Utdanning

Utdanning er ei av Helse Fonna sine oppgåver. Hos oss er det også moglegheit for hospitering.

​Utdanning og spesialisering av legar

Utdanninga av legespesialistar skal skje innan fagleg forsvarlege rammer og på ein måte som sikrar tilstrekkeleg kvalitet og gjennomstrømming i utdanningsløpet. Det skal lagast overordna utdanningsplan for den enkelte spesialitet om korleis verksemda vil sikre at legar i spesialisering kan oppnå læringsmåla. Formålet med den overordna utdanningsplanen for kvar av spesialitetane er å beskrive oppbygging og rekkefølge for heile utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringsteneste.


Hospitering

Helse Fonna tilbyr hospiteringspraksis for medisinstudentar som har behov for hospiteringsplass som eit ledd i utdanninga.

Det vert også tilbydd hospitering som en del av samhandlinga i helsetenesta mellom sjukehus og primærhelsetenesta  

Hospitering er eit uløna og tidsavgrensa opphald i ein eller fleire avdelingar ved Helse Fonna.

Hospitering må ikkje forvekslast med praksisstudie i regi av en utdanningsinstitusjon. Er du student ved HVL, UIS eller UIB må du ta kontakt med utdanningsinstitusjonen din.

Kandidat som søkjer om hospiteringsplass med anna morsmål enn norsk, svensk eller dansk må kunne dokumentere språkkunnskap på minimum B1 nivå.
 

Medisinarstudentar under utdanning i utlandet

Helse Fonna er positiv til å ta inn medisinstudentar som hospitantar ved føretaket. Mange av studentane som har hospitert her kjem tilbake som ferdige legar.

Det har etter kvart blitt stor pågang for å få hospitere. Talet på plassar er avgrensa, då føretaket har plikt til å gi utdanning til studentar ved norske universitet og høgskular, samt lærlingar. Me har derfor ikkje moglegheit til å ta på oss formalisert utdanning til hospitantar. Helse Fonna kan såleis ikkje på førehand forplikte oss til å gje spesifikk undervisning eller love kandidaten gjennomføring av praktiske prosedyrar. Det me, avhengig av kapasitet kan tilby er ein hospiteringsplass i eit gitt tidsrom, der ein om mogleg kan få kvittert ut prosedyrar/undervisning etter kvart som desse blir gjennomført.

Dersom du med denne informasjonen ønskjer å søke hospiteringsplass i Helse Fonna ber me deg søkje via linken nedanfor. Søknaden din vil då bli registrert og bli vurdert på lik linje med andre søkjarar.

Me ber deg spesifisera kva fagområde du søkjer hospitering på, samt aktuelle tidsperiodar.

Klinikkar som tar imot medisinstudentar, klikk på lenke for å søkje

Psykisk Helsevern - Haugesund/Valen sjukehus 2020

Klinikk Somatikk - Stord 2020

Odda sjukehus

Kirurgisk klinikk - Haugesund sjukehus 2020

Medisinsk klinikk - Haugesund Sjukehus 2020

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.