken «Trygg pleie»
 • Utarbeide og gjennomføre regelmessig opplæring for ernæringskontaktar
 • Gjennomføre faste nettverksmøte med ernæringskontaktar, kliniske ernæringsfysiologar og matforsyningseininga

Om ernæringsstrategien

Mat og ernæring er viktig for kvaliteten på pasientbehandlinga. Kartlegging og oppfølging av ernæringsstatusen til pasientane er ein sentral del av dette ernæringsarbeidet. Helse Fonna sin overordna ernæringsstrategi er utarbeidd i tråd med nasjonale faglege retningslinjer og «Kosthåndboken» frå Helsedirektoratet.


Grunnlaget for vår ernæringsstrategi er henta frå ein rapport laga av ei arbeidsgruppe som har sett på mattilbod og ernæringspraksis i delar av medisinsk klinikk i Helse Fonna. I denne rapporten er det skildra utfordringar og forslag til forbetringstiltak.

Godt tverrfagleg samarbeid og tydeleg ansvarsfordeling er avgjerande for å lykkast med god ernæringspraksis. Det er leiinga som har det overordna ansvaret for gjennomføringa av strategien. Derfor må ernæringsstrategien forankrast på alle nivå.


Strategien skal:


 • Forbetre mattilbodet
  Godt, ernæringsriktig og tilstrekkeleg mattilbod i tråd med «Kosthåndboken».
 • Forbetre ernæringsbehandlinga
  Feil-, over- og underernæring skal førebyggast og behandlast gjennom god ernæringspraksis.
 • Auke ernæringskompetansen
  Alt personale skal ha tilstrekkeleg kompetanse for å førebygge og behandle feil-, over- og underernæring.
   

Ernæringsutfordringar


Mat og helse heng saman. Eit variert og sunt kosthald førebygger livsstilssjukdommar og er gunstig for alle. Av den vaksne befolkninga har omtrent 20 % fedme. Talet på overvektige stig raskt, noko som aukar risikoen for alvorleg sjukdom.


Sunn kost til pasientar på sjukehuset kan ha ein oppdragande effekt og kan føre til betre helse. Samstundes som talet på overvektige aukar, viser nasjonale undersøkingar at cirka 30 % av pasientane er underernærte. Ei fordeling vi sannsynlegvis også finn i Helse Fonna. Underernæring fører til redusert allmenntilstand og livskvalitet, i tillegg til unødig liding for pasientane. Dei blir meir utsette for infeksjonar, trykksår og forsinka sårtilheling. Rehabiliteringstida blir lenger og liggetida aukar. Underernærte pasientar har andre ernæringsbehov enn pasientar som et tilstrekkeleg. Ei viktig oppgåve er å tilpasse kosten til den enkelte pasient og sette inn ernæringstiltak der det er aktuelt.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Vi har kontor i 1. etasje, til høgre for resepsjonen
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 16.00-17.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Finne fram på Haugesund sjukehus

For å finne enklaste veg til avdelinga du skal på, kan du bruke vårt interaktive kart. Det kan vise deg trappefri adkomst og oversikt over inngangar og heisar. Gå til interaktivt kart.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 


Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?