Familieambulatoriet

Vi er eit lågterskeltilbod for førebygging av rusrelaterte skader og psykososiale vanskar hos barn gjennom tidleg innsats i utsette familiar.

Les meir om Familieambulatoriet

Familieambulatoriet

Familieambulatoriet er eit tilbod til gravide og småbarnsfamiliar der ein eller begge foreldra har eller har hatt eit problematisk forhold til rusmidlar eller har utfordringar på grunn av psykiske vanskar.

Kva kan vi gjere?

Vår oppgåve er å hjelpe barna gjennom å styrke foreldra sin omsorgskompetanse og tidleg avdekke eventuell skeivutvikling hos barna. Vi kan følgje familien over lengre tid, om naudsynt fram til skolestart.


Vi vil bidra til at familiane fangast opp og, i samarbeid med andre hjelpeinstansar, bidra til at kvar enkelt og familien samla får den hjelpa som skal til for å trygge barnet sin omsorgssituasjon og utviklingsmoglegheiter.


Tilbodet skal vere fleksibelt og individuelt tilpassa den enkelte familie sine behov.


I tillegg til den kliniske verksemda vil teamet kunne gi tilbod om rettleiing og konsultasjon til kommunale tenester og anna hjelpeapparat som brukarane er i kontakt med.

• Kartlegging av ressursar og hjelpebehov i familien
• Forsterka svangerskapsomsorg og samtalar for å førebu til fødsel og foreldreskap
• Individuelt tilpassa oppfølging etter fødsel
• Retteleiing og råd knytt til barnet si utvikling og behov blant anna gjennom oppfølgende barneundersøkingar
• Bistand i møtet med hjelpeapparatet ved å vere en «følgjesvenn» til andre instansar

Tilvising

Familieambulatoriet er eit lågterskeltilbod i den forstand at både foreldra sjølv og andre hjelpeinstansar kan kontakte oss direkte. Vanlege tilvisingsrutinar gjeld, eller ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Vi vurderer tilvisingar fortløpande, og tilbod om oppfølging skal komme raskt i gong. Tilbodet vi gir er frivillig og gratis.

Kven er vi?

Vi er eit tverrfagleg team med jordmor, pedagog, sjukepleiar, barnelege og psykolog.

  • Helsesøster Anette Michelsen Flatås
  • Pedagog Solveig Haraldseid
  • Jordmor Vigdis Johannessen
  • Jordmor Marie Lindtner
  • Barnelege frå barneseksjonen i Helse Fonna
  • Psykologspesialist frå sped- og småbarnsteamet ved BUP, Helse Fonna.
  • Funksjonsleiar/spesialsjukepleiar Kjersti N. Bårdsen

Kvar finn du oss?

Vi held til i Karmsundsgata 77 (Worum-bygget), sør for Haugesund sjukehus.

Sjå kart

Organisering

Familieambulatoriet i Helse Fonna er etablert som ledd i den nasjonale satsinga på «Barn som pårørende». Vi er ein del av medisinsk klinikk i Helse Fonna, og eit samarbeid mellom medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk og klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna, Haugaland A-senter, Solstrand barnevernssenter (Foreldre og barn-avdeling) og ulike instansar i kommunane er viktige samarbeidspartnarar.

Kontakt

Oppmøtestad
Karmsundsgata 77, Worum-bygget.
Telefon
52732658
tysdag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Helse Fonna, Postboks 2170, 5508 Haugesund

Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Google maps)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52732000

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.