Nettverk for læring og meistring i Helse Vest

«Brukarane sine behov i sentrum – likestilling av fag- og erfaringskunnskap.»

Lærings- og mestringstilbod skal bidra til mestring og betre livskvalitet for personar som har langvarige helseutfordringar, og deira pårørande.

I Helse Vest er det Lærings- og mestringssenter ved alle føretak. Det finnes tilbod både innan somatikk og psykisk helsevern/rus, det er tilbod både for barn og vaksne.

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest skal vere  ein ressurs for Lærings- og mestringssentra og deira samarbeidspartnarar. Nettverket er finansiert via midlar frå Helse Vest og leiinga er lagt til Helse Fonna for dei første tre åra.

Koordinator Sølvi Heimestøl, telefon 996 29 365, e-post: solvi.heimestol@helse-fonna.no

Fagsamlinger 2018

Stad

Bergen med studio i Førde: 25. mai
Stavanger med studio i Haugesund:  15. juni

Tema - «Mestring når livet utfordrar»

Fokus er kognitiv tilnærming og vi får besøk av Elin Fjærstad i Stavanger og og Torkil Berge i Bergen, begge erfarne og kjente kurshaldarar. Tittel for deira innlegg er « Lev godt med sjukdom/ varig helseutfordring - mentale verktøy for sjølvhjelp.» 

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH),  er medarrangør av dagen. Dei presenterer Mestringstreff,  deler erfaringar frå utprøving av opplegget og gir gode råd for korleis me kan lukkast med etablering av Mestringstreff.

Du melder deg på til ditt lokale Lærings- og mestringssenter sjå vedlagt program 

Program Fagdag 2018 Stavnger og Fonna Nettverk for læring og mestring i Helse Vest
Program Fagdag 2018 Bergen og Førde nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Les også om mestringstreff

Litt meir om tema og føredragshaldarane

«Sykdom forbindes med svakhet, men alle som selv har opplevd å være syk, vet hvor sterk man må være. Vi kan ikke tenke oss friske, men vi kan tenke oss sterke og verdige. Da er vi bedre rustet til å tåle plagene og problemene som følger med sykdom.

Torkil Berge og Elin Fjerstad er spesialister i klinisk psykologi og utmerkede foredragsholdere knyttet til temaet mestring av sykdom, både innen psykisk helse og somatikk. De gjør psykologisk teori anvendelig og snakker om konkrete verktøy til bruk i samtaler med personer som lever med sykdom.

Torkil Berge arbeider som psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Han er leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og står bak en rekke bøker innen faget. 

Elin Fjerstad arbeider som psykolog ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus. Hun har skrevet flere fag- og selvhjelpsbøker, blant andre «Frisk og kronisk syk. Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom».  Sammen med Berge har hun også skrevet boken «Lev godt med kronisk sykdom».

"Energityvene" er en annen aktuell bok fra foredragsholderne (Berge, Dehli og Fjerstad).

 

Velkommen til fagsamling våren 2018!

Fagsamling 2017

Inspirerande fagsamling i nettverket

Like sikkert som dei første julepynta butikkane, arrangerer Nettverk for læring og mestring i Helse Vest si årlege fagsamling i starten  av november. Temaet denne gongen  var «mestring når livet utfordrar» og med særskilt fokus på pårørande. Vel åtti deltakarar frå heile region vest var samla i Bergen frå 8.-9. november til fagleg påfyll, inspirasjon, erfaringsutveksling og sosialt samvær.  

Samlinga starta med gjennomgang av status for lærings- og mestringsaktivitet i regionen og utforsking av begrepet mestring. Vi fekk presentasjon av verktøyet Mestringstreff og erfaringar med dette verktøyet i praksis. Vidare fekk vi høyre om gruppetilbod til ungdom som har funksjonsnedsetting og deira foreldre, samt gruppetilbod til foreldre som har barn i førskulealder. Som avslutning på første dag  hadde vi fokus på mestring av livet og jobben.

Føremiddagen på dag 2 var via pårørande, korleis pårørandearbeidet er blitt betre forankra i rettleiar og kvifor dei er så viktige i oppfølging av personar med helseutfordringar.  Å vera søsken til barn med funksjonsnedsetting, kan vera ein utfordring. God ivaretaking er viktig og vi fekk presentert eit godt eksempel på det frå søskengruppa «Siskens». 

