Gruppebilde, forskningsgruppe. (Foto)

ANeED-studien

Aneed - norsk.png 
 
Ein klinisk studie av Ambroxol ved tidleg demens med lewylekamar.

Demens med lewylekamar (DLB) er den nest vanlegaste formen for demens. DLB gir karakteristiske symptom som kognitiv svikt, synshallusinasjonar, søvnproblem og parkinsonliknande trekk som skjelvingar og trege rørsler. 

DLB er ein demenstype som ofte blir underdiagnostisert og feildiagnostisert. Den har også vore forska svært lite på. Det fins inga behandling som kan bremse utviklinga av sjukdomen eller kurere den. Gjennom ANeED-studien håpar vi å komme eitt skritt nærare ei slik behandling.Les om studien i Dagens medisin: Skal teste ut hostemedisin mot «ny» demenstype

Pasientar og pårørande

Les om diagnostisering og oppfølging ved DLB

Ønsker du å delta i utprøving av medisinen ambroksol mot tidleg DLB, eller har du ein pasient dette kan vere aktuelt for? Les meir om korleis pasientar kan inkluderast i ANeEED-studien

For helsepersonell


 

ANeED-studien har desse måla

  • Gjennomføre eit fase 2 randomisert kontrollert forsøk med medisinen Ambroxol til pasientar som har tidleg og mild DLB
  • Etablere eit nettverk av norske klinikkar for framtidig forsking på medsinar med potensiell effekt mot DLB
  • Auke kunnskapen om DLB i befolkinga gjennom eit eige PPI-program (patient and public involvement)

Status 

Juli 2021: Dei første fem pasientane i studien er inkludert, i Haugesund. Planen er å inkludere totalt 172 pasientar, der omlag 25 er planlagt inkludert i Haugesund.​ Første studiemedisin blir delt ut i starten av juli. 

Februar 2021: Studien er godkjent av Statens legemiddelverk (SLV), Norsk senter for forskingsdata (NSD) og regional etikk-komité (REK). Vi planlegg å inkludere første pasient i mars 2021.