Bakteriologisk dyrkning - Puss og sårsekret

Utføres ved

Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi, Haugesund sykehus

Indikasjon

Sår med kliniske tegn til infeksjon. Mistanke om infeksjon i hud og bløtdeler. Abscesser i indre organer. Mistanke om peritonitt, empyem, bakteriell artritt, bakteriell bursitt mm.

Metode

Bakteriologisk aerob dyrkning . Ved indikasjon utføres også direktemikroskopi, anaerob dyrkning, langtidsdyrkning eller soppdyrkning.

Direktemikroskopi utføres fra flytende materiale/vev eller væsker/puss/aspirat fra normalt sterile områder. Utføres ikke rutinemessig på penselprøver.

Rekvirering

Rekvirer følgende analyser i DIPS:
Aerob dyrkning, bestilling

Ved indikasjon rekvireres også analysene:
Anaerob dyrkning, bestilling
Sopp dyrkning, bestilling

Direkte mikroskopi

Prøvemateriale

Puss fra overflatiske sår
Flytende aspirat/puss/abscess fra kroppens naturlige hulrom
Infeksjonsfokus/ biopsi i hud og bløtdeler

Prøvetaking og analysevolum

Prøver fra overflatiske sår tas med pensel og Amies transportmedium. Flytende puss/biopsi/aspirat tas på sterilt glass/sprøyte uten tilsetting.

Prøvebehandling og holdbarhet

Penselprøver på Amies transportmedium kan oppbevares i romtemperatur og er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetaking. 

Prøver på glass med saltvann/ uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn, men raskest mulig transport til laboratoriet tilstrebes.

Leddvæske skal oppbevares i romtemperatur inntil videre undersøkelse.

Analysetid

Negative prøver: vanligvis 2 dager
Positive prøver: vanligvis 2-5 dager, varierer avhengig av funn.

Langtidsdyrkning 7-14 dager

Svar/ svarvurdering

I prøver fra lokalisasjoner som normalt er sterile, rapporteres som hovedregel alle funn.  

I prøver tatt fra områder som inneholder normalflora eller prøver fra områder som kommuniserer med slike områder, rapporters som hovedregel bare funn som vurderes som patogene eller mulig patogene.

Vanligste etiologiske agens:

Staphylococcus aureus.
Beta-hemolytiske streptokokker.
Obligat anaerobe bakterier.

Behandlende lege/ avdeling oppdateres fortløpende om foreløpige analyseresultater (f.eks. identifikasjon og foreløpige resultater av resistensanalyser) i prøve fra pasient med alvorlig/ livstruende infeksjonssykdom dersom disse resultatene antas å ha avgjørende betydning for valg av terapi.
Behandlende lege/ avdeling orienteres også dersom foreløpige analyseresultater antas å ha betydning for rask iverksettelse av nødvendige smitteverntiltak. 

Resistensanalyse overfor aktuelle terapeutiske antibakterielle midler vil vanligvis bli utført på bakterielle isolat som vurderes som patogene eller potensielt patogene