Har lærings- og mestringtilbod effekt og kan det dokumenterast med litteraturstudie og forsking? Det var fokus for siste del av samlinga. Interessant å høyre kva forsking seier om dette og kva for helseøkonomiske gevinst lærings- og mestringstilbod gir. Her er mykje nytt arbeid på gang, så følg med!

I løpet av dei to dagane hadde vi heile tjuefem personar som bidrog med presentasjonar og innlegg, ein god blanding av fag- og erfaringskompetanse, nett slik det skal vera i «lærings- og mestringsverden». Me fekk høyre frå eigen region og fekk høyre erfaringar frå andre via engasjerte gjester.

Presentasjonar under seminar. (Fotomontasje)

Her kan du lese meir om samlinga, skreve av representantar frå Nasjonal kompetanseteneste for læring og mestring innan helse  som deltak på samlinga: https://mestring.no/mestring-nar-livet-utfordrar-hostens-fagdager-helse-vest/

Her finn du presentasjonane frå samlinga:  

Berge Mestringstreff.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Berge Mestringstreff.pdfBerge Mestringstreff.pdf
Blindheim Børve Kompetanse trengs for å drive Mestringstreff.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Blindheim Børve Kompetanse trengs for å drive Mestringstreff.pdfBlindheim Børve Kompetanse trengs for å drive Mestringstreff.pdf
Bringsvor Erfaringer fra en forskningsstudie.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Bringsvor Erfaringer fra en forskningsstudie.pdfBringsvor Erfaringer fra en forskningsstudie.pdf
Bøchman Pårørende.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Bøchman Pårørende.pdfBøchman Pårørende.pdf
Dalaker og Heimestøl Foreldregruppe i barnehagen .pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Dalaker og Heimestøl Foreldregruppe i barnehagen .pdfDalaker og Heimestøl Foreldregruppe i barnehagen .pdf
Faldseth Helt sjef .pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Faldseth Helt sjef .pdfFaldseth Helt sjef .pdf
Hjelmervik søsken.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Hjelmervik søsken.pdfHjelmervik søsken.pdf
Kjønnerød Mestringstreff.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Kjønnerød Mestringstreff.pdfKjønnerød Mestringstreff.pdf
Korsvoll Samling for pårørande psykisk sjuke.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Korsvoll Samling for pårørande psykisk sjuke.pdfKorsvoll Samling for pårørande psykisk sjuke.pdf
Lerivåg Samling for pårørande til psykisk sjuke .pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Lerivåg Samling for pårørande til psykisk sjuke .pdfLerivåg Samling for pårørande til psykisk sjuke .pdf
Midtbø Livsmsetring.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Midtbø Livsmsetring.pdfMidtbø Livsmsetring.pdf
Nilsen Mestringstreff.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Nilsen Mestringstreff.pdfNilsen Mestringstreff.pdf
Sandvin Olsen mestring og mestringstreff .pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Sandvin Olsen mestring og mestringstreff .pdfSandvin Olsen mestring og mestringstreff .pdf
Sanvin Olson NK LMH status.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Sanvin Olson NK LMH status.pdfSanvin Olson NK LMH status.pdf
Stenberg Evaluering NK LMH.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Stenberg Evaluering NK LMH.pdfStenberg Evaluering NK LMH.pdf
Ugland og Heimestøl Velkommen til fagsamling.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Ugland og Heimestøl Velkommen til fagsamling.pdfUgland og Heimestøl Velkommen til fagsamling.pdf
Watson Psykoedukasjonskurs for bipolare.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/Watson Psykoedukasjonskurs for bipolare.pdfWatson Psykoedukasjonskurs for bipolare.pdf
heimestøl Hva med oss.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Fagsamling 2017/heimestøl Hva med oss.pdfheimestøl Hva med oss.pdf

​Oppgåver

 • Koordinering mellom helseføretaka og samordna utvikling i regionen

 • Fag- og kompetanseutvikling

 • Samarbeid og kompetansedeling med  kommunar

 • Gje innspel til Helse Vest når det gjeld utvikling av pasient- og pårørandeopplæring

Nettverket  skal vere ein ressurs i utvikling av

 • Helsepedagogiske tilbod  som byggjer på systematisk brukarmedverknad.

