Bakteriologisk dyrkning - nedre luftveier

Utføres ved

Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi, Haugesund sykehus

Diagnostikk av Mykobacterier, Mycoplasma, M. pneumoniae, C. pneumoniae Chlamydophila, Legionella species og B. pertussis utføres ved

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i nedre luftveier

  • Akutt bronkitt med langvarige symptom der det er mistanke om sekundær bakteriell komplikasjon
  • Alvorleg forverring av KOLS/ kronisk bronkitt der ein planlegg å gi antibakteriell behandling.
  • Mistanke om sjukehuservervet pneumoni

Metode

Bakteriologisk aerob dyrkning og soppdyrkning.

Anaerob dyrkning utføres ved mistanke om aspirasjonspneumoni.

Mikroskopi av ekspektorat for representativitet.

Rekvirering

Rekvirer følgende analyser i DIPS:
Aerob dyrkning, bestilling

Sopp dyrkning, bestilling

Ved indikasjon rekvireres også analysen:
Anarob dyrkning, bestilling

Prøvemateriale

Bronkial børsteprøve, ekspektorat og andre sekret frå nedre luftvegar

Prøvetaking og analysevolum

Steril prøvebeholder/sprøyte uten tilsetning for ekspektorat og andre sekret fra nedre luftvegar. 

  • Bronchoalveolar lavage/ selektivt skyll: 40 – 80 ml
  • Ekspektorat: Minimum 1 ml
  • Bronkialbørsteprøve: Børsten bør være mettet med sekret og dekkes med ca 1 ml sterilt 0,9% saltvann.
  • Amies pensel. Kun dersom prøvematerialet ikke kan overføres til steril konteiner, eller som supplement til steril konteiner der en forventer lengre transporttid.

Prøvebehandling og holdbarhet

Prøven kan oppbevarast i romtemperatur i inntil 2 timer, men bør oppbevarast kjøleg (4-8 °C) og bør undersøkes innan 24 timar etter prøvetaking.

Analysetid

Negative prøver: vanligvis 2-3 dager
Positive prøver: vanligvis 2-5 dager

Svar/ svarvurdering

Ved vurdering og tolking av funnet, vil laboratoriet legge vekt på tilgjengeleg informasjon om blant annet pasienten, prøvematerialet og hvilke mikrobe som er funnet i prøven. 

Prøver frå nedre luftveger kan lett bli kontaminert med mikrober fra øvre luftveier og resultatet av analysen må tolkest med forbehold og må alltid sammenholdes med annen tilgjengeleg informasjon. 

Resistensanalyse overfor aktuelle terapeutiske antibakterielle midler vil vanligvis bli utført på bakterielle isolat som vurderes som patogene eller potensielt patogene