Bakteriologisk dyrkning - Blodkultur

Utføres ved

Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi, Haugesund sykehus.

BactecFX  blodkultursystemer finnes ved laboratoriet på Stord og i Odda. Blodkulturer som alarmerer positivt sendes til Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi, Haugesund sykehus, for videre undersøkelse, identifikasjon og resistensbestemmelse.

Indikasjon

Mistanke om sepsis, pneumoni, meningitt, cholecystitt, peritonitt, pyelonefritt, endocarditt, artritt, osteomyelitt, fungemi og andre alvorlig infeksjoner, samt feber med ukjent infeksjonsfokus.

Metode

Bakteriologisk aerob- og anaerob dyrkning i automatisert blodkultursystem (BactecFX BD).

Standard inkuberingstid er 5 døgn, ved mistanke om soppinfeksjon eller endokarditt forlenges den til 7 døgn.

Rekvirering

Rekvireres i DIPS etter gjeldende rutiner for bestilling av blodprøver.

Prøvemateriale

Venøst blod

Prøvetaking og analysevolum

Blodkulturer tas som hovedregel av laboratoriepersonell.

Blodkulturprøver skal alltid tas før eventuelle andre blodprøver og aerob flaske skal tas først. Blodkulturer må også ta før antibiotikabehandling startes. Dersom antibiotika er gitt, kan blodkultur rett før ny dosering når konsentrasjonen er lavest.  

Aspirering fra CVK eller veneflon bør unngås da slike katetre ofte er kolonisert med hudflora. Unntak ved mistanke om kateterrelatert infeksjon.

Voksne: Som hovedregel skal det tas 4 flasker (2 sett, - ei aerob og ei anaerob flaske pr sett ) ved 2 ulike venepunksjoner. Hver flaske bør fylles med 8- 10 ml blod.

Endokarditt/ mistanke om endokarditt: Ta initialt 6 flasker ( 3 sett ). Først 2 sett, så 1 sett etter 1-2 timer.

Kateterralert infeksjon: 2 sett. Det ene tas fra kateter og det andre ved venepunksjon

Barn < 12 år: Som hovedregel skal det tas 1 flaske. Denne bør fylles med 4 ml blod.

Barn >12 år og barn over 45 kg: Som voksne

Prøvebehandling og holdbarhet

Inokulerte blodkulturflasker skal oppbevares i romtemperatur og transporteres raskest mulig Mikrobiologisk Laboratorium. Prøve i inokulerte blodkulturflasker er holdbare i inn til 36 timer.

Analysetid

Negativ prøve:  5 dager

Negativ prøve, langtidsdyrkning: 7 dager

Endeleg svarrapport på blodkulturar med vekst vil normalt foreligge 2-3 dagar etter at mikroben er påvist, tiden avhengig av funn.

Svar/ svarvurdering

Tolking av ein positiv blodkultur (vekst av mikrobe) er avhengig blant annet av  kliniske problemstilling, hvilken mikrobe-art som vokser, antall flasker med vekst og om flasker med vekst er tatt ved samme eller ved ulike venepunksjoner. Resistensanalyse utførest på mikrobeisolat som laboratoriet vurderer til å ha klinisk betydning. Dersom laboratoriet vurderer et funn til å ha usikker klinisk betydning, vil dette komme fram i kommentar på svarrapporten.

Ved vekst i blodkultur vil behandlende lege/ avdeling hvor pasienten er innlagt bli oppdatert fortløpende pr telefon etter hvert som analyseresultater og annen klinisk relevant informasjon foreligger. Analyseresulatene registrers også forløpende elektronisk i laboratoriesystemet og kan hentes frem i DIPS.