 • Felles verktøykasse - skjema, rapportar, praktiske råd

 • Standardiserte opplæringsprogram/arbeidsmetodar

Nettverket skal bidra til

 • Kunnskapsdeling  på tvers av kommune og føretak

 • Samarbeid på tvers – arbeidsfordeling

 • Forsking og utviklingsarbeidUtvikling av tilbod til innvandrarar/framandspråklege

 • Bruk av moderne teknologi

 • Pasient- og pårørandeopplæring/lærings- og mestringstilbod  inn i pasientforløp

 • Samarbeid mellom helseregionar

 • Nasjonalt og nordisk samarbeid

Organisering

Arbeidsutval

Består av HF-representantane og  koordinator for nettverket. Utvalet følgjer opp handlingsplanen,  førebur saker til Nettverksgruppa og sikrar  forankring og dialog med LMS-leiarane i føretaka.

Medlemmar

 • Kari Marie Olea Esaiassen, Helse Førde
 • Maria Tjelta,  Helse Bergen
 • Christense Ek, Helse Fonna
 • Marit Wirak, Helse Stavanger
 • Sølvi Heimestøl, koordinator

Referansegruppe

Referansegruppa representerer Lærings- og mestringssentra (LMS)  i regionen ved leiarane for LMS’ane og arbeidsutvalet. I tillegg er representantar for aktuelle samarbeidspartar  invitert inn, som kommune, private ideelle institusjonar og regionalt brukarutval. Gruppa gjev innspel til arbeidet og kjem saman fram til årlege satsingsområde og handlingsplanar i tråd med mandat for nettverket.

Medlemmar

 • Grete Müller, brukarutvalet i Helse Vest
 • Kari  Toftøy – Andersen, brukarutvalet i Helse Vest
 • Kristine Skjøthaug, kommunerepresentant
 • Ann Vigdis Holi, HSR, ideelle private institusjonar
 • Kari Fredriksen, leiar LMS Helse Stavanger
 • Sigrid Bøthun, leiar LMS klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna
 • Cathrine Bjorvatn, leiar LMS Helse Bergen og Haraldsplass
 • Are Mikael Lillebø, leiar LMS Helse Førde
 • Irene Kjønnerød, kommunerepresentant

Formål

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest vart etablert i 2013 og skal vere  ein ressurs for Lærings- og mestringssentra og deira samarbeidspartnarar. Nettverket er finansiert via midlar frå Helse Vest og leiinga er lagt til Helse Fonna for dei første tre åra.

Nettverket skal bidra til

 • at pasientar og pårørande får eit kunnskapsbasert og likeverdig tilbod i heile Helse Vest
 • at pasient og pårørandeopplæring og lærings- og mestringstilbod vert ein integrert del av pasientforløpet.

Planar, rettleiarar og rapportar

Handlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest 2018 -2022.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Planar og rettleiarar og rapportar/Handlingsplan/Handlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest 2018 -2022.pdfHandlingsplan Nettverk for læring og mestring i Helse Vest 2018 -2022.pdf

Brosjyre - Rettleiar for fagpersonar som samarbeider med brukarrepresentantar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Planar og rettleiarar og rapportar/Informasjon og brosjyrar/Brosjyre - Rettleiar for fagpersonar som samarbeider med brukarrepresentantar.pdfBrosjyre - Rettleiar for fagpersonar som samarbeider med brukarrepresentantar.pdf
Brosjyre for brukarrepresentantar som samarbeider med lærings- og mestringssentra.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Planar og rettleiarar og rapportar/Informasjon og brosjyrar/Brosjyre for brukarrepresentantar som samarbeider med lærings- og mestringssentra.pdfBrosjyre for brukarrepresentantar som samarbeider med lærings- og mestringssentra.pdf
Hva er nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Planar og rettleiarar og rapportar/Informasjon og brosjyrar/Hva er nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdfHva er nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdf

2017 Årsrapport Nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Planar og rettleiarar og rapportar/Årsrapportar/2017 Årsrapport Nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdf2017 Årsrapport Nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdf
Årsrapport 2015 Nettverk for læring og mestring Helse Vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Planar og rettleiarar og rapportar/Årsrapportar/Årsrapport 2015 Nettverk for læring og mestring Helse Vest.pdfÅrsrapport 2015 Nettverk for læring og mestring Helse Vest.pdf
Årsrapport 2016 Nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Samhandling/Nettverk for læring og meistring i Helse Vest/Planar og rettleiarar og rapportar/Årsrapportar/Årsrapport 2016 Nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdfÅrsrapport 2016 Nettverk for læring og mestring i Helse Vest.pdf


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.